Kursy w języku angielskim dla chemii materiałowej

Tytuł projektu: Kursy w języku angielskim dla chemii materiałowej

Nazwa wnioskodawcy: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

Opis projektu

Projekt dotyczył dziedzin nauk fizycznych, ochrony środowiska i procesów chemicznych i był skierowany do studentów I, II i III stopnia i pracowników Wydziału Chemii UMCS, ze szczególnym uwzględnieniem studentów II stopnia kierunku chemia, specjalizacji chemii materiałowej. Głównym celem projektu było przygotowanie i wdrożenie 7 kursów w języku angielskim (adsorbenty i katalizatory, krystalografia, wprowadzenie do katalizy heterogenicznej, fizykochemia granicy faz, chemia ciała stałego, chemia teoretyczna, analiza śladowa) dla studentów chemii, specjalizacji chemia materiałowa. Przygotowano materiały dydaktyczne w języku angielskim: wykłady, skrypty, instrukcje; wydrukowano poprawione wydanie książki ”English for students of chemistry”. Książka ”Ćwiczenia z chemii teoretycznej” została wydrukowana w dwujęzycznej wersji polskoangielskiej. Stworzono nową pracownię komputerową, którą wyposażono w sprzęt komputerowy i multimedialny oraz specjalistyczne oprogramowanie. Laboratorium to pozwala na w pełni aktywne uczestnictwo studentów w prowadzonych kursach. Dzięki zakupionemu sprzętowi laboratoryjnemu i urządzeniom zmodernizowaliśmy pracownie studenckie. Zakupiono również najnowsze pozycje (podręczniki i monografie) dotyczące chemii materiałowej, które znacząco ułatwiły dostęp studentów do nowoczesnej literatury. W prowadzonych kursach uczestniczyli studenci z Hiszpanii (w ramach programu wymiany Erasmus). Uczestnictwo w opracowanych kursach chemii materiałowej po angielsku pomagaj studentom podnieść poziom biernej i czynnej znajomości języka angielskiego i zwiększa ich szanse na rynku pracy. Projekt został zrealizowany w 100%.

The project concerned the areas of physical sciences, environment protection and chemical processes. Its target were the students of chemistry (bachelor, master and PhD course levels) and faculty members, with special focus on the master course students of chemistry, specialization of materials chemistry. The main aim of the project was preparation and implementation of 7 full-English courses (adsorbents and catalysis, crystallography, introduction to heterogeneous catalysis, physicochemistry of interfaces, solid state chemistry, theoretical chemistry, trace analysis) for the students of chemistry, specialization of materials chemistry. The didactic materials: lectures, scripts, instructions were prepared in English; the edited version of book ”English for students of chemistry” was printed; the book ”Excercises in theoretical chemistry” was prepared as bilingual Polish-English edition. The new computer laboratory was created and equipped with computer hardware, specialist software and multimedia devices. This laboratory allowed the students fully active participation in the courses. Some scientific instruments and devices were purchased in order to modernize student laboratories. Recently published specialist books (handbooks and monographs) were purchased in order to enable easy student’s access to modern literature. Students from Spain (Erasmus exchange program) participated in the courses. The courses of material chemistry in English helped to improve the student’s command of active and passive English and boosted their job opportunities. All aims of the project were fully attained.

Etapy wdrożenia projektu

Działanie nr 1.
Przedział czasowy od: 2009-03-01
Przedział czasowy do: 2009-04-30
Opis działania:
Organizacja zespołu realizującego projekt, przydział zadań. Przegląd i krytyczna analiza dotychczasowych programów nauczania. Spotkania z grupą wykładowców, dyskusje merytoryczne i metodyczne, zapoznanie z harmonogramem realizacji projektu.

 

Działanie nr 2.
Przedział czasowy od: 2009-03-01
Przedział czasowy do: 2009-09-30
Opis działania:
Przeprowadzenie kompleksowej przebudowy sali na potrzeby pracowni komputerowej, wykonanie umeblowania, zakup sprzętu komputerowego. Rozpoczęcie procedur zakupu oprogramowania i wyposażenia multimedialnego (projektor, tablica interaktywna).

 

Działanie nr 3.
Przedział czasowy od: 2009-03-01
Przedział czasowy do: 2009-09-30
Opis działania:
Opracowanie wstępnych wersji angielskojęzycznych materiałów dydaktycznych dla 7 kursów przewidzianych programem nauczania na specjalizacji chemia materiałowa. Wykłady – prezentacje multimedialne, ćwiczenia - opisy i instrukcje.

 

Działanie nr 4.
Przedział czasowy od: 2009-10-01
Przedział czasowy do: 2011-05-31
Opis działania:
Pilotażowe wdrożenie 7 kursów do programu nauczania w języku angielskim dla specjalizacji chemia materiałowa. Przeprowadzenie zajęć (wykłady, seminaria, laboratoria). Zakupy sprzętu, odczynników i oprogramowania do pracowni studenckich.

