Prace dyplomowe

Prace dyplomowe 

Rok

Tytuł pracy

1993

Rola doświadczeń chemicznych w nauczaniu chemii na poziomie szkoły podstawowej

1993

Propozycje doświadczeń i ich funkcji dydaktycznych w programie nauczania chemii VII klasy szkoły podstawowej

1994

Rola modeli w nauczaniu chemii na poziomie szkoły podstawowej

1994

Problemy z nauczaniem równowag jonowych w roztworach wodnych

1996

Dydaktyczne programy komputerowe w nauczaniu chemii w szkole podstawowej

2001

Konstruktywistyczne wprowadzanie pojęć, a proces uczenia się

2001

Chemia jako przedmiot integrujący wiedzę przyrodniczą na poziomie gimnazjum

2001

Obraz nauki w środkach masowego przekazu

2005

Zastosowanie prezentacji multimedialnych w nauczaniu chemii na przykładzie działu „Bogactwa naturalne skorupy ziemskiej

2005

Zastosowanie prezentacji multimedialnych w nauczaniu chemii na przykładzie działu „Węglowodory i ich proste pochodne”

2005

Zastosowanie prezentacji multimedialnych w nauczaniu chemii na przykładzie działu „Związki organiczne o złożonej budowie”

2006

Analiza wybranych podręczników do nauczania chemii w gimnazjum

2006

Wzbudzanie i rozwijanie zainteresowań uczniów chemią w gimnazjum

2010

Chemia osiągnięć sportowych - doping

2010

Kosmetyki – rodzaje, skład, działanie oraz trwałość

2010

Woda i roztwory wodne

2010

Kwaśne opady – badanie wiedzy uczniów klas III gimnazjum

2011

Ropa naftowa, pochodzenie, wydobycie, przetwarzanie oraz zastosowanie

2011

Badanie poziomu wiedzy uczniów lubelskich gimnazjów na temat przyczyn, istoty i skutków zjawiska efektu cieplarnianego

2012

Alternatywne źródła energii

2012

Chemiczne aspekty stresu oraz skład chemiczny łez

2012

Środki ochrony roślin i nawozy sztuczne oraz ich wpływ na człowieka i środowisko

2012

Właściwości wody a jej rola w organizmach

2012

Właściwości toksyczne leków

2012

Wynalazek Nobla oraz broń chemiczna

2012

Rodzaje wód naturalnych, ich zanieczyszczenia oraz sposoby oczyszczania

2012

Kawa i herbata – ich wpływ na organizm człowieka

2012

Wykorzystanie wiedzy z zakresu biologii i chemii w wybranych pracach domowych

2013

Dziura ozonowa, efekt cieplarniany i kwaśne deszcze jako skutki zanieczyszczenia powietrza

2013

Szkło i ceramika jako przykłady wynalazków, które odegrały znacząca rolę w rozwoju cywilizacji

2013

Chemia w kuchni – chemia wspomaga nasze zdrowie

2013

Wybrane środki uzależniające ich właściwości i przeciwdziałanie uzależnieniom

2013

Krytyka homeopatii jako koncepcji leczenia „niczym”

2013

Wykorzystanie przez człowieka barwników i substancji zapachowych w życiu codziennym

2014

Zanieczyszczenia chemiczne gleb i sposoby ich usuwania

2014

Chemia wspomaga nasze zdrowie. Chemia w kuchni

2015

Zdrowa żywność - fakty i mity

2015

Barwniki naturalne i sztuczne w dziejach ludzkości

2015

Organizmy modyfikowane genetycznie

2015

W jaki sposób sprawdzamy procesy, które nam nie sprzyjają