Zakład Chemii Środowiskowej

Adres: Plac Marii Curie-Skłodowskiej 3, 20-031 Lublin
budynek "Collegium Chemicum", (zob. lokalizację),
IV piętro
tel. +48 81 537 56 92, +48 81 537 55 54, fax: +48 81 537 55 65, +48 81 533 33 48
strona www: www.zchs.umcs.lublin.pl

Kierownik jednostki:

mgr Małgorzata Pasicz,
tel. +48 81 537 55 96, fax: +48 81 537 55 65, +48 81 533 33 48

Skład osobowy:

pracownicy naukowo-dydaktyczni:
 
dr hab. Patryk Oleszczuk, prof. UMCS, patryk.oleszczuk@poczta.umcs.lublin.pl, tel. +48 81 537 55 15
dr hab. Bożena Czech, bczech@hektor.umcs.lublin.pl, tel: +48 537 55 54, 77 53
dr Agnieszka Marcewicz-Kuba, aga@poczta.umcs.lublin.pl, tel. +48 81 537 55 54
pracownicy naukowi:
dr Magdalena Kończak, magdalena.konczak@poczta.umcs.lublin.pl, - wolontariat tel. +48 81 537 56 92
dr Anna Siatecka, anna.siatecka@poczta.umcs.lublin.pl, tel. +48 81 537 56 92
pracownicy naukowo-techniczni:
dr Wiesława Ćwikła-Bundyra, wieslawa.cwikla-bundyra@poczta.umcs.lublin.pl, tel. +48 81 537 56 92

doktoranci:

mgr Aleksandra Bogusz, tel. +48 81 537 56 92
mgr Paulina Godlewska, tel. +48 81 537 56 92


pracownicy projektowi:

Katarzyna Araucz, tel. +48 81 537 56 92
Kamil Konarski, tel. +48 81 537 56 92

Kierunki badań:

 • Nanomateriały w środowisku
 • Monitoring zanieczyszczeń
 • Wykorzystanie biowęgli w bioremediacji gleb
 • Ekotoksykologia
 • Wpływ nanocząstek na toksyczność i losy zanieczyszczeń organicznych i nieorganicznych
 • Kataliza środowiskowa

Projekty realizowane:

 • Międzynarodowy - Marie Skłodowska-Curie Fellowship, MSCF Horyzont 2020
  Effect of water and wastewater treatment on the properties of engineered nanomaterials (ENMs) in context of their fate, toxicity and interaction with other contaminants
  Principal investigator: dr hab. Patryk Oleszczuk, prof. nadzw. UMCS
  Project number:  H2020-MSCA-IF-2015

 • NCN – Opus 13
  Badanie wpływu starzenia biowęgli na ich właściwości oraz oddziaływanie z zanieczyszczeniami organicznymi i nieorganicznymi w kontekście ich toksyczności
  Principal investigator: dr Anna Siatecka
  Project number: 2017/25/B/NZ8/02191

 • NCN – Preludium 27
  W konsorcjum z Instytutem Ochrony Środowiska - Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie
  Wpływ procesu starzenia oraz obecności zanieczyszczeń organicznych i nieorganicznych na ekotoksyczność mikroplastików
  Principal investigator: mgr Aleksandra Bogusz
  Project number: 2017/27/N/NZ8/01517

 • Fundacja na rzecz Nauki Polskiej - Stypendium START 2017 w dziedzinie Kształtowanie środowiska dla Stefaniuk Magdalena

Dydaktyka – kursy i wykłady:
 • ochrona środowiska
 • ćwiczenia terenowe
 • sozologia
 • człowiek a środowisko
 • kataliza w ochronie środowiska
 • ocena oddziaływania na środowisko
 • chemia atmosfery i technologie ochrony powietrza
 • zrównoważony rozwój Regionu Morza Bałtyckiego
 • monitoring środowiska
 • energetyka a środowisko
 • aktualne problemy ochrony środowiska
 • neutralizacja i utylizacja odpadów z przemysłu chemicznego
 • ochrona przyrody
 • klasyczna chemia analityczna
 • seminarium magisterskie
 • seminarium dyplomowe
 • pracownia magisterska
 • pracownia dyplomowa

Więcej informacji na stronie zakładowej: www.zchs.umcs.lublin.pl


Zobacz także informację o Pracowni i aktualny spis pracowników w Książce adresowej uczelni.