 

Działanie nr 5.
Przedział czasowy od: 2011-03-01
Przedział czasowy do: 2011-05-31
Opis działania:
Krytyczna analiza i ewaluacja pilotażowego wdrożenia kursów. Przeanalizowanie niezbędnych zmian merytorycznych, technicznych i organizacyjnych. Opracowanie ostatecznych wersji materiałów dydaktycznych.

 

Działanie nr 6.
Przedział czasowy od: 2011-06-01
Przedział czasowy do: 2011-06-30
Opis działania:
Całościowa analiza wyników wdrożenia oraz osiągniętych efektów dydaktycznych na podstawie wyników osiągniętych przez studentów w sesji egzaminacyjnej oraz analizy ankiet dydaktycznych. Ostateczne rozliczenie i zamknięcie projektu.

 

Opis rezultatów projektu

 

Głównym rezultatem projektu jest opracowanie i wdrożenie 7 nowoczesnych kursów w języku angielskim dla chemii materiałowej. Opracowano prezentacje multimedialne do prowadzenia wykładów oraz teczki z opisami ćwiczeń i instrukcjami obsługi aparatury na zajęcia laboratoryjne. Opracowano i wydrukowano pomoce dydaktyczne w formie: poprawione wydanie skryptu ”English for students of chemistry”, I wydanie dwujęzycznych ”Ćwiczeń z chemii teoretycznej”, plansze dydaktyczne na zajęcia z krystalografii oraz układy okresowe w języku polskim i angielskim. Stworzono i wyposażono nowoczesną pracownię komputerową oraz zakupiono specjalistyczne oprogramowanie. Stworzono stanowisko laboratoryjne do nauki sprawowania kontroli nad prowadzeniem procesu technologicznego przy wykorzystania systemu LabView. Uczestnicy projektu mieli również możliwość doskonalenia specjalistycznego języka angielskiego na kursach doszkalających, wykładowcy zostali wyposażeni w laptopy a wszyscy prowadzący zajęcia otrzymali nowoczesne nośniki pamięci (flash i hdd). Wszystkie Zakłady uczestniczące w projekcie zostały doposażone w sprzęt laboratoryjny i odczynniki niezbędne do prowadzenia zajęć w ramach specjalizacji chemia materiałowa.

Zaobserwowano w krótkiej perspektywie czasowej wzrost zainteresowania studentów kierunku chemii I stopnia wyborem specjalizacji chemia materiałowa na stopniu II. Zajęcia prowadzone w języku angielskim pozwoliły na przyjęcie studentów w ramach programu wymiany Erasmus. Ich uczestnictwo dodatkowo mobilizowało studentów polskich do intensywniejszej nauki oraz sprzyjało nawiązywaniu kontaktów towarzyskich, w których niezbędne było posługiwanie się językiem angielskim. Ukończenie tych kursów sprzyja również większej mobilności naszych studentów i zapewne powiększy grupę osób uczestniczących w różnych programach wymiany międzynarodowej. W aspekcie długoterminowym wykonany projekt może być uznany za wstępny etap przygotowywanego przez Wydział Chemii UMCS otwarcia na studentów zagranicznych, również innych specjalizacji i specjalności. Niezmiernie ważnym efektem długofalowym jest zwiększenie atrakcyjności naszych absolwentów na rynku pracy. Pracodawcy z naszego regionu sygnalizują ogólnie słabą znajomość języków obcych przez potencjalnych pracobiorców.

Można wyróżnić 2 aspekty innowacyjne naszego projektu. Pierwszy aspekt związany jest z propozycją nauczania polskich studentów chemii w języku angielskim. Jest to ważne zarówno z punktu widzenia naszych studentów, którzy na prowadzonych zajęciach zyskują umiejętność relatywnie swobodnego operowania specjalistycznym językiem angielskim, jak i samej uczelni, która w obliczu niżu demograficznego musi zaoferować nowy jakościowo produkt dydaktyczny. Drugi aspekt innowacyjny związany jest z zaproponowaniem wykorzystania nowoczesnego oprogramowania oraz sprzętu do nauki w pełni kontrolowanego prowadzenia procesów technologicznych oraz akwizycji i analizy danych.

