NUCAT4HYDROGEN

Zobacz listę projektów

"Hydrogen from bio-alcohols: An efficient route for hydrogen production via novel reforming catalysts"(NUCAT4HYDROGEN) 

[ w ramach ERA-NET Acenet ]

Podstawowe informacje o projekcie:

 • Tytuł:   Hydrogen from bio-alcohols: An efficient route for hydrogen production via novel reforming catalysts NUCAT4HYDROGEN
 • Nr umowy:   Projekt ERA-NET Acenet No. ACE.07.009 (European Research Area – Applied Catalysis European Network ERA-NET ACENET. Projekt zarekomendowany do realizacji w międzynarodowym konkursie ERA-NET ACENET “Innovative, sustainable catalytic processes with improved energy and carbon efficiency”).
 • Termin realizacji:   1.08.2008-31.07.2011
 • Źródło finansowania:   Finansowany przez Rządy Polski, Grecji i Hiszpanii. Polska część projektu finansowana jest na podstawie decyzji Ministra Nauki i Szkolnictwa WyższegoNr 262/ERA-NET/2008 z dnia 7 lipca 2008 r.
 • Całkowity budżet:   Cały projekt 615 000 EUR, UMCS 700 000 PLN
 • Dofinansowanie:   580 000 PLN
 • Wkład własny:   120 000 PLN
 • Inne źródła:   -
 • Kierownik projektu lub osoba do kontaktów na UMCS:   Prof. dr hab. Andrzej Machocki, machocki@umcs.lublin.pl, tel. 81-537-55-04
 • Biuro projektu:   Zakład Technologii Chemicznej (pokój 417), Wydział Chemii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej 3, 20-031 Lublin

Beaneficjenci/Konsorcjanci:  

Projekt międzynarodowy niewspółfinansowany realizowany przez konsorcjum:

 • Foundation for Research & Technology-Hellas, Institute of Chemical Engineering & High Temperature Chemical Processes (FORTH/ICE-HT) z Grecji – koordynacja projektu
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej z Polski
 • University of Barcelona z Hiszpanii
 • Advent Technologies S.A. z Grecji
 • HYGEAR B.V. z Holandii.

Skrócony opis projektu:

Celem projektu jest opracowanie aktywnych, selektywnych i niedrogich katalizatorów dla produkcji wodoru z bio-alkoholi, takich jak etanol i metanol, w niskich temperaturach procesu ich reformingu. Dla osiągnięcia tego celu syntezowane i badane będą katalizatory wieloskładnikowe. Podstawowymi komponentami katalizatorów będą tlenki metali charakteryzujące się właściwościami utleniająco-redukcyjnymi i zdolnościami przechowywania tlenu, takie jak tlenki kobaltu, miedzi, manganu, ceru i cynku. Zakłada się, że niektóre z tych tlenków będą ulegały redukcji w czasie pracy katalizatora.

Dzięki zastosowaniu szerokiego wachlarza technik eksperymentalnych uzyskana zostanie szczegółowa wiedza na temat:
   (i) struktury pracującej powierzchni katalizatora,
   (ii) mechanizmu przemian reagentów na powierzchni katalizatora, włącznie z ich adsorpcją, reakcjami
      powierzchniowymi i naturą związków przejściowych,
   (iii) jak (i) oraz (ii) korelują z efektami katalitycznego procesu przemian bio-alkoholi.

Pomyślny wynik projektu umożliwi zaprojektowanie niedrogich, małych systemów reformera, przeznaczonych do produkcji wodoru dla ogniw paliwowych.

Efektem projektu będzie także wykształcenie dwóch nowych doktorów.