Biuletyny Dziekana w 2011 r.

2011 - XI, X, VI-IX, V, VI, III, II, I

XII.2011 r.

Wizyty Gości:

Badania naukowe, w ramach realizacji grantu PIRSES-GA-2008-230790 (7FP), w Zakładzie Metod Chromatograficznych w dniach 15.12.2011-15.01.2012 prowadziła dr Iryna Sulym z Instytutu Chemii Powierzchni im. O.O. Chuiko Narodowej Akademii Nauk Ukrainy we Lwowie.

Wyjazdy zagraniczne:

Prof. dr hab. Stefan Sokołowski z Zakładu Modelowania Procesów Fizykochemicznych prowadził badania naukowe w dniach 18.11-16.12 w Insitute of Chemistry UNAM Mexico City.

Dr hab. Janusz Ryczkowski, prof. nadzw. UMCS z Zakładu Technologii Chemicznej w dniach 4-9.12.2011 przebywał w Nowym Jorku, gdzie udał się w celu ustalenia zasad współpracy pomiędzy UMCS a New York University.

Dr hab. Janusz Ryczkowski, prof. nadzw. UMCS z Zakładu Technologii Chemicznej oraz doktoranci mgr Katarzyna Antoniak i mgr Wiesław Próchniak, w dniach 11-15.12.2011 uczestniczyli w konferencji A Greener Chemistry For Industry, zorganizowanej w Lille we Francji.

Dr Barbara Mirosław z Zakładu Krystalografii w dniach 15-18.12.2011 prowadziła badania XANES i EXAFS na synchrotronie w Laboratorium HASYLAB przy Niemieckim Synchrotronie Elektronowym DESY w Hamburgu w Niemczech.

XI.2011 r.

Doktoraty:

W dniu 14 listopada 2011r. na Wydziale Chemii miały miejsce 2 publiczne obrony prac doktorskich: mgr Agnieszki Dębczak oraz mgr Marka Rotko.

Mgr Agnieszka Dębczak, uczestniczka stacjonarnych studiów doktoranckich na Wydziale Chemii UMCS, przedstawiła do publicznej obrony rozprawę pt.: „Zastosowanie technik spektroskopowych do badania adsorpcji wybranych chelatów na nośnikach nieorganicznych”, której promotorem był dr hab. Janusz Ryczkowski, prof. nadzw. UMCS, recenzentami zaś dr hab. Izabela Nowak, prof. nadzw. z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz dr hab. inż. Mirosław Derewiński, prof. Instytutu Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN w Krakowie.

Mgr Marek Rotko, asystent w Zakładzie Technologii Chemicznej, przedstawił do publicznej obrony rozprawę pt: „Określenie parametrów kinetycznych katalitycznej reakcji całkowitego utleniania metanu za pomocą reagentów znaczonych trwałymi izotopami”. Promotorem rozprawy był dr hab. Andrzej Machocki, prof. nadzw. UMCS, recenzentami zaś prof. dr hab. inż. Urszula Narkiewicz z Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie oraz prof. dr hab. inż. Zbigniew Karpiński z Instytutu Chemii Fizycznej PAN w Warszawie.

Rada Wydziału Chemii UMCS na posiedzeniu w dniu 21 listopada 2011r. pozytywnie oceniła rozprawy doktorskie i podjęła uchwałę o nadaniu mgr Agnieszce Dębczak i mgr Markowi Rotko stopnia naukowego doktora nauk chemicznych.

Wizyty gości:

W Zakładzie Chemii Organicznej w dniach 15-16.11 gościł prof. Jean-Claude Guillemin, dyr. ds. badań naukowych CNRS, z Ecole National Superieure de Chimie de Rennes.

W Zakładzie Chemii Ogólnej i Koordynacyjnej w dniach 14-24.11 badania właściwości magnetycznych – pomiary na aparacie SQUID, prowadziła dr Krystyna Milianchuk z Uniwersytetu Iwana Franko we Lwowie.

Wyjazdy zagraniczne:

Dr Magdalena Greluk, mgr Marek Rotko i mgr Witold Zawadzki z Zakładu Technologii Chemicznej uczestniczyli w dniach 1-5.11 w konsultacjach, które odbywały się w Madrycie i dotyczyły obsługi urządzenia do badań nanomateriałów katalitycznych i reakcji katalitycznych reagentami znaczonymi atomami trwałych izotopów w ramach realizacji projektu Nr POIG.02.0100-06-024/09 pt. Centrum Nanomateriałów Funkcjonalnych.

Dr Paweł Mergo oraz mgr Małgorzata Gil z Pracowni Technologii Światłowodów w dniach 9-12.11 uczestniczyli w COST TD1001 Scientific Meeting w IPHT, które miało miejsce w Jenie, w Niemczech.

Dr Oleh Demchuk z Zakładu Chemii Organicznej w dniach 15-20.11 uczestniczył w konferencji naukowej Customs 2013 workshop on chemical names and their translations, która odbywała się w European Commission, Directorate – General, Taxation and Customs Union w Brukseli.

