Biuletyny Dziekana w 2008 r.

2008 - XI, X, IX, VI-VIII, V, VI, III, II, I

XII.2008 r.

Doktoraty

1 grudnia 2008 r. odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Wiesława Tarnawskiego – uczestnika niestacjonarnych studiów doktoranckich. Temat: „Synteza nienasyconych żywic poliestrowych z układami cykloalkenowymi”. Promotor: dr hab. Tadeusz Matynia prof. nadzw. UMCS. Recenzenci: dr hab. inż. Wiktor Bukowski prof. PRz (Politechnika Rzeszowska, Rzeszów), dr hab. Jan Rayss prof. nadzw. UMCS (Lublin). Rada Wydziału Chemii na posiedzeniu w dniu 8 grudnia podjęła uchwałę o nadaniu stopnia doktora nauk chemicznych w zakresie chemii mgr inż. Wiesławowi Tarnawskiemu.

2 grudnia 2008 r. odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Moniki Kalinowskiej z Politechniki Białostockiej. Temat: „Fizykochemiczne i mikrobiologiczne badania wybranych aromatycznych kwasów karboksylowych i ich kompleksów z metalami”. Promotor: prof. dr hab. Włodzimierz Lewandowski z Politechniki Białostockiej. Recenzenci: prof. dr hab. Helena Puzanowska-Tarasiewicz (Uniwersytet w Białymstoku), dr hab. Janusz Ryczkowski prof. nadzw. UMCS (Lublin). Rada Wydziału Chemii na posiedzeniu w dniu 8 grudnia podjęła uchwałę o nadaniu stopnia doktora nauk chemicznych w zakresie chemii mgr Monice Kalinowskiej.

19 grudnia 2008 r. odbyły się publiczne obrony rozpraw doktorskich:
- mgr Ireneusza Grabowskiego uczestnika niestacjonarnych studiów doktoranckich. Temat: „Wybrane metody analityczne w analizie zawartości siarki i benzenu w paliwach płynnych”. Promotor: dr hab. Dobiesław Nazimek prof. nadzw. UMCS. Recenzenci: prof. dr hab. inż. Andrzej Świątkowski (Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa), dr hab. Janusz Ryczkowski prof. nadzw. UMCS (Lublin).
- mgr Beaty Podkościelnej – asystentki w Zakładzie Chemii Polimerów. Temat: „Synteza i badanie właściwości polimerowych wypełnień do HPLC opartych na bifenolach”. Promotor: prof. dr hab. Barbara Gawdzik. Recenzenci: dr hab. inż. Jacek Lubczak prof. nadzw. PRz (Politechnika Rzeszowska, Rzeszów), dr hab. Anna Kulty (UMCS, Lublin).

Wizyty gości

W dniach 8-14 grudnia 2008 r. na zaproszenie profesora Władysława Rudzińskiego – kierownika Zakładu Chemii Teoretycznej przebywali: dr Alexandros Chremos, dr Andrew J. Alexander, dr Philip J. Camp oraz dr Georg Ganzenmueller z University of Edinburgh (United Kingdom). Celem przyjazdu była współpraca naukowa oraz wygłoszenie wykładów nt.: “Magnetic fluids” - Dr. Philip J. Camp, „Single-walled carbon nanotubes: growth mechanisms and fluorine plasma funcionalization” - Dr. Andrew J. Alexander, „Polimer physisorption: from chains to stars” – Alexandros Chremos, „Flat histogram Monte Carlo sampling schemes” - Georg Ganzenmueller.

Wyjazdy zagraniczne pracowników

W dniach 15-21 grudnia 2008 r. dr Marek Stankevič oraz mgr Sylwia Sowa - z Zakładu Chemii Organicznej przebywali we Francji w Ecole Pollytechnique w Paryżu w ramach programu Polonium.

XI.2008 r.

DOKTORATY 

24 listopada 2008 r. odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Mateusza Kobielskiego - asystenta w Zakładzie Metod Chromatograficznych. Temat: „Badanie relacji pomiędzy stężeniem wolnej formy leku a jego całkowitym stężeniem w wybranych układach lek-białko”. Promotor: prof. dr hab. Andrzej. L. Dawidowicz. Recenzenci: prof. dr hab. Cezary J. Kowalski (Uniwersytet Przyrodniczy, Lublin), prof. dr hab. Wiesław Wasiak (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu). Rada Wydziału Chemii na posiedzeniu w dniu 8 grudnia podjęła uchwałę o nadaniu stopnia doktora nauk chemicznych w zakresie chemii mgr Mateuszowi Kobielskiemu.

WYJAZDY ZAGRANICZNE PRACOWNIKÓW

W dniach 23-29 listopada 2008 r. dr Paweł Mergo (Zakład Technologii Światłowodów) uczestniczył w konferencji naukowej na Ukrainie. 

W dniach 26-29 listopada 2008 r. dr hab. Ryszard M. Janiuk (Zakład Dydaktyki Chemii) uczestniczył wraz z doktorantami w międzynarodowym seminarium nt. prac doktorskich z dydaktyki chemii, zorganizowanym na Uniwersytecie w Bratysławie (Słowacja). 

W dniach 23 listopada 2008 r. - 22 stycznia 2009 r. prof. dr hab. Krzysztof Woliński (Zakład Chemii Teoretycznej) brał udział w realizacji programu badawczego w USA. 

W dniach 14-24 listopada 2008 r. dr hab. Irena Malinowska (Zakład Chromatografii Planarnej) uczestniczyła w realizacji badań naukowych w Rosji. 

W dniach 24 listopada – 1 grudnia 2008 r. dr Paweł Szabelski (Zakład Chemii Teoretycznej) przebywał w Katmolieke Univeriteit Leuven w Belgii w celu konsultacji naukowych. 

W dniach 19-22 listopada 2008 r. dr Mariusz Barczak (Zakład Chemii Teoretycznej) uczestniczył w seminarium naukowym zorganizowanym w Niemczech. 

W dniach 19-22 listopada 2008 r. dr hab. Jan Rayss prof. nadzw. UMCS (Zakład Technologii Światłowodów) brał udział w seminarium sprawozdawczym programu PHOSFOS w Belgii.

W dniach 17-22 listopada 2008 r. prof. dr hab. Andrzej Patrykiejew (Zakład Modelowania Procesów Fizykochemicznych) przebywał w Instytucie Fizyki UJG Maisz (Niemcy). Celem wyjazdu była współpraca naukowa z profesorem K. Binderem.

W dniach 1 listopada – 31 grudnia 2008 r. dr Katarzyna Bucior (Zakład Modelowania Procesów Fizykochemicznych) przebywa w Niemczech w celu kontynuacji stypendium naukowego.

X.2008 r.

WYJAZDY ZAGRANICZNE PRACOWNIKÓW.

W dniach 6-8 października br. prof. dr hab. Barbara Gawdzik, dr hab. Jan Rayss prof. nadzw. UMCS, dr Wiesław Rudź oraz mgr Małgorzata Gil – słuchaczka studiów doktoranckich na Wydziale Chemii brali udział w seminarium dot. realizacji umowy o współpracy UMCS – Uniwersytet w Reims – EADS (Francja).

Dr Wojciech Rżysko w dniach 1.10.-31.12.br. przebywał w Niemczech w celu kontynuacji stypendium Alexandra von Humboldta.

