Biuletyny Dziekana w 2009 r.

2009 - XI, X, VI-IX, V, VI, III, II, I

XII.2009 r.

ODZNACZENIA

16 grudnia 2009 r. w Sali Obrazowej Pałacu Prezydenckiego Zastępca Szefa Kancelarii Prezydenta RP Pan Jacek Sasin wręczył w imieniu Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego Panu prof. dr hab. Emilianowi Chibowskiemu Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski

DOKTORATY

Rada Wydziału Chemii na posiedzeniu w dniu 14 grudnia 2009 r. nadała stopień doktora nauk chemicznych w zakresie chemii mgr Agnieszce Brzyskiej - doktorantce z Zakładu Chemii Teoretycznej. Temat rozprawy: „Podwójna baza funkcyjna w obliczeniach” Promotor: prof. dr hab. Krzysztof Woliński (UMCS). Recenzenci: dr hab. Magdalena Pedul-Kudelska (Uniwersytet Warszawski); prof. dr hab. Karol Wysokiński (UMCS).

WIZYTY GOŚCI

W dniach 10-24 grudnia 2009 r. na prof. dr hab. Stefana Sokołowskiego z Zakładu Modelowania Procesów Fizykochemicznych przebywał dr Yaroslav Ilnytskyy z Institute for Condensed Master Physics, National Academy of Sciences of Ukraine. Celem przyjazdu była współpraca naukowa.

WYJAZDY ZAGRANICZNE PRACOWNIKÓW

W dniach 9-13 grudnia 2009 r. dr hab. Marta Szymula przebywała w Uniwersytecie w Vigo (Hiszpania). Celem wyjazdu była współpraca naukowa z prof. Carlom Bravo-Diaz.

W dniach 11-19 grudnia 2009 r. dr Marek Stankevič przebywał w Ecole Polytechnique w Paryżu (Francja) w ramach realizacji programu POLONIUM.

W dniach 8-13 grudnia 2009 r. dr hab. Mieczysław Korolczuk prof. nadzw., dr hab. Jadwiga Saba prof. nadzw., dr hab. Małgorzata Grabarczyk, dr Joanna Lenik, dr Agnieszka Nosal-Wiercińska, dr Dorota Sieńko oraz dr Katarzyna Tyszczuk brali udział w konferencji „Modern Electroanalytical Methods 2009” (The Faculty of Science Charles University in Prague, Republika Czeska).

XI.2009 r.

WYJAZDY ZAGRANICZNE PRACOWNIKÓW

W dniach 5-12 listopada 2009 r. dr Mariusz Barczak brał udział w „International Conference of Functionalized and Sensing Materials” (Bangkok, Tajlandia).

W dniach 17-21 listopada 2009 r. mgr Witold Zawadzki przebywał w firmie PID Eng&Tech (Madryt, Hiszpania). Celem wyjazdu był udział w szkoleniu dotyczącym obsługi i odbioru aparatury: Referencyjnego systemu reaktorowego przeznaczonego do badania aktywności i selektywności nanomateriałów katalitycznych, kupowanej ze środków Funduszu Nauki i Technologii Polskiej.

W dniach 18-21 listopada 2009 r. dr hab. Ryszard M. Janiuk oraz mgr Radosław Brzyski brali udział w międzynarodowym seminarium „Metodologické otázky výzkumu v didaktice chemie” (Uniwersytet w Hradec Kralove, Republika Czeska).

W dniach 28 listopada - 10 grudnia 2009 r. dr hab. Irena Malinowska przebywała w Zjednoczonym Instytucie Badań Jądrowych (Dubna, Rosja). Celem wyjazdu była współpraca naukowa - wykonanie eksperymentu w Laboratorium Wysokich Energii ZIBJ Dubna.

W dniach 29 listopada - 2 grudnia 2009 r. dr Mariusz Barczak brał udział w seminarium naukowym poświęconemu realizacji wspólnego projektu z Univeriste de Reims Champagne Ardene (Reims, Francja).

