Biuletyny Dziekana w 2013 r.

2013 - XI, X, IX, VI-VIII, V, VI, III, II, I

XII.2013 r.

Doktoraty i habilitacje

W dniu 5 grudnia 2013 r, na Wydziale Chemii UMCS, miała miejsce publiczna obrona rozprawy doktorskie mgr Małgorzaty Gil – asystentki z Pracowni Technologii Światłowodów na Wydziale Chemii UMCS pt: „Badanie reakcji fotopolimeryzacji akrylowych pochodnych żywic epoksydowych z N-winylopirolidonem jako rozcieńczalnikiem aktywnym”. Promotorem rozprawy była prof. dr hab. Barbara Gawdzik, recenzentami zaś dr hab. inż. Mohamed Bakar, prof. nadzw. UTH – Uniwersytet Technologiczno - Humanistyczny, Radom oraz prof. dr hab. Andrzej Dąbrowski – UMCS, Lublin.

Goście:

W dniach 01 - 31.12.2013 w Zakładzie Modelowania Procesów Fizykochemicznych na Wydziale Chemii gościli Prof. Yurii Kalyuzhnyi oraz Dr Sci. Yaroslav Ilnytskyy z Institute for Condensed Matter Physics National Academy of Sciences of Ukraine. Celem przyjazdu była współpraca naukowa połączona z wymianą stypendialną w ramach projektu STCSCMBS zgodnie z kontraktem PIRSES-GA-2010-268498.

Wyjazdy zagraniczne pracowników

Dr Elżbieta Łastawiecka z Zakładu Chemii Organicznej w dniach 21.12.2013 - 31.07.2014 odbywa staż podoktorski w Uniwersytecie Genewskim w Szwajcarii. Gdzie prowadzi badania dotyczące zaawansowanej katalizy asymetrycznej ukierunkowanej na syntezę związków o znaczeniu farmakologicznym.

Prof. dr hab. Krzysztof Woliński z Zakładu Chemii Teoretycznej w dniach 15.12.2013 – 28.02.2014 uczestniczy w konsultacjach naukowych w ramach współpracy naukowej z University of Arkansas, USA.

Dr Jolanta Nieszporek oraz dr Dorota Gugała- Fekner z Zakładu Chemii Analitycznej i Analizy Instrumentalnej w dniach 01-14.12.2013 uczestniczyły w badaniach naukowych w Slovak University of Technology, Słowacja.

Dr Agnieszka Kierys z Zakładu Adsorpcjiw dniach 06 – 12.12.2013 uczestniczył a w konferencji naukowej „Nano Today Conference”, Biopolis, Singapore.

Prof. dr hab. Barbara Gawdzik z Zakładu Chemii Polimerów w dniach 11 – 13.12.2013 uczestniczyła w konsultacjach naukowych w ramach tematu „Preparatyka sorbentów węglowych w oparciu o syntetyczne poliimidy” w The Royal Institute of Technology Stockholm, Szwecja.

Dr hab. Paweł Szabelski z Zakładu Chemii Teoretycznej w dniach 10 – 13.12.2013 uczestniczył w spotkaniu naukowym w Katholieke Universiteti Leuven, Belgia.

Prof. dr hab. K. Michał Pietrusiewicz z Zakładu Chemii Organicznej w dniach 15 – 20.12.2013 uczestniczył w konsultacjach naukowych w Palaiseau – Ecole Polytechnique, CNRS Universite de Reims, Francja.

XI.2013 r.

Doktoraty i habilitacje

W dniu 18 listopada 2013 r, na Wydziale Chemii UMCS, miała miejsce publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Agnieszki Gajowiak, uczestniczki studiów doktoranckich na Wydziale Chemii UMCS, pt: „Sorpcja uranu (VI) na glinach modyfikowanych czwartorzędowymi solami amoniowymi”. Promotorem rozprawy był prof. dr hab. Marek Majdan, recenzentami zaś dr hab. Barbara Kubica, prof. nadzw. AGH – Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków, prof. dr hab. inż. Jan Kalembkiewicz – Politechnika Rzeszowska.

W dniu 22 listopada 2013 r, na Wydziale Chemii UMCS, miała miejsce publiczna obrona rozprawy doktorskie mgr Małgorzaty Zienkiewicz-Strzałki – asystenta z Zakładu Fizykochemii Powierzchni Ciała Stałego Wydziału Chemii UMCS pt: „Struktura i właściwości wybranych układów metal/uporządkowany mezoporowaty nośnik”. Promotorem rozprawy był prof. dr hab. Stanisław Pikus, recenzentami zaś dr hab. Janusz Ryczkowski, prof. nadzw. - UMCS, Lublin, prof. dr hab. inż. Andrzej Jarzębski - Politechnika Śląska.

Goście:

W dniu 27 listopada 2013 r na Wydziale Chemii UMCS odbyło uroczyste nadanie godności doktora honoris causa Profesorowi Volodymyrowi M. Gunce z tej okazji gościli na naszym Wydziale: Profesor Volodymyr Turov oraz Profesor Mykola Kartel z Instytutu Chemii Powierzchni im. Chuiko Narodowej Akademii Nauk Ukrainy.

W dniach 04-29.11.2013 w Zakładzie Technologii Chemicznej na Wydziale Chemii gościł dr Wen Luo z Centre National de la Recherche Scientifique Strasbourg, Francja. Celem przyjazdu było wykonanie badań w ramach projektu POLONIUM - „Poznanie mechanizmu reformingu etanolu na modelowych katalizatorach Co i Ni z nośnikiem ZnO”.

