Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr Magdalena Greluk

Stanowisko
adiunkt
Jednostki
KATEDRA TECHNOLOGII CHEMICZNEJ
Telefon
815375514
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

Wtorek 11.00-13.00

Adres

pl. M. Curie-Skłodowskiej 3/439
20-031 Lublin

O sobie

PRZEBIEG PRACY ZAWODOWEJ
______________________________________________________________________________

2011 – 2013      asystent
                          Zakład Technologii Chemicznej, Wydział Chemii
                          Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

2013 –               adiunkt
                          Zakład Technologii Chemicznej, Wydział Chemii
                          Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

 

WYKSZTAŁCENIE
______________________________________________________________________________

2005 Licencjat, kierunek: chemia, specjalność: nauczanie chemii i fizyki,
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Chemii,

Praca dyplomowa pt. „Zastosowanie metali szlachetnych w katalizie” wykonana pod kierunkiem prof. dr hab. Z. Hubicki w Zakładzie Chemii Nieorganicznej

2007 Magister, kierunek: chemia, specjalność: chemia analityczna,
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Chemii,

Praca magisterska pt. „Badanie procesu sorpcji żółcieni brylantynowej na anionitach o różnej zasadowości grup funkcyjnych” wykonana pod kierunkiem prof. dr hab. Z. Hubicki w Zakładzie Chemii Nieorganicznej

2011 Doktor, dyscyplina: nauki chemiczne, specjalność: chemia nieorganiczna,
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Chemii,

Praca doktorska pt. „Badanie procesu sorpcji barwników kwasowych i reaktywnych na anionitach różnego typu” wykonana pod kierunkiem prof. dr hab. Z. Hubicki w Zakładzie Chemii Nieorganicznej


Działalność naukowa

Publikacje w czasopismach znajdujących się w bazie Journal Citation Reports (JRC)
_________________________________________________________________________________________