W dniach 29 listopada - 4 grudnia 2009 r. mgr Dorota Pietras-Ożga - słuchaczka studiów doktoranckich brała udział w Training Course of the International Atomic Energy „Nanomaterials and Radiation: Synthesis, Characterization, Applications” oraz w seminarium naukowym dotyczącym realizacji wspólnego projektu z Universite de Reims Champagne Ardene (Reims, Francja).

W dniach 29 listopada - 10 grudnia 2009 r. prof. dr hab. Stefan Sokołowski przebywali w Technische Universität Berlin (Niemcy). Celem wyjazdu była współpraca naukowa z Profesorem Martinem Schoenem.

X.2009 r.

WYJAZDY ZAGRANICZNE PRACOWNIKÓW.

W dniach 1-2.10.2009 r. dr hab. Ryszard M. Janiuk z Zakładu Dydaktyki Chemii przebywał w Brukseli (Belgia). Celem wyjazdu był udział w zebraniu informacyjnym dotyczącym udziału w programie „Science in Society” (FP7).

W dniach 11-24.10.2009 r. dr Agnieszka Nosal-Wiercińska przebywała w Faculty of Sciences and Arts (Turcja) w celu realizacji badań naukowych.

W dniach 17-24.10.2009 r. prof. dr hab. Emilian Chibowski i mgr Konrad Terpiłowski uczestniczyli w The European Conference on Applications of Surface and Interface Analysis (Turcja), gdzie mgr K. Terpiłowski prezentował poster “Superhydrophobic layers obtained by deposition polymeric fillers on glass substrate”.

W dniach 20-26.10.2009 r. dr Małgorzata Jurak oraz dr Aleksandra Szcześ uczestniczyły w konferencji The 4th Annual Conference on the Physics, Chemistry and Biology of Water.

W dniach 26-29.10.2009 r. prof. dr hab. Barbara Gawdzik, dr hab. Jan Rayss prof. nadzw. UMCS, dr Mariusz Barczak oraz mgr Małgorzata Gil brali udział w seminarium dot. realizacji umowy o współpracy UMCS - Uniwersytet w Reims - Fundacja EADS (Uniwersytet Champagne - Ardenne Reims, Arcachon, Francja).

W dniach 26-29.10.2009 r. dr Jan Wójcik i dr Paweł Mergo przebywali we Vrije Univeriteit Brussel w Belgii. Celem wyjazdu był udział w spotkaniu PHOSFOS Industrial User Club i spotkaniu sprawozdawczym PHOSFOS.

HABILITACJA

W dniu 26.10.2009 r. odbyło się kolokwium habilitacyjne dr Małgorzaty Grabarczyk z Zakładu Chemii Analitycznej i Analizy Instrumentalnej. Praca habilitacyjna pt. „Metoda analizy stripingowej w badaniu specjacji chromu w ciekłych i stałych próbkach środowiskowych.” Recenzenci: prof. dr hab. Irena Staneczko-Baranowska z Politechniki Śląskiej w Gliwicach, prof. dr hab. Władysław W. Kubiak z AGH w Krakowie, prof. dr hab. Marek Trojanowicz z Uniwersytetu Warszawskiego, prof. dr hab. Władysław Janusz z UMCS w Lublinie. Rada Wydziału Chemii podjęła uchwałę w sprawie nadania dr M. Grabarczyk stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk chemicznych w zakresie chemii.

KONFERENCJE

W dniach 22-23.10.2009 r. w Lublinie odbyła się konferencja "Nowoczesne techniki badania powierzchni i obszarów międzyfazowych" współorganizowana przez Lubelskie Towarzystwo Naukowej, Polskie Towarzystwo Chemiczne i Wydział Chemii UMCS. Jednym z zaproszonych Gości był laureat Nagrody Nobla w dziedzinie chemii prof. Gerhardt Ertl, który w czasie trwania konferencji został również Doktorem Honoris Causa UMCS.

