Projekt Tempus

Science Teachers Education Programme (STEP)

 

JEP nr: 12224 Słowa kluczowe: kształcenie nauczycieli dwóch przedmiotów, studia licencjackie i magisterskie, fizyka, chemia, biologia, geografia

Tytuł oryginalny: Science Teachers Education Programme (STEP)

Tytuł polski: Program kształcenia nauczycieli nauk przyrodniczych

Okres realizacji - lata: 1997/1998; 1998/1999; 1999/2000

Uczestnicy projektu: Koordynator: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Chemii Partnerzy: Uniwersytet Opolski, Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii; Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Kielcach, Wydział Matematyczno-Przyrodniczy; Uniwersytet Jagielloński, Wydział Matematyki i Fizyki; Szkoła Nauk Ścisłych PAN, Warszawa; Akademia Pedagogiczna w Krakowie, Instytut Biologii; Rijksuniversiteit Utrecht, Holandia; Universita degli Studi di Pisa, Włochy; Universitat Dortmund, Niemcy; University College of Karlstad, Szwecja; International Organisation for Science and Technology Education, Kiel, Niemcy

1. Cel projektu Wprowadzenie dwustopniowego systemu studiów w kształceniu nauczycieli dwóch lub więcej przedmiotów z nauk przyrodniczych: fizyki, chemii, biologu i geografii. 2. Główne zamierzenia projektu Zmiany w programie nauczania Planuje się wprowadzić studia na dwóch poziomach: licencjackim i magisterskim. Studia licencjackie trwałyby 3-lata i kształciłyby studentów - przyszłych nauczycieli szkół podstawowych w czterech dziedzinach: fizyce, chemii, biologii i geografii. Studenci mogliby dowolnie łączyć przedmioty, np.: fizykę z chemią, biologię z chemią, chemię z fizyką i geografią. Studia te zostałyby wprowadzone przez trzy uczelnie: UMCS, Uniwersytet Opolski i WSP w Kielcach. Uniwersytet Jagielloński będzie pełnił rolę konsultanta przy opracowaniu nowego programu studiów, natomiast WSP w Krakowie rolę obserwatora. Planowane jest opracowanie następujących przedmiotów:

 • Wprowadzenie do Informatyki;
 • Pedagogika;
 • Psychologia;
 • Metodyka Nauczania Fizyki; Chemii; Biologii; Geografii;
 • Podstawy fizyki; Chemii, Biologii; Geografii;
 • Historia i Metodologia Nauk Przyrodniczych;

Program studiów magisterskich zostałby opracowany przez Szkołę Nauk Ścisłych w zakresie fizyki i chemii dla studentów po studiach licencjackich UMCS i WSP w Kielcach.

W pierwszym roku realizacji projektu przewiduje się przeprowadzenie analizy systemów studiów w krajach partnerskich z Unii Europejskiej, a następnie przygotowanie raportu , który wykorzystany zostanie przy opracowaniu programów nauczania, materiałów dydaktycznych i organizacji nowego typu studiów.

 • Wprowadzenie wewnętrznego systemu punktowego i/lub ECTS W pierwszym roku projektu planuje się opracowanie Europejskiego Systemu Transferu Punktów, czyli ECTS.
 • Szkolenie nauczycieli akademickich Szkolenia nauczycieli akademickich będą miały miejsce zarówno w Polsce, jak i za granicą, a ich celem będzie przygotowanie pracowników wydziałów do prowadzenia nowego programu nauczania. W trakcie wizyt zostaną opracowane nowe programy nauczania i materiały dydaktyczne.
 • Materiały dydaktyczne i publikacje Dla nowych i modernizowanych przedmiotów, we współpracy z partnerami zagranicznymi, zostaną opracowane nowe materiały dydaktyczne.
 • Sprzęt i oprogramowanie Planowane jest zmodernizowanie laboratoriów fizyki, chemii, biologii, geografii i metodyki nauczania zgodnie z wymogami nowego programu studiów, zakup sprzętu audiowizualnego i książek dla trzech polskich uczelni zamierzających wprowadzić nowy program studiów: UMCS w Lublinie, WSP w Kielcach i Uniwersytet Opolski.
 • Inne zamierzenia Przewiduje się wprowadzenie systemu oceny jakości kształcenia oraz przeorganizowanie biur obsługujących studentów.

Osoby odpowiedzialne za realizację projektu w polskich uczelniach:

Dr Ryszard Janiuk Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Wydział Chemii tel: 081/5375691 fax: 5375629 e-mail: rmjaniuk@hermes.umcs.lublin.pl

Prof. dr hab. Krystyna Borecka Uniwersytet Opolski w Opolu tel: 077/4545189 fax: 077/4538387 e-mail: rektorat@uni.opole.pl

Prof. dr hab. Wiesław Stawiński Akademia Pedagogiczna w Krakowie Instytut Biologii tel/fax: 012/4222668

Dr hab. Edward Tutaj Uniwersytet Jagielloński Wydział Matematyki i Fizyki tel: 012/632-48-88 wew. 5400 e-mail: Edward.Tutaj@im.uj.edu.pl

Dr Józef Głowacki Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Kielcach Instytut Chemii tel: 041/3616011 fax: 041/3614962 e-mail: glowacki@pu.kielce.pl

Dr Jerzy Górecki Szkoła Nauk Ścisłych w Warszawie Instytut Chemii Fizycznej tel/fax: 022/6325276 e-mail: gorecki@ichf.edu.pl