Studiuj Chemię na Wydziale UMCS w Lublinie - specjalności I i II stopnia studiów

Wydział Chemii UMCS w Lublinie ma ponad siedemdziesięcioletnie tradycje naukowe i dydaktyczne. Od wielu lat posiada kategorię A świadczącą o wysokim poziomie badań naukowych, a zarazem o przygotowaniu do nauczania chemii jako dyscypliny naukowej obejmującym włączanie studentów w proces badawczy.

Na naszym wydziale nauczanie chemii jest realizowane przez nauczycieli akademickich z 11 katedr naukowych reprezentujących zróżnicowaną tematykę badawczą, a także przez specjalistyczną Pracownię Technologii Światłowodów i Laboratorium Analityczne.

Nasze
studia I i II stopnia na kierunku Chemia jako jedyne z zakresu nauk chemicznych w Polsce, znalazły się w zaszczytnym, wąskim gronie 5 różnych kierunków, wyróżnionych Certyfikatem Doskonałości Kształcenia w kategorii „Partner dla rozwoju – doskonałość we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym” przez Polską Komisję Akredytacyjną.

Eksperymentalny charakter zdobywania wiedzy na kierunku chemia kładzie duży nacisk na praktykę i umiejętność współpracy w warunkach laboratoryjnych. Dzięki temu nic, co z chemią w praktyce jest związane, nie będzie Ci obce – od planowania doświadczeń, przeprowadzenia pomiarów, analizę otrzymanych wyników, po wykorzystanie zdobytej wiedzy nie tylko w zastosowaniach ściśle chemicznych, ale również w dyscyplinach pokrewnych.

Jako chemik możesz znaleźć pracę w różnorodnych gałęziach przemysłu – od farmaceutycznego po wydobywczy, w szkołach i placówkach naukowych, instytucjach kontrolnych, organizacjach rządowych i pozarządowych wykonujących zadania w dziedzinie ochrony środowiska (laboratoria, administracja rządowa i samorządowa). Dzięki studiowaniu chemii poznajesz zastosowania wiedzy chemicznej w przemyśle tradycyjnym, jak również w w firmach związanych z nowymi technologiami – od niskoemisyjnych technologii przyszłości, po ponadczasową ochronę zdrowia, piękna, pracę na rzecz podwyższania jakości życia, powstawania nowych specjalizacji przemysłu, zrównoważonego rozwoju gospodarki oraz ochrony i zachowania trwałości materialnego dziedzictwa kulturowego.

Studia I stopnia – 3-letnie studia licencjackie w trybie stacjonarnym

Na studiach I stopnia – 3-letnich studiach licencjackich na kierunku Chemia, mamy do wyboru 5 specjalności:  Chemię podstawową i stosowaną,

 • Analitykę chemiczną,
 • Chemię Środków Bioaktywnych i Kosmetyków,
 • Chemię kryminalistyczną
 • Chemię w renowacji rzeźbiarskiej i architektonicznej

Studia pierwszego stopnia to etap kształcenia, na którym zbudujesz podstawy swoich zainteresowań naukowych, zyskujesz świadomość na temat swoich predyspozycji, a także uczysz się przedmiotów niezbędnych dla warsztatu młodego chemika – często wymagających systematycznej nauki i dodatkowej pracy nad przyswajaniem tej wiedzy. Wszystkie specjalności kierunku Chemia cieszą się dużym zainteresowaniem wśród kandydatów na studia z zakresu nauk ścisłych i przyrodniczych.

Chemia kryminalistyczna wprowadza w realia pracy chemików wśród służb mundurowych i instytucji kontrolnych. Specjalność ta pokazuje jak kryminalistyka wykorzystuje wiedzę chemiczną w realizacji zadań operacyjnych, działaniach kontrolnych, prewencyjnych, detekcyjnych – poszukiwania i zabezpieczania obecności substancji, które mają kluczowe znaczenie dla różnych sfer bezpieczeństwa, a także dostarczania od strony chemicznej wskazówek do ustalania przyczyn zdarzeń, ich przebiegu oraz skutków.

Chemia środków bioaktywnych i kosmetyków ukierunkowana jest na zgłębianie wiedzy z pogranicza chemii i nauk przyrodniczych oraz odkrywanie właściwości substancji biologicznie aktywnych, które mają współcześnie duże znaczenie w opracowywaniu nowych kosmetyków, związków zapachowych i smakowych, barwników oraz w kontrolowaniu jakości żywności i surowców naturalnych, np. produktów ziołoleczniczych lub kosmetyków ekologicznych.

