Rekrutacja dodatkowa na studia I stopnia - składanie dokumentów papierowych: 14-15.09.2023, Wydział Chemii

Szanowny Kandydacie, jeśli jesteś zakwalifikowany w ramach rekrutacji dodatkowej do przyjęcia na studia I stopnia, już tylko jeden krok dzieli Cię od studiowania na Wydziale Chemii UMCS w roku akademickim 2023/2024!
 
Od 14 do 15 września w godz. 9.00-14.00, dostarcz do nas dokumenty papierowe. Możesz je przynieść lub wysłać.
 
Ważne! Jeśli nie otrzymamy dokumentów w terminie, potraktujemy to jako rezygnację ze studiów.

Terminy składania dokumentów:

 • studia I stopnia rekrutacja dodatkowa - w dniach 14-15 września 2023 r., zgodnie z terminarzem w opisie Internetowej Rekrutacji Kandydatów w ramach rekrutacji dodatkowej.

  W dniach 14-15.09.2023 Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna na Wydziale Chemii UMCS
  przyjmuje dokumenty od kandydatów na studia I stopnia, rozpoczynające się
  w roku akademickim 2023/2024 na kierunkach:

  • Chemia (poszczególne specjalności)
  • Inżynieria światłowodowa

  Adres przyjmowania dokumentów od kandydatów:

  Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna

  Wydział Chemii UMCS                          lokalizacja Google Maps

  pl. Marii Curie-Skłodowskiej 2                  tel. +48 81 537 77 50
  20-031 Lublin

  budynek A (Mała Chemia)                   wkr.chem@mail.umcs.pl
  sala M (1 piętro)

Listę wymaganych dokumentów oraz adres znajdziesz poniżej, a także w e-mailu otrzymanym po publikacji wyników rekrutacji dodatkowej.

Adresy i kontakty do wszystkich komisji rekrutacyjnych

Listę wymaganych dokumentów oraz adres znajdziesz poniżej, a także w e-mailu otrzymanym po publikacji wyników. 


Dokumenty składane przez obywateli polskich

 1. Kwestionariusz osobowy – wygeneruj go w zakładce: Moje konto / Zgłoszenia rekrutacyjne / Dokumenty i dalsze kroki, wydrukuj i podpisz.

 2. Kserokopia świadectwa maturalnego:

  • jeśli dostarczysz dokumenty osobiście lub przez osobę upoważnioną – weź ze sobą oryginał świadectwa do wglądu;
  • jeśli wysyłasz dokumenty pocztą lub kurierem – zgodność z oryginałem kserokopii musi potwierdzić: notariusz, organ administracji publicznej lub Biuro Rekrutacji UMCS. Nie wysyłaj oryginałów dokumentów!

 3. Zdjęcie (takie, jak do dowodu osobistego lub paszportu) o wymiarach 35 mm x 45 mm, podpisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem.
 4. Na wybranych kierunkach (biologia, biotechnologia, chemia) otrzymasz od komisji skierowanie do lekarza medycyny pracy. Potrzebne będzie zaświadczenie stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia kształcenia na wybranym kierunku studiów.

Dokumenty składane przez kandydatów zagranicznych na studia bezpłatne

 1. Kwestionariusz osobowy – wygeneruj go w zakładce: Moje konto / Zgłoszenia rekrutacyjne / Dokumenty i dalsze kroki, wydrukuj i podpisz.

 2. Tłumaczenie na język polski świadectwa maturalnego lub zagranicznego (oryginał) oraz kserokopia tego świadectwa w języku oryginalnym

  • jeśli dostarczysz dokumenty osobiście lub przez osobę upoważnioną - weź ze sobą oryginał świadectwa do wglądu;
  • jeśli wysyłasz dokumenty pocztą lub kurierem - zgodność kserokopii świadectwa z oryginałem musi potwierdzić notariusz lub Biuro Rekrutacji UMCS.

  Do świadectwa wymagane są dokumenty legalizacyjne (np. apostille z Ukrainy i z Białorusi lub legalizacja z polskiego konsulatu np. z Kazachstanu).

  Tłumaczenie musi być wykonane przez tłumacza przysięgłego albo zagranicznego tłumacza wraz z poświadczeniem konsula Rzeczpospolitej Polskiej.

  Kandydaci muszą do października uzyskać decyzję o uznaniu świadectwa przez kuratora oświaty (nie dotyczy kandydatów z Ukrainy i Białorusi).

 3. Zdjęcie (takie, jak do dowodu osobistego lub paszportu) o wymiarach 35 mm x 45 mm, podpisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem.

 4. Kserokopia paszportu – strona ze zdjęciem i danymi osobowymi

  • jeśli dostarczysz dokumenty osobiście lub przez osobę upoważnioną – weź ze sobą paszport do wglądu;
  • jeśli wysyłasz dokumenty pocztą lub kurierem – zgodność kserokopii z oryginałem musi być potwierdzić notariusz lub Biuro Rekrutacji UMCS. Nie wysyłaj oryginałów dokumentów!

 5. Kserokopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego (dla tych kandydatów, którzy nie zdawali testu z polskiego na UMCS), np.

  – ukończenie rocznego kursu
  przygotowawczego do podjęcia nauki w języku polskim w jednostkach wyznaczonych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego,
  – certyfikat znajomości języka polskiego wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego,
  – potwierdzenie UMCS, że ich przygotowanie oraz stopień znajomości języka polskiego pozwalają na podjęcie studiów w języku polskim,
  – świadectwo ukończenia szkoły ponadpodstawowej, w której zajęcia były prowadzone po polsku,
  – świadectwo ukończenia szkoły ponadpodstawowej w Polsce,
  – dyplom studiów ukończonych w Polsce, na kierunku prowadzonym po polsku,
  – certyfikat znajomości języka polskiego wydany przez polską lub zagraniczną szkołę językową.

  • jeśli dostarczysz dokumenty osobiście lub przez osobę upoważnioną – weź ze sobą dokument do wglądu;
  • jeśli wysyłasz dokumenty pocztą lub kurierem – zgodność kserokopii z oryginałem musi być potwierdzić notariusz lub Biuro Rekrutacji UMCS. Nie wysyłaj oryginałów dokumentów!

 6. Kserokopia dokumentu uprawniającego do studiów bezpłatnych, np. Karty Polaka, Karty Stałego Pobytu

  • jeśli dostarczysz dokumenty osobiście lub przez osobę upoważnioną – weź ze sobą dokument do wglądu;
  • jeśli wysyłasz dokumenty pocztą lub kurierem – zgodność kserokopii z oryginałem musi być potwierdzić notariusz lub Biuro Rekrutacji UMCS. Nie wysyłaj oryginałów dokumentów!

 7. Dla kandydatów niepełnoletnich - oświadczenie rodzica lub opiekuna prawnego. Pobierz wzór

 8. Na wybranych kierunkach (biologia, biotechnologia, chemia) – otrzymasz od komisji
  skierowanie do lekarza medycyny pracy.

  Potrzebne będzie zaświadczenie stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia kształcenia na wybranym kierunku studiów.

Dokumenty składane przez kandydatów zagranicznych na studia płatne

Obowiązuje rozmowa sprawdzająca poziom języka polskiego.
Decyduje kolejność zgłoszeń - przyjmujemy do wyczerpania limitu miejsc.
W przypadku pytań skontaktuj się z Biurem Rekrutacji.

źr.: Kandydat UMCS; Wydział Chemii UMCS

  Aktualności

  Data dodania
  13 września 2023