Prof. dr hab. K. Michał Pietrusiewicz z Zakładu Chemii Organicznej w dniach 18-27.11 uczestniczył w 11th Latin American Conference on Physical Organic Chemistry odbywającej się w Sociedada Quimicade Mexico A.C.-Quintana Roo, Meksyk.

Prof. dr hab. Andrzej Dąbrowski i dr Mariusz Barczak z Zakładu Chemii Teoretycznej oraz dr hab. Janusz Ryczkowski, prof. UMCS z Zakładu Technologii Chemicznej uczestniczyli w dniach 23-26.11 w ASTRIUM Space Transportation R&T Days, które odbywały się w Paryżu.

Prof. dr hab. Stefan Sokołowski z Zakładu Modelowania Procesów Fizykochemicznych prowadzi badania naukowe w dniach 18.11-16.12 w Insitute of Chemistry UNAM Mexico City.

Dr hab. Ryszard M. Janiuk, dr Agnieszka Kamińska-Ostęp i dr Jarosław W. Dymara z Zakładu Dydaktyki Chemii w dniach 30.11-03.12 uczestniczyli w VIII Regionalnym Sympozjum IOSTE Science and Technology Education: trends and main tendencies in the 21st century, które odbywało się na Uniwersytecie Łotewskim w Rydze.

X.2011 r.

Nagrody

Dr Katarzyna Tyszczuk-Rotko z Zakładu Chemii Analitycznej i Analizy Instrumentalnej znalazła się w gronie 256 młodych uczonych, prowadzących wysokiej jakości badania i cieszących się imponującym dorobkiem naukowym, którzy otrzymali stypendia przyznawane przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Odznaczenia:

Prof. dr hab. Tadeusz Borowiecki i prof. dr hab. Bronisław Jańczuk zostali odznaczeni Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Medale KEN otrzymali prof. dr hab. Małgorzata Borówko, dr hab. Małgorzata Grabarczyk, prof. dr hab. Mieczysław Korolczuk, dr hab. Anna Kultys, dr hab. Andrzej Machocki, prof. nadzw., dr Władysław Majewski oraz prof. dr hab. Kazimierz Pietrusiewicz.

Złotym Medalem za Długoletnią Służbę odznaczeni zostali dr hab. Marta Szymula i dr Wiesław Grzegorczyk.

Doktoraty:

W dniu 21 czerwca 2011r. miała miejsce publiczna obrona pracy doktorskiej mgr Magdaleny Greluk, uczestniczki stacjonarnych studiów doktoranckich na Wydziale Chemii UMCS w Lublinie pt: „Badania procesu sorpcji barwników kwasowych i reaktywnych z roztworów wodnych na anionitach różnego typu”. Promotorem rozprawy był prof. dr hab. Zbigniew Hubicki a recenzentami: prof. dr hab. inż Andrzej Trochimczuk z Politechniki Wrocławskiej oraz dr hab. Anna Deryło-Marczewska, prof. nadzw. UMCS. Rada Wydziału Chemii na posiedzeniu w dniu 26 września 2011r. podjęła decyzję o nadaniu mgr Magdalenie Greluk stopnia naukowego doktora w zakresie nauk chemicznych.

Wyjazdy pracowników:

Mgr Marcin Cichy z Zakładu Technologii Chemicznej w dniach 2-5.10.2011r. brał udział w Catbior 2011- 1st International Congress on Catalysis for Biorefineries, zorganizowanej w Malaga/Torremolinos w Hiszpanii.

Prof. dr hab. Małgorzata Borówko i prof. dr hab. Stefan Sokołowski z Zakładu Modelowania Procesów Fizykochemicznych w dniach 3-8.10.2011r. prowadzili współpracę naukową w ICMP of NAS Ukraine we Lwowie.

Prof. dr hab. K. Michał Pietrusiewicz z Zakładu Chemii Organicznej, w dniach 4-6.10.2011r., prowadził badania naukowe i konsultacje w ramach współpracy naukowej na University College Dublin.

Dr hab. Ryszard Dobrowolski, prof. nadzw. UMCS w dniach 9-12.10.2011r. uczestniczył w seminarium TrainMiC Convention, zorganizowane przez w European Commission JRC Institute for Reference Materials and Measurements w Hasselt, w Belgii.

Dr Mateusz Drach z Zakładu Chemii Teoretycznej w dniach 16-22.10.2011r. Brał udział w szkoleniu Coarse-grained Biomolecular Modeling, które odbywało się w CECAM-HQ-EPFL, Lausanne w Szwajcarii.

Dr Katarzyna Tyszczuk-Rotko z Zakładu Chemii Analitycznej i Analizy Instrumentalnej w dniach 17-25.10.2011r prowadziła na Uniwersytecie Pardubice w Czechach badania naukowe dotyczące realizacji tematu badawczego Przygotowanie elektrod modyfikowanych filmem metalu i ich zastosowanie w elektroanalizie.

