POPW I.3

Zobacz listę projektów

EFRR POPW: Wzrost potencjału badawczo-rozwojowego Wydziałów Chemii i Biologii i Nauk o Ziemi UMCS w Lublinie

"Wzrost potencjału badawczo-rozwojowego Wydziałów Chemii i Biologii i Nauk o Ziemi UMCS w Lublinie" 

[ w ramach EFRR POPW I.3 ]

Podstawowe informacje o projekcie:

 • Tytuł:    Wzrost potencjału badawczo-rozwojowego Wydziałów Chemii i Biologii i Nauk o Ziemi UMCS w Lublinie
 • Nr umowy:   POPW .01.03.00-06-017/09-00
 • Termin realizacji:   1.07.2009-31.12.2011
 • Źródło finansowania:   Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013, Oś priorytetowa I Nowoczesna Gospodarka, Działanie I.3 Wspieranie Innowacji
 • Całkowity budżet:   33 017 678 PLN
 • Dofinansowanie:   EFRR i Budżet państwa 29 715 910, 20 PLN (85% + 5%)
 • Wkład własny:   3 301 767,80 PLN (10%)
 • Inne źródła:   MNiSW
 • Strona WWW projektu:   www.pwchb.umcs.lublin.pl
 • Kierownik projektu lub osoba do kontaktów na UMCS:   dr Wojciech Gac, 81-537-55-26, 81-537-55-07, e-mail: Wojciech.Gac@umcs.lublin.pl
 • Biuro projektu:   Dział Projektów i Funduszy Zewnętrznych UMCS, Monika Biała Ferdyn, Rektorat XII piętro p. 1212

Beaneficjenci/Konsorcjanci:

Wydział Chemii i Wydział Biologii i Nauk o Ziemi UMCS w Lublinie

Skrócony opis projektu:

Celem projektu jest modernizacja bazy badawczej laboratoriów Wydziału Chemii i Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi UMCS o nowy wysokospecjalistyczny sprzęt (łącznie 80 sztuk aparatury, meble oraz dygestoria), dostosowanie ofert badawczych UMCS do potrzeb lokalnej i regionalnej gospodarki i jej specyfiki przy wykorzystaniu potencjału zaplecza naukowego Wydziałów, a także zwiększenie aktywności przedsiębiorstw we wdrażaniu innowacji poprzez transfer wiedzy na linii nauka - gospodarka, udostępnienie wyników badań przedsiębiorstwom w postaci publikacji oraz realizacji badań celowych i tematycznych.