Zmarła doc. dr Michalina Dąbkowska - wspomnienie o Nestorce UMCS

Kolegium Dziekańskie Wydziału Chemii

Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

z głębokim żalem zawiadamia, że dn. 27 października 2021 roku zmarła

śp.
doc. dr Michalina Dąbkowska

Rodzinie i bliskim zmarłej Pani Docent składamy wyrazy głębokiego współczucia.

Kollegium Dziekańskie
i społeczność akademicka Wydziału Chemii UMCS

Msza pożegnalna odbędzie się dn. 9 listopada o godz. 15.00
w kościele pw. bł. Biskupa Władysława Gorala w Lublinie, 
ul. Ks. Jerzego Popiełuszki 28b
Pogrzeb odbędzie się dn. 10 listopada o godz. 10.00
na cmentarzu przy ul. Lipowej w Lublinie.
Uroczystości pogrzebowe rozpoczną się przy wejściu głównym cmentarza,
od ul Lipowej.

 

Wspomnienie o doc. dr Michalinie Dąbkowskiej

 

Pani Docent Michalina Dąbkowska urodziła się 18 sierpnia 1921 roku w Wieliżu koło Witebska.

            W 1923 r. rodzina Dąbkowskich przeniosła się do Lublina, gdzie Michalina Dąbkowska chodziła do Szkoły Powszechnej im. Marii Papiewskiej w Lublinie.
Ukończyła Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące im. Unii Lubelskiej w Lublinie,
zdając w maju 1939 r. maturę jako absolwentka klasy matematyczno-fizyczno-chemicznej. Wybuch II wojny światowej przerwał możliwość podjęcia studiów. Podczas okupacji Michalina Dąbkowska uczęszczała na tajne komplety, z czasem zaczęła w konspiracji pracować jako nauczyciel tajnego nauczania.

W 1944 r. wraz z powołaniem Uniwersytetu im. Marii Curie-Skłodowskiej,
dekretem z 23 października 1944 r., pojawiła się szansa na kontynuowanie nauki
na szczeblu akademickim. Michalina Dąbkowska jeszcze jako studentka rozpoczęła pracę na stanowisku asystenta w Katedrze Chemii Nieorganicznej – jednostce naukowej,
którą po profesorze Władysławie Wiśniewskim, kierował prof. Włodzimierz Hubicki. Pomyślnie łącząc studia chemiczne z pracą asystenta, w 1950 r. Michalina Dąbkowska obroniła pracę magisterską pod kierunkiem prof. W. Hubickiego, który stał się również promotorem Jej rozprawy doktorskiej.

            W 1960 roku Michalina Dąbkowska uzyskała stopień doktora nauk chemicznych
za rozprawę doktorską zatytułowaną: „Ciekły amoniakat nadchloranu litu
jako rozpuszczalnik i ciecz podstawowa w pomiarach polarograficznych”.

            Badania prowadzone przez Michalinę Dąbkowską dotyczyły właściwości pierwiastków ziem rzadkich i innych związków chemicznych metodami klasycznej analizy chemicznej – głównie termograwimetrii i spektrofotometrii, prowadziła także badania
w zakresie polarografii. Znaczącym wkładem pracy naukowej Michaliny Dąbkowskiej
był pomiar 70 krzywych TG, DTG i DTA, które zostały zamieszczone w sześciotomowym atlasie – ówczesnym kompendium wiedzy z dziedziny nauk chemicznych.

            Jako świadek historii początków dyscypliny naukowej chemii na Uniwersytecie
Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie, prowadziła także badania archiwalne nad historią nauki i kultury. Jedną z szczególnych publikacji na ten temat są wspomnienia napisane
przez Michalinę Dąbkowską pt.: „Chemicy sami o sobie w 1957 roku”, zgodnie
z informacją podaną przez autorkę w dedykacji: „W Międzynarodowym Roku Chemii
w celu upamiętnienia zasług i złożenia hołdu naszym Profesorom ze czcią, szacunkiem i wdzięcznością”.

            W publikacji znalazła się unikalna relacja z osobistego spotkania z noblistką
Ireną Joliot-Curie, a zarazem córką patronki UMCS, na Międzynarodowym Kongresie Intelektualistów w Obronie Pokoju w 1948 r. we Wrocławiu – przedstawiona
przez Michalinę Dąbkowską, ówczesną studentkę i asystentkę, reprezentującą UMCS
jako prezes Studenckiego Koła Chemików, które postanowiło nadać Irenie Joliot-Curie godność Członka Honorowego, przekazując noblistce dyplom honorowy koła naukowego.
Cenną pamiątką tego wydarzenia jest fotografia przedstawiająca Irenę Joliot-Curie
wraz z Heleną Skłodowską - Szalay – siostrą Marii Curie-Skłodowskiej i z Michaliną Dąbkowską, która została włączona do zbioru fotografii archiwalnych Uniwersytetu
Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie i do materialnej spuścizny historycznej uniwersytetu.

Przez cały okres pracy naukowej i dydaktycznej Pani docent Michalina Dąbkowska związana była z działalnością Zakładu Chemii Nieorganicznej i Ogólnej,
kierowanego przez prof. dr hab. Włodzimierza Hubickiego, a następnie
przez prof. dr hab. Wandę Brzyską w Instytucie Chemii na Wydziale Matematyki,
Fizyki i Chemii UMCS. Od roku 1969 pracowała na stanowisku docenta
w Instytucie Chemii UMCS, a od 1989 r. w wyodrębnionym Wydziale Chemii UMCS,
aż do chwili przejścia na emeryturę w 1991 roku.

W dniu 18 sierpnia 2021 r. Pani Docent obchodziła jubileusz 100. rocznicy urodzin. Została z tej okazji uhonorowana wspólnym listem gratulacyjnym od Dziekana
Wydziału Chemii UMCS – prof. dr hab. Anny Deryło-Marczewskiej oraz od Przewodniczącej Lubelskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Chemicznego
– prof. Jolanty Narkiewicz-Michałek.

„Czuję się spełniona, miałam dobre, ciekawe życie” – tak podsumowała
doc. dr Michalina Dąbkowska historię swojego życia w dniu swoich 100. urodzin
w rozmowie z red. Aleksandrą Dunajską-Minkiewicz,
opublikowaną w Kurierze Lubelskim.

Pani Docent Michalina Dąbkowska w dniu swoich setnych urodzin, 18 sierpnia 2021 r. została odznaczona Medalem Prezydenta Miasta Lublin.


Ze smutkiem żegnamy Nauczyciela wielu pokoleń studentów,
Człowieka o wielkim sercu, wspaniałego i życzliwego.

Rodzinie i bliskim składamy wyrazy głębokiego współczucia.

Kolegium Dziekańskie
oraz społeczność akademicka
Wydziału Chemii UMCS w Lublinie

 

zdjęcie: Portret Michaliny Dąbkowskiej fot. Edward Ferenc
źr.: Wiadomości Uniwersyteckie nr 9/280, październik 2021 r.

 

    Aktualności