Mgr Piotr Rybak, doktorant w Zakładzie Technologii Chemicznej, w ramach realizacji międzynarodowego projektu badawczego ERA-NET ACENET No. ACE.07.009 „Hydrogen from bio-alcohols: An efficient route for hydrogen production via novel reforming catalysts NUCAT4HYDROGEN” w dniach 17.10-19.11.2011r. prowadził badania naukowe w Foundation for Research & Technology-Hellas, Institute of Chemical Engineering &High Temperature Chemical Processes (FORTH/ICE-HT) w Patras, w Grecji.

Na Universität Erlangen-Nürnberg, w Niemczech badania naukowe w dniach 25-29.10.2011r. prowadził prof. dr hab. Stefan Sokołowski z Zakładu Modelowania Procesów Fizykochemicznych.

Dr hab. Zofia Rzączyńska, prof. nadzw. UMCS z Zakładu Chemii Ogólnej i Koordynacyjnej w dniach 22-29.10.2011r. Uczestniczyła w konferencji ESF-COST High-Level Research Conference, która odbywał się na Krecie.

Prof. dr hab. Krzysztof Woliński z Zakładu Chemii Teoretycznej w dniach 15.10-15.12.2011r. prowadzi badania i konsultacje naukowe w University of Arkansas w USA.

Dr Paweł Mergo z Pracowni Technologii Światłowodów w dniach 12-15.10.2011r uczestniczył w FEMTO-ST Besancon we Francji w ACTMOST Workshop and networking meeting.

Dr Małgorzata Jurak i dr Aleksandra Szcześ, z Zakładu Zjawisk Międzyfazowych w dniach 18-23.10.2011r. uczestniczyły w 6th Annual Conference on the Physiocs, Chemistry and Biology of Water, organizowanej w Vermont Photonics Technologies w USA.

Prof. dr hab. Emil Chibowski i dr Konrad Terpiłowski z Zakładu Zjawisk Międzyfazowych w dniach 10-16.10.2011r uczestniczyli w LOS Alamos National Labolatory w USA w realizacji badań Wetting of hydrophobic at different relative humidities.

Wizyty gości z zagranicy:

W ramach realizacji grantu 7FP Marie Curie (PEOPLE) IRSES nr PIRSES-GA-2008-230790: przeprowadzenia eksperymentów, omówienia wyników badań w Zakładzie Metod Chromatograficznych w dniach 18.10-08.11.2011r. gościli: dr Svitlana Khalameida i dr Volodymyr Sydorchuk z Instytutu Sorpcji i Problemów Endoekologii.

VI-IX.2011 r.

Doktoraty

1 lipca 2011r o godz. 10.00 na Wydziale Chemii miała miejsce publiczna obrona pracy doktorskiej mgr Eweliny Goławskiej, uczestniczki stacjonarnych studiów doktoranckich na Wydziale Chemii UMCS pt: Wykorzystanie wybranych metod ekstrakcji w procedurze oznaczania składu i zawartości olejków eterycznych z ziół, której promotorem był prof. dr hab. Andrzej L. Dawidowicz, recenzentami zaś prof. dr hab. Grażyna Matysik z Uniwersytetu Medycznego w Lublinie i prof. dr hab. Wojciech Piekoszewski z Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

4 lipca 2011r o godz. 14.00 miała miejsce publiczna obrona pracy doktorskiej mgr Iwony Rutyny, uczestniczki stacjonarnych studiów doktoranckich na Wydziale Chemii UMCS pt.: Analiza stripingowa niklu, kobaltu i rtęci z wykorzystaniem elektrod przyjaznych dla środowiska. Promotorem rozprawy był prof. dr hab. Mieczysław Korolczuk a recenzentami prof. dr hab. Inż. Jacek Namieśnik z Politechniki Gdańskiej i dr hab. Ryszard Dobrowolski, prof. nadzw. UMCS.

Rada Wydziału Chemii na posiedzeniu w dniu 26 września 2011r. Podjęła uchwałe o nadaniu mgr Ewelinie Goławskiej i mgr Iwonie Rutynie tytułu naukowego doktora w zakresie nauk chemicznych.

Nagroda im. Aleksandra Zamojskiego 2011 dr Anna Maria Wołowicz, UMCS

Komisja-Jury konkursu Polskiego Towarzystwa Chemicznego na najlepszą pracę doktorską w 2011 roku przyznała dr Annie Wołowicz z Zakładu Chemii Nieorganicznej nagrodę im. Aleksandra Zamojskiego za pracę pt: "Zastosowanie wymieniaczy jonowych różnego typu w procesie usuwania jonów palladu(II) z roztworów chlorkowych i chlorkowo-azotanowych(V)". Praca wykonana na Wydziale Chemii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, pod kierunkiem naukowych prof. dr hab. Zbigniewa Hubickiego. Nagroda im. Aleksandra Zamojskiego za wyróżnione prace doktorskie, przyznawana jest młodym naukowcom (do 30 lat w dniu obrony pracy), członkom Polskiego Towarzystwa Chemicznego, którzy w roku poprzedzającym przyznanie nagrody obronili swoje prace doktorskie.

