Sprawozdanie 2016

Sprawozdanie z Wydziałowej Konferencji za 2016 r.

Zobacz program Konferencji, Raport.

19. Konferencja Sprawozdawcza na Wydziale Chemii UMCS

W dniach 21-22 lutego 2017 r. na Wydziale Chemii UMCS odbyła się 19 Wydziałowa Konferencja Sprawozdawcza dotycząca badań naukowych prowadzonych na Wydziale Chemii UMCS w 2016 r. W  uroczystym otwarciu konferencji w dniu 21 lutego uczestniczyli przedstawiciele Władz Rektorskich. Wydziałowa Konferencja Sprawozdawcza obejmowała 4 sesje, w trakcie których każda jednostka organizacyjna dokonała podsumowania prowadzonych badań. Podczas 20 minutowych wystąpień reprezentanci 17 zakładów i 1 pracowni przedstawili wyniki działalności badawczej w swoich jednostkach oraz zaprezentowali szczegółowo jedno z wykonanych zadań. Dodatkowo podczas 20-minutowego wystąpienia swoje osiągnięcia zaprezentowało Laboratorium Analityczne działające na Wydziale Chemii UMCS. Na ostatniej sesji zaprezentowane zostały 10-minutowe wystąpienie autorów wyróżnionych  prac  doktorskich w konkursie na najlepszą pracę doktorską w roku 2016. Pierwsze miejsce zajęła dr Katarzyna Szewczuk-Karpis, drugie dr Anna Siatecka, trzecie dr Damian Nieckarz.

Zaprezentowane badania związane były z realizacją w roku 2016 na Wydziale Chemii UMCS aż 73 zadań badawczych. W tym 41 zadań badawczych w ramach działalności statutowej, które obejmowały 20 zadań nowych i kontynuowanych oraz 21 zadań, których realizacja nie została zakończona w roku 2015. Dodatkowo prowadzono 32 zadania badawcze służące rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich, w tym realizowano 20 nowych zadań zgłoszonych przez młodych pracowników i doktorantów oraz 12 zadań niezakończonych w 2015 r.

W podsumowaniu działalności naukowej prowadzonej na Wydziale Chemii należy podkreślić, że liczba artykułów publikowanych w czasopismach z wykazu A MNiSW od lat utrzymuje się na wysokim poziomie z tendencją wzrostową. W 2016 r. pracownicy Wydziału Chemii byli autorami: 259 artykułów w czasopismach z wykazu A MNiSW; 4 publikacji w czasopismach z części B wykazu MNiSW i 5 innych publikacji; 1 monografii w języku polskim; 10 rozdziałów w monografiach w języku angielskim; 15 rozdziałów w monografiach w języku polskim i 3 patentów przyznanych przez Urząd Patentowy RP. Pracownicy Wydziału Chemii aktywnie uczestniczyli w konferencjach krajowych i międzynarodowych, na których wygłosili około 700 referatów. W roku 2016 pracownicy Wydziału Chemii realizowali 31 projektów badawczych: z czego aż 9 projektów o zasięgu międzynarodowym finansowanych głównie w ramach Unii Europejskiej oraz 22 projekty o zasięgu krajowym finansowane przez MNiSW, NCBiR oraz NCN. W 2016 r. Wydział Chemii organizował lub współorganizował trzy konferencje krajowe oraz jedną konferencję międzynarodową (Lwów, Ukraina). Rok 2016 okazał się również owocny jeżeli chodzi o awanse naukowe przeprowadzane na Wydziale Chemii, 5 pracowników uzyskało stopień doktora habilitowanego, a 11 osób uzyskało stopień doktora nauk chemicznych.