Tematyka konferencji obejmowała prezentację podstaw teoretycznych nowoczesnych technik badawczych (AFM, mikroskopia Ramana, NMR, XPS, AES, TEM)) oraz możliwości ich praktycznego wykorzystania do badania struktury i składu różnorodnych powierzchni i warstewek powierzchniowych. W 2008 roku Wydział Chemii UMCS zakupił wielokomorowy system UHV do badania właściwości fizycznych powierzchni ciał stałych w szerokim zakresie temperatur. W połączeniu z wcześniej zakupioną aparaturą, baza badawcza na Wydziale Chemii stwarza duże możliwości przeprowadzania badań na wysokim poziomie naukowym. Uczestnicy konferencji mieli możliwość zapoznania się z aparaturą, jaką posiada Wydziałowe Laboratorium Analityczne.

LISTY INTENCYJNE - WSPÓŁPRACA

1.10.2009 r. podpisany został list intencyjny w sprawie współpracy pomiędzy Wydziałem Chemii UMCS oraz Instytutem Nawozów Sztucznych w Puławach. Strony zadeklarowały współpracę badawczo-rozwojową obejmującą ogólną problematykę związaną z procesami chemicznymi i ochroną środowiska. Współpraca będzie realizowana z udziałem studentów Wydziału w postaci praktyk studenckich, prac licencjackich i magisterskich oraz specjalistycznych badań w ramach grantów naukowych pozyskanych na ten cel.

2.10.2009 r. podpisany został list intencyjny w sprawie współpracy pomiędzy Wydziałem Chemii UMCS oraz firmą „Centrum Metal Odczynniki Chemiczne – Midas Investment Sp. z. o o.”. Zawarte porozumienie ma charakter badawczo-rozwojowy i obejmować będzie problematykę chemiczną związków metali. W zadaniach podejmowanych przez strony wezmą udział studenci Wydziału poprzez odbywanie praktyk, pisanie prac magisterskich oraz realizowanie badań.

30.10.2009 r. podpisany został list intencyjny w sprawie współpracy pomiędzy Wydziałem Chemii UMCS oraz Wojewódzkim Inspektoratem Ochrony Środowiska w Lublinie. Strony zadeklarowały współpracę, która polegać będzie między innymi na organizowaniu staży dla absolwentów Wydziału Chemii, wymianie informacji naukowej, wdrażaniu nowych technik modelowania rozprzestrzeniania zanieczyszczeń atmosferycznych w powietrzu.

VI-IX.2009 r.

WYJAZDY ZAGRANICZNE PRACOWNIKÓW

W dniach 27.06-7.07.2009 r. dr Beata Stasińska oraz dr Agnieszka Marcewicz-Kuba uczestniczyły w VII Konferencji Naukowej Mechanizmy Reakcji Katalitycznych (Instytut Katalizy im. Boreskowa Rosyjskiej Akademii Nauk), gdzie prezentowały: „Catalytic oxidation of methane” – oral presentation, “Steady state isotopic transient kinetic analysis of catalytic process of complete methane oxidation” – poster.

W dniach 21-24.06.2009 r. dr hab. Jan Rayss, prof. nadzw. brał udział w seminarium sprawozdawczym grantu PHOSFOS (Cyprus University of Technology).

W dniach 17-19.06.2009 r. dr Renata Łyszczek, uczestniczyła w konferencji „MOFCAT Workshop 2009” (University of Oslo, Norwegia), gdzie prezentowała poster „Miroporous heavy lanthanide (III) complexes with pyridine-3, 5-dicarboxylic acid”.

W dniach 21-23.06.2009 r. dr hab. Paweł Bryk brał udział w “PSSM Workshop on Liquid Crystals and Colloidal Dispersions” (Institute for Condensed Master Physics, Lwów, Ukraina), gdzie prezentował wyniki swoich badań naukowych: invited lecture “Theoretical investigations of effective interactions in colloidal suspensions”.

