Konkursy na projekty badawcze krajowe – aktualna oferta

Biuro ds. Badań Naukowych zaprasza wszystkich zainteresowanych pozyskaniem dofinansowania dla prowadzonych badań naukowych do zapoznania się z aktualną ofertą konkursową Narodowego Centrum Nauki, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Fundacji na rzecz Nauki Polskiej.

Konkursy Narodowego Centrum Nauki:

 • OPUS 12 – na projekty badawcze, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów;
 • PRELUDIUM 12 – na projekty badawcze planowane do realizacji przez osoby rozpoczynające karierę naukową, nieposiadające stopnia naukowego doktora (wnioski mogą składać także studenci, doktoranci);
 • SONATA 12 – na projekty badawcze planowane do realizacji przez osoby rozpoczynające karierę naukową posiadające stopień naukowy doktora, które nie wcześniej niż 5 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem (w latach 2010-2015) uzyskały stopień naukowy doktora (do tego okresu nie wlicza się m.in. urlopów macierzyńskich czy wychowawczych);
 • POLONEZ 3– konkurs, którego celem jest rozwój kariery naukowców poprzez wsparcie ich międzynarodowej mobilności oraz finansowanie ambitnych projektów badawczych w najlepszych polskich ośrodkach (granty muszą być realizowane przez naukowców przyjeżdżających z zagranicy).

Nabór wniosków prowadzony będzie do 15 grudnia 2016 r.

Informacje o konkursach dostępne są na stronie internetowej NCN.

Konkursy Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki:

 • Moduł „Dziedzictwo narodowe” – konkurs, który umożliwi finansowanie długoterminowych projektów badawczych o szczególnym znaczeniu dla polskiej humanistyki oraz kultury narodowej. Finansowaniem objęte będą projekty o charakterze dokumentacyjnym, źródłowym, edytorskim, translatorskim i słownikowym o fundamentalnym znaczeniu dla badań nad kulturą narodową;
 • Moduł Uniwersalia 2.1 konkurs mający na celu finansowanie przekładów na języki kongresowe (z priorytetem języka angielskiego) najważniejszych osiągnięć polskiej humanistyki, obejmujących zarówno dawne, jak i nowe osiągnięcia nauk humanistycznych, w celu włączenia ich do międzynarodowego obiegu naukowego;
 • Moduł Uniwersalia 2.2 – konkurs, dzięki któremu możliwe będzie finansowanie projektów obejmujące wydania krytyczne (przekłady na język polski i naukowe opracowania edytorskie) najważniejszych dzieł należących do humanistyki światowej, w celu włączenia ich w obieg kultury narodowej.

 Termin składania wniosków upływa 31 października 2016 r.

 Informacje o konkursach dostępne są na stronie internetowej MNiSW.

 Konkursy Fundacji Nauki Polskiej:

 • FIRST TEAM– program mający na celu finansowane innowacyjnych projektów B+R realizowanych przez młodych doktorów na wczesnych etapach kariery naukowej (niezależnie od narodowości) i zachęcenie do powrotu do kraju wybitnych naukowców polskiego pochodzenia. Wsparcie w ramach programu będzie udzielane zespołom prowadzącym badania w jednostkach naukowych lub przedsiębiorstwach w Polsce, pracujących w najbardziej innowacyjnych obszarach i posiadających partnera naukowego z kraju lub z zagranicy;
 • HOMING – konkurs na przełomowe projekty B+R o charakterze staży podoktorskich realizowanych przez młodych doktorów przyjeżdzających do Polski z zagranicy oraz przez powracających do kraju wybitnych naukowców polskiego pochodzenia. Projekty muszą być realizowane przy udziale co najmniej jednego partnera naukowego z kraju lub z zagranicy;
 • POWROTY – program umożliwiający finansowane innowacyjnych projektów B+R o charakterze staży podoktorskich realizowanych przez młodych doktorów powracających do pracy naukowej po przerwie związanej z rodzicielstwem lub pracą poza obszarem nauki. Projekty muszą być realizowane przy udziale co najmniej jednego partnera naukowego z kraju lub z zagranicy.

Nabór wniosków prowadzony będzie do 17 października 2016 r.

Informacje o konkursach dostępne są na stronie internetowej FNP.

Gorąco zachęcamy Państwa do zapoznania się z dostępną ofertą konkursową oraz złożenia własnego wniosku na projekt badawczy.

Szczegółowych informacji o konkursach udzielają również pracownicy Biura ds. Badań Naukowych.

Biuro ds. Badań Naukowych
mgr inż. Beata Herbaczyńska-Stankevič, mgr Joanna Górka i mgr inż. Paweł Mazurek
pokój 1208, XII piętro, Rektorat
tel. 81 537 51 16
e-mail: bbn@poczta.umcs.lublin.pl

  Aktualności

  Autor
  Karol Pilorz
  Data dodania
  10 października 2016