Dr Sławomir Frynas wyjechał do Francji na staż podoktorski (15.10.br. -15.09.2009 r.)

W dniach 15-19.10.2008 r. dr hab. Ryszard M. Janiuk brał udział w zebraniu roboczym w Irlandii, związanym z realizacją projektu CROSSNET.

IX.2008 r.

DOKTORATY

15 września br. odbyła się publiczna obrona pracy doktorskiej nt.: „Enancjoselektywne reakcje Pausona-Khanda z udziałem chiralnych ligandów fosfinowych” mgr Kamila Dziuby, asystenta w Zakładzie Chemii Organicznej. Promotor: prof. dr hab. K. Michał Pietrusiewicz (UMCS-Lublin). Recenzenci: prof. dr hab. Józef Drabowicz (CBMiM PAN – Łódź); prof. dr hab. inż. Janusz Rachoń (Politechnika Gdańska). Rada WCh na posiedzeniu w dniu 29 września br. nadała Panu Magistrowi stopień doktora nauk chemicznych.

WYJAZDY ZAGRANICZNE PRACOWNIKÓW

W dniach 6-13 września br. prof. dr hab. Emilian Chibowski – kierownik Katedry Chemii Fizycznej, przebywał na Uniwersytecie w Ariel (Izrael). Celem wyjazdu było wygłoszenie wykładu.

W dniach 7-12 września br. dr hab. Janusz Ryczkowski prof. nadzw., dr Wojciech Gac oraz mgr Witold Zawadzki z Zakładu Technologii Chemicznej brali udział w międzynarodowej konferencji: IX Pannonian International Symposium on Catalysis w Štrbské pleso (Słowacja).

W dniach 7-12 września br. dr hab. Janusz Ryczkowski prof. nadzw. brał udział w spotkaniu Eurobachelor i Euromaster Label Commmittee w Salonikach (Grecja).

W dniach 25-27 września br. dr hab. Andrzej Machocki prof. nadzw. z Zakładu Technologii Chemicznej uczestniczył w konferencji inauguracyjnej projektów pierwszego konkursu „Innovative, Sustainable Catalytic Processes with Improved Energy and Carbon Efficiency” sieci Europejskiej Przestrzeni Badawczej ACENE ERA-NET (Applied Catalysis European Network) w ACENET ERA-NET w Amsterdamie (Holandia).

W dniach 20-28 września br. dr hab. Jan Rayss prof. nadzw., dr Paweł Mergo, dr Jan Wójcik, mgr inż. Jacek Klimek, mgr Mariusz Makara z Zakładu Technologii Światłowodów brali udział w konferencji międzynarodowej w Belgii.

W dniach 21-25 września br. prof. dr hab. K. Michał Pietrusiewicz – kierownik Zakładu Chemii Organicznej przebywał we Francji. Celem wyjazdu była współpraca naukowa w ramach programu POLONIUM.

W dniach 23-27 września br. dr hab. Ryszard M. Janiuk brał udział w konferencji naukowej (Czechy).

W dniach 26-30 września br. prof. dr hab. K. Michał Pietrusiewicz i dr Marek Stankevič z Zakładu Chemii Organicznej brali udział w konferencji naukowej (Niemcy).

LUBELSKI FESTIWAL NAUKI

W dniach 20-26 września 2008 r. obywały się różne imprezy towarzyszące „V Lubelskiemu Festiwalowi Nauki”. Na Wydziale Chemii UMCS w dniach 22-26 września br. pracownicy Wydziału zaprezentowali n/w wykłady oraz pokazy chemiczne: 

 •  „Pokazy z chemii nieorganicznej, czyli to co w chemii najciekawsze”- prof. Z. Hubicki, 
 •  „Promieniotwórczy gaz radon w środowisku człowieka” – dr hab. A. Komosa, 
 •  „Promieniowanie rentgenowskie w badaniach budowy materii” – dr hab. Z. Rzączyńska prof. nadzw. 
 •  „Tło promieniotwórcze środowiska, pomiary dawek promieniowania” – dr hab. J. Solecki, 
 •  „Układy koloidalne” – dr hab. M. Szymula, 
 •  „Chemia jako motor postępu” – dr O.M. Demchuk, 
 •  „Ciekawe doświadczenia chemiczne” – dr O.M. Demchuk, 
 •  „Wielcy uczelni w anegdocie” – dr W. Wołodkiewicz, 
 •  „Czy wiesz na czym jesz?” – dr M. Iwan, 
 •  „Zostań Sherlockiem Holmesem” – dr R. Kurpiel-Gorgol, 
 •  „Co łączy katalizatory z samochodami?” – dr hab. J. Ryczkowski prof. nadzw., 
 •  „Wielkie pytania” – dr hab. D. Nazimek prof. nadzw.

VI-VIII.2008 r.

DOKTORATY

10 czerwca br. odbyła się publiczna obrona pracy doktorskiej nt.: „Oznaczanie wybranych metali szlachetnych metodą absorpcyjnej spektrometrii atomowej z atomizacją elektrotermiczną i techniką dozowania zawiesiny po wstępnym zagęszczeniu na węglu aktywnym” mgr Michała Adama Kuryło, słuchacza stacjonarnych studiów doktoranckich. Promotor: dr hab. Ryszard Dobrowolski (UMCS-Lublin). Recenzenci: prof. dr hab. inż. Andrzej Świątkowski (WAT Warszawa); prof. dr hab. Władysław Janusz (UMCS- Lublin). Rada WCh na posiedzeniu w dniu 16 czerwca br (Protokół nr 219) nadała Panu Magistrowi stopień doktora nauk chemicznych.

17 czerwca br. odbyła się publiczna obrona pracy doktorskiej nt.: „Rola kierunkowych oddziaływań międzycząsteczkowych w sieci krystalicznej amidów cyklicznych” mgr Barbary Luizy Mirosław, asystentki w Zakładzie Krystalografii. Promotor: dr hab. Anna Kozioł prof. nadzw. (UMCS-Lublin). Recenzenci: prof. dr hab. Maria Gdaniec (UAM w Poznaniu); prof. dr hab. Barbara Oleksyn (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie).

WIZYTY GOŚCI.

W dniach 25–28.06 br. na zaproszenie dziekana Wydziału Chemii – prof. dr hab. Andrzeja Dąbrowskiego przebywał profesor Fernando Gonzalez-Caballero z Universidad de Granada Departemento de Fisica Aplicada (Hiszpania) – Honorowy Profesor UMCS. Pan Profesor w dniu 26 czerwca br. wygłosił wykład nt.: „Physico-Chemical Studiem on Inteligent Lubricants Used in Srock-Absorbent Devices” dla studentów, doktorantów oraz pracowników Wydziału.

W dniach 7–12.07 br. na zaproszenie kierownika Zakładu Chemii Organicznej – prof. dr hab. K. Michała Pietrusiewicza przebywał profesor Sylvain JUGE z Université de Bourgogne ICMUB z Francji. Celem przyjazdu była współpraca naukowa.

WYJAZDY ZAGRANICZNE PRACOWNIKÓW.

W czerwcu:

W dniach 9-15 czerwca br. prof. dr hab. Jacek Goworek i dr Mariusz Barczak brali udział w międzynarodowej konferencji: The 8th International Sympodium on the Characterisation of Porous Solids (COPS VIII) w Edynburgu (Wielka Brytania).

