Biuletyny Dziekana w 2007 r.

2007 - XI, X, IX, VI-VIII, V, VI, III, II, I

XII.2007 r.

WIZYTY GOŚCI

W dniach 9-14 grudnia br. na zaproszenie profesora Andrzeja Dąbrowskiego – dziekana WCh przebywała docent Grit Kalies z Fakultät für Physik und Geowissenschaften Institut für Experimentalle Physik I, Uniwersität Leipzig (Niemcy). Celem przyjazdu była współpraca naukowa oraz wygłoszenie dla: uczestników studiów doktoranckich, pracowników, doktorantów, magistrantów a także dyplomantów WCh - cyklu wykładów pod wspólnym tytułem: „Liquid-mixture and gas adsorption on porous and disperse solids”.

W dniach 10-15 grudnia br. na zaproszenie profesora Andrzeja Dąbrowskiego -dziekana WCh przebywał profesor Jurij Zub z Instytutu Chemii Powierzchni Ukraińskiej Akademii Nauk w Kijowie (Ukraina). Celem przyjazdu była współpraca naukowa.

WYJAZDY ZAGRANICZNE PRACOWNIKÓW

W dniach 1-4 grudnia br. profesorowie: Barbara Gawdzik, Jan Rayss oraz mgr Kazimierz Plesz przebywali we Francji w Uniwersytecie w Reims (Bordeaux). Celem wyjazdu była współpraca naukowa z Uniwersytetem w Reims oraz seminarium związane z realizacją umowy: UMCS / Uniwersytet w Reims / Fundacja EADS Francja.

W dniach 1–7 grudnia br. dr Mariusz Barczak brał udział w międzynarodowej konferencji naukowej „CHEMDRAWN XII: Role of the Chemistry in Sustainable Agriculture and Human Well-being in Africa” w Kapsztadzie (Republika Południowej Afryki).

W dniach 7–9 grudnia br. profesor Janusz Ryczkowski – prodziekan WCh przebywał w Salonikach (Grecja). Celem wyjazdu był udział w spotkaniu Eurobachelor i Euromaster Label Commitee.

W dniach 16–18 grudnia br. profesor Tadeusz Borowiecki brał udział w międzynarodowej konferencji na Ukrainie.

XI.2007 r.

NOMINACJA PROFESORSKA

W dniu 22 listopada br. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Lech Kaczyński postanowieniem z dnia 19 kwietnia 2007 roku nadał Panu dr hab. Władysławowi Januszowi prodziekanowi ds. Dydaktyki Wydziału Chemii tytuł naukowy profesora nauk chemicznych.

UROCZYSTA PROMOCJA DOKTORSKA

W dniu 7 listopada br. w auli ogólnouniwersyteckiej UMCS w Lublinie odbyła się druga w tym roku promocja doktorska (I – w czerwcu br.), w czasie której Pan Rektor profesor W. A. Kamiński wypromował 3 doktorów z Wydziału Chemii.

Ponadto w ostatnim miesiącu przed tą promocją na Wydziale Chemii 7 osób obroniło prace doktorskie i uzyskało stopień doktora nauk chemicznych. Osobom tym dyplomy doktorskie zostaną wręczone w czasie pierwszej promocji w 2008 roku.

Łącznie do chwili obecnej na Wydziale Chemii UMCS w Lublinie wypromowano 148 doktorów, w tym w 2007 r.- łącznie 12 osób (w I promocji w czerwcu br. – 9 doktorów: 2 asystentów, 4 os. ze stacjonarnych studiów doktoranckich, 2 os. z EKPiUU oraz 1 os. spoza UMCS; w II promocji w listopadzie br. – 3 doktorów: 2 asystentów i 1 os. z niestacjonarnych studiów doktoranckich).

WIZYTY GOŚCI

W dniach 2-23 listopada br., na zaproszenie prof. dr hab. Stefana Sokołowskiego przebywał dr Andrij Trokhymchuk z National Academy of Science Institute for Condensed Master Physics we Lwowie (Ukraina). Celem przyjazdu była współpraca naukowa.

WYJAZDY ZAGRANICZNE PRACOWNIKÓW

W dniach 15 listopada - 12 grudnia br. profesor Stefan Sokołowski przebywał w Meksyku. Celem wyjazdu była współpraca naukowa.

W dniach 18–23 listopada br. profesor Emil Chibowski oraz mgr Konrad Terpiłowski brali udział w międzynarodowej konferencji naukowej w DECHEMA (Niemcy).

W dniach 24 listopada – 24 grudnia br. profesor Krzysztof Woliński przebywał w University of Arkansas (USA). Celem wyjazdu były konsultacje naukowe w ramach długoletniej współpracy.

W dniach 29 listopada – 6 grudnia br. dr Wojciech Gac oraz dr Wiesław Grzegorczyk przebywali w FORTH/ICE-HT Patras (Grecja). Celem wyjazdu było omówienie wyników badań przeprowadzonych w obu ośrodkach. Omówienie i zaplanowanie dalszej współpracy - Projekt badawczy w ramach Protocol of the Third Polish-Greek Joint Commission Meeting (Working Programme for the years 2006-2007) Nr 11/2006: “Wieloskładnikowe nanomateriały katalityczne dla wytwarzania czystej energii – Multicomponent catalytic nanomaterials for clean energy production”, współpraca z Foundation for Research & Technology-Hellas, Institute of Chemical Engineering and High Temperature Chemical Processes (FORTH/ICE-HT) w Patras, 2006-2007, realizacja w UMCS i FORTH/ICE-HT.

X.2007 r.

TYTUŁ HONOROWEGO PROFESORA UMCS

        Tytuł ten stanowi formę szczególnego wyróżnienia i jest nadawany przez Senat UMCS osobom zasłużonym dla Uniwersytetu w dziedzinie dydaktyki, kształcenia kadry i współpracy w zakresie nauki i sztuki.

        W dniu 22 października br. w Gmachu Collegium Chemicum w auli im. Profesora Jarosława OŚCIKA odbyło się nadzwyczajne, uroczyste posiedzenie Rady Wydziału Chemii oraz Senatu UMCS, w czasie którego wręczony został dyplom potwierdzający nadanie godności Honorowego Profesora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej Profesorowi Xavierowi COQUERET z University of Reims Champagne Ardene (Francja), za wieloletnią współpracę z chemikami UMCS w dziedzinie chemii makromolekuł ze szczególnym uwzględnieniem fizykochemii polimerów oraz za wybitny wkład w kształcenie studentów i kadry naukowej Wydziału Chemii.

Pan Rektor profesor Wiesław A. Kamiński poinformował zebranych, że na wniosek Rady Wydziału Chemii na posiedzeniu w dniu 27 czerwca 2007 r. Senat UMCS podjął w tej sprawie prawomocną uchwałę.

Prof. dr hab. Andrzej Dąbrowski przedstawił sylwetkę oraz dorobek naukowy i organizacyjny profesora Xaviera Coqueret. Gościem specjalnym Wydziału na tej uroczystości był profesor Erich Robens z Niemiec – Honorowy Profesor UMCS (2004r.)

Uroczystość uświetniły występy Chóru Wydziału Artystycznego UMCS oraz Zespołu Tańca Ludowego UMCS. Po oficjalnych uroczystościach odbyło się w Dworku Kościuszków spotkanie Władz Uczelni oraz Wydziału Chemii z dostojnymi Gośćmi i członkami Rady Wydziału Chemii.

KOLOKWIUM HABILITACYJNE:

         W dniu 15 października br. odbyło się kolokwium habilitacyjne dr Jana Soleckiego z Zakładu Radiochemii i Chemii Koloidów WCh UMCS w Lublinie, na podstawie rozprawy habilitacyjnej pt. „Fizykochemiczne problemy oznaczania i zachowania się 90Sr w środowisku naturalnym.” Recenzentami rozprawy habilitacyjnej byli:prof. dr hab. inż. Henryk Leszek Bem z Międzyresortowego Instytutu Techniki Radiacyjnej w Politechnice Łódzkiej,prof. dr hab. Andrzej Czerwiński z Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego,prof. dr hab. Jerzy Z. Ostyk-Narbutt z Instytutu Chemii i Techniki Jądrowej w Warszawie orazprof. dr hab. Andrzej Dąbrowski z UMCS w Lublinie.

