Biuletyny Dziekana w 2015 r.

2015 - XI, X, IX, VI-VIII, V, VI, III, II, I

XII.2015 r.

Doktoraty i habilitacje

Rada Wydziału Chemii na posiedzeniu w dniu 21 grudnia 2015 r. podjęła uchwałę o nadaniu stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk chemicznych w dyscyplinie chemia dr Monice Wawrzkiewicz, adiunktowi z Zakładu Chemii Nieorganicznej UMCS. Dr Monika Wawrzkiewicz przedłożyła w postepowaniu habilitacyjnym jako istotne osiągnięcie naukowe cykl osiemnastu oryginalnych prac naukowych pt. „Badania procesu sorpcji barwników na jonitach różnego typu oraz sorbentach z roztworów wodnych i ścieków”. Recenzenci: prof. Teofil Jesionowski – Politechnika Poznańska, prof. Andrzej Świątkowski –Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie, prof. Andrzej Dąbrowski – Uniwersytet Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie.

Rada Wydziału Chemii na posiedzeniu w dniu 21 grudnia 2015 r. podjęła uchwałę o nadaniu stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk chemicznych w dyscyplinie chemia dr Małgorzacie Maciejewskiej, adiunktowi z Zakładu Chemii Polimerów UMCS. Dr Małgorzata Maciejewska przedłożyła w postepowaniu habilitacyjnym jako istotne osiągnięcie naukowe cykl trzynastu oryginalnych prac naukowych pt. „Permanentnie porowate materiały polimerowe - preparatyka, charakterystyka, wybrane kierunki zastosowań”. Recenzenci: prof. Andrzej Trochimczuk – Politechnika Wrocławska, prof. Marian Zaborski – Politechnika Łódzka, prof. Henryk Galina – politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza.

07 grudnia 2015 r. odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Macieja Kowalczyka. Temat rozprawy: „Badania nad sorpcją jonów metali ciężkich na jonitach i sorbentach hybrydowych”. Promotor: Prof. dr hab. Zbigniew Hubicki. Recenzenci: Dr hab. Jerzy Gęca, prof. nadzw. Politechniki Częstochowskiej- Politechnika Częstochowska oraz dr hab. Rajmund Michalski, prof. IPIŚ PAN- Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska PAN w Zabrzu. Rada Wydziału Chemii na posiedzeniu w dniu 21 grudnia 2015 podjęła uchwałę o nadaniu Panu mgr Maciejowi Kowalczykowi stopnia doktora w dziedzinie nauk chemicznych w dyscyplinie chemia.

Wyjazdy zagraniczne pracowników

Dr Małgorzata Maciejewska z Zakładu Chemii Polimerów w dniach 28.12.2015 – 28.01.2016 uczestniczyła w realizacji grantu międzynarodowego Marie Curie (PEOPLE) – IRSES, akcji 7 Programu Ramowego Unii Europejskiej, Ioffe Physico – Technical Institute, Institute of Macromolecular Compounds of the Russian Academy of Sciences, St. Petersburg, Rosja.

Dr hab. Marek Stankevič z Zakładu Chemii Organicznej w dniach 16 – 18.12.2015 brał udział jako recenzent w obronie pracy doktorskiej Eleonore Payen de la Garanderie, Ecole Polytechnique, Francja.

Dr Magdalena Greluk oraz dr Witold Zawadzki z Zakładu Technologii Chemicznej, w dniach 01 – 04.12.2015 uczestniczyli w spotkaniu sprawozdawczym międzynarodowego projektu badawczego 7FP „Development of a Portable Internal Reforming Methanol High Temperature PEM Fuel Cell System”, Duisburg, Niemcy.

XI.2015 r.

Doktoraty i habilitacje

9 listopada 2015 r. odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Eweliny Grabias. Temat rozprawy: „Sorpcja uranu (VI) na glinie czerwonej i bentonicie wspomagana jonami fosforanowymi”. Promotor: prof. dr hab. Marek Majdan. Recenzenci: dr hab. Barbara Kubica, prof. nadzw. AGH - Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie oraz prof. dr hab. Aleksandra Badora- Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie. Rada Wydziału Chemii na posiedzeniu w dniu 16 listopada 2015 podjęła uchwałę o nadaniu Pani mgr Ewelinie Grabias stopnia doktora w dziedzinie nauk chemicznych w dyscyplinie chemia.

Wyjazdy zagraniczne pracowników

Prof.dr hab. Janusz Ryczkowski, mgr Marcin Cichy oraz mgr Grzegorz Słowik i mgr Tomasz Olejnik z Zakładu Technologii Chemicznej w dniach 26 - 29.11.2015 uczestniczyli w czesko – polskim seminarium doktorantów, dotyczącym nawiązania współpracy naukowej w Institute of Environmental Technology, Technical University of Ostrava, Czechy.

Prof. dr hab. Stefan Sokołowski z Zakładu Modelowania Procesów Fizykochemicznych w dniach 06.11– 02.12.2015 uczestniczył w spotkaniu naukowym z prof. Orest Pizio w ramach współpracy naukowej z UNAM Mexico City, Meksyk.

Dr hab. Patryk Oleszczuk prof. UMCS oraz dr inż. Izabela Jośko z Zakładu Chemii Środowiskowej w dniach 14 – 21.11. 2015 uczestniczyli w konferencji naukowej „International Symposium on Persistent Toxic Substances”, University of California-Riverside, USA.

Dr Marek Studziński z Zakładu Chromatografii Planarnej w dniach 04.11 – 05.12.2015 uczestniczył w spotkaniu naukowym dotyczącym realizacji grantu międzynarodowego Marie Curie (PEOPLE) IRSES, AKCJI 7 Programu Ramowego Unii Europejskiej, Chuiko Institute of Surface Chemistry, National Academy of Science of Ukraine, Kijów, Ukraina.