W dniach 6-12.06.2009 r. dr Agnieszka Dziewulska-Kułaczkowska i dr Beata Cristóvão brały udział w XXII International Conference on Coordination and Bioinorganic Chemistry, (Department of Inorganic Chemistry Slovak Technical University Smolencie, Slovakia), gdzie prezentowały wyniki swoich badań naukowych.

W dniach 13-20.06. 2009 r. prof. dr hab. Emilian Chibowski i mgr Konrad Terpiłowski brali udział w 13th International Conference and Surfach and Collodi Science (Columbia University, USA), gdzie prezentowali wyniki swoich badań naukowych.

W dniach 16.07.015.08.2009 r. prof. dr hab. Roman Leboda, dr Ewa Skwarek i dr Jadwiga Skubiszewska-Zięba przebywali w Chuiko Institute of Surfach Chemistry, National Academy of Science of Ukraine, Kijów w celu realizacji Grantu Międzynarodowego Marie Curie (PEOPLE) – IRSES, akcji 7 Programu Ramowego UE.

W dniach 29.07.-08.08.2009 r. dr Olech Demchuk brał udział w konferencjach naukowych: 45th IUPAC GENERAL ASSEMBLY oraz 42nd IUPAC Congress (Scotland, Glasgow, Rogal Society of Chemistry, IUPAC).

W dniach 5-11.07.2009 r. dr Wojciech Gac brał udział w 6th Word Congress on Oxidation Catalysis (Lille, France).

W dniach 25-31.07.2009 r. prof. dr hab. K. Michał Pietrusiewicz brał udział w Symposium on Organometallic Chemistry Directed Towards Organic Synthesis – OMCOS15 (Scotland, Glasgow, IUPAC).

W dniach 12-17.07.2009 r. dr Beata Podkościelna i dr Marta Worzakowska brały udział w Europea Polymer Congress – EPF’09 (European Polymer Federation – Graz, Austrria), gdzie dr B. Podkościelna prezentowała poster: „Application of poly (MAA-co-EGDMA) as a sorbent for solid phase extraction of selected pesticides”.

W dniach 25-30.08.2009 r. dr hab. Irena Malinowska brała udział w 5th Conference by Nornic Separation Science Society (Tallin, Estonia).

W dniach 1-8.08.2009 r. dr Mariusz Barczak brał udział w 42nd IUPAC Congress w Glasgow.

W dniach 30.08.-05.09.2009 r. dr hab. Ryszard M. Janiuk brał udział w konferencji European Science Education Research Association (Istambuł, Turcja). Prezentował sprawozdanie z badań „Integrated teaching and learning of science subject promoted by school-based in-service teacher education” podczas sympozjum dotyczącego projektu CROSSNET.

W dniach 1-5.09.2009 r. dr hab. Irena Malinowska I dr Małgorzata Janicka brały udział w 8th Balaton Symposium on High Performance Separation Methods and 15th International Symposium Sep. Sci. (Siofok, Hungary).

W dniach 1-30.09.2009 r. dr hab. Zofia Rzączyńska, prof. nadzw. przebywała w Kent State University, OH, USA. Celem wyjazdu były badania naukowe – mikroporowate polimery koordynacyjne.

W dniach 1-30.09.2009 r. prof. dr hab. Władysław Janusz, dr Dariusz Sternik, mgr Grzegorz Żukociński przebywali w Chuiko Institute of Surfach Chemistry, National Academy of Science of Ukraine, Kijów w celu realizacji Grantu Międzynarodowego Marie Curie (PEOPLE) – IRSES, akcji 7 Programu Ramowego UE.

W dniach 5-13.09.2009 r. dr Olech Demchuk brał udział w 12th European Symposium on Organic Reactivity (Technion – Israel Institure of Technology, Haifa).

W dniach 8-12.09.2009 r. dr hab. Janusz Ryczkowski, prof. nadzw. brał udział w seminarium ECTN4 Final Conference „Chemistry and the Bologna process – current status and further needs” (Drezno, Niemcy)

W dniach 14-18.09.2009 r. dr Andrzej Persona brał udział w .