Konferencje organizowane przez UMCS

W dniach 8 - 10 czerwca br. na Wydziale Chemii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej odbyło się Ogólnopolskie Sympozjum „Nauka i przemysł – metody spektroskopowe w praktyce, nowe wyzwania i możliwości”. W Sympozjum uczestniczyło 138 osób z wyższych uczelni, instytutów naukowych, laboratoriów przemysłowych i firm handlujących aparaturą naukowo-badawczą. Każdy z uczestników otrzymał w materiałach konferencyjnych wydaną z okazji odbywającego się Sympozjum monografię p.t. „Nauka i przemysł – metody spektroskopowe w praktyce” pod redakcją prof. Zbigniewa Hubickiego poświęconą różnym aspektom metod spektroskopowych i ich zastosowaniom w nauce i przemyśle. W ramach Sympozjum wygłoszonych zostało 41 wykładów, 24 komunikaty oraz przedstawiono 71 posterów. Ideą przewodnią konferencji było wykorzystanie różnorodnych technik spektroskopowych m.in. w chemii, biologii, biotechnologii, biochemii, ochronie środowiska, medycynie i farmacji.

Wizyty gości z zagranicy

W Zakładzie Modelowania Procesów Fizykochemicznych w dniach 20-24 lipca gościł dr Adrian Huerta z Facultad de Fisica e I.A. Depto. de Fisica, Universisad Veracruzana w Meksyku, a w ramach wymiany stypendialnej w projekcie STCSCMBS nr kontraktu PIRSES-GA-2010-268498 badania naukowe i konsultacje prowadzili Prof. Orest Pizio z Universidad National Autonomia de Mexica (24.08-23.09) a także dr Yaroslav Ilnytskyy (1-31 lipca) i dr Andrij Trokhymchuk (1-30.09) z Institute for Condensated Matter Physics Narodowej Akademii Nauk Ukrainy.

W ramach realizacji 7FP Marie Curie (PEOPLE) IRSES nr PIRSES-GA-2008-230790 badania naukowe w Zakładzie Metod Chromatograficznych prowadzili dr Volodymyr Illich Zarko (16.05-15.06), prof. Volodymyr M. Gunko, mgr Mikhailo Nazarkovskyj (06.06-05.07) a także prof. Mykola Karter (22.06-21.07) z Instytutu Fizykochemii Powierzchni Narodowej Akademii Nauk Ukrainy.

W Zakładzie Radiochemii i Chemii Koloidów w dniach 03-05.07 gościł prof. Carlos Bravo-Diaz z Uniwersytetu w Vigo.

W Zakładzie Chemii Organicznej badania naukowe prowadził w dniach18-27.09 dr Duncan Carmichael z Ecole Polytechnique Palaiseau we Francji.

W dniach 18-28.09 badania naukowe w Zakładzie Chemii Polimerów prowadzili Olga Poddubnaya i Alexander Puziy z Institute of Sorption and Endoecology Problems z Kijowa.

Wyjazdy zagraniczne pracowników:

Dr Anna Wołowicz z Zakładu Chemii Nieorganicznej w dniach 29.05-01.06 uczestniczyła w konferencji Lviv Chemical Reading – 2011, która odbywała się na Uniwersytecie im. I Franko we Lwowie.

Prof. dr hab. Małgorzata Borówko i prof. dr hab. Stefan Sokołowski z Zakładu Modelowania Procesów Fizykochemicznych uczestniczyli w ramach projektu STCSCMBS PIRSES-GA-2010-268498 w dniach 20.05-19.06 w wymianie stypendialnej w Narodowej Akademii Nauk Ukrainy we Lwowie.

Dr Marta Grochowicz i mgr Łukasz Szajnecki z Zakładu Chemii Polimerów w dniach 5-9.06.2011 uczestniczyli w Niemczech w 9th International Symposium on the Characterisation of Porous Solids – COPS 9, które organizowane było przez Society for Chemical Technology and Biotechnology and the Technical University of Dresden.

Prof. dr hab. Jacek Goworek i dr Agnieszka Kierys z Zakładu Adsorpcji w dniach 4-11.06 uczestniczyli w konferencji NAM 22: 22nd Meeting of the North American Catalysis Society w Detroit w USA.

Dr hab. Małgorzata Grabarczyk, dr Joanna Lenik, dr Agnieszka Nosal-Wiercińska, dr Katarzyna Tyszczuk-Rotko i dr Cecylia Wardak z Zakładu Chemii Analitycznej i Analizy Instrumentalnej w dniach 19-24.06 uczestniczyły w konferencji International Conference on Electrochemical Sensors, która odbywała się w Dobogókö na Węgrzech.

Dr Jarosław W. Dymara, dr Agnieszka Kamińska-Ostęp, dr Zofia J. Kloc z Zakładu Dydaktyki Chemii oraz dr Andrzej Persona z Zakładu Chemii Analitycznej i Analizy Instrumentalnej w dniach 14-18.06 uczestniczyli na Uniwersytecie w Pilznie w Czechach w konferencji „Chemickě vzdělaváni v teorii a praxi”.