          Rada Naukowa Wydziału Chemii podjęła uchwałę w przedmiocie nadania dr Janowi Soleckiemu stopnia doktora habilitowanego nauk chemicznych.

W dniu 29 października br. odbyło się kolokwium habilitacyjne dr Krzysztofa Nieszporka z Zakładu Chemii Teoretycznej WCh UMCS w Lublinie, na podstawie rozprawy habilitacyjnej pt. „Badania teoretyczne efektów entalpowych oraz równowagi adsorpcji dwuskładnikowych mieszanin gazowych na ciałach stałych.” Recenzentami rozprawy habilitacyjnej byli:prof. dr hab. inż. Jerzy Choma z WAT w Warszawie,prof. dr hab. inż. Janina Milewska-Duda z AGH w Krakowie,prof. dr hab. Robert Hołyst z Instytutu Chemii Fizycznej PAN w Warszawie orazprof. dr hab. Jacek Goworek z UMCS w Lublinie.

           Rada Naukowa Wydziału Chemii podjęła uchwałę w przedmiocie nadania dr Krzysztofowi Nieszporkowi stopnia doktora habilitowanego nauk chemicznych.

DOKTORATY

8 października br. odbyła się publiczna obrona pracy doktorskiej nt.: „Termodynamiczny opis oddziaływań niespecyficznych i specyficznych w wybranych układach adsorbat-adsorbent” mgr Anny Żmudy, słuchaczki niestacjonarnych studiów doktoranckich. Promotor: prof. dr hab. Wiesław Wójcik (UMCS). Recenzenci: prof. dr hab. inż. Zygmunt Sadowski (Politechnika Wrocławska); dr hab. Jan Rayss prof. nadzw. (UMCS).

8 października br. odbyła się publiczna obrona pracy doktorskiej nt.: „Metoda woltamperometrii z zatężaniem w analizie śladowej kobaltu” mgr Aleksandry Moroziewicz, słuchaczki niestacjonarnych studiów doktoranckich. Promotor: dr hab. Mieczysław Korolczuk prof. nadzw. (UMCS). Recenzenci: prof. dr hab. Jerzy Golimowski (Uniwersytet Warszawski); prof. dr hab. Kazimierz Sykut (UMCS).

15 października br. odbyła się publiczna obrona pracy doktorskiej nt.: „Wykorzystanie związków kompleksujących jako czynników maskujących Cr(III) w oznaczeniach Cr(VI) metodą woltamperometrii stripingowej” mgr inż. Łukasza Kaczmarka, słuchacza niestacjonarnych studiów doktoranckich. Promotor: dr hab. Mieczysław Korolczuk prof. nadzw. (UMCS). Recenzenci: prof. dr hab. Andrzej Bobrowski (AGH w Krakowie); dr hab. Jadwiga Saba prof. nadzw. (UMCS).

19 października br. odbyła się publiczna obrona pracy doktorskiej nt.: „Badanie możliwości pomiarowych płomieniowej spektrometrii atomowej w oznaczaniu wybranych pierwiastków w wodach i ściekach” mgr Zbigniewa Jońcy z Instytutu Ochrony Środowiska w Warszawie. Promotor: prof. dr hab. Włodzimierz Lewandowski (Politechnika Białostocka). Recenzenci: dr hab. Mirosław Mojski prof. nadzw. (Politechnika Warszawska); dr hab. Ryszard Dobrowolski (UMCS).

29 października br. odbyła się publiczna obrona pracy doktorskiej nt.: „Katalizatory miedziowe niskotemperaturowej konwersji tlenku węgla promotowane alkaliami” mgr Pawła Kowalika z Instytutu Nawozów Sztucznych w Puławach. Promotor: prof. dr hab. Tadeusz Borowiecki (UMCS). Recenzenci: dr hab. inż. Urszula Narkiewicz prof. nadzw. (Politechnika Szczecińska); dr hab. Janusz Ryczkowski (UMCS).

WIZYTY GOŚCI

W dniach 1-3 października br., na zaproszenie dr hab. Ryszarda M. Janiuka przebywali: prof. Jan Cipera oraz doktoranci: mgr Michal Dvorak i mgr Martin Kamlar z Zakładu Dydaktyki Chemii Uniwersytetu Karola w Pradze (Republika Czeska). Celem przyjazdu była kontynuacja współpracy naukowej w zakresie wykorzystania technologii informacyjnej w nauczaniu chemii. Podczas tej wizyty odbyło się także kilka spotkań m.in. z: dr hab. Januszem Ryczkowskim prof. nadzw. UMCS – prodziekanem WCh, dr Barbarą Gocłowską z Zakładu Informatyki Stosowanej (UMCS) i dr Waldemarem Berejem z Pracowni Dydaktyki Fizyki (UMCS). Dnia 2.10.br. na zebraniu Sekcji Dydaktycznej Oddziału Lubelskiego PTChem. profesor Jan Cipera i doktoranci przedstawili z zastosowaniem środków audiowizualnych wykład nt. „Nowe metody w nauczaniu chemii”.

W dniach 21-24 października br. na zaproszenie profesora Andrzeja Dąbrowskiego – dziekana WCh przebywał profesor Xavier Coqueret z Universite des Science et Technique de Lille (Francja). Celem przyjazdu była współpraca naukowa oraz uzyskanie tytułu Honorowego Profesora UMCS.

W dniach 21-24 października br. na zaproszenie profesora Andrzeja Dąbrowskiego – dziekana WCh przebywał profesor Erich Robens z Uniwersytetu Johanna Gutenberga w Moguncji (Niemcy). Celem przyjazdu była współpraca naukowa oraz udział w uroczystości wręczenia profesorowi X. Coqueret tytułu Honorowego Profesora UMCS.

WYJAZDY ZAGRANICZNE PRACOWNIKÓW

W dniach 2-5 października br. dr Mariusz Barczak brał udział w międzynarodowej konferencji naukowej - 9th Conference on Colloid Chemistry „Colloids for nano- and biotechnology” (Węgry).

W dniach 7–14 października br. profesorowie: Emil Chibowski i Władysław Rudziński brali udział w międzynarodowej konferencji naukowej „Surface Reactions and Electrical Interfacial Layer” , w Uniwersytecie w Zagrzebiu (Chorwacja).

W dniach 8–11 października br. profesor K. Michał Pietrusiewicz przebywał w Uniwersytecie w Lyonie (Francja). Celem wyjazdu była współpraca naukowa (konsultacje w związku z przygotowywanymi wspólnymi publikacjami naukowymi).

W dniach 8–12 października br. profesor Andrzej Patrykiejew przebywał w Instytucie Fizyki UJG Mainz (Niemcy). Celem wyjazdu była współpraca naukowa z profesorem K. Binderem.

W dniach 22-28 października br. dr Mariusz Barczak brał udział w międzynarodowej konferencji naukowej NATO „Advanced Research Workshop: Sol-Gel Approaches to Materiale for Pollution Control , Water Purification and Soil Remediation”

W dniach 15 października – 15 grudnia br. mgr Sylwia Sowa przebywała w Uniwersytecie w Lyonie (Francja). Celem wyjazdu były badania naukowe.

IX.2007 r.

MIANOWANIE NA STANOWISKA PROFESORA NADZWYCZAJNEGO UMCS

Na posiedzeniu Senatu UMCS w dniu 26 września 2007 r. pozytywnie zostały zaopiniowane wnioski Rady Wydziału Chemii w sprawie mianowania na stanowiska:

A). profesora nadzwyczajnego UMCS na czas nieokreślony:
prof. dr hab. Władysława Janusza z Zakładu Radiochemii i Chemii Koloidów,
dr hab. Anny Deryło-Marczewskiej z Zakładu Adsorpcji,
dr hab. Lucyny Hołysz z Zakładu Zjawisk Międzyfazowych,
dr hab. Stanisława Radzkiego z Zakładu Chemii Nieorganicznej. 