W dniach 15-17.09.2009 r. dr hab. Ryszard M. Janiuk, dr Jarosław W. Dymara i dr Andrzej Persona brali udział w XIX International Conference of Chemical Education „Research, Theory and Practice of Chemistry Didactics” (Uniwersytet w Hradec Kralowe, Republika Czeska), gdzie dr hab. R.M. Janiuk wygłosił wykład “Wiedza o nauce w kształceniu chemicznym”, a dr J.W. Dymara „Rozwijanie zainteresowań uczniów poprzez zajęcia pozaszkolne”.

W dniach 22-09.-20.10.2009 r. prof. dr hab. Stefan Sokołowski przebywał w UNAM (Mexico City, Meksyk). Celem wyjazdu była współpraca naukowa z Profesorem Orestem Pizio.

WIZYTY GOŚCI NA WYDZIALE CHEMII

W dniach 28.06.-4.07.2009 r. na zaproszenie prof. dr hab. K. Michała Pietrusiewicza przebywał doctor Duncan Carmichael z Ecole Polytechnique, CNRS (Francja) w celu współpracy naukowej w ramach programu POLONIUM.

HABILITACJA

W dniu 8 czerwca 2009 r. odbyło się kolokwium habilitacyjne dr Ireny Chomy z Zakładu Metod Chromatograficznych. Praca habilitacyjna pt. „Problemy analityczne w oznaczaniu pozostałości antybiotyków w mleku metodą chromatografii cienkowarstwowej” Recenzenci: prof. dr hab. Jan Krzek z Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, prof. dr hab. inż. Jacek Namieśnik z Politechniki Gdańskiej, prof. dr hab. inż. Włodzimierz Bednarski z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olszytnie, prof. dr hab. Wiesław Jan Wasiak z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Rada Wydziału Chemii podjęła uchwałę w sprawie nadania dr Irenie Chomie stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk chemicznych w zakresie chemii.

LUBELSKI FESTIWAL NAUKI

W dniach 19-25 września 2009 r. obywały się różne imprezy towarzyszące „VI Lubelskiemu Festiwalowi Nauki”. Na Wydziale Chemii UMCS w dniach 20-23 września br. pracownicy Wydziału zaprezentowali n/w wykłady oraz pokazy chemiczne: 

  • „Pokazy z chemii nieorganicznej, czyli to co w chemii najciekawsze”- prof. Z. Hubicki 
  • „Efekt cieplarniany - przyczyny - i sposoby przeciwdziałania” – dr hab. D. Nazimek, prof. nadzw. 
  • „Promieniowanie Roentgena w badaniach budowy związków” – dr hab. Z. Rzączyńska, prof. nadzw. 
  • „Promieniotwórczy gaz radon w środowisku” – dr hab. A. Komosa 
  • „Bezpieczne wykorzystanie zjawiska promieniotwórczości, pomiar tła” – dr hab. J. Solecki 
  • „Właściwości i zastosowanie układów zdyspergowanych” – dr hab. M. Szymula 
  • „Chemia w domu, czyli jak Jasio został chemikiem” – dr M. Iwan 
  • „Chemia użyteczna” – dr Z. J. Kloc 
  • „Życie z chemią na codzień” – dr M. Stankevic 
  • „Wielcy uczelni w anegdocie” – dr W. Wołodkiewicz

KONFERENCJE

W dniach 8-10 czerwca 2009 r. odbyło się Ogólnopolskie Sympozjum "Nauka i przemysł - metody spektroskopowe w praktyce". W Sympozjum uczestniczyły osoby z wyższych uczelni, instytutów naukowych, a także przedstawiciele laboratoriów przemysłowych i firm handlujących aparaturą naukowo-badawczą i odczynnikami.
Była to okazja do zaprezentowania dorobku naukowego, nowoczesnych procedur i badań analitycznych prowadzonych w innych placówkach.