Chemia w renowacji rzeźbiarskiej i architektonicznej, choć jest unikalną i niszową specjalnością, przyciąga interdyscyplinarnym podejściem do zagadnień konserwacji dzieł sztuki i zabytków architektury. Jeśli oprócz chemii uwielbiasz sztukę i chcesz wyróżniać się unikalnymi umiejętnościami, to wybór tej specjalności pozwoli równolegle rozwijać te pasje. W ramach tej specjalności ważny jest rozwój praktycznych umiejętności manualnych tworzenia rzeźb i rysunków. Poznanie nowoczesnych technik konserwatorskich i zależności między chemią a sztuką umożliwi Ci kształtowanie Twojej przyszłości oraz współtworzenie przyszłości materialnego dziedzictwa kulturowego.

Analityka chemiczna może dla Ciebie okazać się trafnym wyborem jeśli marzysz o pracy w diagnostyce chemicznej. Lubisz dociekać, cechuje Cię precyzja i cierpliwość w wykonywaniu ściśle określonych procedur i czynności laboratoryjnych? Jeśli jesteś gotowy do zgłębiania wiedzy jak prowadzić obserwacje z wykorzystaniem zaawansowanych technik analitycznych, analizować wyniki uzyskane nowoczesnymi i szeroko stosowanymi metodami analitycznymi, specjalność ta stanowi idealny wybór. Zdobycie rozbudowanego warsztatu umiejętności analitycznych w dziedzinie chemii stanowi cenne kompetencje zawodowe w prowadzeniu naukowych prac badawczych.

Chemia podstawowa i stosowana, to z kolei propozycja dla młodych chemików o tematycznie szerokich zainteresowaniach – ciekawych różnorodnych zastosowań wiedzy chemicznej w różnych dziedzinach życia. Specjalność ta koncentruje się na zdobywaniu wiedzy i umiejętności w zakresie otrzymywania, analizowania, charakteryzowania i bezpiecznego stosowania wyrobów chemicznych. W ramach specjalności chemia podstawowa i stosowana poznajesz, jak w różnych obszarach wyzwań cywilizacyjnych, zastosowanie środków chemicznych i dobór właściwej technologii ich wytwarzania napędza rozwój nowoczesnej, zrównoważonej gospodarki – energetyki, transportu, logistyki i komunikacji, opartej na zasadach recyklingu w produkcji oraz ekologicznego postępowania z odpadami.

Dzięki studiom i praktykom zawodowym nauczysz się przekazywać tę złożoną wiedzę innym – to właśnie ty możesz inspirować innych do troski o nasze wspólne bezpieczeństwo, inicjować zmiany na rzecz efektywności działań, innowacyjnych technologii, zdobywać i przekazywać nową praktyczną wiedzę i umiejętności innym – współpracownikom, klientom, a kto wie, może z biegiem czasu, nawet i swoim przyszłym uczniom i studentom.

Moduł nauczycielski to równoległa do programów wszystkich specjalności kierunku Chemia na studiach I i II stopnia możliwość dodatkowego kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela chemii. Zapewnia przygotowanie psychologiczno-pedagogiczne oraz metodyczne do wykonywania zawodu nauczyciela chemii. Moduł realizowany jest równolegle ze studiami kierunkowymi. Zajęcia wchodzące w skład modułu trwają przez pięć semestrów studiów I stopnia i trzy semestry studiów II stopnia. Zaliczenie wszystkich zajęć i praktyk objętych modułem daje absolwentom uprawnienia do wykonywania zawodu nauczyciela chemii we wszystkich typach szkół.

Studia II stopnia – 2-letnie studia magisterskie w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnym

Studia magisterskie to etap kształcenia, gdzie już jesteś świadomy swoich mocnych stron, orientujesz się, w którą stronę chcesz ukierunkować swoje dalsze kształcenie, albo przynajmniej już wiesz, jaki charakter pracy w dziedzinie chemii mniej Ci odpowiada. Szukasz dla siebie nowych możliwości w zakresie tej dyscypliny? Na drugim stopniu studiów masz do wyboru między kontynuacją studiów na dotychczasowej specjalności, a nowymi wyzwaniami. Na studiach stacjonarnych oferujemy następujące specjalności:

 • Analitykę chemiczną, 
 • Chemię Środków Bioaktywnych i Kosmetyków,
 • Chemię kryminalistyczną
 • Technologie fotoniczne i światłowodowe 
 • Chemię podstawową i stosowaną
  (studia w języku angielskim ukierunkowane na chemię materiałową,
  tzw. specjalizacja Materials Chemistry).

