Zakład Metod Chromatograficznych

Adres: Plac Marii Curie-Skłodowskiej 3, 20-031 Lublin
budynek "Collegium Chemicum", (zob. lokalizację),
II piętro
tel./fax: +48 81 537 56 56, tel. 81 537 55 45
strony www: chromatografia.umcs.lublin.pl

Kierownik jednostki:

Prof. dr hab. Andrzej L. Dawidowicz
e-mail: dawid@poczta.umcs.lublin.pl
tel. +48 81 537 55 45, 77 67

kontakt:
tel./fax: +48 81 537 56 56

Skład osobowy:

Nauczyciele akademiccy:
 1. Prof. dr hab. Andrzej L. Dawidowicz, e-mail: dawid@poczta.umcs.lublin.pl tel: +48 81 537 55 45, 81 537 77 67, p.208
 2. Dr hab. Piotr Borowski, prof. UMCS, e-mail: piotr.borowski@poczta.umcs.lublin.pl, tel: +48 81 537 56 71, p.232
 3. Dr hab. Barbara Charmas, e-mail: barbara.charmas@poczta.umcs.lublin.pl, tel: +48 81 537 56 78, p.212
 4. Dr hab. Irena Choma, prof. UMCS, e-mail: irena.choma@poczta.umcs.lublin.pl, tel: +48 81 537 79 93, p.213
 5. Dr hab. Dorota Wianowska, e-mail: dorota.wianowska@poczta.umcs.lublin.pl, tel: +48 81 537 55 01, p.202
 6. Dr Małgorzata Olszowy, e-mail: malgorzata.olszowy@umcs.pl, tel: +48 81 537 56 09, p.236
 7. Dr Michał Dybowski, e-mail: michal.dybowski@umcs.pl, tel: +48 81 537 56 59, p.203
 8. Dr Rafał Typek, e-mail: rafal.typek@umcs.pl, tel: +48 81 537 56 59. p.203
 9. Dr Karol Pilorz, e-mail: karol.pilorz@poczta.umcs.lublin.pl, tel: +48 81 537 56 14, p.214
 10. Dr Katarzyna Bernacik, e-mail: k.bernacik@poczta.umcs.lublin.pl, tel: +48 81 537 56 09, p.236
Pracownicy techniczni:
Pracownicy emerytowani:
 1. Prof. dr hab. Roman Leboda, na emeryturze od 2013 r.
 2. Dr hab. Jadwiga Skubiszewska-Zięba, na emeryturze od 2017 r.
 3. Dr Jan Gawdzik
 4. Dr Janusz Matusewicz
 5. Dr Jerzy Trocewicz
 6. Mgr Roman Lodkowski
 7. Mgr Leszek Niwicki
 8. Mgr Krystyna Staszczuk
Pracownicy, którzy odeszli:
 1. Prof. dr hab. Zdzisław Suprynowicz
 2. Dr Rafał Kalityński
 3. Mgr Jerzy Pawlak

Badania nukowe:

Tematyka naukowa Zakładu jest dość obszerna i dotyczy szeroko rozumianej analityki, a także badań zjawisk fizykochemicznych występujących głównie na granicy faz oraz badań spektroskopowych. Wśród zagadnień realizowanych przez Pracowników Zakładu można wyrazić następujące nurty tematyczne:
 1. Wykorzystanie technik chromatograficznych i elektroforezy kapilarnej w analizie klinicznej i farmaceutycznej, środowiskowej, żywności oraz kryminalistyce;
 2. Adaptacja nowoczesnych metod przygotowania próbek pod kątem ich dalszej charakterystyki metodami chromatograficznymi:
  - ekstrakcja nadkrytyczna (SFE);
  - podtrzymywane ciekłe membrany (SLM);
  - przyspieszona ekstrakcja rozpuszczalnikami (ASE);
  - ekstrakcja na ciałach stałych (SPE);
  - mikroekstrakcja na ciałach stałych (SPME);
  - dyspersja matrycy na fazie stałej (MSPD);
  - analiza gazowej fazy nadpowierzchniowej (headspace w układzie statycznym i dynamicznym);
  - techniki denudacyjne;
 3. Preparatyka, ocena właściwości i zastosowanie sorbentów na bazie żeli krzemionkowych i szkieł o kontrolowanej porowatości do celów adsorpcji, chromatografii, preparatyki próbek analitycznych i biokatalizy;
 4. Preparatyka, ocena właściwości i zastosowanie sorbentów węglowych i węglowo-mineralnych do celów adsorpcji, chromatografii, preparatyki próbek analitycznych, katalizy i biokatalizy;
 5. Badania zjawisk fizykochemicznych występujących w wybranych układach;
 6. Badania nad wyznaczaniem widm magnetycznego rezonansu jądrowego (NMR) związków organicznych na drodze obliczeń kwantowochemicznych i badania nad teoretycznym wyznaczaniem widm oscylacyjnych związków organicznych.
Większość pracowników Zakładu skupiona jest wokół tematów związanych z pierwszym i drugim wyróżnionym nurtem.