W dniach 9-16 czerwca br. adiunkci z Zakładu Radiochemii i Chemii Koloidów: dr Elżbieta Grządka i dr Ewa Skwarek przebywały w Instytucie Badań Jądrowych w Dubnej (Rosja). Celem wyjazdu były badania naukowe.

W dniach 18-20 czerwca br. dr Jan Wójcik z Zakładu Technologii Światłowodów przebywał w IPHT Jena (Niemcy). Celem wyjazdu były konsultacje naukowe.

W dniach 22 czerwca – 18 lipca br. mgr Mariusz Makara i mgr inż. Krzysztof Skorupski z Zakładu Technologii Światłowodów przebywali we Vrije Universiteit Brussels (Belgia) w ramach umowy międzyrządowej między rządami Polski i Flandrii. Celem wyjazdu były konsultacje naukowe.

W dniach 22-26 czerwca br. dr Małgorzata Maciejewska i mgr Beata Podkościelna z Zakładu Chemii Polimerów brały udział w Polymer Networks Group Conference w University of Cyprus – Nicosia w Larnaca (Cypr).

W dniach 22-27 czerwca br. prof. dr hab. K. Michał Pietrusiewicz – kierownik Zakładu Chemii Organicznej brał udział w międzynarodowej konferencji ICOS-17 w Daejeon (Korea).

W dniach 24-29 czerwca br. prof. Jolanta Narkiewicz-Michałek z Zakładu Chemii Teoretycznej brała udział w międzynarodowej konferencji w Moskwie (Rosja) - III International Conference on Colloid Chemistry and Physicochemical Mechanics, gdzie wygłosiła wykład nt.: „Activity of selected antioxidants in micellar systems”. Organizatorem konferencji była Russian Academy of Sciences – Scientific Council on Colloid Chemistry and Physicochemical Machanics, Moskow State University, Chemical Faculty.

W dniach 26 czerwca – 2 lipca br. prof. dr hab. Małgorzata Borówko, prof. dr hab. Andrzej Patrykiejew, prof. dr hab. Stefan Sokołowski, dr Paweł Bryk z Zakładu Modelowania Procesów Fizykochemicznych brali udział w międzynarodowej konferencji 7th Liguid Matter Conference (prezentacja posterów).

W dniach 29 czerwca – 3 lipca br. prof. Jan Rayss, dr Paweł Mergo i dr Jan Wójcik z Zakładu Technologii Światłowodów brali udział w spotkaniu planującym dalsze działania Workpackage 3 Network of Excellence NEMO oraz w Scientific Meeting of Network of Excellence „NEMO”

W lipcu:

W dniach 3-8 lipca br. dr Jan Wójcik oraz dr Paweł Mergo (3-12 lipca br.) z Zakładu Technologii Światłowodów przebywali we Vrije Universiteit Brussels (Belgia). Celem wyjazdu były konsultacje naukowe.

W dniach 5-9 lipca br. dr Agnieszka Kamińska-Ostęp z Zakładu Dydaktyki Chemii brała udział w międzynarodowej konferencji 9th ECRICE – plakat nt. Chemistry teachers` knowledge concerning teaching dyslexic pupils based on research.

W dniach 7-14 lipca br. dr Paweł Szabelski z Zakładu Chemii Teoretycznej przebywał w Stuttgart (Niemcy). Celem wyjazdu były konsultacje naukowe.

W dniach 12-23 lipca br. dr Mariusz Barczak z Zakładu Chemii Teoretycznej przebywał w Hiszpanii: w Santiago de Compostella (12-17.07) – udział w 19th IUPAC Conference on Physical Organic Chemistry; w Barcelonie (17-23.07) – udział w konferencji Euroscience Open Forum 2008.

W dniach 12-18 lipca br. mgr Konrad Terpiłowski z Zakładu Metod Chromatograficznych brał udział w Sixth International Sympodium on Contact Angle, Wettability and Adhesion, w University of Maine (USA).

W dniach 19- 25 lipca br. dr Mariola Iwan z Zakładu Chemii Ogólnej i Koordynacyjnej oraz dr Olech Demczuk z Zakładu Chemii Organicznej brali udział w konferencji naukowej International Conference Coordination Chemistry #38, w ICCC38, Kenes International (Izrael).

W sierpniu:

W dniach 1 sierpnia - 30 września br. dr Tomasz Janowski przebywał na stażu naukowym w USA.

W dniach 17-23 sierpnia br. odbyła się międzynarodowa konferencja SIS 2008 – 17th International Symposium on Surfactants in Solution, w której udział wzięli: z Katedry Chemii Fizycznej Zakładu Zjawisk Międzyfazowych: prof. dr hab. Emil Chibowski, dr hab. Lucyna Hołysz prof. nadzw., dr Anna Zdziennicka, dr Aleksandra Szcześ, dr Katarzyna Szymczyk oraz z Zakładu Radiochemii i Chemii Koloidów: dr hab. Marta Szymula i z Zakładu Chemii Teoretycznej: dr Mateusz Drach.

W dniach 16-26 sierpnia br. dr Paweł Szabelski z Zakładu Chemii Teoretycznej przebywał w Wielkiej Brytanii. Celem wyjazdu były konsultacje naukowe.

W dniach 23-28 sierpnia br. dr Mariusz Barczak z Zakładu Chemii Teoretycznej brał udział w międzynarodowym Seminarium (Włochy).

W dniach 31 sierpnia – 6 września br. dr Mariusz Barczak z Zakładu Chemii Teoretycznej brał udział w międzynarodowym Kongresie (Chorwacja).

XVIII OGÓLNOPOLSKIE SPOTKANIE DZIEKANÓW WYDZIAŁÓW CHEMICZNYCH „CHEMIA 08”

W dniach 25-27 czerwca 2008 r. w Krynicy-Zdrój, w Ośrodku Rehabilitacyjno-Wypoczynkowym Panorama odbyła się XVIII Ogólnopolska Konferencja – „Chemia 08”, zorganizowana przez Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie we współpracy z: Wydziałem Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Wydziałem Chemii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Polskim Towarzystwem Chemicznym.
Jest ona kontynuacją konferencji dydaktycznych organizowanych w Kazimierzu nad Wisłą (1991-1994), w Krynicy – Czarnym Potoku (1995-2004) i Krynicy-Zdrój (2005-2007). Podstawowym jej celem była wymiana doświadczeń na tematy interesujące środowisko: reformy edukacji, reformy strukturalne szkolnictwa wyższego i nauki, programów i planów studiów, a także integracja akademickiego ośrodka chemicznego.

Do udziału w konferencji zapraszani są przedstawiciele wszystkich uczelni prowadzących studia chemiczne. Wydział Chemii UMCS w Lublinie reprezentowali z kadencji 2005-2008: dziekan Wydziału Chemii – prof. dr hab. Andrzej DĄBROWSKI i prodziekan ds. Dydaktyki WCh - prof. dr hab. Władysław JANUSZ oraz na kadencję 2008-2012 prodziekan ds. Dydaktyki WCh - prof. dr hab. Stanisław Pikus.

V.2008 r.

WIZYTY GOŚCI.

