Dr Damian Nieckarz laureatem stypendium MEiN dla wybitnych młodych naukowców

Z satysfakcją informujemy o osiągnięciu dr Damiana Nieckarza z Katedry Chemii Teoretycznej, który jako jedyny naukowiec z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, otrzymał stypendium Ministra Edukacji i Nauki
dla wybitnych młodych naukowców w 2021 r.


W imieniu władz Wydziału Chemii UMCS i Instytutu Nauk Chemicznych UMCS, serdecznie gratulujemy sukcesu!

Stypendiami Ministra Edukacji i Nauki zostali uhonorowani młodzi naukowcy prowadzący innowacyjne badania naukowe o wysokiej jakości oraz posiadający imponujące osiągnięcia naukowe o wysokim prestiżu i międzynarodowym wydźwięku.

Dr Damian Nieckarz jest adiunktem Katedry Chemii Teoretycznej w Instytucie Nauk Chemicznych Wydziału Chemii UMCS w Lublinie. W 2016 r. obronił z wyróżnieniem pracę doktorską pt. „Badania teoretyczne samoorganizacji cząsteczek w metaloorganicznych warstwach zaadsorbowanych”.

Zainteresowaniami naukowymi dr Damiana Nieckarza są zagadnienia  z dziedzin chemii teoretycznej i kwantowej, powiązane interdyscyplinarnie z matematyką i statystyką. Laureat stypendium MEiN zajmuje się badaniami związanymi z zastosowaniem symulacji komputerowych Monte Carlo w badaniach procesów samoorganizacji cząsteczek organicznych w warstwach zaadsorbowanych na powierzchniach płaskich.

W obszarze jego zainteresowań badawczych znajdują się w szczególności modele sieciowe, dwuwymiarowe teselacje supramolekularne, struktury krystaliczne
oraz egzotyczne struktury fraktalne, stabilizowane przez kierunkowe wiązania chemiczne: halogenowe, wodorowe i koordynacyjne. Jest autorem 30 publikacji naukowych z „Listy Filadelfijskiej”, jednego rozdziału w książce i ponad 30 wystąpień konferencyjnych.

Dotychczas dr Damian Nieckarz uczestniczył w realizacji projektów badawczych z programów: SONATA BIS 2, IDEAS PLUS, OPUS 9 i MINIATURA 2.

Od 2020 r dr Damian Nieckarz jako kierownik projektu realizuje grant badawczy NCN SONATA 14 (2018/31/D/ST4/01443), pt. „Badania teoretyczne procesów samoorganizacji w metaloorganicznych warstwach zaadsorbowanych”.

Cele badawcze powyższego projektu łączą się z pracami naukowymi dotyczącymi projektowania tzw. szkieletów metaloorganicznych - fascynujących nanomateriałów o potencjalnym zastosowaniu w wielu dziedzinach nauki, takich jak: medycyna, chemia czy farmacja.


rys. dr Damian Nieckarz
Schemat przedstawiający najważniejsze metody pozwalające na racjonalne projektowanie porowatych sieci metaloorganicznych na powierzchniach płaskich z zastosowaniem symulacji komputerowych Monte Carlo. 


Stypendium MEiN dla wybitnych młodych naukowców otrzymują osoby, które posiadają status młodego naukowca, tzn. są doktorantami lub nauczycielami akademickimi i nie posiadają stopnia doktora albo posiadają stopień doktora, od uzyskania którego nie upłynęło 7 lat, i są zatrudnione w podmiotach, o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Fot. MEiN

    Aktualności

    Data dodania
    28 czerwca 2021