W dniach 21-24 czerwca 2009 r. w Kazimierzu Dolnym n/Wisła odbyła się międzynarodowa konferencja IVMTTC32 (32nd International Conference on Vacuum Microbalance and Thermoanalytical Techniques IVMTTC32; więcej na stronie www.ivmttc.umcs.lublin.pl). Konferencję współorganizowały Wydział Chemii UMCS i Oddział Lubelski PTChem.

W dniach 5-11 lipca 2009 r. w Lublinie i Kazimierzu Dolnym n/Wisłą odbyło się siódme międzynarodowe sympozjum ISSHAC-7 (7th International Symposium on Effects of Surface Heterogeneity in Adsorption and Catalysis on Solids; więcej na stronie isshac.org). Sympozjum było współorganizowane przez Wydział Chemii UMCS, Sekcję Fizykochemii Powierzchni PTChem oraz Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN.

LIST INTENCYJNY - WSPÓŁPRACA BADAWCZO-WDROŻENIOWA

W dniu 8.07.2009 r. podpisany został list intencyjny w sprawie współpracy pomiędzy UMCS, a w szczególności Wydziałem Chemii i PGE Elektrociepłownią Lublin-Wrotków sp. z o.o. w Lublinie.
Zainteresowane strony deklarują współpracę badawczo-wdrożeniową, obejmującą możliwość wdrożenia technologii przetwarzania odpadowego dwutlenku węgla, pochodzącego z emisji PGE Elektrociepłownia Lublin-Wrotków sp. z o.o.
Szczegółowe zasady współpracy zostaną opracowane w oparciu o stosowne zasady prawne.

V.2009 r.

Wyjazdy zagraniczne pracowników

W dniach 14-16 maja 2009 r. dr hab. Janusz Ryczkowski prof. nadzw. UMCS z Zakładu Technologii Chemicznej przebywał w Wielkiej Brytanii, gdzie brał udział w seminarium Ekspertów Bolońskich organizowanym przez British Council.

W dniach 23-30 maja 2009 r. dr Mariusz Barczak z Zakładu Chemii Teoretycznej brał udział w 5th Pacific Basin Conference on Adsorption Science and Technology w Singapurze, gdzie prezentował 2 postery: „Synthesis, structure and adsorption properties of SBA-15 organosilicas functionalized with different groups” „Structural and adsorption properties of nanoporous SBA-16 organosilicas”.

W dniach 31 maja – 2 czerwca 2009 r. dr Dorota Kołodyńska oraz mgr Anna Wołowicz i mgr Magdalena Greluk z Zakładu Chemii Nieorganicznej uczestniczyły w XII Scientific Conference ‘Lviv Chemical Readings’ - 2009’ na Ukrainie, gdzie prezentowały wyniki swoich badań.

Jubileusz Prof. Kazimierza Sykuta 

W dniu 21 maja 2009 r. odbyła się uroczystość odnowienia doktoratu prof. dr hab. Kazimierza Sykuta w 50. rocznicę obrony pracy doktorskiej na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii UMCS (zob. stronę Jubileuszu: www.analityczna.umcs.lublin.pl/people/jubileusz.html oraz zdjęcia z uroczystości)

IV.2009 r.

Wyjazdy zagraniczne pracowników

W dniach 19-24 kwietnia 2009 r. prof. dr hab. Małgorzata Borówko oraz prof. dr hab. Stefan Sokołowski z Zakładu Modelowania Procesów Fizykochemicznych uczestniczyli w międzynawowej konferencji EGU General Assembly 2009 w Austria Center Vienna.

W dniach 20-26 kwietnia 2009 r. dr Agnieszka Kamińska-Ostęp z Zakładu Dydaktyki Chemii uczestniczyła w międzynarodowej konferencji m-ICTE2009 w Portugalii, gdzie prezentowała poster „The use of information technologies in teaching chemistry to syslexic students”.

W dniach 21-24 kwietnia 2009 r. dr Paweł Szabelski z Zakładu Chemii Teoretycznej przebywał w Materials Science Institute Barcelona w Hiszpanii w celu konsultacji naukowych oraz prezentacji wyników projektu MNiSW.