W dniach 6–9.05.br. na zaproszenie dziekana WCh - prof. dr hab. Andrzeja Dąbrowskiego przebywał dr Marek Czernicki z Ecole Nationale Superieure de Chimie de Lille z Francji. W tych dniach Pan Doktor wygłosił cykl wykładów nt.: Rozwiązywanie wybranych problemów w inżynierii chemicznej z wykorzystaniem programu „Aspen Plus”, które były kierowane przede wszystkim do słuchaczy studiów doktoranckich oraz do studentów WCh – zwłaszcza dyplomantów i magistrantów.

W dniach 12–16.05.br. na zaproszenie dziekana WCh - prof. dr hab. Andrzeja Dąbrowskiego oraz kierownika Zakładu Chemii Organicznej – prof. dr hab. K. Michała Pietrusiewicza przebywał prof. dr Peter Eilbracht z Technische Universität Dortmund Organische Chemie z Niemiec. W tych dniach Pan Profesor wygłosił cykl wykładów nt.: Industrial Organic Synthesis. From Basic Chemicals to Pharmaceuticals and Natura Compounds Production. Wykłady te skierowane były przede wszystkim do słuchaczy studiów doktoranckich oraz do studentów WCh – zwłaszcza dyplomantów i magistrantów.

WYJAZDY ZAGRANICZNE PRACOWNIKÓW.

W dniach 5-7 maja br. profesor Janusz Ryczkowski – prodziekan WCh brał udział w międzynarodowym spotkaniu Eurobachelor and Euromaster Label Committee w Lille (Francja). Pobyt związany był z akredytacją kierunku chemicznego na Uniwersytecie w Lille.

W dniach 14-17 maja br. profesor Janusz Ryczkowski – prodziekan WCh brał udział w dorocznym spotkaniu ECTNA – European Chemistry Thematic Network Association w Helsinkach (Finlandia) oraz w spotkaniu Komitetu Eurobachelor i Euromaster. W trakcie spotkania profesor Janusz Ryczkowski ponownie został wybrany na 2-letnią kadencję w latach 2008-2010, w skład Eurobachelor and Euromaster Label Committee.

W dniach 14-17 maja br. dr Jarosław Dymara z Zakładu Dydaktyki Chemii i mgr Witold Zawadzki z Zakładu Technologii Chemicznej brali udział w dorocznym spotkaniu ECTNA – European Chemistry Thematic Network Association w Helsinkach (Finlandia).

W dniach 14-17 maja br. dr Jerzy Niećko z Zakładu Chemii Środowiskowej brał udział w konferencji Eco-Balt 2008 w Riga Technical University (Łotwa), gdzie zaprezentował współautorski (z prof. D. Nazimkiem) referat nt.: „Novel Catalytic Metod for the Removal of SO2 and NOx from Combustion Gases”.

W dniach 15-22 maja br. profesor Piotr Staszczuk z Zakładu Fizykochemii Powierzchni Ciała Stałego brał udział w międzynarodowym „Word Congress of Idustrial Biotechnology – 2008” w Japonii.

W dniach 17-23 maja br. profesor Emil Chibowski – kierownik Katedry Chemii Fizycznej oraz profesor Lucyna Hołysz z Zakładu Zjawisk Międzyfazowych prezentowali wyniki badań na „8th International Electrokinetics Conference, ELKIN 2008” w Santa Fe (USA).

W dniach 23-30 maja br. dr Mariusz Barczak z Zakładu Chemii Teoretycznej brał udział w International Sympodium NANOPOROUS MATERIALS-V (NANO-5) w Vancouver (Kanada).

W dniach 25-30 maja br. dr hab. Andrzej Komosa z Zakładu Radiochemii i Chemii Koloidów brał udział w międzynarodowej konferencji „Advances In Liquid Scintillation Spektrometry LSC2008” w Paul Scherrer Instytut, Villigen (Szwajcaria).

W dniach 24-30 maja br. profesor K. Michał Pietrusiewicz oraz dr Marek Stankevic z Zakładu Chemii Organicznej brali udział w „International Conference on Chemistry of Phosphorus Compounds – ICCPC-XV” w Sankt Petersburg (Rosja), gdzie zaprezentowali wykłady (odpowiednio: 30-minutowy i 20-minutowy). Ponadto profesor K.M. Pietrusiewicz przewodniczył obradom sesji.

W dniach 30 maja – 6 czerwca br. profesor Andrzej Dąbrowski i dr Mariusz Barczak z Zakładu Chemii Teoretycznej brali udział w międzynarodowej konferencji „Interfaces Against Pollution IAP2008” w Kioto (Japonia).

PROMOCJA NIE Z TEJ ZIEMI

Tak „Gazeta Wyborcza” (8.05.2008r.) zatytułowała informację nt. wizyty na Wydziale Chemii w dniu 16 maja br. – kosmonauty generała Mirosława Hermaszewskiego – pierwszego i jedynego Polaka, który był w kosmosie w czerwcu 1978 roku. Zbliżała się właśnie rocznica historycznego lotu w kosmos. Około półtora roku temu otrzymaliśmy z NASA próbki gruntu księżycowego i wtedy powstał pomysł zaproszenia do nas Polaka, który był najbliżej Księżyca. Kosmonautę zaprosił dziekan WCh – prof. dr hab. Andrzej Dąbrowski, rektor-elekt UMCS. W Collegium Chemicum, w auli im. profesora Andrzeja Waksmundzkiego odbyło się kilkugodzinne spotkanie z Gościem. W trakcie spotkania przez kierownika Laboratorium – dr Ewarysta Mendyka zaprezentowane zostały wyniki badań otrzymanych próbek pyłu księżycowego. Następnie generał Mirosław Hermaszewski opowiedział o swoich niesamowitych, „nie z tej ziemi” wrażeniach z pobytu w kosmosie. Uczestnicy wypełnionej po brzegi auli WCh z zaciekawieniem wysłuchali opowieści Gościa i obejrzeli zaprezentowane przez niego zdjęcia z kosmosu. Następnie kosmonauta gen. M. Hermaszewski udzielił wyczerpujących, obszernych odpowiedzi na pytania z Sali. Obecni byli również fotoreporterzy z mediów: radia, telewizji oraz gazet regionalnych. Na zakończenie wielu uczestników niezapomnianego spotkania otrzymało zdjęcie kosmonauty, z wpisanym indywidualnie dla każdej osoby „na gorąco” autografem.

LIST INTENCYJNY - WSPÓŁPRACA BADAWCZO-ROZWOJOWA

W dniu 20 maja br. podpisany został list intencyjny w sprawie współpracy pomiędzy Wydziałem Chemii UMCS w Lublinie reprezentowanym przez: prof. dr hab. Andrzeja Dąbrowskiego – dziekana WCh i dr hab. Janusza Ryczkowskiego prof. nadzw. UMCS – prodziekana WCh oraz GT85 Polska Sp. z o.o. (ul. Tokarska 9b, 20-210 Lublin) reprezentowanym przez Panów: Zbigniewa Kuranta – prezesa Spółki i Waldemara Cabana – wiceprezesa Spółki.

Zainteresowane strony deklarują współpracę badawczo-rozwojową, obejmującą ogólną problematykę procesów chemicznych na powierzchni metali, współpraca będzie realizowana z udziałem studentów Wydziału w postaci praktyk studenckich, prac magisterskich i specjalistycznych badań w ramach grantów naukowych pozyskanych na ten cel. Szczegółowe zasady współpracy zostaną opracowane w oparciu o stosowne zasady prawne.