Wyjazdy zagraniczne pracowników

Dr Maciej Podgórski z Zakładu Chemii Polimerów w dniach 10.11.2013 – 31.10.2014 przebywa na stażu naukowym na Uniwersytecie Colorado, Stany Zjednoczone.

Dr Paweł Mergo z Pracowni Technologii Światłowodów w dniach 13 – 15.11.2013 uczestniczył w spotkaniu naukowym dotyczącym technologii światłowodów w Vrije Universiteit Brussels, Belgia.

Prof. dr hab. Stefan Sokołowski z Zakładu Modelowania Procesów Fizykochemicznych w dniach 04.11 – 02.12.2013 uczestniczył w spotkaniu naukowym z prof. Orestem Pizio w ramach współpracy naukowej z UNAM Mexico City, Meksyk.

Dr hab. Paweł Bryk z Zakładu Modelowania Procesów Fizykochemicznych w dniach 23.11 – 23.12.2013 uczestniczył w wymianie stypendialnej w ramach projektu STCSCMBS we Lwowie, Ukraina.

Prof. dr hab. Andrzej Dąbrowski z Zakładu Chemii Teoretycznej w dniach 26 – 30.11.2013 uczestniczył w konsultacjach naukowych z prof. Xavierem Coqueret – doktorem honoris causa UMCS, Paryż, Francja.

Prof. dr hab. Barbara Gawdzik oraz dr Beata Podkościelna z Zakładu Chemii Polimerów, dr Paweł Mergo oraz mgr Małgorzata Gil z Pracowni Technologii Światłowodów w dniach 03 – 06.11.2013 uczestniczyli w konsultacjach naukowych w ramach współpracy naukowej z Aston University (Institute of Photonic Technologies), Birmingham, Anglia.

Dr Cecylia Wardak z Zakładu Chemii Analitycznej i Analizy Instrumentalnej w dniach 18-20.11.2013 uczestniczyła w spotkaniu naukowym COST ESI 302 w Belgii.

X.2013 r.

Doktoraty i habilitacje

W dniu 25 października 2013 r, na Wydziale Chemii UMCS, miała miejsce publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Natalii Czapczyńskiej, uczestniczki studiów doktoranckich na Wydziale Chemii UMCS, pt: „Zastosowanie metod dyspresji matrycy roślinnej w oznaczaniu składników olejków eterycznych”. Promotorem rozprawy był prof. dr hab. Andrzej L. Dawidowicz, recenzentami zaś dr hab. Irena Malinowska, prof. nadzw. UMCS – UMCS, Lublin, prof. dr hab. Wiesław Wasiak – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań.

W dniu 28 października 2013 r, na Wydziale Chemii UMCS, miała miejsce publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Małgorzaty Olszowy z Zakładu Metod Chromatograficznych na Wydziale Chemii UMCS pt: „Badanie właściwości antyutleniających olejków eterycznych z wybranych ziół”. Promotorem rozprawy był prof. dr hab. Andrzej L. Dawidowicz, recenzentami zaś dr hab. inż. Anna Gliszczyńska-Świgło, prof. nadzw. UEP - Uniwersytet Ekonomiczny, Poznań, dr hab. Marta Szymula - UMCS, Lublin.

W dniu 30 października 2013 r, na Wydziale Chemii UMCS, miała miejsce publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Roberta Mojsy z XXVIII LO im. Jana Kochanowskiego w Warszawie pt: „Czynniki wpływające na opinię uczniów gimnazjum o chemii jako przedmiocie nauczania”. Promotorem rozprawy był dr hab. Ryszard M. Janiuk, recenzentami zaś prof. dr hab. Hanna Gulińska – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań, prof. dr hab. inż. Zygmunt Gontarz – Politechnika Warszawska.


Wyjazdy zagraniczne pracowników

Mgr Sylwia Turczyniak, doktorantka z Zakładu Technologii Chemicznej w dniach 01.10.2013 – 28.02.2014 uczestniczy w realizacji doktoratu w systemie Cotutelle na Uniwersytecie w Strasbourgu, Francja.

Dr Aleksandra Szcześ oraz dr Konrad Terpiłowski z Zakładu Zjawisk Międzyfazowych w dniach 02 - 08.10.2013 wygłosili wykłady w ramach umowy programu Erazmus na Uniwersytecie Granady, Hiszpania.

Dr hab. Patryk Oleszczuk prof. UMCS, mgr Michał Kołtowski oraz mgr Jarosław Madej z Zakładu Chemii Środowiskowej w dniach 16 - 20.10.2013 uczestniczyli w konferencji naukowej „International Conference Biochars, Composts, and Digestates. Production, Characterization, Regulation, Marketing, Uses and Environmental Impact”, Bari, Włochy.

Dr Jacek Patkowski z Zakładu Radiochemii i Chemii Koloidów w dniach 01 - 03.10.2013 uczestniczył w szkoleniu z obsługi i zastosowania mikrokalorymetru w ośrodku zagranicznym TA Instruments, Niemcy.

Dr Paweł Mergo oraz mgr Małgorzata Gil z Pracowni Technologii Światłowodów w dniach 06 – 10.10.2013 uczestniczyli w spotkaniu naukowym „COST TD 1001 6th Scientific Meeting” dotyczących technologii światłowodów w Gent University, Belgia.

