Certyfikat Doskonałości Kształcenia PKA dla kierunku chemia na Wydziale Chemii UMCS w Lublinie

Miło nam poinformować, że Polska Komisja Akredytacyjna przyznała
Certyfikat Doskonałości Kształcenia w kategorii „Partner dla rozwoju – doskonałość we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym” kierunkowi chemia prowadzonemu na Wydziale Chemii UMCS (studia I i II stopnia).

Certyfikat Doskonałości Kształcenia stanowi bardzo ważne wyróżnienie, ponieważ świadczy o osiągnięciu wysokiego poziomu kształcenia na danym kierunku, a jego otrzymanie wiąże się z pozytywną oceną programową na 6 lat popartą dobrymi praktykami w zakresie jakości kształcenia lub udokumentowanymi, regularnymi osiągnięciami studentów oraz absolwentów.

PKA przyznała w tym roku Certyfikat Doskonałości Kształcenia 15 uczelniom wyższym w Polsce, a Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej jest jedyną lubelską uczelnią, która została w ten sposób nagrodzona.


 

 


Jednym z najistotniejszych kryteriów oceny kierunków studiów przez PKA jest współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym i jej wpływ na konstruowanie, realizację oraz doskonalenie programu studiów.


Za ten aspekt wyróżniony został kierunek chemia na UMCS-ie. Wydział Chemii prowadzi intensywną współpracę z podmiotami naukowymi i gospodarczymi jako środowiskiem potencjalnych pracodawców dla studentów i absolwentów. Jest ona realizowana
z udziałem studentów Wydziału Chemii w postaci praktyk studenckich, prac licencjackich i magisterskich oraz specjalistycznych badań w ramach pozyskanych grantów naukowych.

Co więcej, w 2012 r. powołana została Rada Interesariuszy Zewnętrznych,
której członkowie wywodzą się z różnych instytucji otoczenia społeczno-gospodarczego i czynnie wspierają rozwój dydaktyczny i naukowy Wydziału Chemii oraz promują jego osiągnięcia. Celem tej współpracy jest m.in.:

 • konsultowanie i opiniowanie planów kształcenia, programów nauczania
  oraz zakładanych efektów uczenia się w aspekcie oczekiwanej sylwetki absolwenta studiów,
 • pomoc w opracowywaniu materiałów dydaktycznych opartych na przykładach
  z praktyki gospodarczej,
 • wspieranie studentów wydziału w pozyskiwaniu miejsc praktyk i staży,
 • współpraca w zakresie ustalania tematyki prac dyplomowych i doktorskich,
 • organizowanie przez wydział studiów podyplomowych, kursów i szkoleń
  na zamówienie pracodawców.

W RIZ uczestniczą również pracownicy Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie, których opinia była szczególnie istotna przy konstruowaniu treści nauczania
w ramach specjalności chemia kryminalistyczna.

Ponadto Wydział Chemii UMCS w Lublinie współpracuje również z firmami
i przedsiębiorstwami z woj. lubelskiego i innych regionów Polski
, rozwijających zastosowania technologii fotonicznych i światłowodowych:

 • Optronik Przedsiębiorstwo Innowacji Technicznych Sp. z o.o.,
 • BitStream Sp. z o. o.,
 • InPhoTech Sp. z o. o.,
 • SIM Spółka inżynierów Sp. z o.o.,
 • FIBRAIN Sp. z o.o.,
 • Solveris Sp z o.o.,
 • Lanex Sp. z o.o.

W 2019 r. podpisana został nowa umowa z firmą Exatel, polskim operatorem telekomunikacyjnym oraz dostawcą usług teleinformatycznych (ICT) i z zakresu cyberbezpieczeństwa. Współpraca dotyczyć będzie prowadzenia projektów badawczo-rozwojowych oraz wymiany wiedzy i doświadczeń. Wydział Chemii może się zatem pochwalić znaczącymi osiągnięciami na polu współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym, które wyraźnie przekładają się na jakość kształcenia studentów na kierunku chemia. Niezwykle cieszy fakt, że z tego powodu PKA doceniła i wyróżniła nasz wydział oraz uniwersytet.

Warto również dodać, że Wydział Chemii UMCS, nieprzerwanie od 2017 r., posiada przyznaną przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego kategorię A, oznaczającą bardzo dobry poziom badań naukowych i przygotowania do nauczania chemii jako dyscypliny naukowej. Kategoria A wynika z kompleksowej oceny jednostek naukowych (zwanej popularnie „parametryzacją”) dokonywanej przez Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych.


źr: PKA; Centrum Prasowe UMCS

  Aktualności

  Data dodania
  15 grudnia 2020