Pierwszym wymiernym efektem podpisanego porozumienia będzie w roku akad. 2008/2009 rozpoczęcie realizacji 4 prac magisterskich w Zakładzie Technologii Chemicznej.

RECYKLING NADZIEJĄ LUDZKOŚCI

Co roku w Polsce produkowane jest 300 tysięcy ton odpadów elektronicznych i elektrycznych. Wyrzucanie ich na śmietnik jest nie tylko szkodliwe dla środowiska, ale jest marnotrawstwem, na które nie mogą sobie pozwolić nawet najbogatsze kraje świata. Nowe dyrektywy unijne wprowadzają obowiązek selektywnej zbiórki „elektrośmieci”, w ilości co najmniej 4 kg w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Obecnie selektywna zbiórka śmieci obejmuje tylko 3% odpadów, podczas gdy powinno być 75%. Tak zły stan rzeczy wynika z małej świadomości społeczeństwa oraz niewystarczającej ilości punktów selektywnej zbiórki odpadów. Wychodząc z złożenia, że lepiej edukować niż karać, Wydział Chemii wziął udział w realizacji projektu „Recykling komputerów oraz pozostałego sprzętu elektronicznego”. Dzięki środkom pozyskanym z Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz wsparcia budżetu państwa dla organizacji pozarządowych udało się przeszkolić ponad 200 osób w zakresie realizacji obowiązków wynikających z Ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. Odrębną część projektu stanowiła edukacja dorosłych poprzez dzieci i młodzież. Podczas szkoleń ponad 100 nauczycieli otrzymało materiały dydaktyczne, promujące ochronę środowiska i ideę recyklingu. Młodzież szkół podstawowych i gimnazjów uczestniczyła w konkursie plastycznym „Żyj w zgodzie z naturą – zbieraj elektrośmieci”. Napłynęło ok. 300 prac konkursowych, które były prezentowane na Wydziale Chemii, podczas konferencji wieńczącej realizację tego projektu. Profesor Andrzej Dąbrowski -dziekan Wydziału Chemii w dniu 26 maja 2008 r. otworzył konferencję nt.: „Recykling komputerów oraz pozostałego sprzętu elektronicznego i elektrycznego”. Podczas konferencji profesor Krisztina Laszko z Uniwersytetu Technologiczno-Ekonomicznego w Budapeszcie (Węgry) wygłosiła wykład - „Dobre praktyki dotyczące wprowadzania na rynek węgierski elektrośmieci oraz ich recykling”. Profesor Dobiesław Nazimek - kierownik Zakładu Chemii Środowiskowej WCh wygłosił wykład - „Recykling jako konieczność ludzkości i cenne źródło pozyskiwania surowców”. Ciekawym uzupełnieniem informacji, dotyczących sposobów organizacji selektywnej zbiórki odpadów i kontroli dotyczących realizacji obowiązków ustawowych w zakresie odzyskiwania elektrośmieci, była prezentacja przez dr Ewarysta Mendyka - kierownika Laboratorium Analitycznego WCh - wyników badań substancji zawartych w kineskopach telewizorów. Do współpracy przy realizacji w/w projektu udało się pozyskać Andrzeja Wasilewskiego - Prezydenta Miasta Lublina, Krzysztofa Grabczuka - Marszałka Województwa Lubelskiego, Kuratorium Oświaty w Lublinie, Regionalne Stowarzyszenie Działań Społecznych „U źródła”, Uzdrowisko Nałęczów i lubelskie media. Prof. dr hab. Andrzej Dąbrowski – dziekan Wydziału Chemii zaprasza wszystkich pracowników i studentów do udziału w zbiórce elektrośmieci, które można bezpłatnie oddać codziennie w budynku Małej Chemii w godzinach 8-11. Kontakt: Zbigniew Drzazga (tel. 081-537-56-35).

ZAKOŃCZENIE 54 OLIMPIADY CHEMICZNEJ

W dniu 9 maja 2008 r. w sali 625 Wydziału Chemii UMCS w Lublinie odbyła się uroczystość zakończenia 54 Olimpiady Chemicznej, połączona z wręczeniem nagród zawodnikom zakwalifikowanym do zawodów II stopnia oraz upominków nauczycielom przygotowującym uczniów do zawodów. Dziekan Wydziału Chemii – Profesor Andrzej Dąbrowski ufundował nagrody książkowe dla laureatów tego etapu. Wśród osób, które zaszczyciły swoją obecnością tę uroczystość byli m.in.: Pani Profesor Wanda Brzyska - Przewodnicząca Komitetu Okręgowego Olimpiady Chemicznej w Lublinie, Profesorowie: Władysław Janusz i Janusz Ryczkowski - Prodziekani Wydziału Chemii oraz nauczyciele szkół średnich Lublina i okolic. Profesor Zofia Rzączyńska – kierownik Zakładu Chemii Ogólnej i Koordynacyjnej przedstawiła wykład pt.: „MOF – nowa generacja materiałów mikroporowatych”.

SPOTKANIE W I LO W ELBLĄGU.

W dniu 21 kwietnia br. w I Liceum Ogólnokształcącym w Elblągu gościł profesor Janusz Ryczkowski z Zakładu Technologii Chemicznej – absolwent tego liceum (rocznik 1978). Obecnie Pan Profesor jest prodziekanem WCh i Uczelnianym Koordynatorem Procesu Bolońskiego i ECTS oraz członkiem Polskiego Zespołu Ekspertów Bolońskich. Na spotkaniu zapoznał uczniów liceum z zagadnieniami związanymi z Procesem Bolońskim, który wprowadza ujednolicenie systemu kształcenia i oceniania we wszystkich krajach europejskich. Deklarację Bolońską podpisało 29 krajów europejskich. Młodzież została poinformowana o tym, jakie zmiany w systemie kształcenia wyższego wniósł Proces Boloński i jakie to będzie miało znaczenie w ich dalszym kształceniu. Profesor Janusz Ryczkowski wyjaśnił wszystkie wątpliwości i przekonał zebranych, że warto uczestniczyć w Procesie Bolońskim.

IV.2008 r.

MEDAL ZASŁUŻONY DLA UNIWERSYTETU MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ

Senat Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie nadał prof. dr hab. Stanisławowi Chibowskiemu medal Zasłużony dla Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej (Uchwała Nr XXI-24.1/08 Senatu UMCS w Lublinie z dnia 26 marca 2008 r.).

MIANOWANIE NA STANOWISKO PROFESORA NADZWYCZAJNEGO UMCS

Na posiedzeniu Senatu UMCS w dniu 30 kwietnia 2008 r. pozytywnie został zaopiniowany wniosek Rady Wydziału Chemii w sprawie mianowania na stanowisko profesora nadzwyczajnego UMCS na czas nieokreślony – dr hab. Jadwigi Saby z Zakładu Chemii Analitycznej i Analizy Instrumentalnej.

WIZYTY GOŚCI.

W dniach 14–16.04.br. na zaproszenie profesora Jana Rayssa z Zakładu Technologii Światłowodów przebywali: profesor Xavier Coqueret oraz doktorzy: Brigitte Befoort, Guy Larnac i Mickael Krzemiński z Francji. Celem przyjazdu była współpraca naukowa Wydziału Chemii z Uniwersytetem w Reims – Francja.

WYJAZDY ZAGRANICZNE PRACOWNIKÓW.