Dr hab. Paweł Szabelski z Zakładu Chemii Teoretycznej w dniach 02 – 07.11.2015 uczestniczył w konferencji naukowej „Chirality at the nanoscale 2015” wygłaszając wykład na zaproszenie „Chiral and fractal: from simple rules to complex molecular patterns”, Leuven, Belgia.

X.2015 r.

Pani dr hab. Katarzyna Tyszczuk-Rotko otrzymała po raz drugi stypendium naukowe dla wybitnego młodego naukowca. Stypendium zostało przyznane przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego jako nagrodę za osiągnięcia naukowo-badawcze. Ocenie podlegał m.in.: dorobek naukowy kandydata, poziom prowadzonych badań, nagrody czy udział w projektach międzynarodowych.

Doktoraty i habilitacje

Rada Wydziału Chemii na posiedzeniu w dniu 26 października 2015 r. podjęła uchwałę o nadaniu stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk chemicznych w dyscyplinie chemia dr Danielowi Kamińskiemu, adiunktowi z Katedry Chemii Wydziału Nauk o Żywności i Biotechnologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Dr Daniel Kamiński przedłożył w postepowaniu habilitacyjnym jako istotne osiągnięcie naukowe cykl dziesięciu oryginalnych prac naukowych pt. „Organizacja molekularna wybranych związków biologicznie czynnych w kryształach i membranach lipidowych”. Recenzenci: prof. dr hab. Robert Hołyst - Instytut Chemii Fizycznej PAN, prof. dr hab. inż. Kazimiera Wilk - Politechnika Wrocławska, prof. dr hab. Lucyna Hołysz - UMCS, Lublin.

12 października 2015 r. odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Magdaleny Bielawskiej. Temat rozprawy: „Wpływ rozpuszczalnika wodno-alkoholowego na właściwości powierzchniowe, objętościowe i zwilżające mieszaniny surfaktantów”. Promotor: dr hab. Anna Zdziennicka, prof. nadzw. UMCS. Recenzenci: prof. dr hab. Patrycja Dynarowicz-Łątka - Uniwersytet Jagielloński, Kraków oraz prof. dr hab. Stanisława Sanak-Rydlewska - Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków. Rada Wydziału Chemii na posiedzeniu w dniu 26 października 2015 podjęła uchwałę o nadaniu Pani mgr Magdalenie Bielawskiej stopnia doktora w dziedzinie nauk chemicznych w dyscyplinie chemia.

19 października 2015 r. odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Moniki Oszust. Temat rozprawy: „Synteza i modyfikacja mezoporowatych materiałów krzemionkowych oraz ich zastosowanie w sorpcji biomolekuł”. Promotor: prof. dr hab. Andrzej Dąbrowski oraz promotor pomocniczy dr Mariusz Barczak. Recenzenci: prof. dr hab. inż. Jerzy Choma - Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa oraz prof. dr hab. Kazimierz Małysa – Polska Akademia Nauk, Kraków. Rada Wydziału Chemii na posiedzeniu w dniu 26 października 2015 podjęła uchwałę o nadaniu Pani mgr Monice Oszust stopnia doktora w dziedzinie nauk chemicznych w dyscyplinie chemia.

22 października 2015 r. odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Karoliny Niezabitowskiej. Temat rozprawy: „Chromatografia planarna w polu elektrostatycznym”. Promotor: dr hab. Irena Malinowska, prof. nadzw. UMCS. Recenzenci: prof. dr hab. Tadeusz Dzido - Uniwersytet Medyczny, Lublin oraz dr hab. n. farm. Urszula Hubicka - Uniwersytet Jagielloński, Kraków. Rada Wydziału Chemii na posiedzeniu w dniu 26 października 2015 podjęła uchwałę o nadaniu Pani mgr Karolinie Niezabitowskiej stopnia doktora w dziedzinie nauk chemicznych w dyscyplinie chemia.

Wyjazdy zagraniczne pracowników

Dr hab. Cecylia Wardak z Zakładu Chemii Analitycznej i Analizy Instrumentalnej w dniach 21 - 24.10.2015 uczestniczyła w konferencji naukowej „European Network on Ecological Functions of Trace Metals in Anaerobic Biotechnologies”, IRTA Institute of Agrifood Research and Technology, Barcelona, Hiszpania.

Mgr Gökhan Demirci z Zakładu Chemii Polimerów oraz mgr Onur Çetinkaya z Pracowni Technologii Światłowodów w dniach 27 – 31.10.2015 uczestniczyli w spotkaniu naukowym dotyczącym projektu TRIPOD (7 PR UE), „Complementary Skills Workshop for TRIPOD in Aston University, Birmingham”, Aston University, Anglia.

Dr Aleksandra Szcześ oraz dr Konrad Terpiłowski z Zakładu Zjawisk Międzyfazowych w dniach 11 – 19.10.2015 uczestniczyli w spotkaniu naukowym w ramach umowy programu Erasmus, na którym wygłosili wykłady, Uniwersytet Granady, Hiszpania.

Dr Mariusz Barczak oraz mgr Karolina Gdula z Zakładu Chemii Teoretycznej, dr Magdalena Błachnio i dr Małgorzata Zienkiewicz-Strzałka oraz mgr Małgorzata Sęczkowska z Zakładu Fizykochemii Powierzchni Ciała Stałego w dniach 01.10 – 12.12.2015 uczestniczyli w realizacji grantu międzynarodowego Marie Curie (PEOPLE) – IRSES, akcji 7 Programu Ramowego Unii Europejskiej w Chuiko Institute of Surface Chemistry, National Academy of Science of Ukraine, Kijów, Ukraina.

IX.2015 r.

