Zakład Zjawisk Międzyfazowych

Adres: Plac Marii Curie-Skłodowskiej 3, 20-031 Lublin
budynek "Collegium Chemicum", (zob. lokalizację),
I piętro
tel./fax: 81-537-56-56
strona www: www.zzm.umcs.lublin.pl
Zakład Zjawisk Międzyfazowych wchodzi w skład Katedry Chemii Fizycznej

Kierownik Zakładu:

prof. dr hab. Anna Zdziennicka, e-mail – aniaz@hektor.umcs.lublin.pl, tel. 81-537-56-70,

osoba do kontaktu:
patrz Katedra Chemii Fizycznej

Skład osobowy:

prof. dr hab. Emil Chibowski, e-mail – emil.chibowski@poczta.umcs.lublin.pl , tel. 81-537-56-51
prof. dr hab. Bronisław Jańczuk, e-mail – bronislaw.janczuk@poczta.umcs.lublin.pl, tel. 81-537-56-49
prof. dr hab. Lucyna Hołysz – Kierownik Katedry, e-mail – lucyna.holysz@poczta.umcs.lublin.pl, tel. 81-537-55-50
prof. dr hab. Anna Zdziennicka – Kierownik Zakładu, e-mail – aniaz@hektor.umcs.lublin.pl, tel. 81-537-56-70
dr hab. Agnieszka Ewa Wiącek, e-mail – a.wiacek@poczta.umcs.lublin.pl, tel. 81-537-56-54
dr Małgorzata Jurak, e-mail – malgorzata.jurak@poczta.umcs.lublin.pl, tel. 81-537-55-47
dr Joanna Krawczyk, e-mail – j.krawczyk@poczta.umcs.lublin.pl, tel. 81-537-56-03
dr hab. Aleksandra Szcześ, e-mail – aszczes@poczta.umcs.lublin.pl, tel. 81-537-77-47
dr hab. Katarzyna Szymczyk, e-mail – katarzyna.szymczyk@poczta.umcs.lublin.pl, tel. 81-537-55-38
dr Konrad Terpiłowski, e-mail – terpil@poczta.umcs.lublin.pl, tel. 81-537-56-39
mgr Robert Ogonowski, e-mail – robert@poczta.umcs.lublin.pl, tel.  81-537-55-44
mgr Yan Yingdi, email- yingdi.yan@poczta.umcs.lublin.pl, tel. 81-537-77-47

Pracownicy emerytowani

prof. dr hab. Wiesław Wójcik

Grupy badawcze 

Zakładzie funkcjonują dwie grupy badawcze, grupa kierowana przez prof. dr hab. Emila Chibowskiego w skład której oprócz kierownika wchodzą: prof. dr hab. Lucyna Hołysz – Kierownik Katedry,  dr hab. Agnieszka Ewa Wiącek, dr Aleksandra Szcześ, dr Małgorzata Jurak i dr Konrad Terpiłowski oraz grupa kierowana przez prof. dr hab. Bronisława Jańczuka w skład której oprócz kierownika wchodzą: prof. dr hab. Anna Zdziennicka, dr hab. Katarzyna Szymczyk i dr Joanna Krawczyk.

 
Badania w Zakładzie Zjawisk Międzyfazowych obejmują:
 • Właściwości układów zdyspergowanych: adhezja, adsorpcja, agregacja, zwilżanie, emulgowanie, zjawiska elektrochemiczne, powierzchniowe i objętościowe właściwości substancji powierzchniowo-aktywnych,
 • Zjawiska międzyfazowe w fizykochemicznych metodach separacji i koncentracji minerałów, osadów, jonów i substancji powierzchniowo-aktywnych,
 • Rola pola magnetycznego i elektrycznego w procesach adhezji, zwilżania, emulgowania i adsorpcji.
 • Zjawisko histerezy kąta zwilżania.
 • Zjawisko histerezy kąta zwilżania w aspekcie powierzchni superhydrofobowych.
 • Właściwości warstewek lipidowych.

Badania te realizowane są w ramach działalności statutowej i grantów.

Pracownicy Zakładu Zjawisk Międzyfazowych prowadzą zajęcia dydaktyczne w ramach Katedry Chemii Fizycznej – patrz Katedra Chemii Fizycznej.

Na wyposażeniu Zakładu Zjawisk Międzyfazowych znajdują się m.in.:

 1. Automatyczny system pomiaru kąta zwilżania Krüss G 10
 2. Aparat do pomiaru kąta zwilżania i jego histerezy z kamerą, nachylanym automatycznie stolikiem, komorą wilgotnościową z regulowaną temperaturą – Model DGD ADR firmy GBX S.A.R.L.
 3. Gęstościomierz oscylacyjny DMA 5000
 4. Spin Coater Model SCI-30
 5. Spektrometr PC 2000 z wyposażeniem
 6. Mikroskop polaryzacyjny Nikon ECLIPSE E 600
 7. Zetametr BI-MAS firmy Brookhaven USA
 8. Turbiscan LabExpert
 9. Chromatograf gazowy
 10. Wanna Langmuira-Blodgett
 11. Plasma sytem type Pico
 12. Tensjometr pęcherzykowy do pomiaru dynamicznego napięcia powierzchniowego cieczy 019-BP100MK2

Zobacz także informację o Zakładzie i aktualny spis pracowników w Książce adresowej uczelni.