W dniach 6-12 kwietnia br. profesor Jan Rayss oraz doktorzy: Jan Wójcik i Paweł Mergo z Zakładu Technologii Światłowodów brali udział w międzynarodowej konferencji „Photonic Europe”, Meeting of Network of Excellence NEMO w Strasburgu (Francja).

W dniach 9-14 kwietnia br. dr hab. Ryszard M. Janiuk z Zakładu Dydaktyki brał udział w IFB Speyer (Niemcy), w warsztatach związanych z realizacją projektu CROSSNET oraz zebraniu koordynatorów projektu. Projekt CROSSNET koordynowany jest przez Instytut Edukacji Przyrodniczej w Kilonii (Niemcy) a podstawowym celem jego realizacji jest przeprowadzenie badań dotyczących nowych form doskonalenia nauczycieli przedmiotów przyrodniczych w gimnazjach.

W dniach 10-12 kwietnia br. profesor Janusz Ryczkowski – prodziekan ds. Współpracy z Zagranicą przebywał w Aalborg (Dania), w celu nawiązania współpracy naukowej oraz przedłużenia umowy w ramach programu ERASMUS.

W dniach 13-19 kwietnia br. profesor Stefan Sokołowski z Zakładu Modelowania Procesów Fizykochemicznych brał udział w międzynarodowej konferencji EGU General Assembly 2008 w Austria Center Vienna.

W dniach 17-20 kwietnia br. profesor Emil Chibowski z Katedry Chemii Fizycznej uczestniczył w obronie pracy doktorskiej w Uniwersytecie w Granadzie (Hiszpania).

W dniach 1 kwietnia – 31 maja br. dr Leszek Sałamacha z Zakładu Modelowania Procesów Fizykochemicznych przebywał w Universidad Complutense Madrid (Hiszpania) w ramach wymiany projektu ToK.

II EDYCJA PROGRAMU JOHNNIE WALKER BIZNES MIXER „10 KROKÓW DO BIZNESU”.

Na zaproszenie Prezesa Zarządu Akademickich Inkubatorów Przedsiębiorczości dziekan WCh profesor Andrzej Dąbrowski był gościem szóstego spotkania z cyklu dziesięciu – II edycji programu Johnnie Walker Biznes Mixer „10 kroków do biznesu”. Jest to seria nowoczesnych spotkań skierowana do młodych przedsiębiorców, która ma w nowatorski sposób odpowiedzieć na ich potrzeby – zainspirować do działania i stworzyć nowe możliwości rozwoju. Pierwszą część VI spotkania w kwietniu br. stanowiła dyskusja nt.: „Uwierz w siebie i skutecznie zarządzaj swoją firmą – Psychologia biznesu”.

Pierwsze inaugurujące spotkanie odbyło się 20 listopada w Warszawie, którego gościem honorowym był Pan Maciej Grabski – twórca Wirtualnej Polski, obecnie Prezes Business Angel Seed Fund.

Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości to największa w Polsce organizacja promująca przedsiębiorczość wśród młodych ludzi – jej pionierskie działania odnoszą niepowtarzalne sukcesy. Przez 3 lata działalności w ramach AIP rozpoczęło działalność ponad 500 firm założonych przez młodych ludzi.

WIOSENNY ZJAZD SEKCJI STUDENCKIEJ PTChem.

W dniach 15-20 kwietnia br. w Sulejówku k/Warszawy odbył się Wiosenny Zjazd Sekcji Studenckiej PTChem., podczas którego n/w członkowie Studenckiego Koła Naukowego Chemików „Alkahest” uzyskali:

 • w kategorii komunikaty ustne:
  I miejsce – Małgorzata Gil za komunikat z badań własnych nt.: „PhotoDSC”,
  I miejsce – Agata Maziarka i Dorota Pietras-Ożga za komunikat nt.: „Liposomy – źródło zdrowia i urody”.
 • w kategorii postery:
  I miejsce: Dorota Pietras-Ożga, Anita Płazińska i Katarzyna Targowska-Duda za poster nt.: „Świetliki na fali pożądania”,
  Wyróżnienia: Anna Borkowska: „Atmosfery obiektów Układu Słonecznego”, Artur Borkowski: „Światłowody świecące bocznie”.

KOŁO NAUKOWE „BIOAKTYWNI”

W dniach 18-20 kwietnia „Bioaktywni” wzięli udział w BaltChemie organizowanym przez studentów z Uniwersytetu Warszawskiego. Jest to międzynarodowe Forum zrzeszające studentów chemii z różnych krajów.

OGÓLNOPOLSKA SZKOŁA CHEMII

W dniach 30 kwietnia - 4 maja br. na XXVIII Ogólnopolskiej Szkole Chemii w Tleniu k/Torunia prezes Koła Naukowego „Bioaktywni” – Anna Łuczak została wybrana prezesem Akademickiego Stowarzyszenia Studentów Chemii.

Równocześnie Koło Naukowe „Bioaktywni” zostało organizatorem XXIX Ogólnopolskiej Szkoły Chemii, która odbędzie się w dniach 14-19 listopada 2008 r. w Janowie Lubelskim.

DNI CHEMIKA

W dniach 28-29 kwietnia 2008 r. po raz dziesiąty studenci i pracownicy Wydziału Chemii UMCS w Lublinie obchodzili „DNI CHEMIKA”, zorganizowane z inicjatywy Samorządu Studentów Wydziału Chemii UMCS we współpracy z Kołami Naukowymi: „Alkahest” i „Bioaktywni”.

Program uroczystości obejmował:

 • w dniu 28.04.br.: Sesję posterową, na której zaprezentowane zostały nagrodzone i wyróżnione postery na Wiosennym Zjeździe Sekcji Studenckiej PTChem.
  Sekcja Światłowodowa SKNCh „Alkahest” zorganizowała – już po raz drugi, mini-sympozjum nt.: „Światłowody i ich zastosowania”, w którym udział wzięli goście: studenci z Politechniki Wrocławskiej oraz Politechniki Lubelskiej – Koło Naukowe „Foton”.
 • W dniu 29.04.br.: Mecz koszykówki i siatkówki – „Kadra kontra studenci Wydziału Chemii.” W obu meczach lepsza była Kadra z Wydziału Chemii.
  Natomiast studencka drużyna zwyciężyła w rozgrywce tenisa stołowego.
  Dla Gości – studentów z Wrocławia zorganizowano krótki, przyspieszony kurs nt.: „Technologii światłowodów”, podczas którego mogli oni poznać „z bliska” specjalistyczny sprzęt - dotąd jedynie opisywany na wykładach.
 • Od godz. 20.00 w Klubie „Poziom” w Lublinie z udziałem władz Uczelni i Wydziału Chemii, kadry naukowej, pracowników i studentów Wydziału Chemii odbył się uroczysty, 10-ty, jubileuszowy „Bal Chemika”.

Wszystkie imprezy cieszyły się dużą frekwencją.

III.2008 r.

KOLOKWIUM HABILITACYJNE:

W dniu 17 marca br. odbyło się kolokwium habilitacyjne dr Pawła Bryka z Zakładu Modelowania Procesów Fizykochemicznych WCh UMCS w Lublinie, na podstawie rozprawy habilitacyjnej pt. „Zastosowanie teorii funkcjonału gęstości do opisu koloidów, polimerów i ich mieszanin.” Recenzentami rozprawy habilitacyjnej byli: prof. dr hab. Lech Longa z Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, prof. dr hab. Kazimierz Małysa z IKiFP PAN w Krakowie, prof. dr hab. Stanisław Janusz Romanowski z Uniwersytetu Łódzkiego oraz prof. dr hab. Władysław Rudziński z UMCS w Lublinie.

