Olimpiada Chemiczna

Olimpiada chemiczna działa za zgodą Ministerstwa Edukacji Narodowej i jest finansowana z jego budżetu. Organizatorem Olimpiady jest Polskie Towarzystwo Chemiczne. Siedziba Komitetu Głównego Olimpiady Chemicznej mieści się na Wydziale Chemii Uniwersytetu Warszawskiego.


 Okręg Lubelski:
•    Przewodniczący - prof. dr hab. Małgorzata Grabarczyk
•    Sekretarzdr Joanna Reszko-Zygmunt
•    Recenzenci:
      – dr Mariola Iwan
      – dr Łukasz SzajneckiW roku szkolnym 2021/2022 odbędzie się 68. Olimpiada Chemiczna

Informacje na stronie internetowej Olimpiady Chemicznej: http://www.olchem.edu.pl/


Komitet Główny Olimpiady odpowiedzialny jest za poziom merytoryczny i organizację zawodów. Prezydium Komitetu Głównego powołuje komisję, która ustala treść zadań na wszystkie etapy i przekazuje je komitetom okręgowym. Zawody poprzedzone są etapem wstępnym. Etap wstępny polega na samodzielnym rozwiązaniu przez zawodników zadań zamieszczonych w informatorze Olimpiady.

•    Etap I - jednodniowe zawody pisemne I stopnia prowadzone w punktach podanych przez Komitety Okręgowe
•    Etap II - dwudniowe zawody pisemne i laboratoryjne organizowane przez Komitety Okręgowe
•    Etap III - dwudniowe zawody pisemne i laboratoryjne organizowane przez Komitet Główny w Warszawie.

W zawodach olimpijskich mogą brać udział uczniowie wszystkich klas szkół średnich, w tym techników chemicznych. Poczynając od 44. Olimpiady Chemicznej nie są ustalane linie tematyczne, wiąże się to z dążeniem do uniknięcia zawężonej specjalizacji zawodników. Startujących w zawodach obowiązuje znajomość analizy jakościowej i całego materiału objętego programem klas o profilu biologiczno-chemicznym liceum ogólnokształcącego, niezależnie od klasy, do której uczęszcza zawodnik (od finalistów wymagana
jest także znajomość podstaw analizy ilościowej). W czasie zawodów można korzystać z kalkulatorów, układu okresowego pierwiastków oraz innych pomocy dopuszczonych przez autorów zadań (np. tablic aminokwasów).

Wszyscy zawodnicy biorący udział w III etapie Olimpiady uzyskują tytuł finalisty, co wiąże się automatycznie ze 100% wynikiem z matury z chemii. Tytuł laureata Olimpiady uzyskuje około 30% najlepszych zawodników trzeciego etapu.
Laureaci Olimpiady przyjmowani są na wiele uczelni wyższych bez postępowania kwalifikacyjnego
(zgodnie z uchwałą rekrutacyjną danej uczelni).

Pierwsze zawody Olimpiady Chemicznej zostały zorganizowane w 1954 roku. Komitet Okręgowy Olimpiady Chemicznej w Lublinie, mający od początku swą siedzibę na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej, obejmował województwa lubelskie i rzeszowskie.
Na przewodniczącego powołano prof. Andrzeja Waksmundzkiego, zaś na sekretarza mgr Andrzeja Rogowskiego.
Prof. A. Waksmundzki był przewodniczącym przez 44 lata. Wieloletnią przewodniczącą Okręgu Lubelskiego była także
prof. dr hab. Wanda Brzyska, a sekretarzami: dr Lucjan Nędzyński i dr hab. Ryszard M. Janiuk.

Od edycji Olimpiady Chemicznej w roku szkolnym 2021/2022 przewodniczącą Okręgu Lubelskiego
jest prof. dr hab. Małgorzata Grabarczyk, a sekretarzem dr Joanna Reszko-Zygmunt.

Okręg Lubelski obejmuje obszar województwa lubelskiego. Tradycyjnie na zawodach licznie reprezentowane są lubelskie licea
oraz Zespół Szkół Chemicznych i Przemysłu Spożywczego. Od wielu lat kilkuosobowe reprezentacje mają licea z Białej Podlaskiej, Chełma, Krasnegostawu, Kraśnika, Lubartowa, Łukowa, Międzyrzeca Podlaskiego, Puław, Tomaszowa Lubelskiego i Zamościa.


Z inicjatywy Komitetu Głównego Olimpiady Chemicznej kilkakrotnie przeprowadzono badania losów finalistów olimpiad chemicznych. Na podstawie otrzymanych wyników wyciągnięto następujące wnioski:

 1. Zainteresowanie chemią u znacznej części ankietowanych osób datuje się już od szkoły podstawowej; największy wpływ
  na pobudzanie i rozwój zainteresowań chemią miały niemal w tym samym stopniu nauczyciel co lektura, przy czym najczęściej
  był to nauczyciel szkoły podstawowej.
 2. Uczestnicy ankiety, oprócz chemii, mieli również szerokie inne zainteresowania, związane z innymi przedmiotami matematyczno-przyrodniczymi, brali udział w wielu innych Olimpiadach.
 3. Ankietowani najczęściej studiują, bądź ukończyli studia chemiczne. Relatywnie dużo osób wybierało medycynę.
 4. Spośród osób, które ukończyły studia, znaczna część pracuje na uczelniach wyższych, w tym również na uczelniach zagranicznych.
 5. Zdecydowana większość respondentów uważa, że Olimpiada Chemiczna przygotowuje do studiów wyższych.
  Największe znaczenie ma tutaj poznanie metod samokształcenia.