Na studiach niestacjonarnych również oferujemy Chemię materiałową – studia w języku polskim.

Chemia materiałowa (studia niestacjonarne) to specjalność, na której rozwijana jest chemiczna wiedza w kierunku materiałoznawstwa i technologii pozyskiwania nowoczesnych materiałów. Poznasz metody badania właściwości materiałów polimerowych, krzemionkowych, węglowych itd., dzięki którym przekonasz się, jak fascynująca jest to tematyka. Specjalność ta powstała z myślą o studentach zainteresowanych nanotechnologią oraz poszukiwaniem materiałów i substancji chemicznych o nowych właściwościach przy pomocy nowoczesnych technik badawczych.

Chemistry (MSc) Materials Chemistry to propozycja kształcenia chemicznego w języku angielskim. Znasz dobrze język angielski, potrafisz się w nim uczyć chemii? A może marzysz, aby jako młody specjalista chemik pracować w środowisku międzynarodowym? Wybierz anglojęzyczną specjalizację Materials Chemistry na specjalności Chemia podstawowa i stosowana, na której będziesz miał okazję studiować ze studentami zagranicznymi i stypendystami międzynarodowych wymian akademickich Erasmus+ i CEEPUS oraz uczyć się od doświadczonej w naukowych kontaktach międzynarodowych kadry polskich wykładowców. W międzynarodowym środowisku naukowym warto zgłębiać metody powstawania innowacyjnych materiałów stosowanych w nie tylko w przemyśle, ale także w niskoemisyjnej energetyce, ochronie środowiska i rolnictwie.

Technologie fotoniczne i światłowodowe to specjalność odpowiadająca na potrzeby dynamicznie rozwijających się wielosektorowych dziedzin, interdyscyplinarnych technologii wykorzystania innowacyjnych metod przesyłania informacji z wykorzystaniem technik światłowodowych. W ramach tej specjalności łączysz postawy wiedzy z optyki, elektroniki i fotoniki z chemią metaloorganicznych, organicznych i nieorganicznych materiałów funkcjonalnych. Technologie fotoniczne i światłowodowe przenikają do wielu obszarów działalności człowieka, mają wpływ na poprawę konkurencyjności i innowacyjności niemal wszystkich gałęzi przemysłu. Podczas studiów poznasz podstawy transmisji danych w światłowodowych mediach transmisyjnych, zasady działania światłowodów, a także sposoby wytwarzania i perspektywy innowacyjnych zastosowań światłowodów w dziedzinach innych niż telekomunikacyjne. Specjalność ukierunkowana jest na nabycie umiejętności prowadzenia prac badawczych i projektowych przy wytwarzaniu światłowodów i tworzeniu czujników światłowodowych wykorzystywanych m.in. w monitoringu sieci elektroenergetycznych, rurociągów petrochemicznych, w informatycznych systemach zdalnego kierowania ruchem komunikacyjnym i transportem.


Studiując na kierunku Chemia w ramach różnych specjalności wybranych podczas rekrutacji na studia I i II stopnia, zyskujesz wiele możliwości rozwoju kariery zawodowej, bądź naukowej w naukach ścisłych i przyrodniczych. Nie zapominaj jednak, że jako student naszego kierunku masz szansę równolegle rozwijać swoje zainteresowania wykraczające poza twoją specjalność studiów. Jak to możliwe?

Mocną strona Wydziału Chemii UMCS są aktywnie działające studenckie koła naukowe chemików otwarte na studentów chemii wszystkich specjalności: Alkahest, Sherlock i Bioaktywni. Nie tylko prężnie działają naukowo, ale i podejmują inicjatywy popularyzujące naukę chemii na forum naszego uniwersytetu, jak również wśród partnerskich szkół średnich i podstawowych. Studenckie koła naukowe po prostu „czują chemię” do poznawania zagadnień chemicznych w działaniu, pod czujnym i życzliwym okiem opiekunów naukowych. W tak dobranym towarzystwie, nauka chemii po prostu nie może być nudna.

Jeśli czujesz niedosyt informacji o naszym kierunku Chemia – jego specjalnościach, zasadach rekrutacji oraz studiowaniu na Wydziale Chemii UMCS w Lublinie to polecamy Ci aktualne strony i media społecznościowe:

  Aktualności

  Data dodania
  6 lipca 2021