Rada Naukowa Wydziału Chemii podjęła uchwałę w przedmiocie nadania dr Pawłowi Brykowi stopnia doktora habilitowanego nauk chemicznych.

WIZYTY GOŚCI

W dniach 24.03 – 23.05.br. na zaproszenie profesora Andrzeja Patrykiejewa z Zakładu Modelowania Procesów Fizykochemicznych przebywa Doktor Rupert Tscheliessnig z Departament für Biotechnologie, Universität für Bodenkultur Wien, Wiedeń (Austria). Pobyt obejmuje łącznie 61 dni stypendium naukowego w ramach Grantu Europejskiego Tok (6 ramowy program UE – akronim THECOMPSIMI; kontrakt nr MTKD-CT-2004 509249).

WYJAZDY ZAGRANICZNE PRACOWNIKÓW

W dniach 6-13 marca br. profesor Andrzej Machocki i dr Wojciech Gac z Zakładu Technologii Chemicznej przebywali w FORTH/ICE-HT Patras (Grecja). Celem wyjazdu było omówienie badań przeprowadzonych w obu ośrodkach oraz zaplanowanie dalszej współpracy (Projekt badawczy w ramach Protocol of the Third Polish-Greek Joint Commission Meeting, Working Programme for the years 2006-2007) Nr 11/2006: „Wieloskładnikowe nanomateriały katalityczne dla wytwarzania czystej energii.”

W dniach 9-12 marca br. profesor Jan Rayss z Zakładu Technologii Światłowodów brał udział w Spotkaniu NEMO Network of Excellence (Niemcy).

W dniach 10-15 marca br. Doktorzy: Elżbieta Grządka i Jacek Patkowski z Zakładu Radiochemii i Chemii Koloidów brali udział w międzynarodowej konferencji w Max Planck Institute of Colloids and Interfaces (Niemcy).

W dniach 13-15 marca br. profesor Janusz Ryczkowski brał udział w spotkaniu Eurobachelor i Euromaster Label Committee w Budapeszcie (Węgry).

W dniach 28-31 marca br. profesor Janusz Ryczkowski brał udział w spotkaniu Eurobachelor i Euromaster Label Committee w Madrycie (Hiszpania).

W dniach 31 marca – 5 kwietnia br. dr Mariusz Barczak brał udział w International Balic Sea Region Conference „Functional materials and nanotechnologies”, w Rydze (Łotwa).

EUROPEJSKI OBSZAR SZKOLNICTWA WYŻSZEGO A PROCES REFORM W POLSKIM SZKOLNICTWIE WYŻSZYM

W dniu 3 marca br. na Wydziale Chemii zorganizowane zostało przez profesora Janusza Ryczkowskiego – z inicjatywy polskiego zespołu Ekspertów Bolońskich, 5-godzinne seminarium dotyczące w/w problemu, adresowane przede wszystkim do środowiska akademickiego uczelni z Lublina i regionu. Seminarium było prowadzone przez Ekspertów Bolońskich powołanych przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Deklaracja Bolońska – podpisana 19 czerwca 1999 r. przez ministrów odpowiedzialnych za szkolnictwo wyższe w 29 krajach europejskich – zapoczątkowała proces istotnych zmian w systemach edukacji poszczególnych państw. Proces ten nazywany często Procesem Bolońskim zmierza do utworzenia do 2010 r. - pewnych ogólnych zasad organizacji kształcenia – Europejskiej Przestrzeni Szkolnictwa Wyższego (European Higher Education Area), tj. takich które byłyby konkurencyjne wobec rozwiązań edukacji amerykańskiej i japońskiej - chodzi o dostosowanie programów nauczania tak, by w wymianie naukowej między uczelniami mogli uczestniczyć nauczyciele akademiccy i studenci, nie tracąc przy tym tego programu studiów, który zrealizowali i zaliczyli w macierzystej uczelni. Rocznie w UMCS z takich wyjazdów zagranicznych korzysta ok. 30 nauczycieli akademickich i ponad 100 studentów.

Program seminarium obejmował: 

 • Rejestrację uczestników, 
 • Otwarcie i powitanie uczestników przez władze uczelni.
  Profesor Wiesław Andrzej Kamiński – Rektor UMCS otworzył obrady i powitał przybyłych na seminarium uczestników (ok. 150 osób).
 • Proces tworzenia Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego – wyzwania dla polskich uczelni: Maria Misiewicz.
 • Wielostopniowość kształcenia – jak wykorzystać przebudowę programów studiów do poprawy jakości i uelastycznienia studiów w Polsce: Janusz Ryczkowski.
 • Przerwę.
 • Kultura jakości w świetle postulatów Procesu Bolońskiego: Marek Wilczyński.
 • Dyskusję, podczas której uczestnicy seminarium mogli zadawać pytania dotyczące:
  • tworzenia programów studiów opartych na efektach kształcenia,
  • systemu ECTS jako systemu sprzyjającemu mobilności i elastyczności studiów,
  • Katalogów Przedmiotów ECTS jako narzędzia promocji uczelni i jej oferty dydaktycznej,
  • wewnętrznych systemów zapewniania jakości kształcenia,
  • mobilności studentów i pracowników uczelni w programie Erasmus.
 • Zakończenie seminarium.

„DRZWI OTWARTE”

W dniach 14 i 15 marca 2008 r. w budynku Rektoratu UMCS w Lublinie zorganizowano „Drzwi otwarte”, w ramach których Wydział Chemii przedstawił swoją bogatą ofertę rekrutacyjną dla kandydatów na pierwszy rok studiów w roku akademickim 2008/2009.

W ramach „Drzwi otwartych na Wydziale Chemii” w dniu 14 marca br. profesor Dobiesław Nazimek – kierownik Zakładu Chemii Środowiskowej WCh wygłosił interesujący wykład nt.: „Chemia a efekt cieplarniany”. Następnie po bardzo krótkiej przerwie odbyły się pokazy chemiczne, które zaprezentowali: mgr Stanisław Ukalski, mgr Iwona Rusinek oraz student – Tomasz Banach. Na zakończenie interesujących pokazów chemicznych demonstratorzy zostali nagrodzeni gromkimi brawami. W tym dniu kandydaci na studia zwiedzali też laboratoria naukowe.

W drugim dniu - 15 marca br. w Auli im. Profesora Jarosława Ościka, w Collegium Chemicum odbyło się coroczne spotkanie: dziekanów Wydziału Chemii, sekretarzy Komisji Rekrutacyjnych na 2 kierunki studiów: „Chemia”, „Ochrona środowiska” oraz przedstawicieli Samorządu Studentów Wydziału z kandydatami na studia w roku akademickim 2008/2009. Prodziekani Profesorowie: Władysław Janusz i Jacek Goworek poinformowali szczegółowo zebranych o zasadach rekrutacji obowiązujących w br. przy naborze na I rok studiów. Później odbyła się krótka dyskusja, w czasie której przewodniczący i sekretarze Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych odpowiadali na pytania z sali. W spotkaniu na Wydziale Chemii wzięli udział tegoroczni maturzyści Lublina i województwa lubelskiego - łącznie kilkadziesiąt osób. Oba kierunki studiów realizowane w naszym Wydziale od wielu lat cieszą się dużym powodzeniem. Podobnie jak w dniu poprzednim odbyły się pokazy chemiczne, na zakończenie których demonstratorzy również zostali nagrodzeni przez kandydatów na studia - gromkimi brawami.