Dr Oleh Demchuk z Zakładu Chemii Organicznej w dniach 19.10 - 21.12.2013 uczestniczy w programie „TOP 500 Inovators” w Stanford University, Center for Professional Development, USA.

Dr hab. Dorota Kołodyńska z Zakładu Chemii Nieorganicznej w dniach 12 - 19.10.2013 prowadziła badania i uczestniczyła w konsultacjach w Limerick University, Irlandia

Dr hab. Ryszard M. Janiuk oraz dr Jarosław W. Dymara z Zakładu Dydaktyki Chemii w dniach 24 - 28.10.2013 brali udział w spotkaniu roboczym projektu PROFILES w ramach 7 Programu Ramowego.

IX.2013 r.

Doktoraty i habilitacje

Rada Wydziału Chemii na nadzwyczajnym posiedzeniu w dniu 23 września 2013r, nadała stopień naukowy doktora habilitowanego nauk chemicznych Pani dr Marcie Worzakowskiej adiunkta Zakładu Chemii Polimerów. Temat rozprawy: „Właściwość termiczne i lepkosprężyste kopolimerów otrzymanych z nowych nienasyconych (epoksy)poliestrów i monomeru winylowego.” Recenzenci: Prof. dr hab. Marek Kowalczuk – Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych PAN w Zabrzu, Prof. dr hab. Stanisław Słomkowski - Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN , Prof. dr hab. Krzysztof Pielichowski - Politechnika Krakowska.


Konferencje

W dniach 4-6 czerwca 2013 roku w Lublinie odbyło się kolejne Ogólnopolskie Sympozjum „Nauka i przemysł – metody spektroskopowe w praktyce, nowe wyzwania i możliwości”. Organizatorem Sympozjum był Wydział Chemii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Polskie Towarzystwo Chemiczne oraz Instytut Nawozów Sztucznych (INS) w Puławach. W tym roku honorowy patronat nad konferencją objęła Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, prof. dr hab. Barbara Kudrycka. W Sympozjum uczestniczyło ponad 190 osób z wyższych uczelni, instytutów naukowych, a także przedstawiciele laboratoriów przemysłowych i firm handlujących aparaturą naukowo-badawczą i odczynnikami.

W dniach 18 i 19 czerwca 2013 roku na Wydziale Chemii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej odbyła się konferencja „Forum – Innowacyjne Materiały”, zorganizowana w ramach realizowanego przez UMCS projektu POIG.02.01.00-06-024/09 „Centrum Nanomateriałów Funkcjonalnych”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 2.1. Rozwój ośrodków o wysokim potencjale badawczym Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.


Wyjazdy zagraniczne pracowników

Dr hab. Wojciech Gac oraz mgr Witold Zawadzki z Zakładu Technologii Chemicznej w dniach 18 - 25.09.2013 uczestniczyli w spotkaniu naukowym z Centre Nationaldela Recherche Scientifique Laboratory of Materials Surfaces and Catalytic Processes (LMSPC) Strasbourg w ramach projektu „Poznanie mechanizmu reformingu etanolu na modelowych katalizatorach Co i Ni z nośnikiem ZnO” realizowana w ramach Programu Działań Zintegrowanych POLONIUM.

Dr hab. Małgorzata Grabarczyk prof. UMCS oraz dr Cecylia Wardach z Zakładu Chemii Analitycznej i Analizy Instrumentalnej w dniach 15-20.09.2013 uczestniczyły w konferencji naukowej „IMA 2013 Instrumental Methods of Analysis-Modern Trends and Applications” , Thessaloniki, Grecja.

Dr Magdalena Sobiesiak z Zakładu Chemii Polimerów j w dniach 13 – 17.09.2013 uczestniczyła w konferencji naukowej „Materials and applications for Sensors and Transducers”, Praga, Czechy.

Dr hab. Paweł Bryk z Zakładu Modelowania Procesów Fizykochemicznych w dniach 24 - 28.09.2013 uczestniczył w konferencji naukowej „DFT Workshop in Tuebingen”, Niemcy.

Prof. dr hab. Andrzej Patrykiejew z Zakładu Modelowania Procesów Fizykochemicznych w dniach 15-19.09.2013 uczestniczył w konferencji naukowej ISMC 2013, Rzym, Włochy.

Prof. dr hab. Jacek Goworek oraz dr Agnieszka Kierys z Zakładu Adsorpcji w dniach 01-09.09.2013 uczestniczyli w konferencji naukowej „The 1 st International Porous and Powder Materials Symposium and Exhibition, PPM 2013”, Turcja.

Dr Marek Studziński , mgr Wioleta Jesionek oraz mgr Agnieszka Wronka z Zakładu Chromatografii Planarnej w dniach 24-29.09.2013 uczestniczyli w konferencji „New achiievments in chromatography – 19th International Symposium on Separation Science”, Chorwacja.

Mgr Katarzyna Stępnik z Zakładu Chromatografii Planarnej w dniach 09-23.09.2013 uczestniczyła w konferencji Zakładu Chemii Teoretycznej w dniach 29.06-04.07.2013 uczestniczył w konferencji naukowej „National Meeting on Medicinal Chemistry”, Włochy.

Dr hab. Paweł Szabelski z Zakładu Chemii Teoretycznej w dniach 17-20.09.2013 wygłosił wykład na zaproszenie Technical University of Munich, Niemcy pt. „Monte Carlo Modeling of the Structure Formation in 2D Metal – Organic Coordination Systems on Solid Surfaces”.

