Biuletyny Dziekana w 2006 r.

2006 - XII, XI

Podsumowanie 2006 r.

PIERWSZA KATEGORIA

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego zatwierdził wykaz ustalonych przez Komisję Badań na Rzecz Rozwoju Nauki Rady Nauki (Protokół Nr 6/2006 posiedzenia KBnRRN z dnia 30.06.2006r.) kategorii dla grupy jednostek jednorodnych N5 "Nauki chemiczne". Wydział Chemii UMCS otrzymał I kategorię - najlepszą. Na jej podstawie ministerstwo przyznaje fundusze na badania statutowe. Ocena jednostek naukowych dokonywana jest raz na cztery lata, na podstawie dostarczonych przez placówki w wyznaczonym terminie ankiet, które uwzględniają m.in.: posiadane uprawnienia do nadawania stopni naukowych, rozwój kadry, liczbę zrealizowanych projektów badawczych, liczbę i jakość (Impact Factor) opublikowanych prac naukowych, zastosowanie wyników badań w praktyce oraz inne ważne osiągnięcia w ocenianym okresie.

PRÓBKI GRUNTU KSIĘŻYCOWEGO

Profesor Erich ROBENS z Uniwersytetu Johanna Gutenberga w Moguncji (Niemcy), współpracujący od wielu lat z chemikami z Wydziału Chemii UMCS, przekazał należące do NASA trzy pojemniki z pyłem księżycowym (ok. 9 gramów). Próbki te zostały przywiezione przez statki kosmiczne: Apollo 11, 12 i 16 w latach 1969-1976 a do przeprowadzenia badań naukowych powołany został zespół badawczy skupiający specjalistów z zakresu analizy termicznej i fizykochemicznych zjawisk powierzchniowych. Ten wspaniały gest Profesora E. ROBENSA w stosunku do Wydziału Chemii umożliwił wykonywanie gruntownych badań na nowoczesnej aparaturze znajdującej się w Analitycznym Laboratorium Wydziałowym.

STYPENDIUM FULBRIGHTA

Doktor Paweł SZABELSKI - adiunkt z Zakładu Chemii Teoretycznej WCh otrzymał Senior Fulbright Advanced Research Grant nt.: "Naturally Chiral Surfaces for Adsorption and Separations". W ramach tego prestiżowego, półrocznego stypendium naukowego w okresie 25 lipca - 26 grudnia 2006 roku Pan Doktor będzie odbywał staż naukowy w Department of Chemical Engineering, Karnegie Mellon University, Pittsburgh (USA).


ISSHAC - 2006

W dniach 28 sierpnia - 2 września br. już po raz szósty odbyło się międzynarodowe cykliczne sympozjum ISSHAC (Surface Heterogeneity Effects in Adsorption and Catalysis on Solids). Tym razem w Zakopanem. Głównym organizatorem sympozjum obok Lubelskiego Oddziału PTChem. był Wydział Chemii naszego Uniwersytetu (Zakład Chemii Teoretycznej). Przewodniczącym Komitetu Naukowego tego ważnego sympozjum był prof. dr hab. Władysław RUDZIŃSKI, natomiast przewodniczącą Komitetu Organizacyjnego była Pani Profesor Jolanta NARKIEWICZ-MICHAŁEK. W spotkaniu wzięło udział 160 uczestników z całego świata: USA, Meksyku, Argentyny, Brazylii, Australii, Izraela, Singapuru, Korei, Chin, Japonii, Anglii, Chorwacji, Finlandii, Francji, Grecji, Hiszpanii, Niemiec, Włoch, Rosji i Ukrainy. Podczas sympozjum wygłoszono 67 wykładów, przedstawiono 109 posterów. Zaprezentowały się także firmy produkujące aparaturę naukową i sprzęt laboratoryjny: Microscal (UK), Quantachromme (USA) i Micromeritics (USA).

XII.2006 r.

ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWAŃ W SPRAWIE NADANIA TYTUŁU NAUKOWEGO PROFESORA

[aktualizacja 4.I.2007]
W związku z zakończeniem w grudniu postępowań w Centralnej Komisji w Warszawie wpłynęły informacje w sprawie nadania tytułu naukowego profesora:

- dr hab. Stanisławowi PIKUSOWI z Zakładu Krystalografii,
- dr hab. Władysławowi JANUSZOWI z Zakładu Radiochemii i Chemii Koloidów.

Wnioski w w/w sprawach przygotował dziekan profesor Andrzej DĄBROWSKI - przewodniczący Rady Naukowej Wydziału Chemii. Oba wnioski o nadanie w/w tytułu naukowego przekazane zostały do Kancelarii Prezydenta R.P.

