COMPOSITUM

Zobacz listę projektów

Nanokompozyty hybrydowe i ich zastosowania (COMPOSITUM)

"Nanokompozyty hybrydowe i ich zastosowania" (COMPOSITUM) 

[ w ramach 7PR, akcja Maria Curie ]

Podstawowe informacje o projekcie:

 • Tytuł:   Nanokompozyty hybrydowe i ich zastosowania (Hybrid Nanocomposites and Their Applications) Acronym - COMPOSITUM
 • Nr umowy:   PIRSES-GA-2008-230790
 • Termin realizacji:   1.02.2009 - 31.01.2013
 • Źródło finansowania:   Commission of the European Communities, RESEARCH DIRECTORATE-GENERAL, Research Executive Agency, Marie Curie Actions - Fellowships, B-1049 Brussels, Belgium
 • Całkowity budżet:   451800,00 EUR
 • Dofinansowanie:   -
 • Wkład własny:   -
 • Inne źródła:   -
 • Kierownik projektu lub osoba do kontaktów na UMCS:   Dr Jadwiga Skubiszewska-Zięba - kierownik projektu, e-mails: jskubisz@o2.pl; jskubisz@poczta.umcs.lublin.pl
 • Biuro projektu:   Zakład Metod Chromatograficznych, Wydział Chemii, UMCS, pok. 212, tel. (81) 537-56-78

Beneficjenci/Konsorcjanci:   

 1. Maria Curie-Sklodowska University, Lublin, Polska
 2. University of Brighton, Brighton, UK
 3. National Technical University of Athens, Ateny, Grecja
 4. Budapest University of Technology and Economics, Budapeszt, Węgry
 5. National Academy of Sciences of Ukraine, Kijów, Ukraina

Skrócony opis projektu:

Celem projektu jest nawiązanie lub wzmocnienie długoletniej współpracy naukowej poprzez skoordynowany wspólny program wymiany naukowców w krótkich okresach i w szczególności wzmocnienie pozycji europejskiej w działaniach naukowych odnoszących się do nauki w sensie nanonauki, nanotechnogogii i nanomateriałów. Projekt ten wesprze także strategiczne cele programu „PEOPLE” aby uczynić Europę atrakcyjną dla najlepszych naukowców spoza Unii Europejskiej.

Główne cele badawcze programu 4-letniego projektu to:

 • synteza i charakterystyka nowych materiałów hybrydowych i funkcjonalizowanych nanomateriałów opartych na substratach tlenkowych, polimerach i naturalnych minerałach,
 • badanie charakteru ich oddziaływań z obiektami biologicznymi i w systemach środowiskowych,
 • wyjaśnienie roli zjawisk międzyfazowych w badanych układach,
 • ocena możliwości użycia nowych nanokompozytów w układach biologicznych, środowiskowych a także do określonych zastosowań przemysłowych,
 • zwiększenie indywidualnej mobilności i możliwości kariery naukowej osób biorących udział w projekcie,
 • ułatwienie transferu wiedzy pomiędzy grupami badawczymi poprzez wymianę osobową,
 • umożliwienie szkolenia dla młodych naukowców,
 • rozpowszechnienie uzyskanych wyników wspólnych badań.

The project aims to establish or reinforce long-term research co-operation through a coordinated joint programme of exchange of researchers for short periods, and in particular strengthening European position in the research activities related to nanosciences, nanotechnologies and nanomaterials. It also supports the strategic objective of the PEOPLE programme to make Europe attractive to the best researchers from outside the EU.

The main research objectives of the 4-year joint programme are:

 • to synthesise and characterise new hybrid composite and functionalised nanomaterials based on oxides, carbons, polymers and natural minerals,
 • to study their interaction with biological objects and environmental systems,
 • to elucidate the role of interfacial phenomena in these systems,
 • to evaluate performance of novel nanocomposites in biological media, environmental systems and specific industrial applications,
 • to increase individual mobility and career prospectives of each person involved,
 • to facilitate transfer of knowledge between research groups involved via exchange visits,
 • to provide training opportunities for early stage researchers,
 • to disseminate results of the joint activities.