VI-VIII.2013 r.

Doktoraty i habilitacje

Rada Wydziału Chemii na nadzwyczajnym posiedzeniu w dniu 10 czerwca 2013r. nadała stopień naukowy doktora habilitowanego nauk chemicznych Pani dr Agnieszce Wiącek adiunkta Zakładu Zjawisk Międzyfazowych. Temat rozprawy: „Wpływ wybranych substancji biologicznie czynnych, głównie fosfolipidów i (fosfo)lipaz na właściwości międzyfazowe w układach zdyspergowanych.” Recenzenci: Prof. dr hab. Władysław Janusz – UMCS, Lublin, Prof. dr hab. Patrycja Dynarowicz-Łątka – Uniwersytet Jagielloński, Kraków, Prof dr hab. Zbigniew Adamczyk – Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN, Kraków, Prof. dr hab. Czesław Wawrzeńczyk – Uniwersytet Przyrodniczy, Wrocław.

W dniu 18 czerwca 2013 r, na Wydziale Chemii UMCS, miała miejsce publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Urszuli Głaszcz z Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, pt: „Synteza i aktywność antyproliferacyjna i mikrobiocydalna nowych grup związków karbo i heterocyklicznych”. Promotorem rozprawy była dr hab. Joanna Matysiak, prof. nadzw. UP, recenzentami zaś prof. dr hab. Katarzyna Kieć-Kononowicz – Uniwersytet Jagielloński, Kraków, dr hab. n. farm. Dariusz Matosiuk, prof. nadzw. UM – Uniwersytet Medyczny, Lublin.

W dniu 20 czerwca 2013 r, na Wydziale Chemii UMCS, miała miejsce publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Alicji Skrzypek z Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, pt: „Synteza, aktywność biologiczna oraz analiza SAR 4-(1,3,4- tiadiazo-2-ilo) benzeno-1,3-dioli”. Promotorem rozprawy była dr hab. Joanna Matysiak, prof. nadzw. UP, recenzentami zaś dr hab. Irena Malinowska, prof. nadzw. UMCS – UMCS, Lublin, prof. dr hab. inż. Adam Voelkel – Politechnika Poznańska.

W dniu 25 czerwca 2013 r, na Wydziale Chemii UMCS, miała miejsce publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Łukasza Szajneckiego, asystenta z Zakładu Chemii Polimerów, pt: „Synteza i właściwości polimerów imprintowanych cząsteczkami wybranych pestycydów”. Promotorem rozprawy była prof. dr hab. Barbara Gawdzik, recenzentami zaś prof. dr hab. Bogusław Buszewski – Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń, dr hab. Anna Deryło-Marczewska, prof. nadzw. UMCS – UMCS, Lublin.


Konferencje

W dniach 4-6 czerwca 2013 roku w Lublinie odbyło się kolejne Ogólnopolskie Sympozjum „Nauka i przemysł – metody spektroskopowe w praktyce, nowe wyzwania i możliwości”. Organizatorem Sympozjum był Wydział Chemii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Polskie Towarzystwo Chemiczne oraz Instytut Nawozów Sztucznych (INS) w Puławach. W tym roku honorowy patronat nad konferencją objęła Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, prof. dr hab. Barbara Kudrycka. W Sympozjum uczestniczyło ponad 190 osób z wyższych uczelni, instytutów naukowych, a także przedstawiciele laboratoriów przemysłowych i firm handlujących aparaturą naukowo-badawczą i odczynnikami.

W dniach 18 i 19 czerwca 2013 roku na Wydziale Chemii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej odbyła się konferencja „Forum – Innowacyjne Materiały”, zorganizowana w ramach realizowanego przez UMCS projektu POIG.02.01.00-06-024/09 „Centrum Nanomateriałów Funkcjonalnych”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 2.1. Rozwój ośrodków o wysokim potencjale badawczym Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.


Wyjazdy zagraniczne pracowników

Dr Dorota Gugała - Fekner oraz dr Joanna Lenik z Zakładu Chemii Analitycznej i Analizy Instrumentalnej w dniach 17-21.06.2013 uczestniczyły w konferencji naukowej „Summer School on Electrochemistry for Environmental and Biomedical Applications”, w Cluj - Napoca, Rumunia.

Mgr Dorota Pietras-Ożga z Zakładu Chemii Teoretycznej w dniach 09-13.06.2013 uczestniczyła w stażu zagranicznym związanym z projektem badawczym Atrium SAS „Improvement of karbon fiber –acrylate matrix interactions in elektron beam-cured composites” na Uniwersytecie de Remis Champagne Ardenne, Francja.

Prof. dr hab. Emilian Chibowski z Zakładu Zjawisk Międzyfazowych w dniach 05-09.06.2013 uczestniczył w spotkaniu naukowym dotyczącym dalszej współpracy Zakładu Zjawisk Międzyfazowych z Uniwersytetem w Grenadzie.

Prof. dr hab. Andrzej Patrykiejew z Zakładu Modelowania Procesów Fizykochemicznych w dniach 01-30.06.2013 uczestniczył w wymianie stypendialnej w ramach projektu STCSCMBS we Lwowie, Ukraina.

Prof. dr hab. K. Michał Pietrusiewicz z Zakładu Chemii Organicznej w dniach 27.06-03.07.2013 uczestniczył w konferencji BIT’s 4th Annual Global Congress of Catalysis – 2013 w Chinach w Dalian Hi-tech Industrial Zone.