B). profesora nadzwyczajnego na okres 5 lat:
dr hab. Janusza Ryczkowskiego z Zakładu Technologii Chemicznej.

DOKTORATY

I. W dniu 13 września br. odbyła się publiczna obrona pracy doktorskiej nt.: „Synteza, charakterystyka i właściwości adsorpcyjne mostkowych polisilseskwioksanów funkcjonalizowanych grupami aminowymi i tiolowymi” - mgr Mariusza Barczaka – asystenta w Zakładzie Chemii Teoretycznej. Recenzentami rozprawy byli: prof. dr hab. Jerzy Choma z WAT w Warszawie i prof. dr hab. Roman Leboda z UMCS w Lublinie, zaś promotorem rozprawy był prof. dr hab. Andrzej Dąbrowski z UMCS w Lublinie.
Rada Naukowa Wydziału Chemii UMCS na posiedzeniu w dniu 17 września br. nadała mgr Mariuszowi Barczakowi stopień doktora nauk chemicznych.

II. W dniu 21 września br. odbyła się publiczna obrona pracy doktorskiej nt.: „Badania procesu sorpcji jonów platyny (IV) z roztworów polijonowych na anionitach, jonitach selektywnych oraz sorbentach polimerowych” - mgr Grzegorza Wójcika – asystenta w Zakładzie Chemii Nieorganicznej. Recenzentami rozprawy byli: dr hab. inż. Elżbieta Kociołek-Balawejder z Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu i prof. dr hab. Władysław Janusz z UMCS w Lublinie, zaś promotorem rozprawy był prof. dr hab. Zbigniew Hubicki z UMCS w Lublinie.

III. W dniu 28 września br. odbyła się publiczna obrona pracy doktorskiej nt.: „Kwantowochemiczny opis mechanizmu syntezy grupy pochodnych 1,2,4-triazolu” - mgr Justyny Jaroniec - słuchaczki Studiów Doktoranckich. Recenzentami rozprawy byli: prof. dr hab. Ryszard Gawinecki z Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy oraz prof. dr hab. Andrzej Dąbrowski z UMCS w Lublinie, zaś promotorem rozprawy był prof. dr hab. Krzysztof Woliński z UMCS w Lublinie.

WIZYTY GOŚCI

W dniach 6-12 września br. na zaproszenie profesor Barbary Gawdzik przebywali: prof. Alexander Puziy i dr O.I. Poddubnaya z Institute of Sorption and Endoecolog Problems w Kijowie (Ukraina). Celem przyjazdu była współpraca naukowa.

W dniach 15 września - 12 października br. na zaproszenie profesora Stefana Sokołowskiego przebywał profesor Orest Pizio z Universidad Nacional Autónoma de México (Meksyk). Celem przyjazdu była współpraca naukowa.

WYJAZDY ZAGRANICZNE PRACOWNIKÓW

W dniach 31 sierpnia – 7 września br. mgr Mariusz Barczak brał udział w międzynarodowej konferencji naukowej we Francji.

W dniach 1–30 września br. profesor Andrzej Patrykiejew przebywał w Universidad Complutense Madrid (Hiszpania) w ramach wymiany naukowej, w ramach projektu ToK.

W dniach 1.09.2007 r. – 30.04.2008 r. dr Katarzyna Bucior przebywa na stypendium naukowym w Niemczech.

W dniach 2.09.2007 r. – 31.07.2008 r. dr Tomasz Janowski przebywa na stażu naukowym w USA.

W dniach 4-8 września br. dr hab. Irena Malinowska brała udział w konferencji naukowej „7th Balaton Sympodium of High Performance Separation Methods”, w Vytautas Magnus University (Węgry).

W dniach 6-10 września br. dr Anna Borówka brała udział w międzynarodowej konferencji „Advanced Micro- and Mesoporous Materials”, w Warnie (Bułgaria).

W dniach 9-14 września br. profesor Władysław Janusz i dr Jacek Patkowski brali udział w międzynarodowej konferencji w Uniwersytecie, w Genewie (Szwajcaria).

W dniach 10-17 września br. profesor Piotr Staszczuk brał udział w międzynarodowej konferencji w Izmir Institute of Technology (Turcja).

W dniach 18-27 września br. profesor Andrzej Dąbrowski przebywał w Uniwersytecie w Miskolcu (Węgry) i Ljubljanie (Słowenia). Celem wyjazdu była współpraca naukowa i udział w międzynarodowej konferencji naukowej.

W dniach 22-27 września br. dr Małgorzata Maciejewska brała udział w międzynarodowej konferencji w Gent, „Baekeland 2007 Symposium” (Belgia).

PATENTY NA WYDZIALE

Wydział Chemii UMCS uzyskał 2 patenty:

1.„Sposób modyfikacji tekstury adsorbentów, zwłaszcza węgli aktywnych” – Nr PL 354 146.
Autorzy: R.Leboda, J.Skubiszewska-Zięba, V.M.Gun`ko, V.V.Turov, D.Palijczuk. S.Ziętek.

2.„Sposób otrzymywania adsorbentów węglowo-mineralnych, zwłaszcza z odpadów przemysłowych” – Nr PL 194 454. Autorzy: R.Leboda, S.Chodorowski.
Pierwszy patent powstał przy współpracy naszego Wydziału z naukowcami z Instytutu Chemii Powierzchni Narodowej Akademii Nauk Ukrainy w Kijowie oraz z Wojskowego Instytutu Chemii i Radiometrii w Warszawie.

LUBELSKI FESTIWAL NAUKI

W dniach 22 - 28 września 2007 r. obywały się różne imprezy towarzyszące „IV Lubelskiemu Festiwalowi Nauki”. Na Wydziale Chemii UMCS w dniach 24-27 września br. pracownicy Wydziału zaprezentowali n/w wykłady oraz pokazy chemiczne:
„Pokazy z chemii nieorganicznej, czyli to co w chemii najciekawsze”- prof. Z. Hubicki,
„Promieniotwórczy gaz – radon w środowisku człowieka” – dr hab. A. Komosa,
„Spalanie spalaniu nierówne” – dr J.W. Dymara,
„Tło promieniotwórcze środowiska. Pomiary dawek promieniowania” – dr J. Solecki,
„Układy zdyspergowane – koloidy” – dr hab. M. Szymula,
„Wielkie ciekawostki chemiczne” – dr O.M. Demczuk,
„Wielkie pytania” – dr hab. D. Nazimek prof. nadzw. UMCS.

LUBELSKI SALON MATURZYSTÓW – PERSPEKTYWY 2007

W dniach 25-26 września br. w Centrum Kongresowym Akademii Rolniczej w Lublinie Wydział Chemii UMCS zaprezentował na targach edukacyjnych w ramach w/w imprezy swoją ofertę dydaktyczną na przyszły rok akademicki. Dużym zainteresowaniem cieszyły się: „Kronika” i film o Wydziale Chemii, książka profesora D. Nazimka pt. „Black Magic czyli katalityczna metoda odsiarczania i odazotowania gazów spalinowych” oraz pokazy chemiczne prezentowane przez Magistrów: I. Rusinek i St. Ukalskiego.

VI-VIII.2007 r.

DOKTORATY

W dniu 13 czerwca br. odbyła się publiczna obrona pracy doktorskiej mgr Marii Grażyny WOŹNIAK - słuchaczki niestacjonarnych Studiów Doktoranckich, nt.: "Badanie własciwości kompleksów lantanowców (III) z kwasami aminobenzenodikarboksylowymi."

Recenzentami rozprawy byli: dr hab. Maria KOPACZ prof. z Politechniki Rzeszowskiej i prof. dr hab. Zbigniew HUBICKI z UMCS w Lublinie, zaś promotorem rozprawy była dr hab. Zofia RZĄCZYŃSKA prof. nadzw. z UMCS w Lublinie.

