Zakład Zjawisk Międzyfazowych

Adres: Plac Marii Curie-Skłodowskiej 3, 20-031 Lublin
budynek "Collegium Chemicum", (zob. lokalizację),
I piętro
tel./fax: 81-537-56-56
strona www: www.zzm.umcs.lublin.pl
Zakład Zjawisk Międzyfazowych wchodzi w skład Katedry Chemii Fizycznej

Kierownik Zakładu:

prof. dr hab. Anna Zdziennicka, e-mail – aniaz@hektor.umcs.lublin.pl, tel. 81-537-56-70,

osoba do kontaktu:
patrz Katedra Chemii Fizycznej

Zakład Zjawisk Międzyfazowych - skład osobowy:

prof. dr hab. Emil Chibowski, e-mail – emil.chibowski@poczta.umcs.lublin.pl , tel. 81-537-56-51, p.130
prof. dr hab. Lucyna Hołysz – Kierownik Katedry, e-mail – lucyna.holysz@poczta.umcs.lublin.pl, tel. 81-537-55-50, p.132
prof. dr hab. Anna Zdziennicka – Kierownik Zakładu, e-mail – aniaz@hektor.umcs.lublin.pl, tel. 81-537-56-70, p.134
dr hab. Aleksandra Szcześ, prof. UMCS; e-mail – aszczes@poczta.umcs.lublin.pl, tel. 81-537-77-47, p.114
dr hab. Agnieszka Ewa Wiącek, prof. UMCS; e-mail – a.wiacek@poczta.umcs.lublin.pl, tel. 81-537-56-54, p.129
dr hab. Katarzyna Szymczyk, prof. UMCS; e-mail – katarzyna.szymczyk@poczta.umcs.lublin.pl, tel. 81-537-55-38, p.113
dr hab. Małgorzata Jurak, e-mail – malgorzata.jurak@poczta.umcs.lublin.pl, tel. 81-537-55-47, p.131
dr hab. Joanna Krawczyk, e-mail – j.krawczyk@poczta.umcs.lublin.pl, tel. 81-537-56-03, p.117
dr hab. Konrad Terpiłowski, e-mail – terpil@poczta.umcs.lublin.pl, tel. 81-537-56-39, p.111

Pracownicy techniczni:

mgr Robert Ogonowski, e-mail – robert@poczta.umcs.lublin.pl, tel.  81-537-55-44, p.135

Wolontariat:

prof. dr hab. Bronisław Jańczuk; e-mail – bronislaw.janczuk@poczta.umcs.lublin.pl, tel. 81-537-56-49, pok. 133

Pracownicy emerytowani:

prof. dr hab. Wiesław Wójcik, na emeryturze od 2006 r.
prof. dr hab. Bronisław Jańczuk, na emeryturze od 1.10.2018 r.

Kierunki badań:

 1. Badania zwilżalności i swobodnej energii powierzchniowej różnego typu ciał stałych oraz ich zmian pod wpływem modyfikacji plazmą niskotemperaturową. Otrzymywanie i badanie właściwości powierzchni super-hydrofobowych.
 2. Badania właściwości powierzchniowych, biokompatybilności i stabilności nowoczesnych materiałów implantacyjnych.
 3. Badania stabilności układów zdyspergowanych (emulsji i suspensji) oraz wpływu pola magnetycznego na ich właściwości.
 4. Badanie właściwości fizykochemicznych jedno- i wieloskładnikowych modelowych membran biologicznych na subfazie ciekłej oraz podłożu stałym. Określenie wpływu związków o aktywności farmakologicznej na zwilżalność i strukturę modelowych błon lipidowych.
 5. Badania właściwości powierzchniowych, agregacyjnych, adsorpcyjnych na granicy faz ciało stałe-ciecz, ciało stałe-gaz, ciecz-gaz różnego typu surfaktantów i biosurfaktantów oraz ich wieloskładnikowych mieszanin.
 6. Badania możliwości wystąpienia efektu synergetycznego w tworzenia mieszanych micel oraz redukcji napięcia powierzchniowego wody.

Tematyka projektów badawczych:

 • 607861 Complex Wetting Phenomena 201–2017, EU w ramach programu Marie Curie-Sklodowska Actions FP7-PEOPLE-2013-ITN
 • 2016/21/B/ST4/00987 - Weryfikacja mechanizmów wpływu pola magnetycznego na wodę i wodne roztwory wybranych elektrolitów w aspekcie osadzania się węglanu wapnia w instalacjach grzewczych
 • 2014/15/B/ST4/05086 - Makroskopowe a mikroskopowe właściwości surfaktantów
 • 2012/07/B/ST5/01799 - Pozyskiwanie polisacharydów ze szczepu bakterii Rhodococcus oraz kompleksowe badania możliwości ich wykorzystania jako bioflokulanty, biosorbenty oraz do kontroli procesu mineralizacji
 • N N204 352040 - Badanie wpływu surfaktantów stosowanych w kosmetyce na zwilżalność skóry ludzkiej i jej ekwiwalentów
 • N N204 272839 - Kompleksowe badania fizykochemicznych właściwości modelowych lipidowych błon komórkowych i ich liposomów
 • N N204 130635 - Badanie zwilżalności modelowych ciał stałych w obecności wieloskładnikowych mieszanin surfaktantów i kosurfaktantów

Dydaktyka

W Zakładzie Zjawisk Międzyfazowych prowadzone są różne zajęcia dydaktyczne na wszystkich kierunkach studiów i specjalnościach Wydziału Chemii (studia stacjonarne i niestacjonarne).

Wykłady kursowe:

 • Chemia fizyczna,
 • Fizykochemia granicy faz,
 • Fizykochemia granicy faz w układach biologicznych,
 • Fizykochemia surfaktantów i biosurfaktantów,
 • Chemia fizyczna z elementami fizykochemii granicy faz,
 • Zastosowanie metod fizykochemicznych w badaniu materiałów,
 • Wykłady monograficzne i specjalizacyjne, seminaria magisterskie i dyplomowe dla studentów wszystkich kierunków studiów i specjalności,
 • Ćwiczenia laboratoryjne i konwersatoria do prowadzonych wykładów.

Wyposażenie jednostki

 • Zestaw do pomiaru kąta zwilżania GBX i DSA 30 (Krüss),
 • Generator plazmy niskotemperaturowej Pico firmy Diener Electronic,
 • Tensjometry: KSV Sigma 700, K9 (Krüss), K100 (Krüss), tensjometr pęcherzykowy BP100  (Krüss),
 • Mikroskop polaryzacyjny Nikon Eclipse E600,
 • Dzetametr Zeta Plus Bi-Mass,
 • Zetasizer Nano ZS,
 • Turbiscan LABExpert,
 • Gęstościomierz sprzężony z wiskozymetrem (Anton Paar),
 • Spectrofotometr Hitachi U-2900
 • Spektrofluorymetr F2-700 Hitachi,
 • Wanna Langmuira-Blodgett KSV 2000,
 • Mikroskop kąta Brewstera nanofilm_ultrabam (Accurion) sprzężony z wanną Langmuira (KSV NIMA).

Zobacz także informację o Zakładzie i aktualny spis pracowników w Książce adresowej uczelni.