MIANOWANIE NA STANOWISKA: PROFESORA ZWYCZ. i NADZWYCZ. UMCS

Na posiedzeniu Senatu UMCS w dniu 29 listopada 2006 r. pozytywnie zostały zaopiniowane wnioski Rady Wydziału Chemii w sprawie mianowania na stanowiska:

- profesora zwyczajnego UMCS:
prof. dr hab. Barbary GAWDZIK z Zakładu Chemii i Technologii Polimerów,

- profesora nadzwyczajnego UMCS na czas nieokreślony:
dr hab. Jolanty NARKIEWICZ-MICHAŁEK z Zakładu Chemii Teoretycznej,
dr hab. Zofii RZĄCZYŃSKIEJ z Zakładu Chemii Ogólnej i Koordynacyjnej,
dr hab. Andrzeja MACHOCKIEGO z Zakładu Technologii Chemicznej,
dr hab. Marka MAJDANA z Zakładu Chemii Nieorganicznej.

KOLOKWIUM HABILITACYJNE

W dniu 1 grudnia br. odbyło się kolokwium habilitacyjne dr Ryszarda Macieja JANIUKA z Pracowni Dydaktyki Chemii WCh UMCS w Lublinie, na podstawie rozprawy habilitacyjnej pt. "Wpływ badań w dziedzinie dydaktyki chemii na zmiany w kształceniu chemicznym."

Recenzentami rozprawy habilitacyjnej byli:
prof. dr hab. Wanda BRZYSKA z UMCS w Lublinie,
prof. hab. Andrzej BUREWICZ z UAM w Poznaniu,
prof. dr hab. inż. Andrzej MATYNIA z Politechniki Wrocławskiej,
prof. dr hab. inż. Jerzy BŁAŻEJOWSKI z Uniwersytetu Gdańskiego.

Rada Naukowa Wydziału Chemii podjęła uchwałę w przedmiocie nadania dr Ryszardowi JANIUKOWI stopnia doktora habilitowanego nauk chemicznych.

OBRONY PRAC DOKTORSKICH

W dniu 8 grudnia br. odbyła się publiczna obrona pracy doktorskiej mgr Macieja PODGÓRSKIEGO - słuchacza Studiów Doktoranckich, nt.: "Synteza i ocena właściwości UV utwardzalnych metakrylanów"

Recenzentami rozprawy byli: prof. dr hab. inż. Krzysztof PIELICHOWSKI z Politechniki Krakowskiej i dr hab. Jan RAYSS prof. nadzw. z Wydziału Chemii UMCS, zaś promotorem rozprawy był dr hab. Tadeusz MATYNIA prof. nadzw. z UMCS w Lublinie.

Rada Wydziału Chemii na posiedzeniu w dniu 18 grudnia br. nadała mgr Maciejowi PODGÓRSKIEMU stopień doktora nauk chemicznych

W dniu 11 grudnia br. odbyła się publiczna obrona pracy doktorskiej mgr Katarzyny TYSZCZUK - słuchaczki Studiów Doktoranckich, nt.: "Filmowa elektroda ołowiowa i galowa jako nowe elektrody w analizie stripingowej"

Recenzentami rozprawy byli: prof. dr hab. Jerzy GOLIMOWSKI z Uniwersytetu Warszawskiego i prof. dr hab. Zbigniew HUBICKI z Wydziału Chemii UMCS, zaś promotorem rozprawy był dr hab. Mieczysław KOROLCZUK prof. nadzw. z UMCS w Lublinie.

Rada Wydziału Chemii na posiedzeniu w dniu 18 grudnia br. nadała mgr Katarzynie TYSZCZUK stopień doktora nauk chemicznych

WIZYTY GOŚCI

Na zaproszenie Profesora Romana LEBODY z Zakładu Metod Chromatograficznych w dniach 11-21 grudnia br. przebywali Doktorzy: Svitlana KHALAMEIDAM i Vladymyr SYDORCHUK z Instytutu Sorpcji i Problemów Endoekologii Ukraińskiej Akademii Nauk w Kijowie. Celem przyjazdu było wykonanie wspólnych badań

WYJAZDY ZAGRANICZNE PRACOWNIKÓW

(6-12 grudnia br.) prof. dr hab. Andrzej PATRYKIEJEW przebywał w Uniwersytecie Johannesa Gutenberga w Moguncji (Niemcy). Celem wyjazdu była współpraca naukowa z Profesorem Kurtem BINDEREM - Honorowym Profesorem Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

(7-11 grudnia br.) dr Ryszard Maciej JANIUK w Instytucie Edukacji Przyrodniczej w Kilonii (Niemcy) brał udział w zebraniu związanym z realizacją projektu CROSSNET.

NOWE DOTACJE

O unikalną w Polsce, spełniającą światowe standardy, aparaturę naukowo-badawczą wzbogaci się Wydział Chemii UMCS. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego zaakceptował do realizacji 2 projekty:

IA-913/2006 - "Wielokomorowy system UHV do badania składu chemicznego powierzchni ciał stałych w szerokim zakresie temperatury i ciśnienia" - autorstwa Profesora Andrzeja MACHOCKIEGO i Doktora Ewarysta MENDYKA.