Rada Naukowa Wydziału Chemii UMCS na posiedzeniu w dniu 18 czerwca br. nadała mgr Marii Grażynie Woźniak stopień doktora nauk chemicznych.

Rada Naukowa Wydziału Chemii UMCS na posiedzeniu w dniu 18 czerwca br. nadała stopień doktora nauk chemicznych - mgr Dariuszowi STERNIKOWI, asystentowi z Zakładu Fizykochemii Powierzchni Ciała Stałego w Katedrze Chemii Fizycznej WCh UMCS w Lublinie, którego publiczna obrona pracy doktorskiej odbyła się na Wydziale w dniu 28 maja br.

WIZYTY GOŚCI

Na zaproszenie profesora Andrzeja PATRYKIEJEWA w dniach 2-16 czerwca br. przebywał profesor Carlos VEGA de las HERAS z Universidad Complutense Madrid (Hiszpania). Celem przyjazdu była współpraca naukowa.

Na zaproszenie profesora Michała PIETRUSIEWICZA w dniach 18-22 czerwca br. przebywał dr hab. Carmichael DUNCAN z Ecole Polytechnique, Palaiseau (Francja). Celem przyjazdu była współpraca naukowa.

Na zaproszenie profesora Andrzeja DĄBROWSKIEGO w dniach 24-26 czerwca br. przebywał profesor Paolo FORNASIERO z Uniwersytetu w Trieście (Włochy). Celem przyjazdu było omówienie programu kilkuletniej współpracy naukowej.

Na zaproszenie profesora Andrzeja DĄBROWSKIEGO w dniach 27-30 czerwca br. przebywał profesor Erich ROBENS z Johannes-Gutenberg-Uniwersität (Niemcy) - Honorowy Profesor UMCS. Profesor przebywał w ramach współpracy naukowej oraz wygłosił cykl wykładów dla pracowników, doktorantów i studentów Wydziału nt.: Energy and Climate".

Na zaproszenie profesora Andrzeja PATRYKIEJEWA w dniach 2 lipca - 1 września br. przebywał dr Jose Luis Fernandez ABASCAL z Universidad Complutense Madrid (Hiszpania). Celem przyjazdu było stypendium naukowe w ramach Grantu Europejskiego ToK (6 ramowy program UE - akronim THECOMPSIMI; kontrakt nr MTKD-CT-2004 509249).

Na zaproszenie profesora Michała PIETRUSIEWICZA w dniach 2-6 lipca br.przebywał dr Eric FRAMERY z Universite Claude Bernard Lyon 1 (Francja). Celem przyjazdu była współpraca naukowa.

Na zaproszenie profesora Andrzeja DĄBROWSKIEGO w dniach 8-15 lipca br. przebywał profesor Yuriy ZUB z Institute of Surface Chemistry w Kijowie (Ukraina). Celem przyjazdu było kontynuowanie wspólnie prowadzonych badań.

WYJAZDY ZAGRANICZNE PRACOWNIKÓW

(1 czerwca - 31 sierpnia br.) dr Katarzyna Bucior przebywała na stypendium naukowym Fundacji Alexandra von Humboldta w Instytucie Fizyki Uniwersytetu w Moguncji (Niemcy).

(2-6 czerwca br.) profesor Barbara Gawdzik przebywała w National Institute of Chemistry w Ljubljanie (Słowenia), gdzie brała udział w międzynarodowej konferencji naukowej "European Polymer Congress 2007".

(4-6 czerwca br.) dr Wiesław Grzegorczyk przebywał na wyjeździe służbowym w Szwajcarii. Celem wyjazdu było zapoznanie się z nowym systemem rekrutacji na studia.

(7 czerwca - 6 lipca br.) profesor Stefan Sokołowski przebywał w Universität für Bodenkultur, Wien (Austria). Celem wyjazdu była wymiana naukowa w ramach projektu ToK.

(11-17 czerwca br.) mgr Mariusz Barczak brał udział w "Secondo Residential Summer School" w ramach European Chemistry Thematic Network: Working Group on Newly Appointed University Chemistry Teaching Staff na Malcie.

(15 czerwca - 14 sierpnia br.) dr Paweł Bryk przebywał w Instytucie Maxa Plancka w Stuttgarcie (Niemcy). Celem wyjazdu była wymiana naukowa w ramach projektu ToK.

(17-22 czerwca br.) dr hab. Ryszard M. Janiuk (wygłoszenie wykładu), dr Jarosław Dymara (poster) i dr Andrzej Persona (poster) przebywali w Sliauliali University, Natura Science Education Research Center (Litwa). Celem wyjazdu był udział w międzynarodowej konferencji "Science and Technology Education In the Central and Eastern Europe: Past Present and Perspectives".

(26-30 czerwca br.) profesor Zofia Rzączyńska, dr hab. Ryszard M. Janiuk i dr Zofia Kloc przebywali w Uniwersytecie Karola w Pradze (Czechy), gdzie brali udział prezentując komunikaty na "2-nd European Variety In Chemistry Education 2007". Ponadto R.M. Janiuk był członkiem Komitetu Naukowego, wygłosił wykład oraz brał udział w zebraniu Division of Chemical Education EduChemMS.

(30 czerwca - 8 lipca br.) dziekan profesor Andrzej Dąbrowskiprzebywał w Uniwersytetach w: Debreczynie i Budapeszcie. Celem wyjazdu była współpraca naukowa i dydaktyczna z Faculty of Science University of Debrecen i University of Budapest.

(1-3 lipca br.) dr hab. Janusz Ryczkowski jako przedstawiciel Polskiego Zespołu Ekspertów Bolońskich brał udział w seminarium dla ekspertów bolońskich w Brukseli (Belgia).

(3-7 lipca br.) profesor Jan Rayss przebywał w Neapolu (Włochy), gdzie brał udział w Third European Workshop on Optical Fibre Sensor EWOFE 2007.

(3-8 lipca br.) dr Agata Bartyzel przebywała w Institute of Applied Synthetic Chemistry, University of Technology (Austria), prezentując poster na międzynarodowej konferencji naukowej

(8-21 lipca br.) dr Paweł Mergo i mgr Mariusz Makara przebywali we Vrije Universiteit Brussel (Belgia) w ramach umowy międzyrządowej między rządami Polski i Flandrii, w celu wykonania badań naukowych.

(17-19 lipca br.) dr Dorota Kołodyńska i mgr Grzegorz Wójcik przebywali w Uniwersytecie w Dniepropietrowsku (Ukraina), prezentując wyniki badań na konferencji "Actual Problem of Modern Sciences".

(1-13 sierpnia br.) dr Oleh Demczuk brał udział w konferencji naukowej "44th General Assembly IUPAC. The 41st IUPAC Word Chemistry Congress" w Turynie (Włochy).

(6-16 sierpnia br.) dr Paweł Szabelski przebywał w EMPA, Ovebendorf (Szwajcaria). Celem wyjazdu były konsultacje naukowe.

(10-15 sierpnia br.) profesor Piotr Staszczuk brał udział w konferencji międzynarodowej w Institute of Technology (Turcja), gdzie wygłosił wykład i zaprezentował postery.

(12-16 sierpnia br.) dr Agnieszka Dziewulska-Kułaczkowska brała udział w konferencji naukowej w Departament of Chemistry Uniwersity of California, Riverside (USA).

(20 sierpnia - 19 października br.) profesor Małgorzata Borówko przebywa w Universidad Complutense Madrid (Hiszpania), w ramach wymiany naukowej w ramach projektu ToK.

(25-29 sierpnia br.) dr hab. Irena Malinowska brała udział w konferencji naukowej "4th Nordic Separation Science Society International Conference" w Vytautas Magnus University (Litwa).

(26 sierpnia - 1 września br.) profesor Andrzej Machocki brał udział w konferencji "8th European Congress on Catalysis EUROPACAT VIII" w Turku (Finlandia).