Na 58 Zjeździe w Gdańsku (21-25.09.2015) prof. K.M. Pietrusiewicz z Wydziału Chemii Uniwersytetu im. Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin, został wyróżniony medalem im. Stanisława Kostaneckiego i wygłosił wykład: "Projektowanie i synteza chiralnych ligandów dla potrzeb katalizy asymetrycznej". Wybrany został nowy Prezes PTChem na kadencję 2016-2018 - prof. dr hab. inż. Jerzy Błażejowski (Uniwersytet Gdański). W skład nowego Zarządu Głównego ponownie został wybrany J. Ryczkowski z Wydziału Chemii Uniwersytetu im. Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin.

Doktoraty i habilitacje

Rada Wydziału Chemii na posiedzeniu w dniu 14 września 2015 r. podjęła uchwałę o nadaniu stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk chemicznych w dyscyplinie chemia dr Beacie Cristóvão, adiunktowi z Zakładu Chemii Ogólnej i Koordynacyjnej UMCS. Dr Beata Cristóvão przedłożyła w postepowaniu habilitacyjnym jako istotne osiągnięcie naukowe cykl piętnastu oryginalnych prac naukowych pt. „Nowe homo- i heterordzeniowe połączenia koordynacyjne z ligandami N,O-donorowymi typu zasad Schiffa”. Recenzenci: prof. dr hab. Barbara Sieklucka - Uniwersytet Jagielloński, Kraków, prof. dr hab. Wanda Radecka-Paryzek - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań, prof. dr hab. Stanisław Pikus - UMCS, Lublin.

29 czerwca 2015 r. odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Sylwii Sowy. Temat rozprawy: „Boran jako selektywny odczynnik redukujący w chemii funkcjonalizowanych związków fosforoorganicznych”. Promotor: prof. dr hab. K. Michał Pietrusiewicz. Recenzenci: prof. dr hab. inż. Paweł Kafarski - Politechnika Wrocławska, prof. dr hab. inż. Piotr Kiełbasiński – Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN, Łódź. Rada Wydziału Chemii na posiedzeniu w dniu 14 września 2015 podjęła uchwałę o nadaniu Pani mgr Sylwii Sowie stopnia doktora w dziedzinie nauk chemicznych w dyscyplinie chemia.

Wyjazdy zagraniczne pracowników

Dr Aleksandra Szcześ z Zakładu Zjawisk Międzyfazowych w dniach 02 – 05.09.2015 uczestniczyła w spotkaniu naukowym w ramach projektu Cowet „Summer School and Mid-Term Review Meeting”, Complutense University of Madrit, Hiszpania.

Prof. dr hab. Emilian Chibowski, prof. dr hab. Lucyna Hołysz, dr hab. Agnieszka Wiącek, dr Aleksandra Szcześ, dr Małgorzata Jurak, mgr Yingdi Yan z Zakładu Zjawisk Międzyfazowych oraz dr hab. Marta Szymula z Zakładu Radiochemii i Chemii Koloidów w dniach 05 – 12.09.2015 uczestniczyli w konferencji naukowej „29th Conference of the European Colloid and Interface Society Bordeaux”, Bordeaux, Francja.

Dr Mariusz Barczak z Zakładu Chemii Teoretycznej w dniach 22 – 25.09.2015 uczestniczył w konsultacjach naukowych w Faculdad de Ciencias, Universidad de Granada, oraz w dniach 26.09 – 02.10.2015 uczestniczył w konferencji naukowej „16th European Conference on Applications of Surface and Interface Analysis”, Granada, Hiszpania.

Prof. dr hab. Stefan Sokołowski z Zakładu Modelowania Procesów Fizykochemicznych w dniach 20 - 25.09.2015 uczestniczył w konferencji naukowej „Multiscale Simulation of Particulate Systems”, na której wygłosił wykład „Models and results of simulations of Janus-like particles at surfaces and in pores”, Friedrich-Alexander-Universität, Erlangen-Nürnberg, Niemcy.

Dr hab. Paweł Bryk z Zakładu Modelowania Procesów Fizykochemicznych w dniach 27.09 - 01.10.2015 uczestniczył w konferencji naukowej „Third DFT Days” na której wygłosił wykład „Density functional theory for polymeric fluids in 2D”, Uniwersytet w Tuebingen, Niemcy.

Mgr Gökhan Demirci z Zakładu Chemii Polimerów oraz mgr Onur Çetinkaya z Pracowni Technologii Światłowodów w dniach 20 – 23.09.2015 uczestniczyli w spotkaniu naukowym z recenzentami oceniającymi projekt TRIPOD (7 PR UE), Niemcy oraz w dniach 24 – 26.09.2015 uczestniczyli w konferencji naukowej „Lightfest”, Aston University, Anglia.

Mgr Diana Mańko z Zakładu Zjawisk Międzyfazowych w dniach 13 – 18.09.2015 uczestniczyła w konferencji naukowej „The 1st European Conference on Physical and Theoretical Chemistry”, Catania, Wlochy.

Mgr Grzegorz Słowik z Zakładu Technologii Chemicznej w dniach 06 – 10.09.2015 uczestniczył w konferencji naukowej „11th International Symposium on Heterogeneous Catalysis”, Varna, Bulgaria.

Mgr Jarosław Madej z Zakładu Chemii Środowiskowej w dniach 13 – 18.09.2015 uczestniczył w konferencji naukowej „International Symposium on Polycyclic Aromatic Compounds”, University of Bordeaux, Francja.

Dr hab. Patryk Oleszczuk prof. UMCS oraz mgr Michał Kołtowski z Zakładu Chemii Środowiskowej w dniach 20 – 24.09.2015 uczestniczyli w konferencji naukowej „15th EuCheMs International Conference on Chemistry and the Environment Leipzig”, University of Leipzig, Niemcy.

VI-VIII.2015 r.

Prof. dr hab. Janusz Ryczkowski na podstawie art. 30 ust. 4 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. Nr 96, poz.618, z późn. zm) na wniosek Dyrektora Instytutu Nowych Syntez Chemicznych w Puławach został powołany na członka Rady Naukowej Instytutu Nowych Syntez Chemicznych w Puławach na czas trwania kadencji Rady Naukowej Instytutu Nowych Syntez Chemicznych na 2015-2019. Ponadto w ramach tej Rady został wybrany na Przewodniczącego Komisji ds. rozwoju i oceny kadry.