Prof. dr hab. Andrzej L. Dawidowicz oraz mgr Małgorzata Olszowy z Zakładu Metod Chromatograficznych w dniach 19-26.06.2013 uczestniczyli w konferencji naukowej International Food Marketing Research Symposium, Budapeszt, Węgry.

Dr hab. Jolanta Narkiewicz-Michałek prof. nadzw. UMCS oraz dr Mateusz Drach z Zakładu Chemii Teoretycznej, dr hab. Marta Szymula z Zakładu Radiochemii i Chemii Koloidów, dr Aleksandra Szcześ oraz dr Małgorzata Jurak z Zakładu Zjawisk Międzyfazowych w dniach 30.06-06.07.2013 brali udział w IV International Conference on Colloid Chemistry and Physicochemical Mechanics w Russian Academy of Sciences, Moskwa.

Mgr Adam Kasperski z Zakładu Chemii Teoretycznej w dniach 29.06-04.07.2013 uczestniczył w konferencji naukowej „Programmable Self – Assembly of Master 2013” w New York, Stany Zjednoczone.

Dr Agnieszka Nosal – Wiercińska z Zakładu Chemii Analitycznej i Analizy Instrumentalnej, dr Konrad Terpiłowski z Zakładu Zjawisk Międzyfazowych, dr Elżbieta Grządka oraz dr hab. Małgorzata Wiśniewska z Zakładu Radiochemii i Chemii Koloidów w dniach 30.06-31.08.2013 brali udział w badaniach naukowych w Chuiko Institute of Surface Chemistry National Academy of Sciences of Ukraine.

Dr Liliana Mazur oraz dr Agnieszka Ostasz z Zakładu Chemii Ogólnej i Koordynacyjnej w dniach 08-13.06.2013 uczestniczyły w konferencji naukowej „Multiple Crystal Forms: sword of Damocles or opportunity for the pharma industry? ” University of Bologna, Włochy.

Dr Marta Grochowicz, dr Marta Worzakowska, r Magdalena Rogulska oraz dr Joanna Osypiuk -Tomasik z Zakładu Chemii Polimerów w dniach 23 – 27.06.2013 uczestniczyły w konferencji naukowej „Joint Czech-Hungarian-Polish-Slovak Thermoanalytical Conference” University of Pardubice, Czechy.

Dr Konrad Terpiłowski z Zakładu Zjawisk Międzyfazowych w dniach 16-21.06.2013 uczestniczył w konferencji naukowej „Wetting and Evaporation: Droplets of Pure and Complex Fluids”, Aix-Marseille University, Francja.

Dr hab. Irena Choma z Zakladu Metod Chromatograficznychw dniach 29.06-04.07.2013 uczestniczyła w konferencji naukowej PBA 2013 w Bolonii, Włochy.

Dr Ewaryst Mendyk, mgr Weronika Magdalena Sofińska-Chmiel oraz mgr Zofia Komosa z Laboratorium Analitycznego w dniach 25-30.06.2013 uczestniczyli w konferencji naukowej w Muzeum Bursztynu w Kaliningradzie, Rosja.

Dr hab. Andrzej Machocki prof. nadzw. UMCS oraz dr hab. Wojciech Gac z Zakładu Technologii Chemicznej w dniach 11 - 13.06.2013 uczestniczyli w spotkaniu inaugurującym międzynarodowy projekt badawczy 7FP No 325358 „Development of a Portable Internal Reforming Methanol high Temperature PEM Fuel Cell System”, Patras Grecja.

Dr hab. Andrzej Machocki prof. nadzw. UMCS, mgr Witold Zawadzki oraz dr hab. Wojciech Gac z Zakładu Technologii Chemicznej w dniach 26 - 28.06.2013 uczestniczyli w spotkaniu kończącym realizację międzynarodowego projektu badawczego 7FP No 245202 „Development of an Internal Reforming Alcohol High Temperature PEM Fuel Cell Stack”, Mainz, Niemcy.

Mgr Michał Rawski, Konrad Sypniewski z Laboratorium Analitycznego oraz mgr Grzegorz Słowik z Zakładu Technologii Chemicznej w dniach 16 - 22.06.2013 uczestniczyli w konsultacjach szkoleniowych dotyczących zaawansowanej obsługi mikroskopu elektronowego Quanta przeznaczonego do badań nanomateriałów w Eindhoven, Holandia.

Dr hab. Patryk Oleszczuk prof. nadzw. UMCS z Zakładu Chemii Środowiskowej w dniach 01.06 – 31.10.2013 prowadzi badania naukowe w ramach programu „Research Fellowships” w zagranicznym ośrodku naukowym University of Qeensland, Australia.

Dr Mariusz Barczak z Zakładu Chemii Teoretycznej w dniach 03 - 05.07.2013 brał udział w konsultacjach naukowych w National Centre for Sensor Research, Dublin City University, Irlandia.

Dr hab. Andrzej Machocki prof. nadzw. UMCS z Zakładu Technologii Chemicznej w dniach 03 - 06.07.2013 uczestniczył w konsultacjach naukowych dotyczących badań katalizatorów reformingu parowego etanolu w Strasburgu, Francja.

Prof. dr hab. Andrzej Patrykiejew z Zakładu Modelowania Procesów Fizykochemicznych w dniach 29.07-01.08.2013 przebywał w Kongens Lyngby Technical University of Denmark w ramach współpracy naukowej.