XVII OGÓLNOPOLSKIE SPOTKANIE DZIEKANÓW WYDZIAŁÓW CHEMICZNYCH "CHEMIA 07"
(o charakterze szkoleniowo-dydaktycznym)

W dniach 20-23 czerwca 2007 r. w Krynicy-Zdrój, w ośrodku konferencyjnym odbyła się XVII Ogólnopolska Konferencja - "Chemia 07", zorganizowana przez Wydział Inżynierii i Ceramiki Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie we współpracy z: Wydziałem Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Wydziałem Chemii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Polskim Towarzystwem Chemicznym.

Jest ona kontynuacją konferencji dydaktycznych organizowanych w Kazimierzu nad Wisłą (1991-1994), w Krynicy - Czarnym Potoku (1995-2004) i Krynicy-Zdrój (2005,2006). Podstawowym jej celem była wymiana doświadczeń na tematy interesujące środowisko. Ramowy program konferencji obejmował bloki tematyczne:

- Akredytacja krajowa i międzynarodowa, krajowa struktura kwalifikacji i standardy kształcenia, nowelizacja Prawa o Szkolnictwie Wyższym etc.
- Rytuały przejścia (szkoła - studia I stopnia, licencjat - studia II stopnia).
- Algorytmy / parametryzacja / kategoryzacja.
- Środki krajowe na edukację i badania.
- Międzynarodowe programy edukacyjne: Program "uczenie się przez całe życie", Tempus, Erasmus Mundus (szkolenie, przykłady dobrej praktyki).
- 7 Program Ramowy (szkolenie przykłady dobrej praktyki z 6 PR).
- Fundusze strukturalne (szkolenie, przykłady dobrej praktyki).
- Hyde Park.
Do udziału w konferencji zapraszani są przedstawiciele wszystkich uczelni prowadzących studia chemiczne. Wydział Chemii UMCS w Lublinie reprezentowali: dziekan Wydziału Chemii - prof. dr hab. Andrzej DĄBROWSKI i prodziekan ds. Dydaktyki WCh - prof. dr hab. Władysław JANUSZ.

V.2007 r.


KOLOKWIUM HABILITACYJNE

W dniu 7 maja br. odbyło się kolokwium habilitacyjne dr Marty SZYMULI z Zakładu Radiochemii i Chemii Koloidów WCh UMCS w Lublinie, na podstawie rozprawy habilitacyjnej pt. "Fizykochemiczne badania procesów zachodzących w wybranych układach koloidalnych zawierających związki przeciwutleniające."

Recenzentami rozprawy habilitacyjnej byli:
prof. dr hab. inż. Zbigniew ADAMCZYK z IKiFP PAN w Krakowie,
prof. dr hab. Edward DUTKIEWICZ z UAM w Poznaniu,
prof. dr hab. Bronisław JAŃCZUK z UMCS w Lublinie,
prof. dr hab. inż. Kazimiera A. WILK z Politechniki Wrocławskiej.
Rada Naukowa Wydziału Chemii podjęła uchwałę w przedmiocie nadania dr Marcie SZYMULI stopnia doktora habilitowanego nauk chemicznych.

OBRONA PRACY DOKTORSKIEJ

W dniu 28 maja br. odbyła się publiczna obrona pracy doktorskiej mgr Dariusza STERNIKA - Zakładzie Fizykochemii Powierzchni Ciała Stałego, nt.: "Badanie właściwości fizykochemicznych adsorbentów modyfikowanych albuminami."

Recenzentami rozprawy byli: dr hab. Jolanta NARKIEWICZ-MICHAŁEK prof. nadzw. z UMCS w Lublinie i prof. dr hab. Zenon SARBAK z UAM w Poznaniu, zaś promotorem rozprawy był prof. dr hab. Piotr STASZCZUK z UMCS w Lublinie.

WIZYTY GOŚCI

Na zaproszenie profesora Romana LEBODY w dniach 17 maja - 2 czerwca br. przebywała dr Svitlana KHALAMEIDA z Instytutu Sorpcji i Problemów Endoekologii Ukraińskiej Akademii Nauk w Kijowie (Ukraina). Celem przyjazdu było wykonanie wspólnych badań.

Na zaproszenie profesora Andrzeja PATRYKIEJEWA w 22 maja - 21 lipca br. przebywał dr Luis Gonzalez MacDowell z Universidad Complutense Madrid (Hiszpania). Celem przyjazdu było stypendium naukowe w ramach Grantu Europejskiego Tok (6 ramowy program UE - akronim THECOMPSIMI; kontrakt nr MTKD-CT-2004 509249).

Na zaproszenie profesora Stefana SOKOŁOWSSKIEGO w dniach 27 maja - 15 lipca br. przebywał mgr Thomas SMAGALA z University of California (USA). Celem przyjazdu była wymiana doktorantów (stypendium Institute of International Education.

WYJAZDY ZAGRANICZNE PRACOWNIKÓW

(3-7 maja br.) dr hab. Ryszard M. Janiuk przebywał w Uniwersytecie Autonomicznym w Barcelonie (Hiszpania), gdzie brał udział w zebraniu koordynatorów związanym z realizacją projektu CROSSNET.

(9-11 maja br.) dr hab. Janusz Ryczkowski, mgr Witold Zawadzki i mgr Marek Rotko przebywali w Burg (Spreewald) - Niemcy, gdzie brali udział w VIII Niemiecko-Polskim Seminarium Doktoranckim.

(9-12 maja br.) dr Jerzy Niećko prezentował referat podczas konferencji Eco-Balt 2007 w Riga Technical University (Łotwa).

(15-19 maja br.) profesor Jan Rayss, dr Paweł Mergo i dr Jan Wójcik przebywali w CNR Florence (Włochy), gdzie brali udział w Scientific Meeting of Network of Excellence NEMO.

(15-20 maja br.) profesor Małgorzata Borówko, profesor Stefan Sokołowski i dr Paweł Bryk przebywali w Universidad Complutense Madrid (Hiszpania), gdzie brali udział w First Complutenes Workshop on Theory and Komputer Simulation of Inhomogeneous Fluids. Celem wyjazdu była też współpraca naukowa w ramach grantu Tok.

(19-25 maja br.) profesorowie: Andrzej Dąbrowski, Jacek Goworek, Jolanta Narkiewicz-Michałek, doktorzy: Jadwiga Skubiszewska-Zięba, Mateusz Drach, Wojciech Gac i mgr Mariusz Barczak przebywali w Giardii-Naxos (Włochy), gdzie brali udział w 9th International Conference on Fundamental of Adsorption FOA9.

(27-30 maja br.) doktorzy: Krystyna Skrok, Agnieszka Kamińska-Ostęp, Zofia Kloc, Jarosław W. Dymara, Andrzej Persona przebywali w Comenius University In Bratislava (Słowacja), gdzie brali udział w International Conference ScienEdu.

(28-31 maja br.) profesorowie: Barbara Gawdzik, Jacek Goworek i Jan Rayss przebywali w Reims (Francja). Celem wyjazdu były konsultacje naukowe oraz podpisanie umowy o współpracy międzynarodowej.

(29 maja - 2 czerwca br.) doktorzy: Monika Leszczyńska i Dorota Kołodyńska przebywały w Uniwersytecie I. Franko we Lwowie (Ukraina), gdzie prezentowały wyniki badań na konferencji Chemical Reading 2007.

(29 maja - 3 czerwca br.) profesor Krzysztof Woliński przebywał w Eötvös University w Budapeszcie (Węgry), gdzie brał udział w konferencji Molecular Quantum Mechanics-Analytic Gradients and Beyond.

(31 maja - 14 czerwca br.) profesor Roman Leboda przebywał w Instytucie Chemii Powierzchni Ukraińskiej Akademii Nauk w Kijowie (Ukraina). Celem wyjazdu była współpraca naukowa.