Doktoraty i habilitacje

08 czerwca 2015 r. odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Witolda Zawadzkiego. Temat rozprawy: „Badanie katalizatorów reformingu parowego metanolu”. Promotor: dr hab. Wojciech Gac . Recenzenci: prof. dr hab. inż. Urszula Narkiewicz - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny, Szczecin oraz prof. dr hab. Jacek Goworek – UMCS, Lublin. Rada Wydziału Chemii na posiedzeniu w dniu 29 czerwca 2015 podjęła uchwałę o nadaniu Panu mgr Witoldowi Zawadzkiemu stopnia doktora w dziedzinie nauk chemicznych w dyscyplinie chemia.

24 czerwca 2015 r. odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Kamili Michalskiej. Temat rozprawy: „Modyfikowane katalizatory niklowe do procesów uwodornienia benzenu i metanizacji tlenków węgla”. Promotor: prof. dr hab. Tadeusz Borowiecki. Recenzenci: dr hab. Lucjan Chmielarz, prof. nadzw. – Uniwersytet Jagielloński, Kraków, oraz prof. dr hab. inż. Jacek Rynkowski – Politechnika Łódzka. Rada Wydziału Chemii na posiedzeniu w dniu 29 czerwca 2015 podjęła uchwałę o nadaniu Pani mgr Kamili Michalskiej stopnia doktora w dziedzinie nauk chemicznych w dyscyplinie chemia.

Wyjazdy zagraniczne pracowników

Dr hab. Anna Deryło-Marczewska prof. nadzw. UMCS z Zakładu Fizykochemii Powierzchni Ciała Stałego oraz dr hab. Adam W. Marczewski z Zakładu Radiochemii i Chemii Koloidów w dniach 10.06 – 10.07.2015 uczestniczyli w konsultacjach naukowych dotyczących realizacji grantu międzynarodowego Marie Curie (PEOPLE) – IRSES, akcji 7 Programu Ramowego Unii Europejskiej w Ioffe Physico-Technical Institute / Institute of Macromolecular Compounds of the Russian Academy of sciences, St. Petersburg, Rosja.

Dr Liliana Mazur z Zakładu Chemii Ogólnej i Koordynacyjnej w dniach 12 – 17.06.2015 uczestniczyła w konferencji naukowej dotyczącej syntezy i badań nowych związków koordynacyjnych, University of Bologna, Włochy.

Prof. dr hab. Barbara Gawdzik oraz dr Beata Podkościelna z Zakładu Chemii Polimerów i dr Paweł Mergo, dr Małgorzata Gil oraz mgr Onur Cetinkaya z Pracowni Technologii Światłowodów w dniach 14 – 17.06.2015 uczestniczyli w spotkaniu naukowym z recenzentami oceniającymi projekt TRIPOD (7 PR UE), Belgia.

Dr hab. Irena Malinowska prof. UMCS z Zakładu Chromatografii Planarnej oraz dr hab. Irena Choma z Zakładu Metod Chromatograficznych w dniach 29.06 - 04.07.2015 uczestniczyły w konferencji naukowej „21st International Symposium on Separation Sciences”,Lubljana, Słowenia.

Dr hab. Małgorzata Grabarczyk prof. UMCS oraz dr hab. Cecylia Wardak z Zakładu Chemii Analitycznej i Analizy Instrumentalnej w dniach 27.06 - 02.07.2015 uczestniczyły w konferencji naukowej „31st Conference of the International Society of Chemical Ecology (ISCE)”, Stockholm University, Szwecja.

Dr Mariusz Barczak z Zakładu Chemii Teoretycznej w dniach 09 – 13.06.2015 uczestniczył w konferencji naukowej „Euronanoforum 2015”, Ryga, Łotwa.

Prof. dr hab. K. Michał Pietrusiewicz z Zakładu Chemii Organicznej w dniach 11 – 16.06.2015 uczestniczył w konferencji naukowej „Conference on Organic Chemistry (COC 2015)”,Suzhou, Chiny.

Dr hab. Jolanta Narkiewicz-Michałek prof. nadzw. UMCS z Zakładu Chemii Teoretycznej oraz prof. dr hab. Małgorzata Borówko i dr Tomasz Staszewski z Zakładu Modelowania Procesów Fizykochemicznych w dniach 10 - 14.06.2015 uczestniczyli w konferencji naukowej „European Symposium on Applied Thermodynamies” prezentując wyniki swoich badań w formie posteru i wykładu, National Technical University of Athens, Grecja.

Dr Liliana Mazur z Zakładu Chemii Ogólnej i Koordynacyjnej w dniach 27 – 30.07.2015 uczestniczyła w spotkaniu naukowym, wygłaszając wykład na zaproszenie dotyczący syntezy i badań nowych polimerów koordynacyjnych, University of Cambridge, Anglia.

Dr hab. Irena Malinowska prof. UMCS z Zakładu Chromatografii Planarnej w dniach 14.07 – 17.08.2015 uczestniczyła w prowadzeniu prac badawczych w Laboratorium Wysokich Energii ZIBJ, Dubna, Rosja.

Prof. dr hab. Barbara Gawdzik, dr Beata Podkościelna oraz dr Magdalena Sobiesiak z Zakładu Chemii Polimerów w dniach 12 – 17.07.2015 uczestniczyły w konferencji naukowej „CARBON 2015”, Niemcy.

Dr hab. Patryk Oleszczuk prof. UMCS z Zakładu Chemii Środowiskowej w dniach 23 – 29.08.2015 uczestniczył w konferencji naukowej „International Conference on Risk Assessment and Management of Contaminated Site” przedstawiając wykład na zaproszenie oraz na łączonym Kongresie „Korean Society of Water and Wastewater” i „Korean Society of Water Environment” wygłaszając wykład plenarny, Kangwon National University, Korea.

