Lic. Łukasz Baran laureatem stypendium MEiN dla wybitnych młodych naukowców

Z satysfakcją informujemy o osiągnięciu lic. Łukasza Baran z Katedry Chemii Teoretycznej, który jako jeden z trzech naukowców (jedyny z nauk ścisłych i przyrodniczych) z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, otrzymał stypendium Ministra Edukacji i Nauki dla wybitnych młodych naukowców w 2022 r.

W imieniu władz Wydziału Chemii UMCS i Instytutu Nauk Chemicznych UMCS, serdecznie gratulujemy sukcesu!

Stypendiami Ministra Edukacji i Nauki zostali uhonorowani młodzi naukowcy prowadzący innowacyjne badania naukowe o wysokiej jakości oraz posiadający imponujące osiągnięcia naukowe o wysokim prestiżu i międzynarodowym wydźwięku.

Stypendium MEiN dla wybitnych młodych naukowców otrzymują osoby, które posiadają status młodego naukowca, tzn. są doktorantami lub nauczycielami akademickimi i nie posiadają stopnia doktora albo posiadają stopień doktora, od uzyskania którego nie upłynęło 7 lat, i są zatrudnione w podmiotach, o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Lic. Łukasz Baran jest doktorantem IV roku Międzynarodowych Studiów Doktoranckich z Chemii i wykonuje swoją rozprawę doktorską w Katedrze Chemii Teoretycznej w Instytucie Nauk Chemicznych Wydziału Chemii UMCS w Lublinie pod opieką dr hab. Wojciecha Rżysko, prof. UMCS.

Zainteresowania naukowe Łukasza Barana dotyczą ogólnopojętych zagadnień na pograniczu chemii fizycznej i teoretycznej, do badania których stosuje metody symulacji dynamiką molekularną. Laureat zajmuje się badaniem procesów powierzchniowych, a w szczególności badaniem procesów samoorganizacji zachodzących na powierzchniach ciał stałych o różnej krzywiźnie.

W szczególności układy leżące w spektrum zainteresowania lic Łukasza Barana to cząstki organiczne różnego rodzaju, zdolne do samoorganizacji, tzw. cząstki „łaciate” (ang. patchy particles) oraz badanie wody w postaci krystalicznego lodu Ih w kontakcie z powierzchniami o różnej hydrofilowości. Ostatnia tematyka prowadzona jest we współpracy z grupą prof. Luisa G. MacDowella z Uniwersytetu Complutense w Madrycie, w której Laureat odbył półroczny staż w 2021 r. Lic. Łukasz Baran jest autorem 15 prac naukowych z tzw. „Listy Filadelfijskiej”, w których w większości jest pierwszym autorem oraz autorem korespondencyjnym.

Dotychczas lic. Łukasz Baran w latach 2018-2021 był kierownikiem Diamentowego Grantu pt. „Symulacje komputerowe samoorganizacji wybranych cząsteczek na powierzchniach ciał stałych”. Ponadto, był laureatem stypendium START 2020 finansowanego przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej i stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla studentów za wybitne osiągnięcia naukowe za rok akademicki 2017/2018.

Dodatkowo, od stycznia 2022 r. lic. Łukasz Baran jako kierownik realizuje grant badawczy NCN PRELUDIUM 20 (2021/41/N/ST4/00437 link: https://projekty.ncn.gov.pl/index.php?projekt_id=515646) pt. „Samoorganizacja nanocząstek "łaciatych" w układach o ograniczonej geometrii

Projekt ten dotyczy badania procesów adsorpcji oraz samoorganizacji nanocząstek łaciatych na powierzchniach o różnej krzywiźnie, dzięki czemu będzie można wyznaczać granice stabilności powstałych struktur oraz określać ich właściwości termodynamiczne. Głównym celem projektu jest określenie, w jaki sposób charakter „łat”, ich topografia oraz istniejące ograniczenia geometryczne (rodzaj ścian i zakrzywienie powierzchni) wpływają na ich samoorganizację.

 

    Aktualności

    Data dodania
    5 lipca 2022