Relacja ze spotkania „Od pomysłu do przemysłu – Wydział Chemii UMCS kołem zamachowym transformacji technologicznej XXI wieku”

Dzięki połączonej inicjatywie Wydziału Strategii i Przedsiębiorczości Urzędu Miasta Lublin, Klastra Fotoniki i Światłowodów oraz władz Wydziału Chemii
i Instytutu Nauk Chemicznych, dnia 27.02.2023 odbyło się spotkanie
pt. „Od pomysłu do przemysłu – Wydział Chemii UMCS kołem zamachowym transformacji technologicznej XXI wieku”, które zgromadziło liczne audytorium
w auli głównej wydziału.

Celem spotkania było przybliżenie naukowcom Instytutu Nauk Chemicznych UMCS
i studentom Wydziału Chemii UMCS możliwości aktywizacji potencjału komercyjnego osiągnięć pracy naukowej i badawczej we współpracy
z otoczeniem społeczno-gospodarczym.

Na spotkanie „Od pomysłu do przemysłu – Wydział Chemii UMCS kołem zamachowym transformacji technologicznej XXI wieku” przybyli przedstawiciele władz rektorskich Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, władze Wydziału Chemii i Instytutu Nauk Chemicznych:

 • Prorektor UMCS ds. studentów i jakości kształcenia,
  prof. dr hab. Dorota Kołodyńska,
 • Prorektor ds. rozwoju i współpracy z gospodarką
  dr hab. Zbigniew Pastuszak prof. UMCS
 • Dziekan Wydziału Chemii, prof. dr hab. Anna Deryło-Marczewska
 • Prodziekan Wydziału Chemii dr hab. Beata Cristóvão, prof. UMCS
 • Dyrektor Instytutu Nauk Chemicznych, prof. dr hab. Małgorzata Grabarczyk
 • Zastępca Dyrektora Instytutu Nauk Chemicznych
  dr hab. Katarzyna Szymczyk, prof. UMCS

Spośród przedstawicieli samorządu miasta Lublina, przedstawicieli klastrów branżowych, przedsiębiorców oraz akademickich podmiotów wspierających współpracę z biznesem przybyli:

 • Przedstawiciel Wydziału Strategii i Przedsiębiorczości Urzędu Miasta Lublin
  – Marcin Garbowski
 • Przedstawiciel Urzędu Miasta w Zarządzie Klastra Lubelska Medycyna
  – Marzena Strok-Sadło
 • Przewodnicząca Rady Klastra Fotoniki i Światłowodów – Małgorzata Kuklińska
 • Prezes Zarządu spółki IPT Fiber, Ambasador Innowacyjności Klastra Fotoniki
  i Światłowodów – Krzysztof Witoń
 • Eksperci z zakresu branży telekomunikacji
  – Jarosław Starczewski i Andrzej Różański
 • Dyrektor Centrum Transferu Wiedzy i Technologii UMCS – Anna Grzegorczyk
 • Prezes Zarządu UMCS Synergia sp. z o. o. – dr Bartłomiej Twarowski

Jako gospodyni miejsca wydarzenia Dziekan Wydziału Chemii UMCS
– prof. dr hab. Anna Deryło-Marczewska powitała wszystkich gości oraz licznych uczestników spotkania – naukowców, doktorantów i studentów.
W krótkim wystąpieniu podkreśliła, jak ważne dla młodych ludzi, planujących studia na kierunkach Chemia i Inżynieria Światłowodowa jest aktywne kształtowanie perspektyw zawodowych dla studentów i absolwentów tych kierunków, w ramach współpracy wydziału z otoczeniem społeczno-gospodarczym.

Prorektor ds. rozwoju i współpracy z gospodarką – dr hab. Zbigniew Pastuszak prof. UMCS w swoim wystąpieniu przypomniał o dorobku licznych patentów naukowych uzyskanych przez doświadczoną kadrę naukową Wydziału Chemii
i Instytutu Nauk Chemicznych UMCS.
Zwrócił uwagę na ideę społecznej odpowiedzialności uczelni, motywującej środowisko naukowców do rozwoju innowacji
we współpracy z biznesem, władzami samorządowymi oraz do wspólnego kształtowania nowoczesnego rozwoju gospodarczego miasta i regionu.

Prezentację na temat inteligentnej specjalizacji Procesy chemiczne i produkty chemii specjalistycznej w ramach realizacji założeń Strategii Rozwoju Lublina do 2030 roku przedstawił Marcin Garbowski z Wydziału Strategii i Przedsiębiorczości Urzędu Miasta Lublin. Podczas swojego wystąpienia zaznaczył istotny wpływ współpracy interesariuszy – samorządu, przedsiębiorców i wysoko wykwalifikowanych naukowców na realizację przedstawionych założeń rozwoju branży chemicznej w Lublinie. Wśród szans rozwoju gospodarki, w ramach przedstawionej inteligentnej specjalizacji wskazał szeroko rozwinięte kompetencje studentów i absolwentów kierunku Chemia,
a także tworzenie we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym dedykowanych specjalizacji i nowych kierunków studiów. Przykładem takiej współpracy jest Inżynieria światłowodowa  – nowy kierunek inżynierski ze specjalnościami Techniki światłowodowe i Materiałoznawstwo fotoniczne, który będzie realizowany we współpracy z Klastrem Fotoniki i Światłowodów na Wydziale Chemii UMCS w Lublinie od roku akademickiego 2023/2024.