W dniach 23-26 kwietnia 2009 r. dr hab. Jan Rayss prof. nadzw. UMCS oraz dr Jan Wójcik z Zakładu Technologii Światłowodów brali udział w seminarium sprawozdawczym Programu Phosfos zorganizowanym w Pradze (Republika Czeska).

W dniach 29 kwietnia – 2 maja 2009 r. dr Jan Wójcik z Zakładu Technologii Światłowodów przebywał w Bordeaux we Francji na zaproszenie firmy EOLITE Systems.

Wizyty gości

W dniach 17 marca – 10 kwietnia na zaproszenie prof. dr hab. Romana Lebody z Zakładu Metod Chromatograficznych przebywał dr Volodymyr Sydorchuk z Narodowej Akademii Nauk Ukrainy. Celem przyjazdu było wykonanie badań z zakresu „zielonej chemii”, przygotowanie materiałów na dwie międzynarodowe konferencje, udział w szkoleniu dotyczącym obsługi nowo instalowanego urządzenia do mechanochemii.

W dniach 16 marzec – 5 kwiecień 2009 r. na zaproszenie prof. dr hab. Stefana Sokołowskiego przebywał dr Stepan Petrovych Hlushak z Institute for Condensed Matter Physics, National Academy of Sciences of Ukraine. Celem przyjazdu była współpraca naukowa. D Steapn Perovych Hlushak wziął udział w seminarium w Zakładzie Modelowania Procesów Fizykochemicznych, na którym wygłosił wykład "Studies of phase equilibria in polydisperse fluids"

W dniach 27-30 kwiecień 2009 r. na zaproszenie prof. dr hab. Andrzeja Patrykiejewa przebywał Prof. Kurt Binder z Institute of Physics Johannes Gutenberg University Mainz (Niemcy). Celem przyjazdu była współpraca naukowa. Dr Honoris Causa UMCS Prof. Kurt Binder wygłosił wykład "Nukleation processes and their study by simulations"

III.2009 r.


Wyjazdy zagraniczne pracowników

W dniach 30 marca – 4 kwietnia 2009 r. dr Mariusz Barczak brał udział w International Balic Sea Region Conference „Functional materials and nanotechnologies” w ramach programu SURUZ.

W dniach 27 marca – 4 kwietnia 2009 r. dr Paweł Mergo i mgr inż. Jacek Klimek przebywali na Cyprze - brali udział w Spring School „Lectures in Advanced Fibre Optics” oraz COST299 Technical Meeting. Organizatorem był Frederick University, Cypr.

W dniach 30 marca – 4 kwietnia 2009 r. dr Aleksandra Szcześ oraz mgr Konrad Terpiłowski przebywali w Niemczech. Brali udział w szkoleniu: „Interfacial Engineering in nanotechnology” COST 43.

II.2009 r.

Wyjazdy zagraniczne pracowników

W dniach 4-27 lutego 2009 r. prof. dr hab. Stefan Sokołowski z Zakładu Modelowania Procesów Fizykochemicznych przebywał w UNAM w Mexico City (Meksyk). Celem wyjazdu była współpraca naukowa z Profesorem Orestem Pizio.

W dniach 5-8 lutego 2009 r. dr hab. Janusz Ryczkowski prof. nadzw. UMCS z Zakładu Technologii Chemicznej uczestniczył w spotkaniu Eurobachelor i Eromaster Label Committee zorganizowanym w Salonikach w Grecji.

W dniach 9 lutego – 16 grudnia 2009 r. dr Agata Bartyzel z Zakładu Chemii Ogólnej i Koordynacyjnej przebywa na stażu naukowym w The Environmental Analytical Chemistry, School of Chemistry, University of the Witwatersrand w Republice Południowej Afryki.

