Sukces Pani dr Iwony Ostolskiej - projekt pt. "Zakup spektrometrów promieniowania gamma wraz z niezbędnym wyposażeniem oraz oprogramowaniem"

Uprzejmie informujemy, iż Pani dr Iwona Ostolska z Katedry Radiochemii i Chemii Środowiskowej, Instytut Nauk Chemicznych UMCS otrzymała dotację celową na realizację inwestycji związanej z działalnością naukową. Projekt zostanie sfinansowany ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki na podstawie umowy nr 7235/IA/SP/2022. Inwestycja dotyczy zakupu nowoczesnej aparatury badawczej pt. " Zakup spektrometrów promieniowania gamma wraz z niezbędnym wyposażeniem oraz oprogramowaniem".

Wartość kosztorysowa projektu wynosi 1 100 000 zł.

Środki dofinansowania z  Ministerstwa Edukacji i Nauki: 1 045 000 zł.

Projekt będzie realizowany w latach: 2022-2023.

 

Cel projektu

Celem projektu jest zakup dwóch spektrometrów promieniowania gamma wyposażonych w wysokowydajne detektory półprzewodnikowe germanowe (HPGe) typu p wraz z elementami elektronicznymi, oprogramowaniem i źródłami kalibracyjnymi niezbędnymi do poprawnej pracy toru spektrometrycznego. Pozyskanie środków na zakup dwóch detektorów o różnej budowie i charakterystyce jest podyktowane nie tylko perspektywą wykorzystania każdego z urządzeń w konkretnym celu, ale przede wszystkim ich wzajemną kompatybilnością. Dzięki takiemu rozwiązaniu, zwłaszcza w szczególnie wymagających przypadkach, możliwy będzie jednoczesny pomiar dwóch próbek w różnych geometriach, zakresach energetycznych, co pozwoli na uzyskanie dokładnej i zaawansowanej analizy zawartości izotopów gamma promieniotwórczych.

 

Spektrometria gamma jest techniką analityczną pozwalającą na identyfikację oraz oznaczenie ilościowe szerokiego spektrum izotopów emitujących promieniowanie gamma w próbkach o różnych, często wysoce złożonych matrycach. Metoda ta znajduje zastosowanie w licznych gałęziach przemysłu (pomiary zawartości emiterów gamma w materiałach budowlanych, kontrola jakości surowców lub produktów końcowych w przemyśle spożywczym, farmaceutycznym, kosmetycznym) oraz działalności badawczej, między innymi może być wykorzystywana w pomiarach skażenia w obrębie jednostek wykorzystujących promieniowanie jonizujące oraz w medycynie nuklearnej. Wykorzystanie spektrometrii promieniowania gamma pozwala na szybkie wykrycie oraz identyfikację skażeń promieniotwórczych zarówno w próbkach stałych, ciekłych, jak również izotopów promieniotwórczych obecnych w warstwie przyziemnej powietrza atmosferycznego. Pomimo, że działające w kraju elementy infrastruktury związanej z energetyką jądrową oraz produkcją izotopów promieniotwórczych są pod ciągłą kontrolą odpowiednich, wyspecjalizowanych służb, to możliwość wykonywania niezależnych pomiarów i oceny stanu środowiska jest bardzo istotna z punktu widzenia społecznego. Zakupione urządzenia zastąpią aparaturę wykorzystywaną do tej pory do realizacji zobowiązań związanych z powołaniem Zakładowej Drużyny Laboratoryjnej UMCS włączonej decyzją prezydenta miasta w skład Miejskiego Systemu Wykrywania i Alarmowania (Zarządzenie nr 1278/ 2011 z dn. 28.12.2011r.).

Podsumowując, zakup nowoczesnej aparatury badawczej w postaci dwóch spektrometrów gamma pozwoli na rozszerzenie tematyki badawczej Katedry Radiochemii i Chemii Środowiskowej, realizację zadań związanych z bezpieczeństwem radiologicznym oraz stanowić będzie istotny wkład we wzrost innowacyjności Wydziału Chemii UMCS na tle innych jednostek tego typu. Następstwem wzrostu potencjału badawczego będzie intensywny rozwój współpracy z innymi jednostkami naukowo-dydaktycznymi i przemysłowymi zarówno w kraju, jak też poza jego granicami.

 

Serdecznie gratulujemy !

    Aktualności

    Data dodania
    27 października 2022