Zakład Metod Chromatograficznych

Adres: Plac Marii Curie-Skłodowskiej 3, 20-031 Lublin
budynek "Collegium Chemicum", (zob. lokalizację),
II piętro
tel./fax: +48 81 537 56 56, tel. 81 537 55 45
strony www: chromatografia.umcs.lublin.pl

Kierownik jednostki:

Prof. dr hab. Andrzej L. Dawidowicz
e-mail: dawid@poczta.umcs.lublin.pl
tel. +48 81 537 55 45, 77 67

kontakt:
tel./fax: +48 81 537 56 56

Skład osobowy:

Nauczyciele akademiccy:
 1. Prof. dr hab. Andrzej L. Dawidowicz, e-mail: dawid@poczta.umcs.lublin.pl tel: +48 81 537 55 45, 81 537 77 67
 2. Dr hab. Piotr Borowski, e-mail: piotr.borowski@poczta.umcs.lublin.pl, tel: +48 81 537 56 71
 3. Dr hab. Barbara Charmas, e-mail: barbara.charmas@poczta.umcs.lublin.pl, tel: +48 81 537 56 78
 4. Dr hab. Irena Choma, prof. UMCS, e-mail: irena.choma@poczta.umcs.lublin.pl, tel: +48 81 537 79 93
 5. Dr hab. Dorota Wianowska, e-mail: dorota.wianowska@poczta.umcs.lublin.pl, tel: +48 81 537 55 01
 6. Dr Małgorzata Olszowy, e-mail: malgorzata.olszowy@umcs.pl, tel: +48 81 537 56 09
 7. Dr Michał Dybowski, e-mail: michal.dybowski@umcs.pl, tel: +48 81 537 56 59
 8. Dr Rafał Typek, e-mail: rafal.typek@umcs.pl, tel: +48 81 537 56 59
 9. Dr Karol Pilorz, e-mail: karol.pilorz@poczta.umcs.lublin.pl, tel: +48 81 537 56 14
 10. Dr Katarzyna Bernacik, e-mail: k.bernacik@poczta.umcs.lublin.pl, tel: +48 81 537 56 09
Pracownicy techniczni:
Pracownicy emerytowani:
 1. Prof. dr hab. Roman Leboda, na emeryturze od 2013 r., e-mail: leboda@poczta.umcs.lublin.pl
 2. Dr hab. Jadwiga Skubiszewska-Zięba, na emeryturze od 2017 r., e-mail: jskubisz@poczta.umcs.lublin.pl
 3. Dr Jan Gawdzik
 4. Dr Janusz Matusewicz
 5. Dr Jerzy Trocewicz
 6. Mgr Roman Lodkowski
 7. Mgr Leszek Niwicki
 8. Mgr Krystyna Staszczuk
Pracownicy, którzy odeszli:
 1. Prof. dr hab. Zdzisław Suprynowicz
 2. Dr Rafał Kalityński
 3. Mgr Jerzy Pawlak

Badania nukowe:

Tematyka naukowa Zakładu jest dość obszerna i dotyczy szeroko rozumianej analityki, a także badań zjawisk fizykochemicznych występujących głównie na granicy faz oraz badań spektroskopowych. Wśród zagadnień realizowanych przez Pracowników Zakładu można wyrazić następujące nurty tematyczne:
 1. Wykorzystanie technik chromatograficznych i elektroforezy kapilarnej w analizie klinicznej i farmaceutycznej, środowiskowej, żywności oraz kryminalistyce;
 2. Adaptacja nowoczesnych metod przygotowania próbek pod kątem ich dalszej charakterystyki metodami chromatograficznymi:
  - ekstrakcja nadkrytyczna (SFE);
  - podtrzymywane ciekłe membrany (SLM);
  - przyspieszona ekstrakcja rozpuszczalnikami (ASE);
  - ekstrakcja na ciałach stałych (SPE);
  - mikroekstrakcja na ciałach stałych (SPME);
  - dyspersja matrycy na fazie stałej (MSPD);
  - analiza gazowej fazy nadpowierzchniowej (headspace w układzie statycznym i dynamicznym);
  - techniki denudacyjne;
 3. Preparatyka, ocena właściwości i zastosowanie sorbentów na bazie żeli krzemionkowych i szkieł o kontrolowanej porowatości do celów adsorpcji, chromatografii, preparatyki próbek analitycznych i biokatalizy;
 4. Preparatyka, ocena właściwości i zastosowanie sorbentów węglowych i węglowo-mineralnych do celów adsorpcji, chromatografii, preparatyki próbek analitycznych, katalizy i biokatalizy;
 5. Badania zjawisk fizykochemicznych występujących w wybranych układach;
 6. Badania nad wyznaczaniem widm magnetycznego rezonansu jądrowego (NMR) związków organicznych na drodze obliczeń kwantowochemicznych i badania nad teoretycznym wyznaczaniem widm oscylacyjnych związków organicznych.
Większość pracowników Zakładu skupiona jest wokół tematów związanych z pierwszym i drugim wyróżnionym nurtem.