W dniach 11-14 lutego 2009 r. prof. dr hab. Stanisław Chibowski z Zakładu Radiochemii i Chemii Koloidów brał udział w spotkaniu grupy ekspertów w sprawie powołania Uniwersytetu Polsko-Ukraińskiego (Ukraina).

W dniach 22-27 lutego 2009 r. dr Dorota Kołodyńska z Zakładu Chemii Nieorganicznej brała udział w konferencji naukowej na Ukrainie zorganizowanej przez Uniwersytet w Kijowie ‘UKMA’.

W dniach 28 luty – 5 marca 2009 r. dr hab. Ryszard M. Janiuk z Zakładu Dydaktyki Chemii brał udział w międzynarodowej konferencji nt. edukacji przyrodniczej – projekt PARSEL. Na konferencji tej przedstawił komunikat: „Pre and in-service teachers’ education promoting application of strategies enhancing pupils’ interest during process of science learning”. Organizatorem był Freie Universitat w Berlinie (Niemcy).

I.2009 r.

Doktoraty

19 stycznia 2009 r. odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Małgorzaty Jurak – uczestniczki studiów doktoranckich. Temat: „Właściwości nanowarstewek fosfolipidów osadzonych na podłożu stałym i ich zmiany pod wpływem enzymów”. Promotor: prof. dr hab. Emilian Chibowski. Recenzenci: prof. dr hab. Patrycja Dynarowicz-Łątka (Uniwersytet Jagielloński, Kraków), prof. dr hab. Bronisław Jańczuk (UMCS, Lublin). Rada Wydziału Chemii na posiedzeniu w dniu 26 stycznia br. podjęła uchwałę o nadaniu Pani mgr Małgorzacie Jurak stopnia doktora nauk chemicznych w zakresie chemii.

Wyjazdy zagraniczne pracowników

W dniach 1 stycznia – 31 marca 2009 r. dr Katarzyna Bucior z Zakładu Modelowania Procesów Fizykochemicznych przebywa na stypendium w Niemczech.

W dniach 10-14 stycznia 2009 r. dr hab. Ryszard Dobrowolski z Zakładu Chemii Analitycznej i Analizy Instrumentalnej brał udział w Konwencji międzynarodowych trenerów TrainMiC (Metrologia w Chemii) zorganizowanej w Słowenii. Organizatorem był IRMM, Geel (Belgia).

W dniach 13-17 stycznia 2009 r. dr hab. Jan Rayss prof. nadzw. UMCS z Zakładu Technologii Światłowodów przebywał w Vrije Universiteit Brussels (Belgia). Celem wyjazdu był Final Network of Excellence NEMO meeting. Było to końcowe spotkanie Sieci Doskonałości NEMO, w której bierze udział Zakład Technologii Światłowodów. Recenzenci zewnętrzni ocenili bardzo wysoko 4-letnią działalność sieci. Zakład Technologii Światłowodów został wyróżniony jako jeden z najbardziej aktywnych w ramach konsorcjum, a osiągnięcia w dziedzinie technologii światłowodów uzyskały osobną prezentację.

Inne

Dr hab. Janusz Ryczkowski prof. nadzw. UMCS przystąpił do projektu: „Wsparcie Regionalnego Systemu Innowacji” realizowanego przez Departament Gospodarki i Innowacji. Uchwałą Zarządu Województwa Lubelskiego zatwierdzono kandydaturę Pana Profesora jako członka Zespołu Oceniającego – Eksperta

17 stycznia 2009 roku w Collegium Chemicum im. Profesora Andrzeja Waksmundzkiego, odbyło się zebranie Sekcji Dydaktycznej Oddziału Lubelskiego Polskiego Towarzystwa Chemicznego. W programie zebrania były m.in. wykłady: dr hab. Andrzeja Komosy pt. „Izotopy promieniotwórcze w środowisku” oraz dr Sabiny Magierskiej pt. "Historia i metodologia nauk przyrodniczych - co na ten temat powinien wiedzieć nauczyciel".

2009 - XII, XI, X, VI-IX, V, VI, III, II, I