Dr Piotr Borowski z Zakładu Metod Chromatograficznych oraz dr Mariusz Barczak z Zakładu Chemii Teoretycznej w dniach 29.06-10.07 uczestniczyli w międzynarodowej konferencji 5th International FEZA Conference na Uniwersytecie w Granadzie w Walencji. Cele wyjazdu było też przeprowadzenie konsultacji naukowych w Zakładzie Fizyki Stosowanej Uniwersytetu w Granadzie i na Uniwersytecie w Jean.

Dr hab. Irena Malinowska, prof. UMCS oraz dr Małgorzata Janicka z Zakładu Chromatografii Planarnej w dniach 18-24.06 uczestniczyły na Węgrzech w konferencji 36th International Symposium on High Performance Liquid Phase Separations and Related Techniques HPLC 2011.

W dniach 26.06-08.07 prof. dr. hab. Michał K. Pietrusiewicz z Zakładu Chemii Organicznej uczestniczył w konferencji ISCHAC-10 a dr Marek Stankevič w dniach 26-30.06 brał udział w konferencji CAOS 2011. Konferencje te odbywały się na Uniwersytecie w Kyoto w Japonii.

Prof. dr hab. Małgorzata Borówko i dr Tomasz Staszewski z Zakładu Modelowania Procesów Fizykochemicznych, a także dr hab. Jolanta Narkiewicz-Michałek, prof. UMCS i dr Mateusz Drach z Zakładu Chemii Teoretycznej oraz dr hab. Marta Szymula z Zakładu Radiochemii i Chemii Koloidów w dniach 23-28.06 uczestniczyli w konferencji 25 European Symposium of Applied Thermodynamics ESAT na Uniwersytecie w Petersburgu w Rosji.

Dr Marta Worzakowska z Zakładu Chemii Polimerów w dniach 26-30.06 uczestniczyła w Bratysławie na Słowacji w 3rd Joint Czech-Hungarian-Polish-Slovak Thermoanalytical Conference.

Dr Małgorzata Maciejewska i dr Beata Podkościelna z Zakładu Chemii Polimerów uczestniczyły w dniach 26.06-01.07 w konferencji EPF 2011 European Polymer Congress, która odbywała się w Granadzie na Viajes Iberia Congresos.

W ramach realizacji 7FP Marie Curie (PEOPLE) IRSES nr PIRSES-GA-2008-230790 w dniach 16.07-15.08. w Instytucie Chemii Powierzchni Narodowej Akademii Nauk Ukrainy badania naukowe prowadzili prof. dr hab. Roman Leboda, dr Jadwiga Skubiszewska-Zięba i dr Barbara Charmas z Zakładu Metod Chromatograficznych oraz dr Ewa Skwarek z Zakładu Radiochemii i Chemii Koloidów.

Dr hab. Irena Malinowska, prof. UMCS z Zakładu Chromatografii Planarnej w dniach 5-9.07 brała udział w International Symposium for Thin Layer Chromatography HPTLC 2011, które odbywało się w Szwajcarii a w dniach 14.07-05.08 przeprowadzała badania w Laboratorium Wysokiej Energii ZIBJ w Dubnej w Rosji.

Dr hab. Paweł Szabelski z Zakładu Chemii Teoretycznej w dniach 8-11.07 uczestniczył w Liverpoolu w Wielkiej Brytanii w konferencji Chirality at the nanoscale.

Prof. dr hab. Stefan Sokołowski z Zakładu Modelowania Procesów Fizykochemicznych w dniach 20.07-19.08 przebywał we Lwowie w ramach wymiany stypendialnej w projekcie STCSCMBS nr kontraktu PIRSES-GA-2010-268498.

Prof. dr hab. Małgorzata Borówko, prof. dr hab. Andrzej Patrykiejew, prof. dr hab. Stefan Sokołowski z Zakładu Modelowania Procesów Fizykochemicznych w dniach 10-06.07 uczestniczylił w konferencji International Conference ΣΩ 2011 w Larnace na Cyprze.

Pr Marta Worzakowska, dr Marta Grochowicz oraz dr Magdalena Sobiesiak z Zakładu Chemii Polimerów prowadziły badania naukowe w dniach 18-22 lipca w Selb, Niemcy.

Dr hab. Irena Choma z Zakładu Metod Chromatograficznych w dniach 5-9 lipca wygłosiła wykład na International Symposium for HPTLC w Bazylei w Szwajcarii.

Dr hab. Andrzej Machocki, prof. nadzw. UMCS i dr Wojciech Gac z Zakładu Technologii Chemicznej w dniach 28.08-03.09 uczestniczyli kongresie EuropaCatX który odbywał się w Glasgow w Wielkiej Brytanii.

Dr Mariusz Barczak z Zakładu Chemii Teoretycznej w dniach 27.08-05.09 uczestniczył w konferencji XVI International Sol-Gel Conference w Hangzhou w Chinach.

Dr Dorota Kołodyńska z Zakładu Chemii Nieorganicznej w dniach 1-31.08 prowadziła badania naukowe na Uniwersytecie w Limerick w Irlandii.

Dr Irena Wawrzyńca-Gorczyca z Zakładu Krystalografii w dniach 22-30 sierpnia w Madrycie XXII Congress and General Assembly International Union of Crystalography 2011.

