Pracownia Technologii Światłowodów

Adres: Plac Marii Curie-Skłodowskiej 3, 20-031 Lublin
budynek "Collegium Chemicum", (zob. lokalizację),
VI piętro
tel/fax: 81-5375567

Kierownik jednostki:

dr Paweł Mergo, tel 81-537-55-73
osoba do kontaktu:
mgr Lidia Czyżewska
Tel: 81-5375567, 81-5375558, fax: 81-5375567

Skład osobowy:

Dr Paweł Mergo, Pawel.Mergo@poczta.umcs.lublin.pl,   81 537 55 73, 81-537-55 67
Mgr Lidia Czyżewska, lidia.czyzewska@poczta.umcs.lublin.pl,  81-537-55-67
Mgr Andrzej Gorgol, na emeryturze od 2017 r., 81-537-56-84
Dr Wiesław Podkościelny, wieslaw.podkoscielny@umcs.lublin.pl,  81-537-56-74
Mgr Krzysztof Poturaj, krzysztof.poturaj@umcs.lublin.pl,  81-537-57-71
Mgr Aleksander Walewski, 81-537-56-83, 81-537-57-73
Mgr Grzegorz Wójcik,   81-537-57-73
Dr Małgorzata Gil,   81-537-56-74
Jarosław Kopeć, 81-537-57-31
Janusz Pędzisz, 81-537-55-58

Kierunki badań:

Główne kierunki badań Pracowni Technologii Światłowodów:
 • badania nad technologiami nowych rodzajów światłowodów czujnikowych i do zastosowań medycznych, w tym światłowodów side-hole
 • technologie światłowodów mikrostrukturalnych i fotonicznych, w tym holey fibres, włókien z zabronioną przerwą fotoniczną i kryształów fotonicznych
 • technologie światłowodów domieszkowanych ziemiami rzadkimi dla laserów włókowych i wzmacniaczy optycznych
 • nowe technologie światłowodów specjalnych, w tym metoda OVD
 • chemiczne czujniki światłowodowe
 • nowe rodzaje powłok ochronnych światłowodów
 • polimery UV-utwardzalne i organiczno-nieorganiczne materiały hybrydowe
Badania statutowe: Pracownia realizuje w roku 2013 temat badawczy:
    Rozwój technologii światłowodów fotonicznych
 
Zajęcia dydaktyczne prowadzone przez Pracownia Technologii Światłowodów
 1. Optyka, teoria i metrologia światłowodów (15 godz. wykładu, 15 godz. laboratorium) - II rok ChPiS
 2. Technologie światłowodów (15 godz. wykładu, 15 godz. seminarium i 30 godz. laboratorium) - III rok ChPiS
 3. Optical Fibers Technology (30 godz. wykładu, 15 godz. seminarium, 30 godz. laboratorium) - I rok IIo Chemia Materiałowa
 
Tematy prac licencjackich i magisterskich
 1. Wykorzystanie światłowodów w medycynie
 2. Wykorzystanie światłowodów w ochronie środowiska
 3. Podstawy preparatyki cienkich warstw metali na powierzchni szkła kwarcowego dla technologii światłowodów specjalnych
 4. Preparatyka aktywnych domieszek dla technologii światłowodów do konstrukcji laserów włóknowych
 5. Preparatyka UV utwardzalnych polimerowych powłok ochronnych dla światłowodów specjalnych
Wyposażenie jednostki
Pracownia Technologii Światłowodów, jako jedyna chyba jednostka uniwersytecka w Europie, posiada kompletną linię technologiczną do wytwarzania światłowodów, składającą się z urządzenia do wytwarzania preform światłowodów i wyciągarki . Ponadto Pracownia posiada podstawową aparaturę pomiarową pozwalającą na pomiary podstawowych właściwości produkowanych włókien, co pozwala na ciągłe monitorowanie i ulepszanie procesów technologicznych. Wyposażenie Pracowni używane jest do prac badawczych, ale wykorzystywane jest szeroko także w procesie kształcenia studentów.
 
Współpraca międzynarodowa
Pracownia Technologii Światłowodów uczestniczyła i uczestniczy w kilku międzynarodowych programach badawczych. Jednym z najważniejszych była Sieć Doskonałości „NEMO” (VI Program Ramowy UE) oraz w projekcie "Photonic skins for optical sensing (PHOSHOS)" (VII Program RAmowy UE). Rolą Pracowni w tym programie było opracowywanie nowych technologii światłowodów do celów czujnikowych. Pracownia brała też udział w dwu programach COST: P-11 „Physics of linear, nonlinear and active photonic crystals” i 299 “Optical fibres for new challenges facing the information society". Obecnie Pracownia bierze czynny udział w programie COST TP 1001 "Novel and Reliable Optical Fiber Sensor Systems for Future Security and Safety Application (OFSeSa)". Ponadto Pracownia ściśle współpracuje z innymi jednostkami badawczymi w Europie, w szczególności zaś z Vrije Universiteit w Brukseli, czego wyrazem jest umowa o współpracy naukowej pomiędzy UMCS i VUB, oraz udział Pracowni w realizacji badań w ramach umowy międzyrządowej pomiędzy rządami RP i Flandrii.
 

Zobacz także informację o Pracowni i aktualny spis pracowników w Książce adresowej uczelni.