Jednostki i pracownicy - książka adresowa

prof. dr hab. Anna Zdziennicka

prof. dr hab. Anna Zdziennicka
Stanowisko
profesor
Jednostki
KATEDRA ZJAWISK MIĘDZYFAZOWYCH
Funkcje
Kierownik Katedry, Kierownik Studiów Doktoranckich
Telefon
+48 81 537 56 70
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

sem. zimowy 2018/2019 wtorek 9 - 11, czwartek 11 - 12, Duża Chemia, pok. 134

O sobie

   dyscyplina naukowa: nauki chemiczne

 Zainteresowania nukowe: fizykochemia granic faz, surfaktanty i biosurfaktanty, adsorpcja, adhezja, zwilżanie

    Po zdaniu matury w Liceum Ogólnokształcącym, im. Jana Zamoyskiego w Zamościu rozpoczęłam studia chemiczne na Wydziale Matematyki-Fizyki-Chemii UMCS w Lublinie, które ukończyłam w 1988 roku uzyskując tytuł magistra chemii. Pracę magisterską zatytułowaną „Wpływ ciśnienia filmu na zwilżalność minerałów” wykonałam pod kierunkiem prof. dr hab. Bronisława Jańczuka.

     W dniu 1 kwietnia 1996 roku obroniłam pracę doktorską pt. „Badania nad swobodną energią powierzchniową ciał stałych poprzez pomiary kąta zwilżania”, której promotorem był prof. dr hab. Bronisław Jańczuk. Recenzentami dysertacji byli: prof. dr hab. Józef Stachurski (AGH) i prof. dr hab. Kazimierz Małysa (PAN).

     27.06.2011 odbyło się moje kolokwium habilitacyjne na podstawie rozprawy pt. „Właściwości powierzchniowe mieszanin wybranych surfaktantów i alkoholi krótkołańcuchowych w aspekcie procesu zwilżania ciał stałych”.

     Tytuł profesora nauk chemicznych otrzymałam 9 lutego 2017 r.

     W latach 2003 i 2004 wspólnie z naukowcami hiszpańskimi na Uniwersytecie Extremadura (Badajoz), prowadziłam badania dotyczące właściwości powierzchniowych i objętościowych biosurfaktantów.

     Od 01.04.2016 pełnię funkcję kierownika studiów doktoranckich na Wydziale Chemii UMCS.


Działalność naukowa

   Moje zainteresowania naukowe dotyczą zjawisk międzyfazowych: napięcie i swobodna energia międzyfazowa oraz ich składowe i parametry wynikające z różnego rodzaju oddziaływań międzycząsteczkowych, zwilżanie i właściwości filmów osadzonych na powierzchni ciał stałych, objętościowe i powierzchniowe właściwości surfaktantów i biosurfaktantów w aspekcie procesu zwilżania i adhezji oraz współdziałanie różnego rodzaju substancji powierzchniowo czynnych w procesie adsorpcji i zwilżania ciał stałych.

 NAJWAŻNIEJSZE OSIĄGNIĘCIA NAUKOWE:

      Jestem autorką i współautorką 130 oryginalnych prac naukowych opublikowanych m.in., w takich czasopismach specjalistycznych o światowym obiegu jak: Advances in Colloid and Interface Science, Journal of Colloid and Interface ScienceColloids and Surfaces A i BApplied Surface Science, Journal of Molecular Liquids Materials Chemistry and Physics, Molecules oraz 200 doniesień konferencyjnych.

WYBRANE PUBLIKACJE:

M. Szaniawska, K. Szymczyk, A. Zdziennicka, B. Jańczuk, Adsorption Properties and Composition of Binary Kolliphor Mixtures at the Water–Air Interface at Different Temperatures, Molecules,  2022, 27, 877.

E. Rekiel, A. Zdziennicka, B, Jańczuk, Effect of ethanol on wetting and adhesion properties of rhamnolipid, Int. J. Adhesion Adhesives, 2021, 102955,

B. Jańczuk, K. Szymczyk, A. Zdziennicka, Adsorption properties of hydrocarbon and fluorocarbon surfactants ternary mixture at the water-air interface, Molecules, 2021, 26, 4313,

A. Zdziennicka, B. Jańczuk, Modification of adsorption, aggregation and wetting properties of surfactants by short chain alcohols, Adv. Colloid Interface. Sci., 2020, 102249,

A. Zdziennicka, B. Jańczuk, Properties of n-octyl-b-D-glucopyranoside and sodium dodecylsulfate mixed monolayer at the water-air interface, J. Molecular Liquids, 2019, 280, 259-267.

 


Ogłoszenia

Guest Editor Special Issue "Research Progress of Surfactants"