Doktorat honoris causa dla profesora Stefana Sokołowskiego z INCH UMCS

Instytut Nauk Chemicznych Wydziału Chemii UMCS ma wielki zaszczyt poinformować o decyzji nadania naszemu naukowcowi i wybitnemu chemikowi - prof. dr hab. Stefanowi Sokołowskiemu z Katedry Chemii Teoretycznej
tytułu doktora honoris causa przez Instytut Fizyki
Materii Skondensowanej, Narodowej Akademii Nauk Ukrainy we Lwowie.

Prof. dr hab. Stefan Sokołowski jest pierwszym pracownikiem naukowym UMCS, reprezentującym nauki ścisłe, który uzyskał tytuł doktora honoris causa od zagranicznej instytucji naukowej. Nadanie tytułu doktora honoris causa profesorowi jest wyrazem uznania dla jego wkładu w rozwój fizyki materii skondensowanej oraz za wieloletnią i wyjątkowo owocną, polsko-ukraińską współpracę naukową.

Uroczystość nadania tytułu doktora honoris causa prof. dr hab. Stefanowi Sokołowskiemu odbędzie się dnia 12 lutego 2021 r. w Sali Senatu Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, a Instytut Fizyki Materii Skondensowanej, Narodowej Akademii Nauk Ukrainy we Lwowie będzie reprezentowany,
ze względu na obecną sytuację pandemiczną, przez przedstawicieli Konsulatu Generalnego Ukrainy w Lublinie.

Prof. dr hab. Stefan Sokołowski urodził się w roku 1951 r w Biłgoraju.
Od roku 1968 jest związany z Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej, w którym uzyskał tytuł magistra chemii (1973). Pracując jako asystent w Instytucie Chemii Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii UMCS, ukończył studia doktoranckie w Instytucie Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk. Tam też, obronił  pracę doktorską na temat „Rozwinięcia wirialne w trójwymiarowym modelu adsorpcji gazów na ciałach stałych (1977). Jego promotorem był wybitny fizykochemik prof. dr hab. Jan Stecki.
W roku 1987 uzyskał, na naszym Uniwersytecie, stopień doktora habilitowanego za pracę „Statystyczny opis adsorpcji gazów na ciałach stałych: dwu- i trójwymiarowe modele adsorpcji mobilnej”. Tytuł profesora nauk chemicznych został nadany Stefanowi Sokołowskiemu w 1997 roku.

Profesor jest wybitnym naukowcem, który od początku swojej kariery naukowej związany jest z Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej i dyscypliną naukową chemii. Zainteresowania naukowe profesora Stefana Sokołowskiego koncentrują się
wokół zastosowań termodynamiki statystycznej do opisu różnych procesów fizykochemicznych, przede wszystkim zaś dotyczą one teorii płynów.

prof. dr hab. Stefan Sokołowski
fot. Bartosz Proll

Profesor zajmował się zjawiskami międzyfazowymi, adsorpcją w różnych porach oraz w ośrodkach o przypadkowej geometrii, adsorpcją na granicy ciecz-ciecz oraz adsorpcji gaz-ciecz, materiałami granularnymi, przemianami fazowymi, zjawiskami krytycznymi, modelowaniem reakcji chemicznych, szczotkami polimerowymi, samoorganizacją nanocząstek ze zmodyfikowaną powierzchnią, a także cząstkami Janusa.

Oprócz badań o charakterze teoretycznym prowadził prace dotyczące interpretacji wyników doświadczalnych z zakresu adsorpcji i chromatografii.Badania naukowe profesora Stefana Sokołowskiego obejmują bardzo rozległą i różnorodną tematykę z zakresu nauk chemicznych. Profesor prowadził także liczne badania interdyscyplinarne, rozwiązując problemy z pogranicza chemii, fizyki, w tym także agrofizyki oraz symulacji komputerowych i modelowania matematycznego.

Prof. dr hab. Stefan Sokołowski odbył liczne długoterminowe staże naukowe, a także jako profesor wizytujący pracował w wielu krajach Europy i Ameryki Północnej. W trakcie pracy naukowej pan profesor Stefan Sokołowski często nawiązywał międzynarodową współpracę naukową z licznymi uznanymi instytucjami naukowymi i akademickimi, wśród których warto wspomnieć o m.in.:

 • Pennsylvania State University, Stany Zjednoczone (1983–1984),
 • Brigham Young University w Provo, Stany Zjednoczone
 • Ruhr University w Bohum, Niemcy (1988)
 • Jülich Research Centre w Jülich, Niemcy (1990-1991)
 • Universidad Autonoma Metropolitana w Mexico City, Meksyk (1994)
 • Universidad Nacional Autonoma de Mexico, w Mexico City, Meksyk
 • Institute of Chemical Technology, w Pradze, Czechy,
 • University for Natural Resources and Life Sciences w Wiedniu, Austria
 • Institute for Multiscale Simulations, Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg
  w Norymberdze, Niemcy

Prof. dr hab. Stefan Sokołowski prowadził ożywiona współpracę  z wieloma naukowcami, czego owocem były liczne wspólne artykuły naukowe.  Wśród uczonych zagranicznych byli profesorowie m.in.: W.A. Steele,  J. Fischer,  H.J. Herrmann. A.C. Gallas, D. Henderson, T. Poeschel, A. Malijevsky, O. Pizio , D. Boda, L. Pusztai i wielu innych, ich młodszych kolegów naukowców.

Szczególną wagę profesor Stefan Sokołowski przywiązywał zawsze do współpracy z naukowcami Instytutu Fizyki Materii Skondensowanej, Narodowej Akademii Nauk Ukrainy we Lwowie. Pracował tu z takimi specjalistami jak:  J. Ilnytskyi, A. Trokhymchuk, M. Holovko, J. Kalyuzhnyi oraz S. Hlushak.

W dorobku naukowym profesora Stefana Sokołowskiego są liczne publikacje w czasopismach naukowych o kluczowym znaczeniu dla chemii teoretycznej, którą się zajmuje. Wśród nich są tak znakomite tytuły specjalistycznych czasopism naukowych jak:
Physical Review Letters, Surface Science Reports, Physical Review A, B i E, Journal of Chemical Physics, Journal of Physical Chemistry, Journal of Chromatography, Advances in Colloid and Interface Science, Journal of Interface and Colloid Science i wiele innych.

Profesor Stefan Sokołowski jest także autorem rozdziałów w monografiach wydanych przez znane zagraniczne wydawnictwa naukowe m.in.: J. Wiley, Springer, M. Dekker.

Serdecznie gratulujemy Panu Profesorowi
wyróżnienia tytułem doktora honoris causa,
życząc dalszej pomyślnej pracy naukowej i inspirowania
kolejnych pokoleń chemików
do rozwoju prac naukowych i badawczych.


źr.: UMCS / Narodowa Akademia Nauk Ukrainy 

  Aktualności

  Data dodania
  9 lutego 2021