 

KONKURS CHEMICZNY "ROK PRZED MATURĄ"

W dniu 25 maja 2007 r. w Auli Collegium Chemicum im. Profesora Andrzeja WAKSMUNDZKIEGO odbył się etap wojewódzki II edycji konkursu chemicznego "Rok przed maturą", połączony z wręczeniem nagród dla laureatów. Organizatorami konkursu byli: Wydział Chemii UMCS, Polskie Towarzystwo Chemiczne i doradca metodyczny ds. nauczania chemii. Patronat honorowy konkursu objął dziekan Wydziału Chemii - profesor Andrzej Dąbrowski. Celem konkursu było stworzenie uczniom możliwości wykazania się wiadomościami i umiejętnościami z chemii, zgodnymi ze standardami wymagań maturalnych a także wzbudzenie zainteresowań chemią. W konkursie tym wzięło udział 58 uczniów wybranych spośród 230 zgłoszonych do I etapu, który odbył się na terenie 30 szkół uczestniczących w konkursie. Wyłonionych zostało 12 laureatów konkursu, którym wręczono nagrody ufundowane przez: Wydział Chemii, Oddział Lubelski Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne. Wszyscy uczniowie uczestniczący w konkursie oraz ich nauczyciele chemii zostali obdarowani pamiątkami z logo uniwersytetu..

IV.2007 r.

WIZYTY GOŚCI

Na zaproszenie Profesora Andrzeja DĄBROWSKIEGO - dziekana wydziału w dniach 15-21 kwietnia br. przebywał Profesor Peter BRAÜER z Universytetu w Lipsku (Niemcy). Celem przyjazdu była współpraca naukowa. Ponadto w dniach 16-19 kwietnia br. Pan Profesor wygłosił dla słuchaczy Studiów Doktoranckich, pracowników oraz studentów Wydziału Chemii 11-godzinny cykl wykładów nt. "Thermodynamics of interfacial phenomena under special consideration of the gas adsorption on solids."

Na zaproszenie Profesora Andrzeja DĄBROWSKIEGO - dziekana wydziału w dniach 20-26 kwietnia br.przebywał Profesor Fernando GONZALEZ-CABALLERO Honorowy Profesor UMCS z małżonką oraz Doktor Juan-Jose MORENO-MESA z małżonką. Celem przyjazdu gości z Uniwersytetu w Granadzie (Hiszpania) była współpraca naukowa. Ponadto w dniach 23-26 kwietnia br. Pan Profesor wygłosił dla słuchaczy Studiów Doktoranckich, pracowników oraz studentów Wydziału Chemii 12-godzinny cykl wykładów nt. "Non-Newtonian Liquids, Visco-Elastic Materials and an Introduction to Magneto-Rheological Fluids."

WYJAZDY ZAGRANICZNE PRACOWNIKÓW

(1-30 kwietnia br.) prof. dr hab. Stefan Sokołowski - profesor w Zakładzie Modelowania Procesów Fizykochemicznych przebywał w Universität für Bodenlultur Wien (Austria) - wymiana naukowa w ramach projektu Tok. W okresie (15-20).04 br. brał też udział w konferencji EGU General assembly 2007.

(1-4 kwietnia br.) profesor Jan Rayss brał udział w spotkaniu Network of Excellence NEMO - Workpackage 3.

(3-17 kwietnia br.) prof. dr hab. Roman Leboda przebywał w Instytucie Chemii Powierzchni Narodowej Akademii Nauk Ukrainy w Kijowie (Ukraina). Celem wyjazdu było omówienie wyników wspólnych badań.

(11-15 kwietnia br.) dr hab. Janusz Ryczkowski przebywał w San Sebastian (Hiszpania), gdzie brał udział w dorocznym spotkaniu ECTNA (European Chemistry Thematic Network Association) oraz Komitetów Eurobachelor i Euromaster.

(13-22 kwietnia br.) profesor K. Michał Pietrusiewicz przebywał w Xiamen University (Chiny), gdzie brał udział w "17th International Conference on Phosphorus Chemistry (ICPC2007)."

(13-19 kwietnia br.) profesor Jan Rayss brał udział w "SPIE European Symposium on Optics and Optoelectronics" w Pradze (Republika Czeska).

(22-28 kwietnia br.) dr hab. Andrzej Komosa przebywał w Wiedniu (Austria), gdzie brał udział w "International Conference on Environmental Radioactivity".

(27 kwietnia - 26 maja br.) profesor Andrzej Patrykiejew przebywał w Universidad Complutense Madrid (Hiszpania) - wymiana naukowa w ramach Tok.

(28 kwietnia - 12 maja br.) profesor Emil Chibowski przebywał w Swansea University (USA), gdzie wygłosił wykład na zaproszenie jako Planarny Keynote Speaker na konferencji "Bouyouncos Conference on the Origin of Water Repellency In Solids".

DNI CHEMIKA

W dniach 24-25 kwietnia 2007 r. po raz dziewiąty studenci i pracownicy Wydziału Chemii UMCS w Lublinie obchodzili "DZIEŃ CHEMIKA", zorganizowany z inicjatywy Samorządu Studentów Wydziału Chemii UMCS.

Program uroczystości obejmował:

- w dniu 24.04.br.: Mecz koszykówki - "Kadra kontra studenci."
- w dniu 25.04.br.: Sesję posterową, projekcję filmu "Samotność w sieci."

Od godz. 20.00 w Kasynie Policyjnym w Lublinie z udziałem władz Uczelni i Wydziału, Gości z Uniwersytetu w Granadzie (Hiszpania), kadry naukowej, pracowników i studentów Wydziału odbył się uroczysty "Bal Chemika".

Wszystkie imprezy cieszyły się dużą frekwencją.

MIĘDZYSZKOLNY KONKURS "CHEMIONERZY"

W dniach 3 kwietnia br. Gimnazjum nr 8 im. Grażyny Chrostowskiej w Lublinie zakończony został międzyszkolny konkurs "Chemionerzy" pod honorowym patronatem: Kuratora Oświaty w Lublinie, Dziekana Wydziału Chemii UMCS w Lublinie, Kierownika Zakładu Dydaktyki Chemii UMCS w Lublinie i Dyrektora Regionalnego WSiP.

Ufundowane przez Dziekana Wydziału Chemii UMCS w Lublinie - Profesora Andrzeja DĄBROWSKIEGO - nagrody książkowe uczniom-laureatom wręczył Prodziekan Wydziału Profesor Władysław Janusz oraz dr hab. R. Maciej Janiuk - Kierownik Zakładu Dydaktyki Chemii

III.2007 r.

OBRONY PRAC DOKTORSKICH

W dniu 2 marca br. odbyła się publiczna obrona pracy doktorskiej mgr Leszka SAŁAMACHY - asystenta w Zakładzie Modelowania Procesów Fizykochemicznych, nt.: "Badanie struktury faz oraz przemian fazowych w układach o ograniczonej geometrii."

Recenzentami rozprawy byli: dr hab. Antoni MITUŚ prof. PWr. z Politechniki Wrocławskiej i prof. dr hab. Władysław RUDZIŃSKI z UMCS w Lublinie, zaś promotorem rozprawy był prof. dr hab. Andrzej PATRYKIEJEW z UMCS w Lublinie.

Rada Wydziału Chemii na posiedzeniu w dniu 2 kwietnia br. nadała mgr Leszka SAŁAMASZE stopień doktora nauk chemicznych

W dniu 15 marca br. Rada Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Lubelskiej podjęła uchwałę nr 3/2007 o nadaniu stopnia naukowego doktora nauk technicznych w dyscyplinie Inżynieria Środowiska - mgr Adamowi LESIUKOWI z Zakładu Technologii Chemicznej Wydziału Chemii UMCS

W dniu 26 marca br. odbyła się publiczna obrona pracy doktorskiej mgr Oksany KOVTUN - słuchaczki Studiów Doktoranckich z EKPiUU, nt.: "Synteza i charakterystyka adduktów amin i metakrylanu glicydylu i ich kopolimeryzacja."