Prowadzone zajęcia kursowe: informacja dostępna na stronie zakładowej.
Zakład prowadzi następujące wykłady:
 • metody chromatograficzne,
 • chromatograficzne metody analizy,
 • analiza śladowa chromatograficzna,
 • analiza instrumentalna – metody chromatograficzne,
 • analiza śladowa w matrycach organicznych,
 • instrumental analysis,
 • trace analysis: activation analysis and radiochemical methods; chromatographic methods in trace analysis,
 • walidacja metod analitycznych,
 • surowce kosmetyczne oraz metody ich analizy,
 • metody identyfikacji i rozdziału związków biologicznie czynnych,
 • metody przygotowania próbek do analizy chromatograficznej,
 • metody analizy instrumentalnej w kryminalistyce - metody chromatograficzne,
 • metody analizy instrumentalnej w kryminalistyce - metody spektroskopowe,
 • metody spektroskopowe,
 • metody spektroskopowe II,
 • metody spektroskopowe II i dyfrakcyjne,
 • spektroskopia,
 • wykłady monograficzne i seminaria dla magistrantów,
 • wykłady specjalizacyjne.

Większość powyższych tematów realizowana jest także w ramach ćwiczeń laboratoryjnych.

Tematyka prac magisterskich i dyplomowych jest nierozerwalnie połączona z tematyką prac badawczych Zakładu, które zostały przedstawione powyżej.

Cykliczny kurs chromatograficzny: http://hermes.umcs.lublin.pl/dchemphy/

Wyposażenie:
 1. LC-MS/MS QExactive (Thermo Scientific) - wysokosprawny chromatograf cieczowy sprzężony z hybrydowym spektrometrem mas (kwadrupol-orbitrap),
 2. LC-MS LCQ (Finnigan) - wysokosprawny chromatograf cieczowy sprzężony ze spektrometrem mas,
 3. GC-MS/MS TQ 8040 (Shimadzu) - chromatograf gazowy sprzężony z tandemowym spektrometrem mas,
 4. GCQ (Finnigan Mat) - chromatograf gazowy sprzężony ze spektrometrem mas z liniową pułapką jonową,
 5. GC-MS (Shimadzu) - chromatograf gazowy sprzężony ze spektrometrem mas,
 6. Nexera-i (Shimadzu) - wysokosprawny chromatograf cieczowy wyposażony w detektor flourescencyjny i PDA,
 7. DX-100 (Dionex) - wysokosprawny chromatograf jonowy (dwa aparaty),
 8. Polaris 211 (Varian) - wysokosprawny chromatograf cieczowy (dwa aparaty),
 9. ASE 200 (Dionex) - aparat do przyspieszonej ekstrakcji rozpuszczalnikami,
 10. GC TRACE 1300 - chromatograf gazowy z detektorem ECD,
 11. GC-2010AF (Shimadzu) - chromatograf gazowy z automatycznym podajnikiem próbek,
 12. Linomat5 (CAMAG) - aplikator próbek na płytki do chromatografii cienkowarstwowej,
 13. UV-1800 (Shimadzu) - spektrofotometr UV-Vis,
 14. Helios Gamma (ThermoSpectronic) - spektrofotometr UV-Vis,
 15. Derivatograph C (MOM Budapeszt) - derywatograf (dwa aparaty),
 16. Nano 2000 (Plazmatronika) - reaktor mikrofalowy,
 17. PYRIS Diamond (PerkinElmer) - różnicowy kalorymetr skaningowy,
 18. 716DMS (Metrohm) - zestaw do miareczkowania.

Poza w/w:

 • gradientowe wysokosprawne chromatografy cieczowe firmy Gilson wyposażone w detektory PDA, UV-Vis, RI (cztery układy),
 • chromatografy gazowe (dwa aparaty: Finnigan, Carlo Erba),
 • 3 D (Hewlett-Packard) - elektroforezer kapilarny,
 • inny drobny sprzęt.

Zobacz także informację o Zakładzie i aktualny spis pracowników w Książce adresowej uczelni.