Mgr Diana Rymuszka z Zakładu Chemii Fizycznej w dniach 04 – 10.08.2015 uczestniczyła w konferencji naukowej „22nd International Symposium on Plasma Chemistry”, University of Antwerp, Belgia.

Dr hab. Paweł Szabelski oraz mgr Adam Kasperski z Zakładu Chemii Teoretycznej w dniach 30.08 – 05.09.2015 uczestniczyli w konferencji naukowej „31st European Conference on Surface Science” prezentując wyniki swoich badań w formie posteru i wykładu. Barcelona, Hiszpania.

Prof. dr hab. Emilian Chibowski oraz mgr Yingdi Yan z Zakładu Zjawisk Międzyfazowych w dniach 30.08 – 05.09.2015 uczestniczyli w „Summer School and Mid-Term Review Meeting” w ramach projektu Cowet, Complutense University of Madrit, Hiszpania.

Prof. dr hab. Małgorzata Borówko oraz dr hab. Wojciech Rżysko z Zakładu Modelowania Procesów Fizykochemicznych w dniach 29.08 - 04.09.2015 uczestniczyli w konferencji naukowej „34th International Conference on Solution Chemistry”, prezentując wyniki swoich badań w formie posteru i wykładu. Praga, Czechy.

Dr hab. Małgorzata Wiśniewska prof. UMCS i dr Ewa Skwarek z Zakładu Radiochemii i Chemii Koloidów oraz dr hab. Dorota Kołodyńska prof. UMCS z Zakładu Chemii Nieorganicznej i mgr Karolina Gdula z Zakładu Chemii Teoretycznej w dniach 25 – 29.08.2015 uczestniczyły w konferencji naukowej „3rd International research and practice conference NANOTECHNOLOGY and NANOMATERIALS NANO-2015”, Ivan Franko National University of Lviv, Ukraina.

Dr hab. Agnieszka Wiącek i dr Aleksandra Szcześ oraz dr Małgorzata Jurak, mgr Diana Mańko i dr Konrad Terpiłowski z Zakładu Zjawisk Międzyfazowych w dniach 26 – 31.08.2015 uczestniczyli w konferencji naukowej „17th International Conference-School Advanced Materials and Technologies”, Palanga, Litwa.

Dr Katarzyna Szwaczko z Zakładu Chemii Organicznej w dniach 29.08 – 04.09.2015 uczestniczyła w konferencji naukowej „European Symposium on Organic Reactivity”, Institut fur Organische Chemie, Kiel, Niemcy.

Dr Oleh Demchuk z Zakładu Chemii Organicznej w dniach 04 – 15.08.2015 uczestniczył w konferencji naukowej „48th General Assembly and 45th World Chemistry Congress”, Korean Chemical Society, Korea.

Dr Beata Podkościelna z Zakładu Chemii Polimerów oraz dr Małgorzata Gil z Pracowni Technologii Światłowodów w dniach 24 – 28.08.2015 uczestniczyły w konferencji naukowej „3rd Central and Eastern European Conference on Thermal Analysis and Calorimetry”, Lubljana, Słowenia.

Dr hab. Patryk Oleszczuk prof. UMCS z Zakładu Chemii Środowiskowej w dniach 31.08 – 12.09.2015 uczestniczył w spotkaniu naukowym gdzie wygłosił cykl wykładów na zaproszenie prof. Sumathi Sethupathi z Universiti Tunku Abdul Rahman, Malezja.

V.2015 r.

Doktoraty i habilitacje

Rada Wydziału Chemii na posiedzeniu w dniu 25 maja 2015 r. podjęła uchwałę o nadaniu stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk chemicznych w dyscyplinie chemia dr Cecylii Wardak, adiunktowi z Zakładu Chemii Analitycznej i Analizy Instrumentalnej UMCS. Dr Cecylia Wardak przedłożyła w postepowaniu habilitacyjnym jako istotne osiągnięcie naukowe cykl dwunastu oryginalnych prac naukowych pt. „Elektrody jonoselektywne ze stałym kontaktem z zastosowaniem nowych substancji aktywnych oraz cieczy jonowych”. Recenzenci: prof. dr hab. Zbigniew Galus (Uniwersytet Warszawski), prof. dr hab. Władysław Kubiak (Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków), prof. dr hab. Magdalena Maj-Żurawska (Uniwersytet Warszawski).

Rada Wydziału Chemii na posiedzeniu w dniu 25 maja 2015 r. podjęła uchwałę o nadaniu stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk chemicznych w dyscyplinie chemia dr Agnieszce Nosal-Wiercińskiej, adiunktowi z Zakładu Chemii Analitycznej i Analizy Instrumentalnej UMCS. Dr Agnieszka Nosal-Wiercińska przedłożyła w postepowaniu habilitacyjnym jako istotne osiągnięcie naukowe cykl piętnastu oryginalnych prac naukowych pt. „Kinetyka i mechanizm elektroredukcji Bi(III) katalizowanej przez wybrane aminokwasy w roztworach o różnej aktywności wody”. Recenzenci: prof. dr hab. Paweł Kulesza (Uniwersytet Warszawski), prof. dr hab. Piotr Dobryszycki (Politechnika Wrocławska), prof. dr hab. Andrzej Dąbrowski (UMCS, Lublin).

Wyjazdy zagraniczne pracowników

Prof. dr hab. Janusz Ryczkowski z Zakładu Technologii Chemicznej w dniach 27 – 30.05.2015 uczestniczył w akredytacji europejskiej 6 kierunków chemicznych (przewodniczący zespołu) na Uniwersytecie Chemiczno-Technologicznym w Pradze (European Chemistry Thematic Network Association Label Committee).

