Zmarł prof. dr hab. Andrzej Machocki

Kolegium Dziekańskie Wydziału Chemii
Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
z głębokim żalem zawiadamiają, że 18 maja 2019 roku zmarł

Prof. dr hab. Andrzej Machocki

Profesor Andrzej Machocki urodził się 12 sierpnia 1947 roku w Dąbrowie Górniczej. W1966 roku ukończył Technikum Chemiczne nr 1 w Lublinie. W 1971 roku uzyskał tytuł zawodowy magistra na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii UMCS, a następnie stopnie naukowe doktora (w roku 1979) na podstawie pracy doktorskiej pt. „Badania redukcji katalizatorów Ni/gamma Al2O3” i doktora habilitowanego (w roku 1997) na podstawie rozprawy habilitacyjnej pt. „Katalityczne utleniające sprzęganie metanu”). Został zatrudniony na stanowisku profesora UMCS w roku 2001. Tytuł naukowy profesora uzyskał w roku 2017.

Profesor Machocki od roku 1993 był członkiem Polskiego Klubu Katalizy. W latach 2010–2014 kierował projektem „Centrum Nanomateriałów Funkcjonalnych”. Był autorem licznych wniosków i kierownikiem grantów międzynarodowych (VII Program Ramowy UE, European Research Area ERA-NET, bilateralne) i krajowych (MNiSW, MNiI, KBN, NCBR). Był również autorem wniosków i kierownikiem projektów inwestycyjnych (w latach 1999–2014). Zorganizował trzy ogólnopolskie konferencje naukowe. Był autorem i współautorem ok. 270 artykułów i komunikatów naukowych oraz siedmiu patentów. Został odznaczony Medalem Komisji Edukacji Narodowej (2012) i Srebrnym Krzyżem Zasługi.
W pamięci studentów i pracowników Wydziału Chemii pozostanie, jako dobry Nauczyciel i życzliwy wszystkim Kolega.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się 24 maja 2019 r. o godz. 11 na cmentarzu przy ul. Lipowej (wejście od ul. Białej).

    Aktualności

    Autor
    Karol Pilorz
    Data dodania
    21 maja 2019