FTTX

Zobacz listę projektów

Zaawansowane struktury światłowodów fotonicznych dla innowacyjnych sieci telekomunikacyjnych (FTTX)

"Zaawansowane struktury światłowodów fotonicznych dla innowacyjnych sieci telekomunikacyjnych" (FTTX) 
[ EFRR POIG 1.3.1 ]

Podstawowe informacje o projekcie:

 • Tytuł:   Zaawansowane struktury światłowodów fotonicznych dla innowacyjnych sieci telekomunikacyjnych
 • Nr umowy:   POIG.01.03.01-06-085/12
 • Termin realizacji:   01.04.2013 - 30.06.2015
 • Źródło finansowania:   Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013 Działanie 1.3. Wsparcie projektów B+R na rzecz przedsiębiorców realizowanych przez jednostki naukowe Poddziałanie 1.3.1 Projekty rozwojowe
 • Całkowity budżet:   10 367 839,03 zł
 • Dofinansowanie:   7 971 558,48 zł
 • Wkład własny:   -
 • Inne źródła:   2 396 280,55 zł - wkład własny firmy InPhoTech Sp. z o. o.
 • Kierownik projektu lub osoba do kontaktów na UMCS:   Kierownik Projektu: dr Paweł Mergo tel. 815375573, fax. 815375567, e-mail: pawel.mergo@umcs.lublin.pl
 • Kierownik Merytoryczny Projektu:   dr Paweł Mergo tel. 815375573, fax. 815375567, e-mail: pawel.mergo@umcs.lublin.pl
 • Biuro projektu:   Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Wydział Chemii, 20-031 Lublin, Plac Marii Curie-Skłodowskiej 3, pok. 609, tel. /fax. 815375567, strona www projektu

Beaneficjenci/Konsorcjanci:

 • Pracownia Technologii Światłowodów, Wydział Chemii, UMCS w Lublinie
 • Firma InPhoTech Sp. z o. o.

Skrócony opis projektu:

Celem projektu jest opracowanie i wytworzenie całkowicie nowego produktu, który swymi parametrami ma przewyższać obecnie dostępne na rynku rozwiązania. W ramach projektu zostanie opracowany nowy typ struktury światłowodowej wytworzonej przy wykorzystaniu odpowiednio dostosowanych materiałów (w tym polimerów) o parametrach, które jak dotąd nie zostały osiągnięte przez żadne inne tego rodzaju włókna.  

Zadanie, które stawia sobie Konsorcjum ma charakter innowacyjny i stanowi kompleksowy proces badawczy dotyczący zarówno badania i opracowania technologii otrzymywania nowych materiałów, rozwój i optymalizacji technologii wytwarzania światłowodów ze szkieł domieszkowanych oraz technologii wytwarzania włókien polimerowych. Ponadto planowane jest opracowanie specjalnych powłok ochronnych, które spełniały będą warunki i parametry narzucone przez aplikację opracowywanych w projekcie włókien w optycznych sieciach dostępowych. W ramach projektu przeprowadzone zostaną systematyczne analizy i badania właściwości materiałów, które mają być wykorzystane do wytwarzania zaawansowanych struktur światłowodów fotonicznych dla zastosowań w innowacyjnych sieciach telekomunikacyjnych. Wykonane będą również zaawansowane pomiary parametrów transmisyjnych i eksploatacyjnych projektowanych, a następnie na tej podstawie wytwarzanych, zaawansowanych struktur światłowodowych.  

Projekt ma charakter innowacji produktowej. Jego celem jest wprowadzenie na rynek nowego produktu w postaci zaawansowanej struktury światłowodu fotonicznego dla innowacyjnych sieci telekomunikacyjnych. Tego typu produktów brak jest obecnie na rynku światowym, dlatego rezultat projektu będzie nowością w skali światowej. Zaawansowane struktury światłowodowe opracowane w ramach niniejszego projektu znajdą zastosowanie przede wszystkim w optycznych telekomunikacyjnych sieciach dostępowych, zwłaszcza tych określanych mianem FTTH (fiber to the home).