Sprawozdanie 2010

Sprawozdanie z Wydziałowej Konferencji za 2010 r.

Zobacz program Konferencji, Raport, oraz zdjęcia (fot. Ryszard Filipowski)

Jeśli wiesz, sprawdź czy rozumiesz...

Konferencja Sprawozdawcza na Wydziale Chemii już po raz 13-ty

   Pod tym nieformalnym hasłem w dniach 10-11 lutego 2011r. na Wydziale Chemii UMCS odbyła się Wydziałowa Konferencja Sprawozdawcza. Konferencja ta organizowana jest cyklicznie i miała miejsce po raz 13-ty. Jest to okazja do podsumowania działalności badawczej Wydziału i przedstawienia dokonań i postępu prac prowadzonych w poprzednim roku w każdej z jednostek Wydziału.

   Wydziałowa Konferencja Sprawozdawcza rozpoczęła się z udziałem władz Uniwersytetu oraz przedstawicieli przemysłu. Z ramienia władz UMCS uczestniczyli w konferencji JM Rektor prof. dr hab. Andrzej Dąbrowski, Prorektor ds. Kształcenia - prof. dr hab. Stanisław Chibowski oraz Prorektor ds. Badań Naukowych i Współpracy Międzynarodowej - prof. dr hab. Ryszard Dębicki.

   Spotkanie rozpoczął JM Rektor Andrzej Dąbrowski, który wyraził zadowolenie z uzyskania przez Wydział Chemii I kategorii i przekazał najnowsze wiadomości z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. UMCS uzyskał zgodę na przesunięcie części kosztów z budowy nowego gmachu Informatyki na cel podniesienia i remontu dachu dwóch najstarszych budynków – tzw. Starej Fizyki i tzw. Małej Chemii. Prorektor Ryszard Dębicki w swoim wystąpieniu podkreślił zaś, że jesteśmy jedynym wydziałem, na którym takie spotkania się odbywają. Konferencja ta była też okazją do wręczenia Panu Profesorowi Tadeuszowi Borowieckiemu specjalnego wydania Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska Sectio AA Chemia, vol. VXL, które ukazało się z okazji 65 urodzin Pana Profesora. W zeszycie tym, pod red. prof. dr hab. Władysława Rudzińskiego i opieką dr hab. Janusza Ryczkowskiego, prof. nadzw. UMCS, zamieszczono m.in. 14 artykułów autorów z Warszawy, Poznania, Krakowa, Puław, Szczecina i Lublina.

   Tegoroczna Wydziałowa Konferencja Sprawozdawcza zbiegła się w czasie z 10-tą rocznicą śmierci Profesora Jarosława Ościka – niekwestionowanego specjalisty w dziedzinie adsorpcji. Krótkie wspomnienie o Profesorze wygłosiła Jego Córka, dr hab. Barbara Ościk-Mendyk, natomiast prof. dr hab. Małgorzata Borówko przedstawiła Jego najważniejsze osiągnięcia badawcze.

   Podsumowania działalności badawczej Wydziału Chemii UMCS w 2010r. dokonała Pani dr hab. Anna Deryło-Marczewska, prof. UMCS, Prodziekan ds. Badań Naukowych i Współpracy z Przemysłem. W ramach działalności badawczej 18 jednostek organizacyjnych realizowało 67 zadań statutowych oraz 5 zadań w badaniach własnych. Pracownicy Wydziału byli autorami 210 artykułów w czasopismach recenzowanych (w tym 188 z tzw. listy filadelfijskiej), ponad 50 publikacji w innych czasopismach, 2 patentów międzynarodowych, 4 podręczników, 5 rozdziałów w monografiach o zasięgu międzynarodowym, 7 rozdziałów w monografiach o zasięgu krajowym. Do druku w 2010 r. oddano: 108 artykułów w czasopismach recenzowanych (w tym z listy filadelfijskiej 105), 1 podręcznik akademicki w języku polskim, 2 rozdziały w monografiach w języku angielskim, 3 rozdziały w monografiach w języku angielskim.

   Wyniki badań prezentowane były na 22 konferencjach krajowych i 57 międzynarodowych a na Wydziale zorganizowano III Ogólnopolskie Sympozjum „Nauka i przemysł – metody spektroskopowe w praktyce” oraz Sympozjum „Zjawiska międzyfazowe wczoraj dziś i jutro”. Wydział Chemii był współorganizatorem 1 konferencji międzynarodowej: XII Polish-Ukrainian Symposium „Theoretical and Experimental Studies of Interfacial Phenomena and Their Technological Applications”.
Na Wydziale Chemii w 2010r. realizowano ponad 40 różnych projektów badawczych: 19 projektów badawczych MNiSW, 1 projekt rozwojowy, 4 projekty w ramach 7 Ramowego Programu Unii Europejskiej, szereg projektów w ramach innych programów i umów, 1 projekt realizowany w ramach Europejskiego Funduszy Rozwoju Regionalnego, Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, 3 prace zlecone przez jednostki gospodarcze a także zaoferowano do zastosowania w jednostkach gospodarczych 2 tematy badawcze. Na Wydziale Chemii realizowane są też projekty infrastrukturalne: „Wzrost potencjału badawczo-rozwojowego Wydziałów Chemii i Biologii i Nauk o Ziemi UMCS w Lublinie” (PO RPW), „Centrum Nanomateriałów Funkcjonalnych” (PO IG) oraz „Modernizacja i wyposażenie obiektów dydaktyczno-badawczych Wydziałów BiNoZ, MFI i Ch. UMCS w Lublinie” (RPO). Dodatkowo wspólny projekt Wydziałów Chemii, MFI oraz BiNoZ „Rozwój i modernizacja bazy dydaktyczno-naukowej na kierunkach priorytetowych UMCS w Lublinie” (PO IŚ) znajduje się na liście rezerwowej i trwają prace nad dokumentacją techniczną.

    Wydziałowa Konferencja Sprawozdawcza obejmowała 4 sesje, w trakcie których których każda jednostka wydziałowa dokonała podsumowania prowadzonych badań. Spotkanie zakończyło wystąpienie dr Anny Wołowicz, autorki pracy doktorskiej, której promotorem był prof. dr hab. Zbigniew Hubicki, wyróżnionej w konkursie na najlepszą pracę doktorską w roku 2010.

Anna Deryło-Marczewska, Bożena Czech

 
Zobacz program Konferencji, Raport, oraz zdjęcia (fot. Ryszard Filipowski)