Dr Liliana Mazur z Zakładu Chemii Ogólnej i Koordynacyjnej w dniach 22.08-05.09 uczestniczyła w Madrycie w Hiszpanii w konferencji.

Prof. dr hab. Andrzej Patrykiejew, prof. dr hab. Stefan Sokołowski, dr hab. Wojciech Rżysko i dr Tomasz Staszewski z Zakładu Modelowania Procesów Fizykochemicznych w dniach 5-11.09 uczestniczyli w Wiedniu w konferencji 8th Liquid Matter Conference 2011.

Dr hab. Ryszard M. Janiuk z Zakładu Dydaktyki Chemii w dniach 27-30 września przebywał na uniwersytecie Pompeu Fabra w Barcelonie w Hiszpanii na spotkaniu roboczym grupy PLACES (7PR).

Dr hab. Andrzej Machocki, prof. nadzw. UMCS i dr Wojciech Gac z Zakładu Technologii Chemicznej w ramach realizacji projektów w dniach 27.09-1.10 przebywali: w Brukseli -Collaborative Project No. 245202 7th FP Fuell Cells and Hydrogen Joint Undertaking Development of an Internal Reforming Alcohol High Temperature PEM Fuell Cell Stack-IRAFC; w Barcelonie w ramach ERA-NET ACENET No. ACE.07.009 „Hydrogen from bio-alcohols: An efficient route for hydrogen production via novel reforming catalysts” NUCAT4HYDROGEN.

Mgr Dorota Pietras-Ożga, doktorantka z Zakładu Chemii Teoretycznej prowadziła w dniach 24.09-16.10 w Reims we Francji badania naukowe związane ze współpracą z firmą ASTRIUM SAS.

Dr Paweł Mergo z Pracowni Technologii Światłowodów uczestniczył w dniach 28.09-1.10 w spotkaniu PHOSFOS Final Review Meeting 7PR UE , które miało miejsce na Uniwersytecie w Gent w Belgii.

Dr hab. Jolanta Narkiewicz-Michałek, prof. nadzw. UMCS i dr Mateusz Drach z Zakładu Chemii Teoretycznej oraz dr hab. Marta Szmula z Zakładu Radiochemii i Chemii Koloidów w dniach 3-10.09 uczestniczyli w konferencji ECIS 2011, która odbywała się w Max Planck Institute of Colloids and Interfaces the Technical University of Berlin and the Deutsche Kolloidgesellschaft.

V.2011 r.

Doktoraty

W dniu 6 maja 2011r. miała miejsce publiczna obrona pracy doktorskiej mgr Marii Bernat - uczestniczki niestacjonarnych studiów doktoranckich na Wydziale Chemii UMCS, pt: „Kompleksy anionów kwasów 4-chlorofenoksyoctowego i 2-metoksyfenoksyoctowego z kationami wybranych pierwiastków D- i F-elektronowych”. Promotorem rozprawy była dr hab. Wiesława Ferenc prof. nadzw. UMCS, a recenzentami dr hab. inż. Zygmunt Gontarz prof. Politechniki Warszawskiej i dr hab. Irena Malinowska prof. nadzw. UMCS.

Rada Wydziału Chemii na posiedzeniu w dniu 23 maja 2011r. podjęła decyzję o nadaniu mgr Marii Bernat stopnia naukowego doktora w zakresie nauk chemicznych.

Wykłady

9 maja 2011r. w auli A Wydziału Chemii odbył się wykład profesora Williama Wolkowskiego z Sorbone Universites UMPC w Paryżu pt. „Rodzina o pięciu Nagrodach Nobla”. Wykład połączony był z wystawą cytatów Marii i Piotra Curie przetłumaczonych na 34 języki światowe.

Wyjazdy zagraniczne pracowników

Dr Paweł Mergo z Pracowni Technologii Światłowodów uczestniczył 3-6 maja 2011r. w First Technical Meeteing of COST Action TD1001 na University of Limerick w Irlandii.

Dr hab. Małgorzata Grabarczyk i dr Cecylia Wardak z Zakładu Chemii Analitycznej i Analizy Instrumentalnej w dniach 7-12 maja uczestniczyły w 9th Spring Meeting of the International Society of Electrochemistry w Turku w Finlandii.

Dr Anna Borówka z Zakładu Adsorpcji i dr Agnieszka Wiącek z Zakładu Zjawisk Międzyfazowych w dniach 8-10 maja uczestniczyły w konferencji Colloids and Materials 2011 - The 1st International Symposium on Colloids and Materials: New Scientific Horizons, która odbywała się w Amsterdamie w Holandii.

Dr Tomasz Zientarski z Zakładu Modelowania Procesów Fizykochemicznych w dniach 8-14.05.2011r. uczestniczył w E-MRS 2011 Spring&Bilateral Meeting, które miało miejsce w Nicei we Francji.

Prof. dr hab. Władysław Janusz z Zakładu Radiochemii i Chemii Koloidów i dr Jadwiga Skubiszewska-Zięba z Zakładu Metod Chromatograficznych w dniach 10-14 maja uczestniczyli w konferencji Modern Problems of Surface Chemistry and Physics, będącej corocznym spotkaniem realizujących grant Nr PIRSES-GA-2008-230790 (COMPOSITUM). Konferencja odbywała się w National Academy of Science of Ukraine w Kijowie.

