Sprawozdanie 2012

Sprawozdanie z Wydziałowej Konferencji za 2012 r.

Zobacz program Konferencji, Raport

15. Konferencja Sprawozdawcza na Wydziale Chemii UMCS

W dniach 11-12 lutego 2013 r. na Wydziale Chemii UMCS odbyła się 15-ta Wydziałowa Konferencja Sprawozdawcza. W czasie dwudniowych obrad podsumowano działalność badawczą Wydziału prowadzoną w 2012 roku. 20 minutowe prezentacje stały się okazją do przedstawienia dokonań i postępów prac prowadzonych w poprzednim roku w każdej z jednostek Wydziału.
    Wydziałowa Konferencja Sprawozdawcza rozpoczęła się z udziałem władz Uniwersytetu reprezentowanym przez Prorektora ds. Badań Naukowych i Współpracy Międzynarodowej - prof. dr hab. Ryszarda Dębickiego.
18 jednostek organizacyjnych Wydziału Chemii w 2012 r. realizowało 73 zadania w ramach działalności statutowej oraz 15 zadań w ramach dotacji celowej na badania młodych naukowców. Pracownicy Wydziału byli autorami 197 artykułów w czasopismach recenzowanych (w tym 173 z tzw. listy filadelfijskiej), 14 publikacji w innych czasopismach (część B wykazu MNiSW), 10 publikacji w recenzowanych materiałach z konferencji międzynarodowych, 1 monografii w języku polskim, 21 rozdziałów w monografiach o zasięgu krajowym, 3 patentów przyznanych przez Urząd Patentowy RP, 3 zgłoszeń patentowych w Urzędzie Patentowym RP.
    Pracownicy Wydziału Chemii uczestniczyli w konferencjach krajowych i międzynarodowych, na których wygłosili 111 referatów. W 2012 r. Wydział współorganizował 2 konferencje krajowe i 2 międzynarodowe.
    Na Wydziale Chemii w 2012 r. realizowano 32 różne projekty badawcze: 2 projekty w ramach Programów Ramowych Unii Europejskiej, w których pracownicy byli koordynatorami, 4 projekty w ramach Programów Ramowych Unii Europejskiej, w których byli uczestnikami, 1 projekt w ramach innych programów Unii Europejskiej, 2 projekty finansowane lub współfinansowane z innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, 10 projektów finansowanych lub dofinansowanych ze środków finansowych Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, 2 projekty finansowane lub dofinansowane ze środków finansowych Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, 11 projektów  finansowanych lub dofinansowanych ze środków finansowych Narodowego Centrum Nauki. Na Wydziale Chemii realizowane są też projekty infrastrukturalne: „Centrum Nanomateriałów Funkcjonalnych” (PO IG), „Modernizacja i wyposażenie obiektów dydaktyczno-badawczych Wydziałów BiNoZ, MFI i Ch. UMCS w Lublinie” (RPO WL), wspólny projekt Wydziałów Chemii, MFI oraz BiNoZ „Rozwój i modernizacja bazy dydaktyczno-naukowej na kierunkach priorytetowych UMCS w Lublinie” (Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko). Zakończono realizację projektu „Wzrost potencjału badawczo-rozwojowego Wydziałów Chemii i Biologii i Nauk o Ziemi UMCS w Lublinie” (PO RPW).
    Wydziałowa Konferencja Sprawozdawcza obejmowała 4 sesje, w trakcie których każda jednostka wydziałowa dokonała podsumowania prowadzonych badań. Spotkanie zakończyło wystąpienie autorki wyróżnionej pracy doktorskiej w konkursie na najlepszą pracę doktorską w roku 2012.

Anna Deryło-Marczewska, Bożena Czech
fot. Ryszard Filipowski
fot. 1. Dziekan Wydziału Chemii prof. dr hab. Władysław Janusz