Olimpiada Chemiczna

Olimpiada chemiczna działa za zgodą Ministerstwa Edukacji Narodowej i jest finansowana z jego budżetu. Organizatorem Olimpiady jest Polskie Towarzystwo Chemiczne. Siedziba Komitetu Głównego Olimpiady Chemicznej mieści się na Wydziale Chemii Uniwersytetu Warszawskiego.


 Okręg Lubelski:
•    Przewodniczący - prof. dr hab. Wanda Brzyska
•    Sekretarz – dr Mariola Iwan
•    Recenzenci:
dr Joanna Reszko-Zygmunt – Wydział Chemii UMCS
dr Łukasz Szajnecki – Wydział Chemii UMCS


W roku szkolnym 2019/2020 odbędzie się 66. Olimpiada Chemiczna


 Komitet Główny Olimpiady odpowiedzialny jest za poziom merytoryczny i organizację zawodów. Prezydium Komitetu Głównego powołuje komisję, która ustala treść zadań na wszystkie etapy i przekazuje je komitetom okręgowym. Zawody poprzedzone są etapem wstępnym. Etap wstępny polega na samodzielnym rozwiązaniu przez zawodników zadań zamieszczonych w informatorze Olimpiady.

•    Etap I - jednodniowe zawody pisemne I stopnia prowadzone w punktach podanych przez Komitety Okręgowe
•    Etap II - dwudniowe zawody pisemne i laboratoryjne organizowane przez Komitety Okręgowe
•    Etap III - dwudniowe zawody pisemne i laboratoryjne organizowane przez Komitet Główny w Warszawie.

W zawodach olimpijskich mogą brać udział uczniowie wszystkich klas szkół średnich, w tym techników chemicznych. Poczynając od 44. Olimpiady Chemicznej nie są ustalane linie tematyczne, wiąże się to z dążeniem do uniknięcia zawężonej specjalizacji zawodników. Startujących w zawodach obowiązuje znajomość analizy jakościowej i całego materiału objętego programem klas o profilu biologiczno-chemicznym liceum ogólnokształcącego, niezależnie od klasy, do której uczęszcza zawodnik (od finalistów wymagana jest także znajomość podstaw analizy ilościowej). W czasie zawodów można korzystać z kalkulatorów, układu okresowego pierwiastków oraz innych pomocy dopuszczonych przez autorów zadań (np. tablic aminokwasów). Wszyscy zawodnicy biorący udział w III etapie Olimpiady uzyskują tytuł finalisty, co wiąże się automatycznie ze 100% wynikiem z matury z chemii. Tytuł laureata Olimpiady uzyskuje około 30% najlepszych zawodników trzeciego etapu. Laureaci Olimpiady przyjmowani są na wiele uczelni wyższych bez postępowania kwalifikacyjnego (zgodnie z uchwałą rekrutacyjną danej uczelni).

 Pierwsze zawody Olimpiady Chemicznej zostały zorganizowane w 1954 roku. Komitet Okręgowy Olimpiady Chemicznej w Lublinie, mający od początku swą siedzibę na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej, obejmował województwa lubelskie i rzeszowskie. Na przewodniczącego powołano prof. Andrzeja Waksmundzkiego, zaś na sekretarza mgr Andrzeja Rogowskiego. Prof. A. Waksmundzki był przewodniczącym przez 44 lata. Wieloletnimi sekretarzami byli: dr Lucjan Nędzyński i dr hab. Ryszard M. Janiuk. Obecnie przewodniczącą jest prof. dr hab. Wanda Brzyska, a sekretarzem dr Mariola Iwan.

Okręg Lubelski obejmuje obecnie obszar województwa lubelskiego. Tradycyjnie na zawodach licznie reprezentowane są lubelskie licea oraz Zespół Szkół Chemicznych i Przemysłu Spożywczego. Od wielu lat kilkuosobowe reprezentacje mają licea z Białej Podlaskiej, Chełma, Krasnegostawu, Kraśnika, Lubartowa, Łukowa, Międzyrzeca Podlaskiego, Puław, Tomaszowa Lubelskiego i Zamościa.


 Z inicjatywy Komitetu Głównego Olimpiady Chemicznej kilkakrotnie przeprowadzono badania losów finalistów olimpiad chemicznych. Na podstawie otrzymanych wyników wyciągnięto następujące wnioski:

  1. zainteresowanie chemią u znacznej części ankietowanych osób datuje się już od szkoły podstawowej; największy wpływ na pobudzanie i rozwój zainteresowań chemią miały niemal w tym samym stopniu nauczyciel co lektura, przy czym najczęściej był to nauczyciel szkoły podstawowej;
  2. uczestnicy ankiety, oprócz chemii, mieli również szerokie inne zainteresowania, związane z innymi przedmiotami matematyczno-przyrodniczymi, brali udział w wielu innych Olimpiadach;
  3. ankietowani najczęściej studiują, bądź ukończyli studia chemiczne. Relatywnie dużo osób wybierało medycynę;
  4. spośród osób, które ukończyły studia, znaczna część pracuje na uczelniach wyższych, w tym również na uczelniach zagranicznych;
  5. zdecydowana większość respondentów uważa, że Olimpiada Chemiczna przygotowuje do studiów wyższych. Największe znaczenie ma tutaj poznanie metod samokształcenia.