Dr hab. Janusz Ryczkowski, prof. nadzw. UMCS i mgr Witold Zawadzki z Zakładu Technologii Chemicznej, dr Katarzyna Tyszczuk z Zakładu Chemii Analitycznej i Analizy Instrumentalnej oraz dr Mariusz Barczak z Zakładu Chemii Teoretycznej w dniach 17-21.05.2011r uczestniczyli w dorocznym spotkaniu European Chemistry Thematic Network, które odbyło się w Bratysławie na Słowacji.

Dr Aleksandra Szcześ i dr Konrad Terpiłowski z Zakładu Zjawisk Międzyfazowych w dniach 21-28 maja uczestniczyli w 11th International Conference on Frontiers of Polymers and Advanced Materials, która miała miejsce w Uniwersytecie Pretorii w Republice Południowej Afryki.

Dr hab. Ryszard Janiuk z Zakładu Dydaktyki Chemii w dniach 18-20 maja uczestniczył w pracach WP-12 Towards European Quality Labels For Teacher Education Programmes podczas konferencji EC2E2N, która miała miejsce na słowackim Uniwersytecie Komeńskiego, zaś w dniach 30 maja – 2 czerwca dr hab. Ryszard Janiuk uczestniczył w spotkaniu roboczym projektu PLACES (7PR), które odbywa się w Uniwersytecie Pompeu Fabra w Barcelonie w Hiszpanii.

Dr Oleh Demchuk i dr Małgorzata Topyła z Zakładu Chemii Organicznej oraz doktorantki z Zakładu Chemii Nieorganicznej – mgr Justyna Jachuła i mgr Magdalena Greluk w dniach 27 maja-2 czerwca 2011r uczestniczy w konferencji naukowej Lviv Chemical Reading -2011, która odbywa się we Lwowie na Ukrainie.

Prof. dr hab. Andrzej Patrykiejew z Zakładu Modelowania Procesów Fizykochemicznych w dniach 23.05-22.06 przebywa we Lwowie na stypendium w ramach projektu STCSCMBS zgodnie z kontraktem PIRSES-GA-2010-268498

Wizyty gości

W ramach realizacji wspólnego grantu międzynarodowego 7 Programu Narodowego 16 maja – 15 czerwca na Wydziale Chemii eksperymenty naukowe prowadzi dr Volodymyr Illich Zarko, z Instytutu Chemii Powierzchni im. Chuiko Narodowej Akademii Nauk Ukrainy.

IV.2011 r.

Stypendia

Dr Katarzyna Tyszczuk z Zakładu Chemii Analitycznej i Analizy Instrumentalnej po raz drugi uzyskała stypendium Fundacji na rzecz Nauki Polskiej w ramach programu START stypendia dla młodych uczonych.

Wyjazdy zagraniczne:

dr Mariusz Barczak z Zakładu Chemii Teoretycznej w dniach 04-09.04.2011r. uczestniczył w Rydze na Łotwie w International Baltic Sea Region Conference: „Functonal materials and nanotechnologies”.

Prof. dr hab. Stefan Sokołowski i dr hab. Wojciech Rżysko z Zakładu Modelowania Procesów Fizykochemicznych uczestniczyli w dniach 01-11 kwietnia 2011r. w 36th Conference of the Middle European Cooperation in Statistical Physics, która odbywała się we Lwowie na Ukrainie.

III.2011 r.

Doktoraty

9 marca 2011r. miała miejsce publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgra Piotra Ruska z Instytutu Nawozów Sztucznych w Puławach pt.: „Badanie procesów sorpcji jonów metali ciężkich i amonu na naturalnych sorbentach nieorganicznych”, której promotorem był prof dr hab. Zbigniew Hubicki a recenzentami prof dr hab. Tadeusz S. Filipek z Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie oraz prof dr hab. inż. Henryk J. Górecki z Politechniki Wrocławskiej.

21 marca 2011r. miała miejsce publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Agnieszki Adamczyk z Zakładu Chemii Analitycznej i Analizy Instrumentalnej pt. „Modyfikacja grafitu metalami przejściowymi w pomiarach absorpcji atomowej z wykorzystaniem techniki dozowania zawiesiny”, której promotorem był dr hab. Ryszard Dobrowolski, prof. nadzw. UMCS a recenzentami prof. dr hab. Danuta Barałkiewicz z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz prof. dr hab. Władysław Janusz z UMCS.

Rada Wydziału Chemii na posiedzeniu w dniu 28 marca 2011r. podjęła decyzję o nadaniu mgr Piotrowi Ruskowi i mgr Agnieszce Adamczyk stopnia naukowego doktora w zakresie nauk chemicznych.

Wizyty gości

W dniach 13.02-10.04.2011r. Wydział Chemii gości Profesora Vadima Soloshonoka z Uniwersytetu Stony Brook, NY w USA. Celem wizyty jest wygłoszenie cyklu wykładów „On the origin of chirality on Earth” i „Chemistry of fluorine compounds and fluorinated aminoacids”.