Wystąpienie Przewodniczącej Rady Klastra Fotoniki i Światłowodów – Małgorzaty Kuklińskiej o działalności i roli klastra scharakteryzowało interdyscyplinarność zastosowania fotoniki i światłowodów wśród zrzeszonych w klastrze przedsiębiorstw z całej Polski. Klaster Fotoniki i Światłowodów, którego koordynatorem jest Polskie Centrum Fotoniki i Światłowodów, działa w wąskiej grupie 20 klastrów strategicznych dla polskiej gospodarki jako Krajowy Klaster Kluczowy,
uhonorowany w styczniu 2023 roku przez Ministra Rozwoju i Technologii – Waldemara Budę certyfikatem potwierdzającym nadanie statusu Krajowego Klastra Kluczowego.

Małgorzata Kuklińska odniosła się do studium przypadku powstania pierwszych polskich światłowodów na Wydziale Chemii UMCS w 1975 roku, które stały się główną przyczyną do utworzenia w 2012 roku Klastra Fotoniki i Światłowodów z siedzibą w Lublinie. Przewodnicząca Rady Klastra podzieliła się swoim osobistym uznaniem dla naukowej pracy i zaangażowania śp. dr Jana Wójcika – pioniera i twórcy polskich technologii światłowodowych. Przykład jego pracy naukowej zainspirował Małgorzatę Kuklińską jeszcze jako studentkę Wydziału Chemii UMCS do kształcenia się w ramach specjalizacji światłowodowej, realizowanej w Pracowni Technologii Światłowodów – obecnie kierowanej naukowo przez dr hab. Pawła Mergo prof. UMCS.

Dynamicznie rozwijający się potencjał rynku światłowodów i branży stosujących rozwiązania fotoniczne do poprawy wydajności i jakości systemów teleinformatycznych, przedstawił przekrojowo Prezes Zarządu IPT Fiber – Krzysztof Witoń, będący jednocześnie Ambasadorem Innowacyjności Klastra Fotoniki i Światłowodów.

Gośćmi wystąpienia Prezesa Zarządu IPT Fiber byli eksperci branży telekomunikacji – Jarosław Starczewski mówił o rosnących potrzebach i wyzwaniach rynku telekomunikacyjnego, natomiast Andrzej Różański przedstawił tendencje rozwoju biznesu technologii światłowodowych na przykładzie globalnie działającej firmy Corning – światowego lidera produkcji światłowodów specjalistycznych.
Prezes Krzysztof Witoń objaśnił schemat przekroju światłowodu wielordzeniowego, opowiadając o wyścigu w biciu rekordów szybkości przesyłu danych, a także
o konieczności zapewniania ich bezpieczeństwa cybernetycznego. Uczestnicy spotkania mogli bezpośrednio zobaczyć szpulę z nawiniętym prototypem światłowodu opracowanego we współpracy z naukowcami Pracowni Technologii Światłowodów
na Wydziale Chemii UMCS.

Na zakończenie swojego wystąpienia Krzysztof Witoń zachęcił zgromadzoną młodzież akademicką do podejmowania wyzwań związanych z kształceniem w zakresie technologii światłowodowych i fotonicznych oraz do poszukiwania pracy zawodowej w branży produkcji światłowodów. Zapowiedział, że na Lubelszczyźnie powstanie wyjątkowy w skali europejskiej ośrodek badawczy, w którym firma IPT Fiber rozwinie unikatową polską technologię światłowodów specjalnych, w tym światłowodów wielordzeniowych – Centrum Badawczo-Rozwojowego Technologii Światłowodowych dla Przemysłu z siedzibą w Lubartowie. Wydarzenie „Od pomysłu do przemysłu – Wydział Chemii UMCS kołem zamachowym transformacji technologicznej XXI wieku”nie mogło się obyć bez wspomnienia o projekcie pn. „Ontario – innowacyjna technologia wytwarzania światłowodów specjalnych” realizowanego przez konsorcjum naukowo-przemysłowe ITP Fiber i naszego uniwersytetu. Prowadzący projekt dr hab. Paweł Mergo prof. UMCS, w formie nagrania filmowego przygotowanego specjalnie na to wydarzenie, raz jeszcze zachęcił do podjęcia studiów inżynierskich na kierunku Inżynieria światłowodowa (stacjonarne studia inżynierskie I stopnia).

Z kolei wystąpienie Dyrektor Centrum Transferu Wiedzy i Technologii UMCS – Anny Grzegorczyk i dr Bartłomieja Twarowskiego – Prezesa Zarządu UMCS Synergia sp. z o. o. przybliżyło możliwości i instrumenty wsparcia komercjalizacji dokonań naukowych pracowników Instytutu Nauk Chemicznych Wydziału Chemii UMCS wobec potrzeb otoczenia społeczno-gospodarczego i szerokiego wyboru ofert współpracy naukowców z biznesem. Przedstawiono przykłady udanej komercjalizacji wynalazków, współpracy ze środowiskiem naukowym podejmowanej w formie wspierania tworzenia start-upów i spółek spin-off.

Wydarzenie „Od pomysłu do przemysłu – Wydział Chemii UMCS kołem zamachowym transformacji technologicznej XXI wieku” podsumowała Dyrektor Instytutu Nauk Chemicznych – prof. dr hab. Małgorzata Grabarczyk, zachęcając naukowców instytutu do współpracy z Centrum Transferu Wiedzy i Technologii UMCS przy inicjatywach z obszaru inteligentnej specjalizacji Procesy chemiczne i produkty chemii specjalistycznej, przedstawionych w Strategii Rozwoju Lublina do 2030 roku.

Serdecznie dziękujemy naszym gościom, naukowcom i studentom
za udział w spotkaniu. 

Zdjęcie główne: fot. Klaudia Olender

Galerie zdjęć: fot. Urszula Jackowska, fot. Klaudia Olender,

Na stronie 4., fot. ze zbioru Klastra Fotoniki i Światłowodów. 


  Aktualności

  Data dodania
  13 marca 2023