Dr hab. Wojciech Rżysko z Zakładu Modelowania Procesów Fizykochemicznych w dniach 09.07 – 08.08.2013 uczestniczył w wymianie stypendialnej w ramach projektu STCSCMBS we Lwowie, Ukraina.

Prof. dr hab. K. Michał Pietrusiewicz z Zakładu Chemii Organicznej w dniach 27.07-03.08.2013 uczestniczył w konferencji OMCOS the Fort Collins Lincoln Center, USA.

Prof. dr hab. Stefan Sokołowski, dr Tomasz Zientarski, dr Tomasz Staszewski oraz dr hab. Wojciech Rżysko z Zakładu Modelowania Procesów Fizykochemicznych w dniach 31.08 – 07.09.2013 uczestniczyli w konferencji ECIS 2013 w Sofii, Bułgaria.

Prof. dr hab. Barbara Gawdzik oraz dr Beata Podkościelna z Zakładu Chemii Polimerów i dr Oleh Demchuk z Zakładu Chemii Organicznej w dniach 11 – 16.08.2013 uczestniczyli w konferencji naukowej „44th IUPAC Word Chemistry Congres” Istanbul, Turkish Chemical Society.

Dr Dariusz Sternik z Zakładu Fizykochemii Powierzchni Ciała Stałego, dr Agnieszka Gładysz-Płaska z Zakładu Chemii Nieorganicznej oraz mgr Małgorzata Gil z Pracowni Technologii Światłowodów w dniach 26 – 30.08.2013 uczestniczyli w konferencji naukowej w Wilnie, Litwa.

Prof. dr hab. Andrzej Dąbrowski oraz dr Mariusz Barczak z Zakładu Chemii Teoretycznej w dniach 24 – 31.08.2013 uczestniczyli w konferencji naukowej „XVII International Sol-Gel Conference” Madryt, Hiszpania.

Dr Magdalena Greluk z Zakładu Technologii Chemicznej w dniach 31.08 - 07.09.2013 uczestniczyła w konferencji naukowej „XI European Congress on Catalysis”, Lyon,Francja.

V.2013 r.

Doktoraty i habilitacje

W dniu 13 maja 2013 r. miała miejsce publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Edyty Grzelak, doktorantki z Zakładu Metod Chromatograficznych na Wydziale Chemii UMCS, pt: „Badanie pozostałości antybiotyków w wybranych produktach żywnościowych z wykorzystaniem metod chromatograficznych”. Promotorem rozprawy była dr hab. Irena Choma, recenzentami zaś prof. dr hab. Jan Krzek – Uniwersytet Jagielloński, Kraków, prof. dr hab. Monika Waksmundzka-Hajnos – Uniwersytet Medyczny, Lublin. Rada Wydziału Chemii na posiedzeniu w dniu 20 maja 2013 r. podjęła uchwałę o nadaniu mgr Edycie Grzelak stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk chemicznych w dyscyplinie chemia oraz o wyróżnieniu jej pracy doktorskiej.

Rada Wydziału Chemii na nadzwyczajnym posiedzeniu w dniu 6 maja 2013r. nadała stopień naukowy doktora habilitowanego nauk chemicznych Pani dr Renacie Łyszczek, adiunkt z Zakładu Chemii Ogólnej i Koordynacyjnej. Temat rozprawy: „Funkcjonalne aspekty polikarboksylanów lantanowców (III): struktura, właściwości termiczne i luminescencyjne.” Recenzenci: Prof. dr hab. inż. Barbara Pacewska – Politechnika Warszawska, Prof. dr hab. Lechosław Łomozik – Uniwersytet im. A. Mickiewicza, Poznań, Prof dr hab. Wiesław Stręk – Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN, Wrocław, Dr hab. Mirosław Karbowiak, prof. U. Wr. – Uniwersytet Wrocławski.

Goście:

W dniach 16-18 maja 2013 r. na Wydziale Chemii UMCS odbyło się seminarium naukowe poświęcone 70-tej rocznicy urodzin Profesora Emila Chibowskiego z tej okazji gościli na naszym Wydziale: Prezes Chorwackiego Towarzystwa Chemicznego - Prof. Nikolay Kallay oraz Prof. Ana Marija Grancarić z Uniwersytetu w Zagrzebiu, profesor honorowy UMCS - Prof. Fernand Gonzalez-Caballero z Uniwersytetu w Granadzie oraz Prof. Jark Drelich z Politechniki w Michigan z USA.


Wyjazdy zagraniczne pracowników:

Dr Elżbieta Łastawiecka z Zakładu Chemii Organicznej w dniach 15.04-20.12.2013 uczestniczy w stażu podoktorskim na Uniwersytecie Genewskim w Szwajcarii. Gdzie prowadzi badania dotyczące zaawansowanej katalizy asymetrycznej ukierunkowanej na syntezę związków o znaczeniu farmakologicznym.

Dr hab. Zofia Rzączyńska prof. UMCS oraz dr hab. Renata Łyszczek z Zakładu Chemii Ogólnej i Koordynacyjnej w dniach 26-29.05.2013 uczestniczyły w konferencji naukowej „Lviv Chemical Readings – 2013” w Ivan Franko Naional University of Lviv, Ukraina.

Dr hab. Dorota Kołodyńska z Zakładu Chemii Nieorganicznej w dniach 17-25.05.2013 prowadziła badania naukowe w Limerick University, Irlandia.

