Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr Łukasz Szajnecki

dr Łukasz Szajnecki
Stanowisko
adiunkt
Jednostki
KATEDRA CHEMII POLIMERÓW
Telefon
81 524 22 51 w. 128
Adres e-mail
Wyświetl
Strona www
www.polimery.umcs.lublin.pl
Konsultacje

Środa 12.00 - 14.00 (pok. 65)

Adres

ul. Gliniana 33/65
20-614 Lublin

O sobie

Praca magisterska (Zakład Chemii i Technologii Polimerów UMCS w Lublinie, 2003 r.): „Wpływ warunków procesu kopolimeryzacji diwinylobenzenu z bezwodnikiem maleinowym na właściwości chemiczne otrzymanego produktu

Rozprawa doktorska (Zakład Chemii Polimerów UMCS w Lublinie, 2013 r.): „Synteza i  właściwości polimerów imprintowanych cząsteczkami wybranych pestycydów

 

 Promotor prac dyplomowych i magisterskich - wybrane tematy:

 • Polianilina jako przykład polimeru przewodzącego prąd elektryczny - synteza i właściwości.

 • Fałszerstwa w kosmetologii - analiza składu chemicznego wybranych perfum i ich tańszych odpowiedników.

 • Charakterystyka wybranych metod oceny jakości procesu implantacji supersorbentów na bazie usieciowanego poli(akrylanu sodu) cząstkami magnetycznego tlenku żelaza(III).

 • Synteza mikrosfer polimerowych w obecności związków żelaza(III).

 • Charakterystyka morfologii wybranych sorbentów polimerowych przy użyciu mikroskopowej analizy obrazu.

 • Charakterystyka barwnych układów hydrożelowych na bazie PVA.

 • Przypadkowość w nauce na przykładzie niektórych odkryć z dziedziny chemii polimerów.

 • Synteza i właściwości paracetamolu.


Działalność naukowa

Zainteresowania naukowe:

 • Synteza i badanie właściwości mikrosfer polimerowych, supersorbentów i hydrożeli.

 • Analiza składu jakościowego i ilościowego próbek (GC-FID, GC-MS, HPLC).

 • Pomiar ilości, rozmiaru i kształtu cząstek w próbce - analiza morfologiczna metodą optyczną (mikroskopowa analiza obrazu).

 • Pomiar rozmiaru cząstek i jego rozrzutu w próbce - metodą dyfrakcji laserowej.

 • Analiza składu chemicznego próbek z wykorzystaniem spektroskopii w podczerwieni (FT-IR).

 • Analizy ilościowe próbek metodą spektrofotometrii UV-Vis.

 • Automatyka pomiarowa z wykorzystaniem platformy Arduino.

 

Działalność okołodydaktyczna:

 • opiekun roku dla studentów II roku kierunku Chemia, sp. Analityka chemiczna, studia stacjonarne II st. (magisterskie)

 • opiekun Kryminalistycznego Koła Naukowego "SHERLOCK" (informacje w serwisie UMCS,facebook)

 • członek Okręgowego Komitetu Olimpiady Chemicznej w Lublinie