Komunikat Dziekana: Organizacja dydaktyki 2020/2021

Szanowni Państwo,

chciałabym przekazać kilka wstępnych informacji dotyczących organizacji dydaktyki
na Wydziale Chemii w nowym roku akademickim.

W lipcu przygotowałam kilka wariantów planu kształcenia hybrydowego biorąc pod uwagę zarówno jakość kształcenia, jak i sytuację epidemiologiczną oraz bazując
na doświadczeniach zdobytych przy wdrożeniu kształcenia zdalnego w semestrze letnim 2019-2020.

W oparciu o rekomendacje MNiSW, Zarządzenie Nr 73/2020 Rektora UMCS
z dnia 20 sierpnia 2020 r. oraz opinie członków Zespołu ds. Jakości Kształcenia podjęłam decyzję o wprowadzeniu wariantu, w którym:

- zajęcia laboratoryjne będą prowadzone w formie tradycyjnej (w celu ograniczenia liczby studentów przebywających jednocześnie na Wydziale są wyznaczane po 2/3 dni tygodniowo dla określonych specjalności kierunku chemia na zajęcia stacjonarne
i po 2/3 dni na zajęcia zdalne)

- w przypadku możliwości lokalowych i czasowych niezbędna część zajęć konwersatoryjnych, wykładowych i seminaryjnych również będzie mogła być przeprowadzona stacjonarnie, przynajmniej w ograniczonej liczbie godzin

- większość wykładów, w tym w całości wykłady łączone, będzie prowadzona zdalnie
przy użyciu programu Teams i platformy Wirtualny Kampus
(wszystkie zajęcia będą się odbywać zgodnie z planem zajęć)

- dla studentów niestacjonarnych zajęcia będą prowadzone w trybie tradycyjnym

- konsultacje będą prowadzone on-line przy użyciu programu Teams
(pracownik jest zobowiązany do logowania się w godzinach przeznaczonych
na konsultacje)

- biorąc pod uwagę możliwość czasowego zawieszania zajęć tradycyjnych dla określonych grup studenckich, przy konieczności odbycia kwarantanny, w jej trakcie zajęcia będą mogły być prowadzone zdalnie wykorzystując materiały opracowane w poprzednim semestrze (zajęcia będą się odbywać zgodnie z planem zajęć)

Obecnie trwają prace nad nowymi planami zajęć, uwzględniające zapotrzebowania spływające z innych wydziałów oraz możliwości realizacji części zajęć naszych studentów na Wydziale Biologii i Biotechnologii oraz Matematyki, Fizyki i Informatyki.

Z poważaniem

Dziekan Wydziału Chemii

Anna Deryło-Marczewska

    Aktualności

    Data dodania
    9 września 2020