Dr hab. Adam W. Marczewski i mgr Małgorzata Sęczkowska z Zakładu Radiochemii i Chemii Koloidów oraz dr hab. Anna Deryło-Marczewska prof. nadzw. UMCS i dr Magdalena Błachnio z Zakładu Fizykochemii Powierzchni Ciała Stałego oraz dr hab. Irena Malinowska prof. nadzw. UMCS z Zakładu Chromatografii Planarnej w dniach 11 – 16.05.2015 uczestniczyli w konferencji naukowej „Chemistry, Physics and Technology of Surface” and workshop „Nanostructured Biocompatible/Bioactive Materials”, Ukraina.

Dr Beata Podkościelna oraz dr Magdalena Sobiesiak z Zakładu Chemii Polimerów w dniach 25 – 28.05.2015 uczestniczyły w spotkaniu naukowym poświęconym współpracy naukowej z Polytechnic School of San Sebastian, Hiszpania.

IV.2015 r.

Doktoraty i habilitacje

17 kwietnia 2015 r. odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Wiesława Próchniaka. Temat rozprawy: „Modyfikowane katalizatory miedziowe dla procesu parowego reformingu metanolu”. Promotor: prof. dr hab. Janusz Ryczkowski. Recenzenci: prof. dr hab. inż. Jolanta Grzechowiak-Milewska - Politechnika Wrocławska oraz dr hab. Andrzej Machocki, prof. nadzw. UMCS – UMCS, Lublin. Rada Wydziału Chemii na posiedzeniu w dniu 27 kwietnia 2015 podjęła uchwałę o nadaniu Panu mgr Wiesławowi Próchniakowi stopnia doktora w dziedzinie nauk chemicznych w dyscyplinie chemia.

Wyjazdy zagraniczne pracowników

Dr hab. Patryk Oleszczuk prof. nadzw. UMCS oraz dr Marcin Kuśmierz z Zakładu Chemii Środowiskowej w dniach 12 – 19.04.2015 uczestniczyli w konferencji naukowej „International Conference on Biochar and Green Agriculture (BioGra 2015)”, Nanjing Agricultural University, Chiny.

Dr Małgorzata Gil, mgr Gökhan Demirci oraz mgr Onur Cetinkaya z Pracowni Technologii Światłowodów w dniach 13 – 16.04.2015 uczestniczyli w szkoleniu „Coupling Days on Hyphenated Techniques, Thermal Analysis to Evolved Gas Analysis” w Netzsch – Geratebau GmbH, Niemcy.

Prof. dr hab. Janusz Ryczkowski z Zakładu Technologii Chemicznej oraz dr Mariusz Barczak z Zakładu Chemii Teoretycznej w dniach 25 – 29.04.2015 uczestniczyli w dorocznym spotkaniu European Chemistry Thematic Network, Lubljana, Słowenia.

Prof dr hab. Ryszard M. Janiuk z Zakładu Dydaktyki Chemii w dniach 23 – 27.04.2015 uczestniczył w konferencji naukowej IOSTE – upowszechniającej wyniki projektu PROFILES oraz w zebraniu roboczym partnerów projektu, Istambuł, Turcja.

Dr hab. Marta Szymula z Zakładu Radiochemii i Chemii Koloidów w dniach 21 – 30.04.2015 wygłosiła wykłady oraz prowadziła seminaria w ramach programu ERAZMUS w Vigo, Hiszpania.

III.2015 r.

Doktoraty i habilitacje

06 marca 2015 r. odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Katarzyny Stępnik. Temat rozprawy: „Micelarna chromatografia cieczowa (MLC) w badaniu związków aktywnych biologicznie”. Promotor: dr hab. Irena Malinowska, prof. nadzw. UMCS. Recenzenci: prof. dr hab. Wiesław Wasiak – Uniwersytet Adama Mickiewicza, Poznań oraz prof. dr hab. Witold Ciesielski – Uniwersytet Łódzki. Rada Wydziału Chemii na posiedzeniu w dniu 30 marca 2015 podjęła uchwałę o nadaniu Pani mgr Katarzynie Stępnik stopnia doktora w dziedzinie nauk chemicznych w dyscyplinie chemia.

16 marca 2015 r. odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Andrzeja Puszki. Temat rozprawy: „Synteza, struktura i właściwości nowych termoplastycznych poliuretanów z atomami siarki”. Promotor: dr hab. Anna Kultys. Recenzenci: prof. dr hab. inż. Krzysztof Pielichowski – Politechnika Krakowska oraz prof. dr hab. inż. Jacek Lubczak – Politechnika Rzeszowska. Rada Wydziału Chemii na posiedzeniu w dniu 30 marca 2015 podjęła uchwałę o nadaniu Panu mgr Andrzejowi Puszce stopnia doktora w dziedzinie nauk chemicznych w dyscyplinie chemia.

23 marca 2015 r. odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Agnieszki Knyś-Dzieciuch. Temat rozprawy: „Oddziaływania białka CD44 z hialuronianem: modelowanie molekularne”. Promotor: dr hab. Wojciech Płaziński. Recenzenci: prof. dr hab. Marek Cieplak – Uniwersytet Warszawski oraz prof. dr hab. Andrzej Wojtczak – Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń. Rada Wydziału Chemii na posiedzeniu w dniu 30 marca 2015 podjęła uchwałę o nadaniu Pani mgr Agnieszce Knyś-Dzieciuch stopnia doktora w dziedzinie nauk chemicznych w dyscyplinie chemia

Wyjazdy zagraniczne pracowników

Dr Mariusz Barczak z Zakładu Chemii Teoretycznej w dniach 08-14.03.2015 uczestniczył w konferencji naukowej „Fourth International Conference on Multifunctional, Hybrid and Nanomaterials”, Sitges, Hiszpania.