IA-917/2006 - "Zintegrowany system mikroreaktora, wagi i spektrometru masowego" - autorstwa Doktorów: Wojciecha GACA i Grzegorza GIECKO.

WYRÓŻNIENIE STOWARZYSZENIA LUBELSKI KLUB BIZNESU

W dniu 8 grudnia br. w Collegium Maius Akademii Medycznej w Lublinie Profesorowi Dobiesławowi NAZIMKOWI - kierownikowi Zakładu Chemii Środowiskowej wręczone zostało wyróżnienie Stowarzyszenia Lubelski Klub Biznesu w kategorii współpracy nauki i przemysłu - "za opracowywanie i transfer innowacji technologicznych dla rozwiązań w przemyśle".

XI.2006 r.

PRÓBKI GRUNTU KSIĘŻYCOWEGO

Profesor Erich ROBENS z Uniwersytetu Johanna Gutenberga w Moguncji (Niemcy), współpracujący od wielu lat z chemikami z Wydziału Chemii UMCS, przekazał należące do NASA trzy pojemniki z pyłem księżycowym (ok. 9 gramów). Próbki te zostały przywiezione przez statki kosmiczne: Apollo 11, 12 i 16 w latach 1969-1976 a do przeprowadzenia badań naukowych powołany został zespół badawczy skupiający specjalistów z zakresu analizy termicznej i fizykochemicznych zjawisk powierzchniowych. Ten wspaniały gest Profesora E. ROBENSA w stosunku do Wydziału Chemii umożliwił wykonywanie gruntownych badań na nowoczesnej aparaturze znajdującej się w Analitycznym Laboratorium Wydziałowym.

WIZYTY GOŚCI

Na zaproszenie dziekana Profesora Andrzeja DĄBROWSKIEGO w dniach 4-14 listopada br. przebywał Honorowy Profesor UMCS - Profesor Erich ROBENS z Uniwersytetu Johanna Gutenberga w Moguncji (Niemcy). Celem wizyty była kontynuacja współpracy naukowej i wygłoszenie dla słuchaczy Studiów Doktoranckich, pracowników oraz studentów Wydziału Chemii w dniu 6 listopada br. wykładu nt.: "Water In Heaven and Earth".

Na zaproszenie dziekana Profesora Andrzeja DĄBROWSKIEGO w dniach 13-19 listopada br. przebywał Profesor Jurij ZUB z Instytutu Chemii Powierzchni Ukraińskiej Akademii Nauk w Kijowie (Ukraina). Celem wizyty była kontynuacja współpracy naukowej pomiędzy placówkami naukowymi.

Na zaproszenie Profesora K. Michała PIETRUSIEWICZA - kierownika Zakładu Chemii Organicznej przebywali Profesorowie: w dniach 19-21 listopada br. - Patrick METZNER z University Caen (IMSRA) z Francji, natomiast w dniach 21-22 listopada br. - Hiroshi NAKAZAWA z Osaka City University z Japonii. Celem obu wizyt była współpraca naukowa.

WYJAZDY ZAGRANICZNE PRACOWNIKÓW

(21-23 listopada br.) dr hab. Janusz RYCZKOWSKI - prodziekan ds. Współpracy z Zagranicą brał udział w Seminarium Quality Assurance, zorganizowanym w Monachium (Niemcy) przez Komisję Europejską dla Promotorów Bolońskich.

III TARGI KOSMETYCZNE

W dniach 8 i 9 listopada 2006 r. odbyły się po raz trzeci - zorganizowane przez Wydział Chemii UMCS - Uniwersyteckie Targi Kosmetyczne. Targi te cieszyły się dużym powodzeniem zarówno wśród studentów jak też mieszkańców Lublina i miały na celu m.in. rozpropagowanie na kierunku "Chemia" nowej, 3-letniej specjalności - "Chemia środków bioaktywnych i kosmetyków" oraz promocję Wydziału. W tegorocznych Targach wzięli udział wystawcy, przedstawiciele firm produkujących i wykorzystujących kosmetyki. Prezentowano m.in. kosmetyki wykonane na bazie wyciągu z aloesu, zielonej glinki i miodu. Odbywały się też pokazy: wizażu, fryzjerskie, kosmetyczne, przyrodolecznicze. Bardzo duże zainteresowanie wzbudził pokaz makijażu i fryzury ślubnej, zwłaszcza że modelką była studentka III roku Chemii - Agnieszka Loch. Na Targach zaprezentowano też sprzęt służący do relaksu i regeneracji sił: fotele masujące, usuwające bóle pleców i kręgosłupa, fotel do masażu termicznego.

2006 - XII, XI