Na zaproszenie prof. dr hab. Andrzeja Patrykiejewa w Zakładzie Modelowania Procesów Fizykochemicznych w dniach 28 marca – 11 kwietnia gościł prof. Orest Pizio z Instytutu Chemii na Universidad Nacional Autonoma de Mexico.

Wyjazdy pracowników

W dniach 20-24 marca 2011r. dr hab. Janusz Ryczkowski, prof. UMCS, Prodziekan Wydziału Chemii ds. Współpracy z Zagranicą uczestniczył w Brukseli w seminarium i szkoleniu ekspertów bolońskich.

Mgr Grzegorz Żukociński z Zakładu Fizykochemii Powierzchni Ciała Stałego w dniach 26.03-07.04.2011 w Micromeritics, Norcross w USA przeprowadzał badania naukowe w siedzibie producenta zakupionej przez Zakład aparatury – ASAP 2020.

Mgr Aleksandra Drzewiecka z Laboratorium Analitycznego Wydziału Chemii UMCS przebywała w dniach 3-31.03.2011 w Ruhr Universität Bochum, gdzie prowadziła badania katalizatorów metodami spektroskopii wibracyjnej HREELS i UHV-FTIR.

Prof. dr hab. Bronisław Jańczuk i dr Anna Zdziennicka z Zakładu Zjawisk Międzyfazowych uczestniczyli w dniach 1-6.03.2011r. jako Member of the board of examiners of Doctoral Thesis of Juan Antonio Antequera Barroso w Universidad de Extremadura, Departamento de Fisica Aplicada w Hiszpanii.

Dr Agnieszka Gładysz-Płaska i dr Magdalena Makarska-Białokoz z Zakładu Chemii Nieorganicznej oraz dr Renata Łyszczek z Zakładu Chemii Ogólnej i Koordynacyjnej w dniach 6-10 marca uczestniczyły w Second International Conference on Multifunctional, Hybrid and Nanomaterials, HYMA 2011, która odbyła się w Strasburgu we Francji.

II.2011 r.

Wizyty gości zagranicznych:

W dniach 13.02-10.04.2011r. Wydział Chemii gości Profesora Vadima Soloshonoka z Uniwersytetu Stony Brook, NY w USA. Celem wizyty jest wygłoszenie cyklu wykładów „On the origin of chirality on Earth” i „Chemistry of fluorine compounds and fluorinated aminoacids”.

Wyjazdy zagraniczne pracowników:

Dr hab. Andrzej Machocki, prof. nadzw. UMCS, dr Wojciech Gac i mgr Witold Zawadzki z Zakładu Technologii Chemicznej w dniach 3-6.02.2011 uczestniczyli w Strasburgu w sprawozdaniu międzynarodowego projektu badawczego 7FP No. 245202 „Development of an Internal Reforming Alcohol High Temperature PEM Fuel Cell Stack”.

Dr hab. Ryszard Dobrowolski, prof. nadzw. UMCS z Zakładu Chemii Analitycznej i Analizy Instrumentalnej uczestniczył w dniach 14-16 lutego w międzysemestralnym spotkaniu roboczym koordynatorów Konsorcjum „the EUROMASTER – Measurement Science in Chemistry”, które odbyło się w European Commision JRC Institute for Reference Materials and Measurements w Belgii.

Dr hab. Irena Malinowska, prof. UMCS z Zakładu Chromatografii Planarnej udała się w dniach 16.02-02.03 do Laboratorium Wysokich Energii ZIBJ w Dubnej w Rosji w celu przeprowadzenia badań naukowych.

I.2011 r.

Wizyty gości zagranicznych:

W ramach realizacji grantu 7FP Marie Curie (PEOPLE) IRSES nr PIRSES-GA-2008-230790: przeprowadzenia eksperymentów i omówienia wyników badań w Zakładzie Metod Chromatograficznych gościli w dniach 01.01-31.01: dr Volodymyr Illich Zarko, dr Eugen Mikhailovich Pakhlov i dr Olena Goncharuk z Instytutu Chemii Powierzchni Ukraińskiej Akademii Nauk w Kijowie.

Wyjazdy zagraniczne pracowników:

Dr hab. Ryszard Dobrowolski, prof. nadzw. UMCS z Zakładu Chemii Analitycznej i Analizy Instrumentalnej uczestniczył w dniach 30.01-04.02 w European Winter Conference on Plasma Spectroscopy, która miała miejsce na Uniwersytecie Zaragoza w Hiszpanii

Prof. dr hab. Stefan Sokołowski z Zakładu Modelowania Procesów Fizykochemicznych udał się w dniach 08-30.01 do Meksyku do Institute of Chemistry UNAM Mexico City.

Dr Maciej Podgórski z Zakładu Chemii Polimerów w dniach 26-28.01 uczestniczył w SCM-5 Fifth International Symposium on the Separation and Characterization Natural and Synthetic Macromolecules, które miało miejsce w Amsterdamie, w Holandii .

2011 - XII, XI, X, VI-IX, V, VI, III, II, I