Polskie i ukraińskie jednostki z szansą na współpracę badawczo-rozwojową. Porozumienie NCBR z Narodowym Funduszem Badań Ukrainy

Instytut Nauk Chemicznych Wydziału Chemii UMCS zachęca swoich pracowników naukowych do zapoznania się z informacjami dotyczącymi nowych szans współpracy badawczo-rozwojowej dla polskich i ukraińskich jednostek naukowych.

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju opublikowało komunikat o zawarciu porozumienia z Narodowym Funduszem Badań Ukrainy.

Organizacja wspólnych konkursów bilateralnych, wymiana wiedzy i najlepszych praktyk oraz promocja udziału polskich i ukraińskich ekspertów w procesie oceny wniosków
w konkursach obu instytucji – to główne założenia podpisanego właśnie porozumienia
o współpracy pomiędzy Narodowym Centrum Badań i Rozwoju a Narodowym Funduszem Badań Ukrainy.

Dla NCBR podjęta współpraca jest ważnym elementem nowej strategii zakładającej m.in. wzmocnienie pozycji międzynarodowej Centrum i stałe poszerzanie oferty w tym zakresie.

„Polskie innowacje już od lat wychodzą za granicę dzięki wsparciu NCBR. W naszym portfolio mamy obecnie ponad 100 inicjatyw międzynarodowych. Cieszę się, że od dziś
w gronie naszych najważniejszych zagranicznych partnerów jest także Narodowy Fundusz Badań Ukrainy. To szansa dla polskich jednostek na nawiązanie nowych badawczych kontaktów. Dla obu instytucji to także możliwość wspólnego udziału chociażby w takich projektach jak Twinning i TAIEX czyli programach pomocowych adresowanych do państw sąsiadujących z UE” – mówi dr inż. Wojciech Kamieniecki, dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Narodowy Fundusz Badań Ukrainy (NRFU) to państwowa agencja rządowa,
której głównym celem jest wsparcie realizacji badań podstawowych i prac rozwojowych w priorytetowych obszarach nauki i technologii.
NRFU została powołana przez Radę Ministrów Ukrainy na początku 2018 roku
i jest odpowiednikiem NCBR na Ukrainie.

„Jesteśmy przekonani, że partnerstwo w ramach podpisanego Porozumienia pomiędzy NRFU i NCBR będzie realizowane na wysokim poziomie. Nie mamy wątpliwości,
że nasza współpraca będzie sprzyjać owocnej wymianie wiedzy i dobrych praktyk między czołowymi organizacjami i instytucjami naukowymi Ukrainy i Polski, zacieśnianiu relacji między naszymi krajami, a także wzajemnej integracji krajowych przestrzeni badawczych” – mówi prof. Leonid Jatsenko, dyrektor Narodowego Funduszu Badań Ukrainy.

Porozumienie NCBR – NRFU będzie obowiązywać przez 5 lat.

Współpraca może być podjęta m.in. w zakresie badań jądrowych, nowych materiałów, technologii IT, fizyki i astronomii, inżynierii, biotechnologii
czy badań środowiskowych.

NCBR działa na rzecz wzmacniania międzynarodowego „know-how” i upowszechniania dobrych praktyk w ramach międzynarodowej współpracy badawczo-rozwojowej.

Rok 2021 to nowe wyzwania dla NCBR w zakresie współpracy międzynarodowej.
Aby jeszcze skuteczniej wspierać naukowców i innowatorów na arenie międzynarodowej,
a zwłaszcza realizować projekty w ramach programu Horyzont Europa, Centrum podjęło już szereg istotnych działań m.in. powołało Biuro Współpracy Międzynarodowej, połączyło siły z Krajowym Punktem Kontaktowym oraz uruchomiło Biuro w Brukseli.

Współpraca międzynarodowa w NCBR ma wieloraki charakter. Ze względu na typ wdrażanych inicjatyw można podzielić ją na: ERA-NET-y, czyli partnerstwa w ramach Programów Ramowych UE, inne inicjatywy wielostronne, współpracę dwustronną,
a także programy finansowane z funduszy norweskich i funduszy Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Łącznie NCBR zaangażowało się w 102 inicjatywy, czego wynikiem
jest prawie 1000 projektów o łącznej wartości dofinansowania przekraczającej 1,1 mld zł. NCBR ogłasza średnio 30 konkursów rocznie, z łącznym budżetem około 100 mln zł.

Materiały informacyjne NCBR i Narodowego Funduszu Badań Ukrainy

Profil NCBR na FB
Profil NCBR na TT
Kanał NCBR na YouTube
Strona Narodowego Funduszu Badań Ukrainy

źr.: NCBR

    Aktualności

    Data dodania
    12 lutego 2021