Prowadzone zajęcia kursowe: informacja dostępna na stronie zakładowej.
Zakład prowadzi następujące wykłady:
 • metody chromatograficzne,
 • chromatograficzne metody analizy,
 • analiza śladowa chromatograficzna,
 • analiza instrumentalna – metody chromatograficzne,
 • analiza śladowa w matrycach organicznych,
 • instrumental analysis,
 • trace analysis: activation analysis and radiochemical methods; chromatographic methods in trace analysis,
 • walidacja metod analitycznych,
 • surowce kosmetyczne oraz metody ich analizy,
 • metody identyfikacji i rozdziału związków biologicznie czynnych,
 • metody przygotowania próbek do analizy chromatograficznej,
 • metody analizy instrumentalnej w kryminalistyce - metody chromatograficzne,
 • metody analizy instrumentalnej w kryminalistyce - metody spektroskopowe,
 • metody spektroskopowe,
 • metody spektroskopowe II,
 • metody spektroskopowe II i dyfrakcyjne,
 • spektroskopia,
 • wykłady monograficzne i seminaria dla magistrantów,
 • wykłady specjalizacyjne.

Większość powyższych tematów realizowana jest także w ramach ćwiczeń laboratoryjnych.

Tematyka prac magisterskich i dyplomowych jest nierozerwalnie połączona z tematyką prac badawczych Zakładu, które zostały przedstawione powyżej.

Cykliczny kurs chromatograficzny: http://hermes.umcs.lublin.pl/dchemphy/

Wyposażenie:
 1. LC-MS/MS QExactive (Thermo Scientific) - wysokosprawny chromatograf cieczowy sprzężony z hybrydowym spektrometrem mas (kwadrupol-orbitrap),
 2. LC-MS LCQ (Finnigan) - wysokosprawny chromatograf cieczowy sprzężony ze spektrometrem mas,
 3. GC-MS/MS TQ 8040 (Shimadzu) - chromatograf gazowy sprzężony z tandemowym spektrometrem mas,
 4. GCQ (Finnigan Mat) - chromatograf gazowy sprzężony ze spektrometrem mas z liniową pułapką jonową,
 5. GC-MS (Shimadzu) - chromatograf gazowy sprzężony ze spektrometrem mas,
 6. Nexera-i (Shimadzu) - wysokosprawny chromatograf cieczowy wyposażony w detektor flourescencyjny i PDA,
 7. DX-100 (Dionex) - wysokosprawny chromatograf jonowy (dwa aparaty),
 8. Polaris 211 (Varian) - wysokosprawny chromatograf cieczowy (dwa aparaty),
 9. ASE 200 (Dionex) - aparat do przyspieszonej ekstrakcji rozpuszczalnikami,
 10. GC TRACE 1300 - chromatograf gazowy z detektorem ECD,
 11. GC-2010AF (Shimadzu) - chromatograf gazowy z automatycznym podajnikiem próbek,
 12. Linomat5 (CAMAG) - aplikator próbek na płytki do chromatografii cienkowarstwowej,
 13. UV-1800 (Shimadzu) - spektrofotometr UV-Vis,
 14. Helios Gamma (ThermoSpectronic) - spektrofotometr UV-Vis,
 15. Derivatograph C (MOM Budapeszt) - derywatograf (dwa aparaty),
 16. Nano 2000 (Plazmatronika) - reaktor mikrofalowy,
 17. PYRIS Diamond (PerkinElmer) - różnicowy kalorymetr skaningowy,
 18. 716DMS (Metrohm) - zestaw do miareczkowania.

Poza w/w:

 • gradientowe wysokosprawne chromatografy cieczowe firmy Gilson wyposażone w detektory PDA, UV-Vis, RI (cztery układy),
 • chromatografy gazowe (dwa aparaty: Finnigan, Carlo Erba),
 • 3 D (Hewlett-Packard) - elektroforezer kapilarny,
 • inny drobny sprzęt.

Zobacz także informację o Zakładzie i aktualny spis pracowników w Książce adresowej uczelni.