Dr Paweł Mergo, mgr Krzysztof Poturlaj oraz mgr Mariusz Makara z Pracowni Technologii Światłowodów w dniach 27-30.05.2013 uczestniczyli w konferencji naukowej ACTMOST review meeting w Vrije Universiteit Brussel, Belgia.

Dr hab. Dorota Kołodyńska oraz mgr Maciej Kowalczyk z Zakładu Chemii Nieorganicznej w dniach 25-29.05.2013 uczestniczyli w konferencji naukowej „Lviv Chemical Readings – 2013” w Ivan Franko Naional University of Lviv, Ukraina.

Prof. dr hab. Barbara Gawdzik z Zakładu Chemii Polimerów w dniach 21-24.05.2013 uczestniczyła w spotkaniu naukowym w ramach tematu „Preparatyka sorbentów węglowych w oparciu o syntetyczne poliimidy” w The Royal Instituute of Technology, Stockholm, Szwecja.

Dr Andrzej Persona z Zakładu Chemii Analitycznej i Analizy Instrumentalnej w dniach 29-31.05.2013 uczestniczył w konferencji naukowej „Chemické vzdéláváni v teorii a praxi” w Matej Bel University, Czechy.

Prof. dr hab. Małgorzata Borówko z Zakładu Modelowania Procesów Fizykochemicznych w dniach 15-17.05.2013 uczestniczyła w publicznej obronie pracy doktorskiej Zhao Wanga w Royal Institute of Technology, Stockholm, Szwecja.

Prof. dr hab. Stefan Sokołowski oraz prof. dr hab. Małgorzata Borówko z Zakładu Modelowania Procesów Fizykochemicznych w dniach 20.05-19.06.2013 uczestniczyli w wymianie stypendialnej w ramach projektu STCSCMBS we Lwowie, Ukraina.

Dr Małgorzata Maciejewska oraz dr Marta Grochowicz z Zakładu Chemii Polimerów w dniach 20-25.05.2013 uczestniczyły w konferencji naukowej „Frontiers in polimer science” w Sitges, Hiszpania.

Dr Beata Cristóvao z Zakładu Chemii Ogólnej i Koordynacyjnej w dniach 20.05-07.06.2013 prowadziła badania naukowe w University of Belgrade-Faculty of Chemistry, Republika Serbii.

Dr hab. Małgorzata Grabarczyk prof. UMCS oraz dr Cecylia Wardak z Zakładu Chemii Analitycznej i Analizy Instrumentalnej w dniach 06-11.05.2013 uczestniczyły w konferencji naukowej „Euro Food Chem XVII”, Istambuł, Turcja.

IV.2013 r.

Goście:

W dniach 6-8 kwietnia 2013 r na Wydziale Chemii w Zakładzie Chemii Organicznej gościł Prof. Claudio Santi z University of Perugia, Department of Pharmaceutical Sciences, Włochy. Celem przyjazdu była współpraca naukowa w ramach, której Prof. Claudio Santi wygłosił wykład pod tytułem „Bio-Logic Reagents and Reactions: Organoselenium Compounds toward the Green Chemistry”.

W dniach 29.04-29.05.2013 w Zakładzie Modelowania Procesów Fizykochemicznych na Wydziale Chemii gościł Dr Taras Patsahan z Institute for Condensetd Matter Physics, National Academy of Sciences, Ukraina. Celem przyjazdu była wymiana stypendialna w ramach projektu STCSCMBS zgodnie z kontraktem PIRSES-GA-2010-268498.

W dniach 22.04-12.05.2013 na Wydziale Chemii w Zakładzie Metod Chromatograficznych gościli Dr Svitlana Khalameida oraz Dr Volodymyr Sydorchuk z Instytutu Sorpcji i Problemów Endoekologii, Narodowej Akademii Nauk Ukrainy. Celem przyjazdu była współpraca naukowa dotycząca badań związanych z „zieloną chemią” oraz materiałami przydatnymi dla wybranych procesów adsorpcyjnych i katalitycznych.


Wyjazdy zagraniczne pracowników:

Prof. dr hab. Ryszard M. Janiuk z Zakładu Dydaktyki Chemii w dniach 14-19 kwietnia 2013r uczestniczył w spotkaniu roboczym projektu PROFILES w ramach 7 programu Ramowego w Alpen-Adria-University Klagenfurt, Austria.

Dr Mariusz Barczak z Zakładu Chemii Teoretycznej w dniach 13.04-16.06 2013r uczestniczy w III edycji programu stażowo-szkoleniowego Top 500 Innovators na Uniwersytecie Stanforda w USA.

Dr hab. Paweł Bryk oraz dr hab. Wojciech Rżysko z Zakładu Modelowania Procesów Fizykochemicznych w dniach 05.04-05.05.2013r uczestniczyli w wymianie stypendialnej we Lwowie w ramach projektu STCSCMBS zgodnie z kontraktem PIRSES-GA-2010-268498

III.2013 r.

Goście:

W dniach 1-31 marca 2013 r na Wydziale Chemii w Zakładzie Modelowania Procesów Fizykochemicznych gościł Dr Sci. Yaroslav Ilnytskyy z Institute for Condensed Matter Physics, National Academy of Sciences of Ukraine. Celem przyjazdu była wymiana stypendialna w ramach projektu STCSCMBS.