II.2008 r.

WIZYTY GOŚCI

W dniach 15.02 – 14.04.br. na zaproszenie profesora Andrzeja Patrykiejewa z Zakładu Modelowania Procesów Fizykochemicznych przebywa profesor Laszko Pusztai z Research Institute for Solid State Physics and Optics, Hungarian Academy of Sciences w Budapeszcie (Węgry). Pobyt obejmuje łącznie 60 dni stypendium naukowego w ramach Grantu Europejskiego Tok (6 ramowy program UE – akronim THECOMPSIMI; kontrakt nr MTKD-CT-2004 509249).

WYJAZDY ZAGRANICZNE PRACOWNIKÓW

W dniach 1 lutego - 18 grudnia br. dr Agata Bartyzel z Zakładu Chemii Ogólnej i Koordynacyjnej odbywa staż naukowy w Republice Południowej Afryki, The Environmental Analytical Chemistry, School of Chemistry, University of the Witwatersrand (RPA).

W dniach 3-5 lutego br. profesor Janusz Ryczkowski – prodziekan WCh brał udział w spotkaniu Eurobachelor i Euromaster Label Committee w Lyon (Francja).

W dniach 4-7 lutego br. dr Paweł Mergo i mgr inż. Jacek Klimek z Zakładu Technologii Światłowodów brali udział w Technical Meeting COST Action 299 „FIDES” w Federal Institute for Materials Research and Testing (BAM) w Berlinie (Niemcy).

W dniach 6-11 lutego br. dr hab. Ryszard M. Janiuk - kierownik Zakładu Dydaktyki Chemii brał udział w spotkaniu roboczym Projektu BIOHEAD-CITIZEN (CIT-CT-2004-506015 – VI Program Ramowy) w Budapeszcie (Węgry).

W dniach 7-14 lutego br. profesor Marek Majdan z Zakładu Chemii Nieorganicznej przebywał w Afyon Kocatepe University w Turcji. Celem wyjazdu były wykłady w ramach programu ERASMUS i konsultacje oraz zbieranie materiałów do pracy naukowej.

W dniach 20-23 lutego br. dr Mariusz Barczak przebywał w Libercu (Czechy). Celem wyjazdu były konsultacje naukowe w związku z przygotowaniem projektu badawczego.

ZJAZD DZIEKANÓW WYDZIAŁÓW CHEMICZNYCH

W dniach 7 - 8 lutego 2008 r. odbyło się w Poznaniu tradycyjne spotkanie Dziekanów Wydziałów Chemicznych, w którym uczestniczyli Prodziekani naszego Wydziału Profesorowie: Jacek Goworek, Władysław Janusz i Janusz Ryczkowski.

Program ramowy merytorycznej części 2-dniowego zjazdu obejmował:

pierwszy dzień obrad:
• Otwarcie spotkania.
• Akredytacja uniwersytecka i europejska.
• Tradycyjne spotkanie przyjaciół chemików.

drugi dzień obrad:
• Ministerstwo Nauki i Informatyzacji (wybory, kategoryzacja, działalność statutowa, granty).
• Miejsce chemii w polityce naukowo-technicznej Polski.
• Zjazd Polskiego Towarzystwa Chemicznego
• Finansowanie dydaktyki
• Centralna Komisja ds. stopni i tytułów naukowych.
• Firmy chemiczne.
• Koniec obrad - zaproszenie do Krynicy w następnym roku.

Zobacz biuletyn z podsumowaniem Drzwi Otwartych Wydziału Chemii - 15 lutego 2008

I.2008 r.

WIZYTY GOŚCI

W dniach 19 stycznia - 18 kwietnia br. na zaproszenie profesora Andrzeja Patrykiejewa z Zakładu Modelowania Procesów Fizykochemicznych przebywał profesor Orest Pizio z Universidad Nacional Autonoma de Mexico, Mexico City (Meksyk). Przyjazd realizowany jest w ramach stypendium naukowego w ramach Grantu Europejskiego Tok (6 ramowy program UE – akronim THECOMPSIMI; kontrakt nr MTKD-CT-2004 509249).

W dniach 29-31 stycznia br. na zaproszenie profesora Andrzeja Dąbrowskiego - dziekana Wydziału przebywał dr Tomas E. Gomez Alvarez-Arenas z Departament of Signals, Systems and Ultrasonic Technologies, Instituto de Acustica, CSIC, Madrid (Hiszpania). Celem przyjazdu była współpraca naukowa.

W dniach 31 stycznia -1 luty br. na zaproszenie profesora Andrzeja Dąbrowskiego - dziekana Wydziału przebywała dr Dorota Wencel z Optical Sensors Laboratory National Centre for Sensor Research Dublin City University, Dublin (Irlandia). Celem przyjazdu była współpraca naukowa.

WYDZIAŁOWA KONFERENCJA SPRAWOZDAWCZA

W dniach 28-29 stycznia 2008 r. w Auli Collegium Chemicum im. Profesora Andrzeja Waksmundzkiego odbyła się Wydziałowa Konferencja Sprawozdawcza, poświęcona omówieniu tematów badań realizowanych w roku 2007, w której uczestniczyli: zaproszeni goście, pracownicy, doktorzy – laureaci konkursu wydziałowego na najlepszą pracę doktorską – obronioną w minionym roku, doktoranci i studenci Wydziału Chemii.

Obrady konferencji otworzył dziekan profesor Andrzej Dąbrowski. Powitał przybyłą na obrady Panią Prorektor ds. Nauki – profesor Annę Tukiendorf. Czterem laureatom Wydziałowego Konkursu na najlepszą pracę doktorską – obronioną w 2007 r. na Wydziale Chemii - wręczono okolicznościowe dyplomy. Otrzymali je Doktorzy: Leszek Sałamacha (I miejsce), Katarzyna Szymczyk (II miejsce), Mariusz Barczak (III miejsce) i Marlena Matysek-Nawrocka (IV miejsce).

Program w/w Konferencji obejmował dwie, dwuczęściowe sesje przedpołudniowe, którym przewodniczyli kolejno: profesor Jan Rayss, profesor Anna Deryło-Marczewska, dr hab. Irena Malinowska i profesor Mieczysław Korolczuk.

Najważniejsze wyniki badań uzyskane w 2007 r. zaprezentowali przedstawiciele poszczególnych Zakładów Wydziału Chemii. Zaprezentowano łącznie 19 ustnych 20-minutowych referatów, po wygłoszeniu których odbywała się krótka dyskusja. Ponadto z krótkimi, 10-minutowymi komunikatami wystąpili na zakończenie drugiego dnia obrad autorzy 2 prac doktorskich, wyróżnionych w konkursie na najlepszą pracę doktorską: dr Katarzyna Szymczyk z Zakładu Zjawisk Międzyfazowych i dr Mariusz Barczak z Zakładu Chemii Teoretycznej.

2008 - XII, XI, X, IX, VI-VIII, V, VI, III, II, I