1. M. D. Fernandez-Ramos, M. Greluk, A. J. Palma, E. Arroyo-Guerrero, J. Gomez-Sanchez, L. F. Capitan-Vallvey, The use of one-shot sensors with a dedicated portable electronic radiometer for nitrate measurements in aqueous solutions, Meas. Sci. Technol., 19 (2008) 1-7 (IF: 1,494; punkty MNiSW: 35).
2. M. Greluk, Z. Hubicki, Sorption of SPADNS azo dye on polystyrene anion exchangers: Equilibrium and kinetic studies, J. Hazard. Mater., 172 (2009) 289-297 (IF: 4,144; punkty MNiSW: 45).
3. M. Greluk, Z. Hubicki, Zastosowanie jonitów chelatujących otrzymanych w wyniku modyfikacji makroporowatych anionitów mocno zasadowych za pomocą SPADNS w procesie wydzielania jonów Cu(II), Ni(II) i Co(II), Przem. Chem., 89 (2010) 232-236 (IF: 0,290; punkty MNiSW: 15).
4. M. Greluk, Z. Hubicki, Kinetics, isotherm and thermodynamic studies of Reactive Black 5 removal by acrylic resins, Chem. Eng. J., 162 (2010) 919-926 (IF: 3,074; punkty MNiSW: 40).
5. M. Greluk, Z. Hubicki, Anionity akrylowe modyfikowane SPADNS jako jonity chelatujące do zagęszczania i rozdzielania jonów metali, Przem. Chem., 90 (2011) 104-111 (IF: 0,414; punkty MNiSW: 15).
6. M. Greluk, Z. Hubicki, Comparison of the gel anion exchangers for removal of Acid Orange 7 from aqueous solution, Chem. Eng. J., 170 (2011) 184-193 (IF: 3,461; punkty MNiSW: 40).
7. M. Greluk, Z. Hubicki, Efficient removal of Acid Orange 7 dye from water using the strongly basic anion exchange resin Amberlite IRA-958, Desalination, 278 (2011) 219-226 (IF: 2,590; punkty MNiSW: 35).
8. M. Greluk, Z. Hubicki, Effect of basicity of anion exchangers and numer and positions of sulfonic groups of acid dyes on dyes adsorption on macroporous anion exchangers with styrenic polimer matrix, Chem. Eng. J., 215-216 (2012) 731-739 (IF: 4,058; punkty MNiSW: 40).
9. M. Greluk, Zastosowanie jonitów, membran jonowymiennych, sorbentów polimerowych oraz biopolimerów w procesie usuwania barwników kwasowych i reaktywnych z roztworów wodnych, Przem. Chem., w druku (IF: 0,367; punkty MNiSW: 15).
10. M. Greluk, Sorpcja barwników kwasowych i reaktywnych z roztworów wodnych na minerałach, Przem. Chem., w druku (IF: 0,367; punkty MNiSW: 15).
11. M. Greluk, Z. Hubicki, Evaluation of polystyrene anion exchange resin for removal of reactive dyes from aqueous solutions, Chem. Eng. Res. Des., w druku (IF: 2,281; punkty MNiSW: 30).
12. M. Greluk, P. Rybak, G. Słowik, M. Rotko, A. Machocki, Comparative study on steam and oxidative steam reforming of ethanol over 2KCo/ZrO2 catalyst, Catal. Today Part A 242 (2015) 50-59 (IF: 4,312; punkty MNiSW: 35).
13. M. Greluk, M. Rotko, A. Machocki, Conversion of ethanol over Co/CeO2 and KCo/CeO2 catalysts for hydrogen production, Catals Lett, 146 (2016) 163-173 (IF: 2,294; punkty MNiSW: 25).
14. M. Greluk, G. Słowik, M. Rotko, A. Machocki, Steam reforming and oxidative steam reforming of ethanol over PtKCo/CeO2 catalyst, Fuel 183 (2016) 518-530 (IF: 3,611; punkty MNiSW: 40).
15. G. Słowik, M. Greluk, A. Machocki, Microscopic characterization of changes in the structure of the KCo/CeO2 catalyst during the steam reforming of ethanol, Mater Chem and Phys, 173 (2016) 219-237 (IF: 2,101; punkty MNiSW: 30).
16. G. Słowik, A. Gawryszuk-Rżysko, M. Greluk, A. Machocki, Estimation of average crystallites size of active phase in ceria-supported cobalt-based catalysts by hydrogen chemisorption vs TEM and XRD methods, Catal Lett 146 (2016) 2173-2184 (IF: 2,294; punkty MNiSW: 25).
17. W. Gac, W. Zawadzki, G. Słowik, M. Greluk, J. Pawlonka, A. Machocki, Chromium modified zinc oxides, J Therm Anal and Calorim, 125 (2016) 1205-1215 (IF: 1,781; punkty MNiSW: 20).
18. J. Pawlonka, W. Gac, M. Greluk, G. Słowik, Application of microemulsion method for development of methanol steam reforming Pd/ZnO catalysts, J Therm Anal and Calorim, 125 (2016) 1265-1272 (IF: 1,781; punkty MNiSW: 20).
19. S. Turczyniak, M. Greluk, G. Słowik, W. Gac, A. Machocki, S. Zafeiratos, The surface state and the catalytic performance of Co/CeO2 catalysts in the steam reforming of ethanol, ChemCatChem 9 (2017) 782-797 (IF: 4,724; punkty MNiSW: 35).
20. G. Słowik, M. Greluk, M. Rotko, A. Machocki, Evolution of the structure of unpromoted and potassium-promoted ceria-supported nickel catalysts in the steam reforming of ethanol, Appl. Catal. B: Env. 221 (2018) 490-509 (IF: 11,698; punkty MNiSW: 45).
21. W. Gac, M. Greluk, G. Słowik, S. Turczyniak-Surdacka, Structural and surface changes of cobalt modified manganese oxide during activation and ethanol steam reforming reaction, Appl. Surf. Sci. 440 (2018) 1047-1062 (IF: 4,439; punkty MNiSW: 35).
22. E. Łastewiecka, A. Flis, M. Stankevič, M. Greluk, G. Słowik, W. Gac, P-Arylation of secondary phosphine oxides catalyzed by nickel-supported nanoparticles, Org. Chem. Front. 5 (2018) 2079-2095 (IF: 5,455; punkty MNiSW: 40).
23 W. Gac, M. Greluk, G. Słowik, Y. Millot, L. Valentin, S. Dzwigaj, Effects of dealumination on the performance of Ni-containing BEA catalysts in bioethanol steam reforming, Appl. Catal. B: Env. 237 (2018) 94-109 (IF: 11,698; punkty MNiSW: 45).
24. M. Greluk, M. Rotko, G. Słowik, S. Turczyniak-Surdacka, Hydrogen production by steam reforming of ethanol over Co/CeO2 catalysts: Effect of cobalt content, J. Enery. Inst.92 (2019) 222-238 (IF: 4,217; punkty MNiSW: ).