Recenzentami rozprawy byli: prof. dr hab. inż. Włodzimierz SZLEZYNGIER z Politechniki Rzeszowskiej i dr hab. Anna KULTYS z UMCS w Lublinie, zaś promotorem rozprawy był prof. dr hab. Barbara GAWDZIK z UMCS w Lublinie.

Rada Wydziału Chemii na posiedzeniu w dniu 2 kwietnia br. nadała mgr Oksanie KOVTUN stopień doktora nauk chemicznych

W dniu 30 marca br. odbyła się publiczna obrona pracy doktorskiej mgr inż. Kazimierza STOŁECKIEGO - pracownika Instytutu Nawozów Sztucznych w Puławach, nt.: "Badania procesu uwodornienia benzenu."

Recenzentami rozprawy byli: dr hab. Piotr KIRSZENSZTEJN prof. UAM z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i dr hab. Andrzej MACHOCKI prof. nadzw. z UMCS w Lublinie, zaś promotorem rozprawy był prof. dr hab. Tadeusz BOROWIECKI z UMCS w Lublinie.

Rada Wydziału Chemii na posiedzeniu w dniu 2 kwietnia br. nadała mgr inż. Kazimierzowi STOŁECKIEMU stopień doktora nauk chemicznych

WIZYTY GOŚCI

Na zaproszenie Profesora Andrzeja DĄBROWSKIEGO - dziekana wydziału w dniach 7-10 marca br. przebywał Profesor Xavier COQUERET z Universite des Sciences et Technoloqies de Lille we Francji. Celem przyjazdu była współpraca naukowa. Ponadto w dniu 9 marca Pan Profesor wygłosił dla słuchaczy Studiów Doktoranckich, pracowników oraz studentów Wydziału Chemii wykład nt. "Principles and applications of radiation-initiated cationic polymerization: from microfluidic devices to ultralight solar arrays for satellites."

WYJAZDY ZAGRANICZNE PRACOWNIKÓW

(4 marca - 30 kwietnia br.) dr Katarzyna BUCIOR - adiunkt w Zakładzie Modelowania Procesów Fizykochemicznych przebywała we Frankfurcie (Niemcy) - did deutsch-institut - na kursie językowym - w ramach stypendium Humboldta.

(14-17 marca br.) dr hab. Ryszard M. JANIUK - kierownik Zakładu Dydaktyki Chemii - brał udział w międzynarodowej konferencji "Science Didactics Today and Tomorrov", gdzie wygłosił wykład.

OTWARTE DRZWI

W dniach 30 i 31 marca 2007 r. w budynku Rektoratu UMCS w Lublinie zorganizowano "Drzwi otwarte Uniwersytetu", w ramach których Wydział Chemii przedstawił swoją bogatą ofertę rekrutacyjną dla kandydatów na pierwszy rok studiów w roku akademickim 2007/2008.

W dniu 31 marca br. w sali "M" im. Włodzimierza HUBICKIEGO w budynku Małej Chemii odbyło się coroczne spotkanie: dziekanów Wydziału Chemii, sekretarzy Komisji Rekrutacyjnych na 2 kierunki studiów: "Chemia", "Ochrona środowiska" oraz przedstawicieli Samorządu Studentów Wydziału z kandydatami na studia w roku akademickim 2007/2008. Prodziekani Profesorowie: Władysław JANUSZ i Jacek GOWOREK poinformowali szczegółowo zebranych nt. zasad rekrutacji obowiązujących w br. przy naborze na I rok studiów - m.in. od nowego roku akademickiego na naszym Wydziale uruchomiona zostanie nowa specjalność "Analityka chemiczna". Później odbyła się krótka dyskusja, w czasie której przewodniczący i sekretarze Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych odpowiadali na pytania z sali. W spotkaniu na Wydziale Chemii wzięli udział tegoroczni maturzyści Lublina i województwa lubelskiego - łącznie kilkadziesiąt osób. Kierunki studiów realizowane w naszym Wydziale od wielu lat cieszą się dużym powodzeniem.

W ramach "Drzwi otwartych na Wydziale Chemii" - po spotkaniu z kandydatami na I roku studiów, profesor Dobiesław Nazimek - kierownik Zakładu Chemii Środowiskowej WCh wygłosił interesujący, godzinny wykład nt.: Wodór - paliwo przyszłości".

Następnie po bardzo krótkiej przerwie odbyły się pokazy chemiczne, które zaprezentowali: mgr Stanisław Ukalski i mgr Iwona Rusinek. Na zakończenie bardzo ciekawych pokazów chemicznych demonstratorzy zostali nagrodzeni gromkimi brawami.

II.2007 r.


OBRONY PRAC DOKTORSKICH

W dniu 12 lutego br. odbyła się publiczna obrona pracy doktorskiej mgr Elizy CHODKOWSKIEJ - słuchaczki Studiów Doktoranckich, nt.: "Warstwy zol-żel w czujnikach światłowodowych."

Recenzentami rozprawy byli: prof. dr hab. inż. Maria ŁĄCZKA z Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie i dr hab. Stanisław RADZKI prof. nadzw. z UMCS w Lublinie, zaś promotorem rozprawy był dr hab. Jan RAYSS prof. nadzw. z UMCS w Lublinie.

Rada Wydziału Chemii na posiedzeniu w dniu 5 marca br. nadała mgr Elizie CHODKOWSKIEJ stopień doktora nauk chemicznych

WYJAZDY ZAGRANICZNE PRACOWNIKÓW

(30 stycznia - 20 lutego br.) mgr Witold ZAWADZKI - asystent w Zakładzie Technologii Chemicznej - przebywał w ramach międzynarodowej współpracy pomiędzy ośrodkami na stażu naukowym w Universite des Sciences et Technologies de Lille we Francji.

(11-16 lutego br.) dr hab. Ryszard M. JANIUK - kierownik Zakładu Dydaktyki Chemii - brał udział w spotkaniu roboczym Projektu BIOHEAD-CITIZEN (CIT-CT-2004-506015-VI Program Ramowy).

ZJAZD DZIEKANÓW WYDZIAŁÓW CHEMICZNYCH

W dniach 8 - 9 lutego 2007 r. odbyło się w Poznaniu tradycyjne spotkanie Dziekanów Wydziałów Chemicznych, w którym uczestniczyli Prodziekani naszego Wydziału Profesorowie: Jacek Goworek i Władysław Janusz, dr hab. Janusz Ryczkowski oraz kierownik Zakładu Chemii i Technologii Polimerów - prof. dr hab. Barbara Gawdzik.

Tegoroczne spotkania dotyczące dydaktyki otworzył J.M. Rektor UAM w Poznaniu. Program 2-dniowego spotkania obejmował następujące zagadnienia:

pierwszy dzień obrad:
Kategoryzacja, inwestycje aparaturowe, działalność statutowa, granty (prof. H. Koroniak oraz zaproszeni goście).
Tradycyjne spotkanie przyjaciół chemików.
drugi dzień obrad:
Centralna Komisja ds. stopni i tytułów naukowych (koniec Kadencji, po wyborach).
Ministerstwo Nauki i Informatyzacji (prof. H. Górecki kategoryzacja, działalność statutowa, granty cd.).
Miejsce chemii w polityce naukowo-technicznej Polski (prof. B. Marciniec).
Czy łączymy chemię z Uniwersytetów i Politechnik, PAN i JBR w jeden zespół? Plusy i minusy.
Akredytacja europejska, UKA, PKA.
Zjazd PTChem. w Toruniu.
Firmy chemiczne.
Obiad - koniec obrad (zaproszenie do Krynicy w następnym roku).