Wyjazdy zagraniczne pracowników:

Dr Paweł Mergo, mgr Mariusz Makara i mgr Krzysztof Poturaj z Pracowni Technologii Światłowodów w dniach 12-14 marca 2013 r. uczestniczyli w spotkaniu ACTMOST review meeting w ramach 7PR UE w IPHT Jena Niemcy.

Prof. dr hab. K. Michał Pietrusiewicz z Zakładu Chemii Organicznej w dniach 11-13 marca 2013r. uczestniczył w sympozjum Angewandte Chemie, które odbyło się w Freien Universitat Berlin, Niemcy.

Mgr Anna Koper z Zakładu Chemii Analitycznej i Analizy Instrumentalnej w dniach 16-21 marca 2013r. uczestniczyła w konferencji The International Society of Electrochemistry & XXII International Symposium on Bioelectrochemistry and Bioenergetics of the Bioelectrochemical Society w Bochum, Niemcy.

Dr hab. Katarzyna Tyszczuk-Rotko oraz dr Agnieszka Nosal-Wiercińska z Zakładu Chemii Analitycznej i Analizy Instrumentalnej w dniach 22-27 marca 2013r. uczestniczyły w konferencji The Portuguese Electrochemical Society, która odbyła się w Porto, Portugalia.

II.2013 r.

Wyjazdy zagraniczne pracowników:

Dr Mariusz Barczak z Zakładu Chemii Teoretycznej w dniach 04.02-08.02.2013 oraz dr Konrad Terpiłowski z Zakładu Zjawisk Międzyfazowych w dniach 04.02-14.02.2013 prowadzili wykłady w ramach umowy programu LLP/ERASMUS na Uniwersytecie Granady w Hiszpanii.

Dr Liliana Mazur z Zakładu Chemii Ogólnej i Koordynacyjnej w dniach 17.02-24.02.2013 uczestniczyła w 5th International Conference on Drug Discovery & Therapy, Dubai, UAE.

Dr Aleksandra Szcześ z Zakładu Zjawisk Międzyfazowych w dniach 04-13.02.2013 prowadziła badania naukowe na Uniwersytecie Granady w Hiszpanii.


Konferencje

W dniach 11-12 lutego 2013 r. na Wydziale Chemii UMCS odbyła się 15-ta Wydziałowa Konferencja Sprawozdawcza. W czasie dwudniowych obrad podsumowano działalność badawczą Wydziału prowadzoną w 2012 roku.

I.2013 r.

Doktoraty i habilitacje

W dniu 11 stycznia 2013 r. miała miejsce publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Magdaleny Błachnio, asystentki z Zakładu Fizykochemii Powierzchni Ciała Stałego na Wydziale Chemii UMCS, pt: „Badania procesów adsorpcji pestycydów na węglach aktywnych”. Promotorem rozprawy była dr hab. Anna Deryło-Marczewska, prof. nadzw. UMCS, recenzentami zaś dr hab. Stanisław Biniak, prof. nadzw. UMK – UMK, Toruń i prof. dr hab. Zbigniew Hubicki – UMCS, Lublin. Rada Wydziału Chemii na posiedzeniu w dniu 28 stycznia 2013 r. podjęła uchwałę o nadaniu mgr Magdalenie Błachnio stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk chemicznych w dyscyplinie chemia oraz o wyróżnieniu jej pracy doktorskiej.

Rada Wydziału Chemii na posiedzeniu w dniu 28 stycznia 2013r. przyjęła pozytywną ocenę dorobku naukowego Pani dr Katarzyny Tyszczuk-Rotko i podjęła uchwałę o nadaniu Pani dr Katarzynie Tyszczuk-Rotko stopnia naukowego doktora habilitowanego w dyscyplinie chemia.

Rada Wydziału Chemii na posiedzeniu w dniu 28 stycznia 2013r. przyjęła pozytywną ocenę dorobku naukowego Pana dr Piotra Borowskiego i podjęła uchwałę o nadaniu Panu dr Piotrowi Borowskiemu stopnia naukowego doktora habilitowanego w dyscyplinie chemia.


Wyjazdy zagraniczne pracowników

W dniach 10-11 stycznia 2013r. dr hab. Ryszard Dobrowolski, prof. nadzw. UMCS z Zakładu Chemii Analitycznej i Analizy Instrumentalnej uczestniczył jako ekspert w seminarium Konsorcjum Measurement Science in Chemistry na Uniwersytet Claude Bernard 1 w Lyon, we Francji.

Doktoranci mgr Adam Kasperski i mgr Aleksandra Woszczyk uczestniczyli w szkole symulacji molekularnych MolSim-2013 w Amsterdamie.

Dr Elżbieta Łastawiecka z Zakładu Chemii Organicznej odbywa w dniach 16.01-20.12.2013r. staż podoktorski w Universite de Geneve w Szwajcarii.

Dr hab. Jadwiga Skubiszewska-Zięba i dr Barbara Charmas z Zakładu Metod Chromatograficznych w dniach 15.01-31.01.2013r. prowadziły badania naukowe w Chuiko Institute of Surface Chemistry, National Academy of Ukraine, Kijów w ramach realizacji Grantu Międzynarodowego Marie Curie (PEOPLE)- IRSES PIRSES-GA-2008-230790.

Prof. dr hab. Krzysztof Woliński z Zakładu Chemii Teoretycznej w dniach 01.01-31.03.2013r. prowadzi badania naukowe w University of Arkansas, PQS, w USA.

2013 - XII, XI, X, IX, VI-VIII, V, VI, III, II, I