Studia II stopnia

Studia drugiego stopnia

CHEMIA - studia stacjonarne i niestacjonarne

Profil kształcenia: ogólnoakademicki

Celem studiów jest poszerzenie – w stosunku do studiów pierwszego stopnia - wiedzy w zakresie chemii oraz osiągnięcia biegłości w wybranej specjalności.

Specjalności:

 • chemia kryminalistyczna
 • analityka chemiczna
 • chemia środków bioaktywnych i kosmetyków
 • chemia podstawowa i stosowana (specjalizacja "materials chemistry" – studia w języku angielskim)
 • technologie fotoniczne i światłowodowe  

Chemia kryminalistyczna – celem studiów jest zdobycie wiedzy i umiejętności pozwalających na rozwiązywanie problemów chemicznych - również w niestandardowych sytuacjach - a także wydawania opinii na podstawie niekompletnych lub ograniczonych informacji z zachowaniem zasad prawnych i etycznych. Na specjalności tej studenci uzyskują wiedzę i umiejętności w zakresie wysoko specjalistycznych metod analitycznych stosowanych w kryminalistyce.

Chemia analityczna – celem studiów jest zdobycie wiedzy i umiejętności pozwalających na rozwiązywanie problemów chemicznych - również w niestandardowych sytuacjach - a także wydawania opinii na podstawie niekompletnych lub ograniczonych informacji z zachowaniem zasad prawnych i etycznych. Na specjalności tej studenci uzyskują wiedzę i umiejętności w zakresie wysoko specjalistycznych metod analitycznych stosowanych we wszelkiego rodzaju laboratoriach analitycznych.

Chemia środków bioaktywnych i kosmetyków – celem studiów jest zdobycie wiedzy i umiejętności pozwalających na rozwiązywanie problemów chemicznych - również w niestandardowych sytuacjach - a także wydawania opinii na podstawie niekompletnych lub ograniczonych informacji z zachowaniem zasad prawnych i etycznych. Na specjalności tej studenci uzyskują wiedzę i umiejętności w zakresie analizy i bezpiecznego stosowania substancji biologicznie aktywnych oraz możliwości ich otrzymywania i produkcji. Studia prowadzone są w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym.

Chemia podstawowa i stosowana - celem studiów jest zdobycie wiedzy i umiejętności pozwalających na rozwiązywanie problemów chemicznych - również w niestandardowych sytuacjach - a także wydawania opinii na podstawie niekompletnych lub ograniczonych informacji z zachowaniem zasad prawnych i etycznych. Na specjalności tej studenci uzyskują wiedzę i umiejętności w zakresie podstawowych zagadnień dotyczących szeroko pojętych nauk chemicznych i możliwości produkcyjnych.

Technologie fotoniczne i światłowodowe - celem studiów jest zdobycie wiedzy i umiejętności pozwalających na rozwiązywanie problemów z zakresu zasad działania, wytwarzania i zastosowania światłowodów. Student zdobędzie wiedzę o technologiach wytwarzania komponentów fotonicznych i światłowodowych dla systemów transmisyjnych, wytwarzania światłowodów aktywnych, fotowoltaicznych źródłach energii, fotonicznych systemach komunikacyjnych i  czujnikach nowej generacji. Specjalność ta realizowana jest z wykorzystaniem środków z programu POWR.03.05.00-IP.08-00-PZ1/17.

Wybór specjalności następuje w procesie rekrutacji.

Dodatkowe informacje

Szczegółowy program studiów znajduje się pod adresem:
https://www.umcs.pl/pl/programy-studiow,15414.htm

Absolwent powinien posiadać umiejętności umożliwiające podjęcie pracy w przemyśle chemicznym i przemysłach pokrewnych, w administracji państwowej i samorządowej oraz być przygotowany do pracy w szkolnictwie (po ukończeniu bloku dydaktycznego). Absolwent powinien mieć wpojone nawyki ustawicznego kształcenia i rozwoju zawodowego oraz być przygotowany do podejmowania wyzwań badawczych i podjęcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich).

Absolwenci studiów drugiego stopnia uzyskują tytuł magistra i mogą kontynuować naukę na studiach doktoranckich.

Absolwent tego kierunku będzie mógł podejmować pracę m.in.:

 • w przemyśle chemicznym, kosmetycznym, farmaceutycznym i biotechnologicznym,
 • w jednostkach badawczych,
 • w sekcjach ochrony środowiska i gospodarki komunalnej administracji rządowej i samorządowej,
 • w służbach ochrony środowiska,
 • w instytucjach, organizacjach rządowych i pozarządowych wykonujących zadania w dziedzinie ochrony środowiska (laboratoria, inspektoraty, parki narodowe, krajobrazowe, rezerwaty),
 • w jednostkach kontrolnych np. SANEPID, PIP,
 • w szkołach wyższych oraz w szkolnictwie stopnia podstawowego i średniego

Opłata roczna: na studiach niestacjonarnych 4670 PLN

 Wydział Chemii oferuje studentom:

 • Możliwość działalności w Samorządzie Studentów Wydziału Chemii i Kołach Naukowych: Alkahest, Bioaktywni oraz w Studenckim Kole Naukowym Chemików „Sherlock”.
 • Szerokie kontakty z uczelniami zagranicznymi oraz udział w międzynarodowych programach wymiany studentów, które dają możliwość podjęcia studiów, dofinansowywanych przez Dziekana Wydziału Chemii, w innych krajach Unii Europejskiej. Dzięki temu masz dodatkowe możliwości rozwoju zawodowego podczas studiów oraz po ich ukończeniu.
 • Liczne praktyki i staże studenckiem.in.w: Zakładach Chemicznych „Organika-Sarzyna” S.A, PGE Elektrociepłownia Lublin -Wrotków Sp. z o.o. w Lublinie, Instytucie Nawozów Sztucznych w Puławach, PZL-Świdnik S.A., Zakładach Tworzyw Sztucznych „Erg” w Pustkowie S.A., Laboratoriach Natury Sp. z o.o., Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska w Lublinie, Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji, Polskiej Korporacji Recyklingu Sp. z o.o.