 

Ewaluacja i monitoring projektu

 

Przebieg realizacji projektu był na bieżąco monitorowany przez wykonawców oraz wykładowców. Zbierano opinie studentów i wprowadzano zmiany służące ulepszeniu osiąganych efektów dydaktycznych. Jednym z mierników są relatywnie dobre wyniki osiągane przez studentów chemii materiałowej w sesjach egzaminacyjnych. Na Wydziale Chemii UMCS zbierane są regularnie anonimowe ankiety, w których studenci oceniają poziom prowadzonych zajęć. Ankiety te są analizowane przez Komisję Dydaktyczną Wydziału Chemii oraz Prodziekana d/s dydaktycznych - w przypadku ocen negatywnych prowadzone są rozmowy wyjaśniające z ocenianymi pracownikami. Prodziekan d/s dydaktycznych był jednym z wykonawców projektu i na bieżąco monitorował wszystkie zajęcia. Wszystkie opracowane materiały w języku angielskim były sprawdzone pod względem lingwistycznym przez tłumacza biegłego w zakresie terminologii chemicznej. Realizacja projektu była również oceniana przez eksperta zewnętrznego, który zapoznał się z całą dokumentacją, materiałami dydaktycznymi oraz przedyskutował projekt z jego wykonawcami. Jego ocena na podstawie zaproponowanej ankiety była jednoznacznie pozytywna.

Studenci zwracali uwagę na tempo prowadzenia zajęć, zbyt szybkie prowadziło do powstawania luk w nabywanej wiedzy. Na podstawie monitoringu wprowadzono dodatkowe ułatwienia dydaktyczne dla studentów, służące zwiększeniu efektywności nauczania: opracowywano i podawano słowniczki terminów polskich i angielskich dla danego kursu, na bieżąco drukowano materiały do wykładów i ćwiczeń, w pierwszym roku wdrażania projektu kluczowe zagadnienia omawiano zarówno w języku polskim jak i angielskim, proponowano indywidualne konsultacje. Wyniki ewaluacji były pozytywne.

 

Upowszechnienie i wykorzystanie rezultatów projektu

 

Informacje o kursach chemii materiałowej prowadzonych w języku angielskim były dostępne na stronie internetowej Wydziału Chemii UMCS, zamieszczane w wydawanych corocznie Informatorach o studiach prowadzonych na Wydziale Chemii oraz przedstawiane jako oferta dydaktyczna uczniom szkół średnich. Informacje te były również propagowane na Festiwalach Nauki oraz targach edukacyjnych jako ważny element reklamy Wydziału. Oferta prowadzenia angielskojęzycznych kursów została wysłana do partnerów Wydziału Chemii współpracujących w ramach programów wymiany studentów, co zaowocowało uczestnictwem w kursach studentów z Hiszpanii. Po zakończeniu projektu planujemy wykorzystywanie sali komputerowej także do prowadzenia zajęć popularno-naukowych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych celem popularyzacji chemii. Możliwe jest również wykorzystanie pracowni komputerowej (w miarę dostępności) do laboratoryjnej nauki języków. Wydane skrypty będą dostępne w sieci księgarń krajowych.

Oferta dydaktyczna Wydziału Chemii UMCS dotycząca zajęć´ w języku angielskim na studiach II stopnia jest skierowana również do wszystkich absolwentów studiów I stopnia innych uczelni - jest możliwość podjęcia tego typu studiów na UMCS w ramach standardowej procedury rekrutacyjnej. Oferta wydawnicza także jest dostępna dla studentów i pracowników innych uczelni, m.in. poprzez system sprzedaży internetowej. W miarę zgłaszanych potrzeb możemy również udostępniać opracowane materiały dla innych podmiotów.

Realizację projektu oceniamy zdecydowanie pozytywnie. Wprowadzenie zajęć w języku angielskim dla studentów specjalizacji chemia materiałowa jest pierwszym udanym etapem rozszerzania oferty dydaktycznej Wydziału Chemii UMCS skierowanej zarówno do studentów polskich jak i zagranicznych. Prowadzone zajęcia cieszą się coraz większą popularnością wśród studentów chemii I stopnia, w bieżącym roku akademickim mieliśmy nadmiar chętnych na tą specjalizację w stosunku do możliwości. Z punktu widzenia studentów polskich takie zajęcia pozwalają na znaczące podniesienie poziomu umiejętności językowych (zarówno w obszarze słownictwa fachowego jak i ogólnego) oraz zwiększają ich możliwości na rynku pracy. Prowadzone kursy pozwoliły nam również przyjąć´ studentów zagranicznych w ramach programu wymiany Erasmus, a zdobyte doświadczenia pozwolą na opracowanie szerszej oferty obejmującej również inne specjalności i specjalizacje realizowane na naszym Wydziale. Z punktu widzenia pracowników Wydziału Chemii UMCS, realizowany projekt oprócz grupy ścisłych wykonawców objął również swoim oddziaływaniem szeroki krąg wykładowców oraz młodszych pracowników mających mniejsze doświadczenie zawodowe. Zaproponowany w ramach projektu kurs doszkalający z języka angielskiego dla wykładowców cieszył się dużą popularnością i znacząco wpłynął na swobodę wykorzystania języka angielskiego jako wykładowego.

 

Zdjęcia

 

Kilka zdjęcić pracowni komputerowej w trakcie i po remoncie.