PROFILES

Zobacz listę projektów

"Professional Reflection-Oriented Focus on Inquiry-based Learning and Education thought Science" (PROFILES)

[ w ramach 7PR  ]

Podstawowe informacje o projekcie:

 • Tytuł:   Professional Reflection-Oriented Focus on Inquiry-based Learning and Education thought Science (Acronym PROFILES)
 • Nr umowy:   Umowa nr FP7-SCIENCE-IN-SOCIETY-2010-10
 • Termin realizacji:   01.12.2010 - 30.11.2014
 • Źródło finansowania:   EC-EP7 (Komisja Europejska - Program 7 Ramowy)
 • Całkowity budżet:   3 444 910,00 Euro
 • Kierownik projektu lub osoba do kontaktów na UMCS:   Dr hab. Ryszard M. Janiuk, Zakład Dydaktyki Chemii, Wydział Chemii, Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej, tel. 81-5375691, e-mail: rmjaniuk@poczta.umcs.lublin.pl
 • Biuro projektu:   Zakład Dydaktyki Chemii, Wydział Chemii UMCS, pl. Marii Curie-Skłodowskiej 3, 20-031 Lublin, pokój 615, tel. 815375503, www.dydchem.umcs.lublin.pl
 • Strona www projektu:   www.umcs.pl/pl/projekt-profiles,5413.htm

Beaneficjenci/Konsorcjanci:

22 partnerów z 20 krajów (Niemcy, Irlandia, Anglia, Portugalia, Hiszpania, Holandia, Austria, Szwajcaria, Szwecja, Finlandia, Polska, Łotwa, Estonia, Rumunia, Turcja, Cypr, Izrael, Włochy, Słowenia, Czechy)

Skrócony opis projektu:

Projekt PROFILES (Professional Reflection-Oriented Focus on Inquiry-based Learning and Education though Science) jest realizowany w ramach 7 Programu Ramowego przez okres 4 lat. Rozpoczął się on grudniu ubiegłego roku, a zakończenie planowane jest w listopadzie 2014 roku.

Celem projektu jest upowszechnienie w nauczaniu przedmiotów przyrodniczych metod kształcenia wspierających aktywność badawczą uczniów (uczenie się przez odkrywanie) przy jednoczesnym rozbudzaniu zainteresowania wiedzą przyrodniczą poprzez ukazanie jej znaczenia w życiu codziennym. Zgodnie z podstawowymi założeniami projektu PROFILES lekcje przedmiotów przyrodniczych mają:

 • uwzględniać zainteresowania i potrzeby uczniów
 • zawierać odniesienia do sytuacji życia codziennego
 • pozwalać na lepsze zrozumienie podstawowych pojęć w sposób odpowiedni do wieku uczniów
 • odwoływać się do wiedzy z pozostałych przedmiotów przyrodniczych
 • wykorzystywać metody polegające na uczeniu się przez odkrywanie
 • ukierunkowywać proces kształcenia na nabywanie przez uczniów kompetencji kluczowych
 • wspomagać uczniów w nabywaniu umiejętności krytycznego myślenia i podejmowania decyzji odnoszących się do ich otoczenia przyrodniczo-społecznego
 • rozwijać wewnętrzną motywację uczniów zapewniającą ich dalsze samodzielne kształcenie

Wykorzystane do tego zostaną moduły dydaktyczne opracowane w ramach wcześniejszego projektu PARSEL. Powiązane to będzie z badaniami, które dostarczą informacji na temat:

 • czynników wpływających na unowocześnienie edukacji przyrodniczej
 • potrzeb nauczycieli przedmiotów przyrodniczych w zakresie doskonalenia zawodowego
 • oddziaływania rozwiązań metodycznych zastosowanych w trakcie realizacji projektu na stosunek uczniów do przedmiotów przyrodniczych.