Dr hab. Andrzej Machocki prof. nadzw. UMCS z Zakładu Technologii Chemicznej w dniach 18 – 21.03.2015 uczestniczył w dwóch spotkaniach międzynarodowego konsorcjum projektu oraz FCH JU pierwszej połowy realizacji międzynarodowego projektu badawczego 7FP No 325358 „Development of a Portable Internal Reforming Methanol High Temperature PEM Fuel Cell System (Opracowanie przenośnego systemu wysokotemperaturowych ogniw paliwowych PEM z wewnętrznym reformingiem metanol)”, Bruksela, Belgia.

II.2015 r.

Dnia 19 lutego 2015 roku rozstrzygnięty został konkurs zorganizowany pod egidą Komitetu Chemii Analitycznej Polskiej Akadami Nauk i zatytułowany „Najlepszy doktorat 2014”. Kapituła naukowa Konkursu przyznały nagrody w 6 kategoriach:

  1. najlepsza praca z analitycznej spektrometrii, dotycząca nowych rozwiązań lub istotnych modyfikacji instrumentalnych lub pracę, w której metody spektrometryczne były podstawowym narzędziem w osiągnięciu celu badań;
  2. podstawy metrologii chemicznej oraz rozwijania metod chemometrycznych oraz pracę, w której zastosowanie metrologii chemicznej lub statystycznego i chemometrycznego opracowania wyników pomiarów odegrało istotną rolę w realizacji badań;
  3. najlepsza praca w dziedzinie chemii analitycznej związana z rozwojem technik rozdzielania;
  4. najlepsza rozprawa doktorska w dziedzinie spektrometrii mas;
  5. osiągnięcia w zakresie rozwoju i stosowania technik przygotowania próbek do analizy;
  6. najlepsza praca doktorska z chemii analitycznej, niezależnie od jej szczegółowej tematyki.

Nagrodę za pracę doktorską w dziedzinie spektrometrii mas otrzymał pracownik Zakładu Metod Chromatograficznych Wydziału Chemii Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie, dr Rafał Typek. Jest On Autorem dysertacji wykonanej pod kierunkiem prof. hab. Andrzej L. Dawidowicza pt. TRANSFORMACJE KWASU CHLOROGENOWEGO W PROCESIE JEGO EKSTRAKCJI Z MATERIAŁU ROŚLINNEGO I PRODUKTÓW POCHODNYCH.

Kwas chlorogenowy posiada wielokierunkową aktywność biologiczną; obejmującą właściwości antyutleniające, cytostatyczne, bakteriostatyczne, wirusostatyczne, żółciopędne, jak i hamujące rozwój cukrzycy typu II, tak więc powyższa tematyka ma istotne znaczenie dla zdrowia i jakości życia człowieka.

17. Konferencja Sprawozdawcza na Wydziale Chemii UMCS

W dniach 9-10 lutego 2015 r. na Wydziale Chemii UMCS odbyła się 17-ta Wydziałowa Konferencja Sprawozdawcza. W uroczystym otwarciu Konferencji władze Uniwersytetu reprezentował Prorektor ds. Ogólnych - dr hab. Arkadiusz Bereza, prof. nadzw.

Wydziałowa Konferencja Sprawozdawcza obejmowała 4 sesje, w trakcie których każda jednostka organizacyjna dokonała podsumowania prowadzonych badań. Podczas 20 minutowych wystąpień reprezentanci 17 zakładów i 1 pracowni przedstawili wyniki działalności badawczej w swoich jednostkach oraz zaprezentowali szczegółowo jedno z wykonanych zadań. Jednym z punktów pierwszego dnia Konferencji było podsumowanie przez dr hab. Andrzeja Machockiego, prof. nadzw. UMCS oraz dr Ewarysta Mendyka realizacji projektu „Centrum Nanomateriałów Funkcjonalnych”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 2.1. Rozwój ośrodków o wysokim potencjale badawczym Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Projekt realizowano na Wydziale Chemii UMCS w Lublinie w latach 2008-2015. Konferencję zakończyły wystąpienia autorów prac doktorskich wyróżnionych w konkursie na najlepszą pracę doktorską w roku 2014.

W podsumowaniu działalności naukowej prowadzonej na Wydziale Chemii należy podkreślić, że liczba artykułów publikowanych w czasopismach z wykazu A MNiSW od lat utrzymuje się na wysokim poziomie z tendencją wzrostową. 18 jednostek organizacyjnych realizowało 61 kontynuowanych i nowych zadań w ramach działalności statutowej oraz 9 zadań niezakończonych w 2013 r. W ramach dotacji celowej na badania młodych naukowców realizowano 19 nowych zadań zgłoszonych przez młodych pracowników i doktorantów oraz 5 zadań niezakończonych w 2013 r. Pracownicy Wydziału byli autorami 191 artykułów w czasopismach posiadających współczynnik wpływu Impact Factor (IF), znajdujących się w bazie Journal Citation Reports (JCR) (część A wykazu MNiSW), 5 publikacji w czasopismach wymienionych w części B wykazu MNiSW, 14 publikacji w recenzowanych materiałach z konferencji międzynarodowych uwzględnionych w Web of Science, 20 innych publikacji, 1 monografii w języku angielskim i 1 monografii w języku polskim, 11 rozdziałów w monografiach o zasięgu międzynarodowym, 12 rozdziałów w monografiach o zasięgu krajowym, 1 patentu przyznanego przez Urząd Patentowy RP, 1 prawa ochronnego na wzór użytkowy i 4 zgłoszeń patentowych w Urzędzie Patentowym RP. W roku 2014 pracownicy Wydziału wygłosili 108 referatów na konferencjach międzynarodowych i krajowych. Wydział współorganizował VII Ogólnopolskie Sympozjum „Nauka i przemysł – metody spektroskopowe w praktyce”, „Nauka i przemysł – lubelskie spotkania studenckie”, XVI Szkołę Problemów Dydaktyki Chemii oraz międzynarodową konferencję Fourteenth Polish-Ukrainian Symposium „Theoretical and experimental studies of interfacial phenomena and their technological applications” oraz “1st NanoBioMat Conference „Nanostructured biocompatible/bioactive materials”.