 

Publikacje nie znajdujące się w bazie JCR
_________________________________________________________________________________________

1. M. Greluk, Z. Hubicki, M. Wawrzkiewicz, A. Wołowicz, Application of weakly basic anion exchanger for removal of Remazol Black B, Challenges of Modern Technology, 2(3) (2011) 29-33.
2. M. Greluk, Z. Hubicki, A. Wołowicz, Sorption of the acid dyes onto strongly basic anion exchanger: Kinetic and equilibrium studies, Challenges of Modern Technology, 2(1) (2011) 74-78.
3. M. Wawrzkiewicz, Z. Hubicki, M. Greluk, A. Wołowicz, Sunset Yellow sorption on weak base anion exchanger-kinetic and equilibrium studies, Challenges of Modern Technology, 2(2) (2011) 66-70.
4. A. Wołowicz, Z. Hubicki, M. Greluk, M. Wawrzkiewicz, Comparison of Varion resins selectivity towards palladium(II) ions in hydrochloric acid solutions with sodium chloride addition, Challenges of Modern Technology, 2(3) (2011) 34-37.
5. A. Wołowicz, Z. Hubicki, M. Greluk, Equilibrium and kinetic studies of palladium(II) ions sorption onto Dowex resins, Challenges of Modern Technology, 2(2) (2011) 71-75.

 

Monografie

1. M. Greluk, Zastosowanie jonitów różnego typu w procesie odzysku jonów metali szlachetnych, Adsorbenty i katalizatory Wybrane technologie a środowisko, pod red. Janusza Ryczkowskiego, Rzeszów 2012

Udział w projektach naukowo-badawczych

____________________________________________________________________________

1. Projekt „Development of a Portable Internal Reforming Methanol High Temperature PEM Fuel Cell System” (IRMFC)
Projekt finansowany w ramach 7. Ramowego Programu UE nr 325358
Realizacja w latach 2013-2016
Wykonawca projektu

2. Projekt „Regulacja mechanizmu konwersji etanolu z wodą wielkością nanocząstek fazy aktywnej katalizatorów metaliczno-tlenkowych” (nr rejestracyjny 2015/19/D/ST5/01931)
Projekt finansowany przez NCN w ramach konkursu SONATA 10 zgodnie z umową nr UMO-2015/19D/ST5/01931 z dnia 13.07.2016|
Realizacja w latach 2016-2019
Kierownik projektu

 3. Projekt „Opracowanie innowacyjnej koncepcji wykorzystania strumienia odpadowego dwutlenku węgla w biorafineriach” (ICOCAD)
Projekt finansowany przez NCBR, realizowany w ramach Programu ERA-NET Bioenergy zgodnie z umową nr BIOENERGY/ICOCAD/04/2016 z dnia 22.04.2016
Realizacja w latach 2016-2019
Wykonawca projektu

 

Nagrody i stypendia
______________________________________________________________________________________________

1. stypendium Sokrates-Erasmus, realizacja projektu badawczego pt. „Study of a simplified measurement procedure for nitrate determination based on a portable electronic photometer and disposable sensors based on ionophore-chromoionophore chemistry”, Hiszpania, Granada, Uniwersytet w Granadzie, Zakład Chemii Analitycznej, Grupa Spektroskopia Ciała Stałego, luty-czerwiec 2007

2. stypendium Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej dla najlepszych doktorantów na rok akademicki 2009/2010, UMCS, Lublin, październik-wrzesień 2009

3. stypendium Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej dla najlepszych doktorantów na rok akademicki 2010/2011, UMCS, Lublin, październik-wrzesień 2010

4. stypendium naukowe w ramach III etapu realizacji projektu systemowego „Stypendia naukowe dla doktorantów” Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.2 Transfer wiedzy Poddziałanie 8.2.2 Regionalne Strategie Innowacji w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego przez Samorząd Województwa Lubelskiego, Lublin, 2010

5. nagroda za wyróżniającą się pracę doktorską na Wydziale Chemii UMCS na Wydziale Chemii UMCS, Lublin, 2011

6. pierwsza nagroda Dziekana Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej za najlepszą pracę doktorską w „Wydziałowym konkursie Wydziału Chemii UMCS” w roku akademickim 2010/2011, Lublin, 2012

7. stypendium Polskiego Klubu Katalizy na pokrycie kosztów uczestnictwa w Kongresie Katalizy EuropaCat-XI, Kraków, 2013

7. stypendium naukowe dla wybitnego młodego naukowca przyznawane przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na okres 36 miesięcy, Warszawa, 2017-2019

8. indywidualna Nagroda III stopnia J.M. Rektora UMCS za wyróżniającą się pracę naukową, a w szczególności za wysoko punktowany artykuł naukowy