Zakład Krystalografii

Adres: Plac Marii Curie-Skłodowskiej 3, 20-031 Lublin
budynek "Collegium Chemicum", (zob. lokalizację),
V piętro
tel. +48 81 537 56 41, 81 537 55 77
strona www: www.zkrys.umcs.lublin.pl

Kierownik jednostki:

prof. dr hab. Stanisław Pikus, tel. 81 537 56 41, 81 537 55 77
e-mail: Stanislaw.Pikus@umcs.lublin.pl

osoba do kontatku:
mgr Anna Zajączkowska, e-mail: Anna.Zajaczkowska@poczta.umcs.lublin.pl, tel. 81-537-55-77

Skład osobowy:

prof. dr hab. Stanisław Pikus, e-mail: Stanislaw.Pikus@umcs.lublin.pl, tel. 81-537-56-41
dr Barbara Mirosław, e-mail: Barbara.Miroslaw@poczta.umcs.lublin.pl, tel. 81-537-55-82
dr Elżbieta Olszewska, e-mail: Elzbieta.Olszewska@poczta.umcs.lublin.pl, tel. 81-537-56-41
dr hab. Daniel Kamiński
mgr Anna Zajączkowska, e-mail: Anna.Zajaczkowska@poczta.umcs.lublin.pl, tel. 81-537-55-77

Pracownicy emerytowani:

mgr Aleksander Padewski, na emeryturze od 2017 r., e-mail: Aleksander.Padewski@poczta.umcs.lublin.pl
 
W Zakładzie Krystalografii prowadzone są kursy z podstaw krystalografii i krystalochemii oraz rentgenografii, a dla studentów wyższych lat odbywają się:
 • pracownie specjalistyczne z rentgenografii strukturalnej i stosowanej
 • wykłady fakultatywne i monograficzne z krystalochemii i chemii supramolekularnej
 • seminaria i pracownie dla magistrantów oraz doktorantów.

Historia

Zakład Krystalografii wywodzi się z jednej z pierwszych czterech katedr chemicznych powstałych na UMCS - Katedry Mineralogii i Petrografii. Katedra ta istniała w latach 1945-1957.

Następnie, w wyniku zmian programu studiów chemicznych, nazwa jej została zmieniona na Katedrę Mineralogii i Krystalografii (1957-1970).

W roku 1970 została utworzona Pracownia Krystalografii, która 7 kwietnia 1994 r. została przekształcona w Zakład Krystalografii.

PROWADZONA DZIAŁALNOŚĆ:

W Zakładzie Krystalografii prowadzone są badania wykorzystujące, jako główne metody, dyfrakcję promieni rentgenowskich na preparatach monokrystalicznych i fazach proszkowych lub amorficznych.

Rentgenografia strukturalna monokryształów służy do badania stereochemii związków organicznych, w tym produktów naturalnych (pochodnych alkaloidów, cukrów, aminokwasów, steroidów) oraz cząsteczek leków i związków biologicznie aktywnych. Poznanie pełnej struktury cząsteczek oraz sposobu oddziaływań międzycząsteczkowych daje informacje o mechanizmie działania leków. Jednocześnie badane są ważne dla przemysłu farmaceutycznego problemy krystalochemiczne, takie jak zjawiska polimorfizmu, solwatacji i izostrukturalności kryształów molekularnych. Badane związki heteroorganiczne są wykorzystywane jako ligandy do syntezy kompleksów (głównie z jonami miedzi), które poddawane są testom na aktywność biologiczną. Do pełnej charakterystyki strukturalnej nowootrzymanych związków, oprócz rentgenowskiej analizy strukturalnej, stosowane są też inne metody eksperymentalne (termomikroskopia, spektroskopia IR, Ramana i absorpcji rentgenowskiej), a także metody chemii kwantowej.

Rentgenografia stosowana, w tym przede wszystkim metoda małokątowego rozpraszania promieni rentgenowskich, jest wykorzystywana do badań struktury faz porowatych (np. zeolitów, silikażeli, szkieł, węgli, tlenków glinu i cyrkonu) oraz skrobi. Posiadana aparatura SAXS (kamera Kratky’ego) pozwala na badanie niejednorodności w rozkładzie gęstości elektronowej o wymiarach 1–80 nm. Prowadzone są również prace z użyciem klasycznej dyfraktometrii proszkowej, mające na celu oznaczenie struktury związków międzymetalicznych, uporządkowanych materiałów porowatych, polimerów i innych. W ramach umów na wieloletnie świadczenie usług badawczych wyznaczono również kilkadziesiąt wzorcowych danych dyfrakcyjnych (finanse z 9 grantów otrzymanych z International Centre for Diffraction Data, USA).

Wspólpraca naukowa:
W zakresie badań krystalochemii organicznej prowadzona jest współpraca z pracownikami:
 • Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Uniwersytetu Wrocławskiego
 • Uniwersytetu Opolskiego
 • Wydziału Farmacji Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
 • Wydziału Farmacji Uniwersytetu Medycznego w Warszawie
 • IChF PAN w Warszawie
 • Instytut Fizyki PAN w Warszawie
 • Instytutu Chemii Przemysłowej w Warszawie
 • University of Gainesville (USA)
 • University of Jaen (Hiszpania)
W zakresie rentgenografii stosowanej prowadzona jest współpraca z pracownikami:
 • Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
 • Kent State University (USA)
 • Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku Białej

Zobacz także informację o Pracowni i aktualny spis pracowników w Książce adresowej uczelni.