SEKCJA DYDAKTYCZNA ODDZIAŁU LUBELSKIEGO PTChem

W dniu 10 lutego br. Zarząd Sekcji Dydaktycznej Oddziału Lubelskiego PTChem. zorganizował zebranie w Collegium Chemicum im. Profesora Andrzeja Waksmundzkiego. Program obejmował: wystąpienie Profesora Dobiesława Nazimka nt. "Ewolucja materii, ewolucja środowiska" oraz wykorzystanie urządzeń interaktywnych do celów dydaktycznych. Przedstawiciele firmy Image Recording Solutions sp. z o.o. zaprezentowali działanie tablicy interaktywnej i innych, podobnych urządzeń wraz z oprogramowaniem dydaktycznym.

I.2007 r.

NADANIE TYTUŁU DOKTORA HONORIS CAUSA UMCS PROFESOROWI KURTOWI BINDEROWI

W dniach 23 - 25 stycznia b.r. Gościem Wydziału był jeden z najwybitniejszych specjalistów w dziedzinie mechaniki statystycznej, fizykochemii zjawisk powierzchniowych i metod symulacji komputerowych - Profesor Kurt Binder z Instytutu Fizyki Uniwersytetu Johannesa Gutenberga w Moguncji (Niemcy).

24 stycznia br. odbyła się w Auli Collegium Chemicum im. prof. Andrzeja Waksmundzkiego uroczystość nadania Profesorowi Kurtowi Binderowi tytułu doktora honoris causa UMCS za wybitne osiągnięcia w badaniach zjawisk międzyfazowych oraz rozwój metod symulacji komputerowych, a także za wieloletnią i owocną współpracę ze środowiskiem Chemików Wydziału Chemii UMCS w Lublinie. Laudację w języku angielskim wygłosił promotor - prof. Andrzej Patrykiejew. Oprawę muzyczną uroczystości zapewnił chór Wydziału Artystycznego UMCS pod dyrekcją dr hab. Małgorzaty Nowak.

OBRONY PRAC DOKTORSKICH

W dniu 12 stycznia br. odbyła się publiczna obrona pracy doktorskiej mgr Marleny MATYSEK-NAWROCKIEJ - słuchaczki Studiów Doktoranckich, nt.: "Badania współadsorpcji jonów Cd(II) i jonów szczawianowych oraz cytrynianowych na granicy faz tlenek metalu / roztwór elektrolitu."

Recenzentami rozprawy byli: prof. dr hab. inż. Andrzej ŚWIĄTKOWSKI z Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie i prof. dr hab. Emil CHIBOWSKI z UMCS w Lublinie, zaś promotorem rozprawy był dr hab. Władysław JANUSZ prof. nadzw. z UMCS w Lublinie.

Rada Wydziału Chemii na posiedzeniu w dniu 26 stycznia br. nadała mgr Marlenie MATYSEK-NAWROCKIEJ stopień doktora nauk chemicznych

W dniu 17 stycznia br. odbyła się publiczna obrona pracy doktorskiej mgr Katarzyny SZYMCZYK - asystentki w Zakładzie Zjawisk Międzyfazowych, nt.: "Badanie adsorpcyjnych i objętościowych właściwości dwuskładnikowych mieszanin związków powierzchniowo czynnych w aspekcie procesu zwilżania."

Recenzentami rozprawy byli: dr hab. Stanisława SANAK-RYDLEWSKA prof. AGH z AGH w Krakowie i prof. dr hab. Emil CHIBOWSKI z Wydziału Chemii UMCS, zaś promotorem rozprawy był prof. dr hab. Bronisław JAŃCZUK z UMCS w Lublinie.

Rada Wydziału Chemii na posiedzeniu w dniu 26 stycznia br nadała mgr Katarzynie SZYMCZYK stopień doktora nauk chemicznych

WIZYTY GOŚCI

Na zaproszenie Profesora Andrzeja DĄBROWSKIEGO - dziekana wydziału w dniach 22-30 stycznia br. przebywał Doktor Ihor PATSAY z Uniwersytetu Ivana Franko we Lwowie. Celem przyjazdu był staż i współpraca naukowa.

Na zaproszenie Profesora Andrzeja DĄBROWSKIEGO - dziekana wydziału w dniach 24-27 stycznia br. przebywał Profesor Xavier COQUERET Universite des Sciences et Technoloqies de Lille we Francji. Celem przyjazdu była współpraca naukowa.

WYJAZDY ZAGRANICZNE PRACOWNIKÓW

(23-25 stycznia br.) dr hab. Janusz RYCZKOWSKI - prodziekan wydziału - przebywał w Uniwersytecie w Lille we Francji. Celem wyjazdu było omówienie zasad kontynuacji współpracy naukowej oraz wymiany studentów.

(25-27 stycznia br.) dr hab. Janusz RYCZKOWSKI - prodziekan wydziału - przebywał w Brukseli (Belgia), gdzie brał udział w spotkaniu roboczym: EuroBachelor i EuroMaster Label Committee.

(30 stycznia - 19 lutego br.) mgr Witold ZAWADZKI - asystent w Zakładzie Technologii Chemicznej przebywał w Universite des Sciences et Technologies de Lille we Francji - na stażu naukowym w ramach międzynarodowej współpracy pomiędzy ośrodkami.

WYDZIAŁOWA KONFERENCJA SPRAWOZDAWCZA

W dniach 22-23 stycznia 2007 r. w Auli Collegium Chemicum im. Profesora Andrzeja Waksmundzkiego odbyła się Wydziałowa Konferencja Sprawozdawcza poświęcona omówieniu tematów badań realizowanych w roku 2006, w której uczestniczyli: zaproszeni goście, pracownicy, doktorzy - laureaci konkursu wydziałowego, doktoranci i studenci Wydziału Chemii.

Obrady konferencji otworzył dziekan profesor Andrzej DĄBROWSKI. Czterem laureatkom Wydziałowego Konkursu na najlepszą pracę doktorską z 2006 r. wręczono okolicznościowe dyplomy. Otrzymały je Panie Doktor: Katarzyna TYSZCZUK (I miejsce), Agnieszka NOSAL-WIERCIŃSKA (II miejsce), Sylwia PASIECZNA (III miejsce) i Elżbieta OPALA MAZUR (IV miejsce).

Program w/w Konferencji obejmował dwie, dwuczęściowe sesje przedpołudniowe, którym przewodniczyli kolejno profesorowie: Jolanta NARKIEWICZ-MICHAŁEK, Stanisław PIKUS, Andrzej L. DAWIDOWICZ i Zofia RZĄCZYŃSKA. Najważniejsze wyniki badań uzyskane w 2006 r. przedstawili kierownicy jednostek organizacyjnych Wydziału Chemii bądź upoważnieni przez nich pracownicy dydaktyczni tych Zakładów/Pracowni. Zaprezentowano łącznie 19 ustnych 15-minutowych referatów. Ponadto z krótkimi 10-minutowymi komunikatami wystąpiły na zakończenie pierwszego dnia obrad autorki 4 wyróżnionych prac doktorskich w konkursie na najlepszą pracę doktorską, obronioną na Wydziale Chemii w 2006 roku.

WARSZTATY DLA MŁODYCH NAUKOWCÓW

W dniach 24-25 stycznia br. na Wydziale Chemii odbyły się Warsztaty dla Młodych Naukowców nt.: "Warstewki powierzchniowe, Filmy Langmuira i Langmuira - Blodgett", których organizatorami były: Sieć Naukowa SURUZ, Wydział Chemii UMCS oraz Lubelski Oddział Polskiego Towarzystwa Chemicznego.

W programie dwudniowych obrad znalazły się kolejno: warsztaty dla młodych naukowców, uroczystość nadania Doktoratu Honoris Causa profesorowi Kurtowi Binderowi z Niemiec, sesja młodych naukowców, sesja naukowa w Lubelskim Towarzystwie Naukowym oraz ponownie sesja młodych naukowców.

Łącznie w spotkaniu tym wzięło udział ponad 30 osób z następujących ośrodków naukowych: Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN w Krakowie oraz Politechniki: Gdańska, Warszawska i Wrocławska. W czasie trwania sesji naukowych wygłoszonych zostało 14 komunikatów 15-minutowych.

2007 - XII, XI, X, IX, VI-VIII, V, VI, III, II, I