POKL 4.1.2

Zobacz listę projektów

EFS POKL: Od studenta do eksperta - Ochrona środowiska w praktyce

"Od studenta do eksperta - Ochrona środowiska w praktyce" 

[ w ramach EFS POKL 4.1.2 ]

Podstawowe informacje o projekcie:

 • Tytuł:   Od studenta do eksperta – Ochrona środowiska w praktyce
 • Nr umowy:   Wniosek: POKL .04.01.02-00-085/09, umowa w trakcie podpisywanie
 • Termin realizacji:   1.09.2009-31.09.2015
 • Źródło finansowania:   Europejski Fundusz Społeczny, Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013, Działanie 4.1, Poddziałanie 4.1.2
 • Całkowity budżet:   9 003 810,99 PLN
 • Dofinansowanie:   EFS (85%)
 • Wkład własny:    -
 • Inne źródła:   Budżet państwa (15%)
 • Kierownik projektu lub osoba do kontaktów na UMCS:   Koordynator: mgr Justyna Baranowska (tel.81-537-55-20) e-mail: Justyna.Baranowska@umcs.lublin.pl
  Kierownik merytoryczny: dr Adam Lesiuk, e-mail: Adam.Lesiuk@umcs.lublin.pl (tel.81-537-55-20)
 • Biuro projektu:   UMCS w Lublinie, Plac Marii Curie-Skłodowskiej 3, pokój 409, tel.81-537-55-20,
 • Strona www porojektu:   osde.umcs.lublin.pl

Beaneficjenci/Konsorcjanci:

Studenci UMCS studiów stacjonarnych ierunku Ochrona Środowiska

Skrócony opis projektu:

Celem głównym projektu „Od studenta do eksperta - ochrona środowiska w praktyce” (OSDE) jest wsparcie procesu dydaktycznego na kierunku ochrona środowiska poprzez uzupełnienie wiedzy studentów oraz zintegrowanie wiedzy teoretycznej z praktyką, co wpłynie na zwiększenie liczby absolwentów kierunku i ich szans na rynku pracy.

Cele szczegółowe OSDE:

 • stworzenie systemu zachęt i wsparcia dla studentów na kierunku OŚ poprzez utworzenie programu stypendialnego,
 • uzupełnienie wiedzy studentów z elementów matematyki i chemii ogólnej (zajęcia wyrównawcze),
 • zwiększenie umiejętności studentów z zakresu technik pracy umysłowej i metod uczenia się,
 • zwiększenie umiejętności i wiedzy z zakresu rozpoznawania siedlisk i gatunków ptaków chronionych (zajęcia terenowe prowadzone na obszarach cennych przyrodniczo),
 • stworzenie możliwości uczestnictwa w szkoleniach prowadzonych przez praktyków i ekspertów z zakresu stosowania i interpretacji aktualnych wymogów w zakresie prawa ochrony środowiska,
 • stworzenie możliwości uczestnictwa w kursie z zakresu systemów zarządzania Środowiskiem prowadzonych przez ekspertów zewnętrznych,
 • zapoznanie studentów z ofertą pracodawców i wymaganiami rynku pracy,
 • stworzenie możliwości odbycia tygodniowych praktyk zawodowych w wybranych przedsiębiorstwach i urzędach.