Na Wydziale Chemii w 2014 r. realizowano 27 różnych projektów badawczych: 2 projekty w ramach Programów Ramowych Unii Europejskiej (koordynacja), 5 projektów w ramach Programów Ramowych Unii Europejskiej (uczestnictwo), 2 projekty w ramach innych programów Unii Europejskiej, 1 projekt finansowany z innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, 4 projekty finansowane lub dofinansowane ze środków finansowych Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, 3 projekty finansowane lub dofinansowane ze środków finansowych Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, 10 projektów finansowanych lub dofinansowanych ze środków finansowych Narodowego Centrum Nauki. Na Wydziale Chemii realizowane były też projekty infrastrukturalne finansowane z PO RPW, PO IG oraz PO IŚ. W roku 2014 pracownicy złożyli 43 wnioski o krajowe projekty badawcze, oraz 1 wniosek o projekt międzynarodowy, który uzyskał finansowanie.

Anna Deryło-Marczewska

Wyjazdy zagraniczne pracowników

Dr Małgorzata Gil, mgr Gökhan Demirci oraz mgr Onur Cetinkaya z Pracowni Technologii Światłowodów w dniach 15 - 22.02.2015 uczestniczyli w spotkaniu naukowym dotyczącym współpracy z Aston University, Institute of Photonic Technologie w Birmingham, Anglia.

Prof. dr hab. Janusz Ryczkowski z Zakładu Technologii Chemicznej w dniach 05 – 07.02.2015 uczestniczył w spotkaniu naukowym „European Chemistry Thematic Network – Label Committee”, Bruksela, Belgia.

Dr Paweł Mergo, dr Małgorzata Gil i mgr Onur Cetinkaya z Pracowni Technologii Światłowodów oraz mgr Gökhan Demirci i dr Beata Podkościelna z Zakładu Chemii Polimerów w dniach 02 - 06.02.2015 uczestniczyli w spotkaniu naukowym oraz w szkoleniu młodych naukowców w ramach projektu TRIPOD, The Charles III University of Madrid, Hiszpania

Dr Mariusz Barczak z Zakładu Chemii Teoretycznej w dniach 06-09.02.2015 uczestniczył w spotkaniu naukowym w Institut de Chimie Molecularie de Reims. Universite Champagne-Ardenne, Reims, Francja.

I.2015 r.

Doktoraty i habilitacje

Rada Wydziału Chemii na posiedzeniu w dniu 19 stycznia 2015 r. podjęła uchwałę o nadaniu stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk chemicznych w dyscyplinie chemia dr Katarzynie Szymczyk, adiunktowi z Zakładu Zjawisk Międzyfazowych UMCS. Dr Katarzyna Szymczyk przedłożyła w postepowaniu habilitacyjnym jako istotne osiągnięcie naukowe cykl dziewiętnastu oryginalnych prac naukowych pt. „Właściwości adsorpcyjne, agregacyjne i zwilżające wodnych roztworów surfaktantów fluorowęglowych i węglowodorowych oraz ich wieloskładnikowych mieszanin”. Recenzenci: prof. dr hab. inż. Kazimiera Wilk (Politechnika Wrocławska), prof. dr hab. Zbigniew Adamczyk (Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN, Kraków), prof. dr hab. Stanisław Chibowski (UMCS, Lublin).

18 grudnia 2014 r. odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Anny Koper. Temat: „Procedury oznaczania śladowych stężeń Bi(III), Cd(II), Mo(VI) i U(VI) w próbkach naturalnych o skomplikowanej matrycy organicznej metodą woltamperometrii stripingowej”. Promotor: dr hab. Małgorzata Grabarczyk, prof. nadzw. UMCS. Recenzenci: prof. dr hab. Andrzej Bobrowski (Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków), dr hab. Sławomira Skrzypek, prof. nadzw. UŁ (Uniwersytet Łódzki). Rada Wydziału Chemii na posiedzeniu w dniu 19 stycznia 2015 podjęła uchwałę o nadaniu Pani mgr Annie Koper stopnia doktora w dziedzinie nauk chemicznych w dyscyplinie chemia.

Wyjazdy zagraniczne pracowników

Prof. dr hab. Emilian Chibowski, dr Aleksandra Szcześ oraz MSc Yingdi Yan z Zakładu Zjawisk Międzyfazowych w dniach 25 – 31.01.2015 uczestniczyli w spotkaniu naukowym Winter Training School „Kinetics of Wetting/Spreading of Complex Liquids” w ramach projektu Cowet w Loughborough University Department of Chemical Engineering Department of Chemical Engineering, Wielka Brytania.

Dr Barbara Mirosław z Zakładu Krystalografii oraz mgr Konrad Terpiłowski z Zakładu Zjawisk Międzyfazowych w dniach 27 – 30.01.2015 uczestniczyli w spotkaniu naukowym European XFEL Users’ Meeting w Deutsches Elektronen-Synchrotron Hamburg, Niemcy.

Dr Mariusz Barczak z Zakładu Chemii Teoretycznej w dniach 21-27.01.2015 uczestniczył w spotkaniu naukowym z prof. Fernando Gonzales Caballero w ramach programu Mentoring Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, Granada, Hiszpania

Dr Paweł Mergo z Pracowni Technologii Światłowodów w dniach 28 - 30.01.2015 uczestniczył w naukowym spotkaniu dotyczącym Konsorcjum ACTPHAST, Vrije Universiteit Brussels, Belgia.

Prof. dr hab. Janusz Ryczkowski, mgr Marcin Cichy oraz mgr Grzegorz Słowik z Zakładu Technologii Chemicznej w dniach 29 – 31.01.2015 uczestniczyli w IV Czesko –Polskim Seminarium Doktoranckim, Ostrawa, Republika Czeska.

2015 - XII, XI, X, IX, VI-VIII, V, VI, III, II, I