CNF

Zobacz listę projektów

EFRR POIG 2.1: Centrum Nanomateriałów Funkcjonalnych

"Centrum Nanomateriałów Funkcjonalnych" 

[  w ramach EFRR POIG 2.1 ]

Podstawowe informacje o projekcie:

 • Tytuł:   Centrum Nanomateriałów Funkcjonalnych
 • Nr umowy:   POIG.02.01.00-06-024/09-01
 • Termin realizacji:   od 07.08.2008 do 30.09.2013
 • Źródło finansowania:   Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013, Priorytet 2. Infrastruktura sfery B+R, Działanie 2.1. Rozwój ośrodków o wysokim potencjale badawczym
 • Całkowity budżet:   44 967 100 PLN
 • Dofinansowanie:   Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego – 85%, Dotacja celowa z budżetu państwa – 15%
 • Wkład własny:   0
 • Inne źródła:   --
 • Kierownik projektu lub osoba do kontaktów na UMCS:   Kierownik Projektu: dr hab. Andrzej Machocki prof. nadzw. UMCS, tel. 815375514, fax. 815375565, e-mail: machocki@umcs.lublin.pl,
  Kierownik Merytoryczny Projektu: dr Ewaryst Mendyk, tel./fax. 815375796, e-mail: emendyk@umcs.lublin.pl
 • Biuro projektu:   Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Wydział Chemii, 20-031 Lublin, Plac Marii Curie-Skłodowskiej 3, pok. 417, tel. 815375514, fax. 815375565, pok. 27, tel./fax. 815375796
 • Strona www projektu:   www.cnf.umcs.lublin.pl  

Beaneficjenci/Konsorcjanci:

Wydział Chemii UMCS w Lublinie

Skrócony opis projektu:

Celem projektu jest rozwój infrastruktury Wydziału Chemii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, jako ośrodka o wysokim potencjale badawczym w zakresie innowacyjnych nanomateriałów dla priorytetowych gałęzi gospodarki, czystej energii i czystego środowiska.

Projekt jest realizowany poprzez modernizację laboratoriów i ich wyposażenie w najnowocześniejszą aparaturę naukowo-badawczą oraz utworzenie nowych specjalistycznych miejsc pracy.

Zakupiona aparatura obejmuje (w nawiasie przewidywany termin uruchomienia):

 • system wysokorozdzielczego elektronowego mikroskopu transmisyjnego z wyposażeniem analitycznym (IV kw. 2011)
 • system wysokorozdzielczego skaningowego mikroskopu elektronowo-jonowego z wyposażeniem analitycznym i preparatywnym (II kw. 2011)
 • system spektroskopii FTIR, DRIFT, ATR, RAIRS oraz HREELS do badań powierzchni nanomateriałów, adsorpcji i chemisorpcji w szerokim zakresie temperatury, ciśnienia i różnorodności fazy gazowej (III kw. 2011)
 • referencyjne systemy reaktorowe z chromatografami i mikrochromatografami, przeznaczone do badania aktywności i selektywności nanomateriałów katalitycznych (I kw. 2012)
 • system aparaturowy do badania nanomateriałów i reakcji katalitycznych reagentami znaczonymi atomami trwałych izotopów i metodami temperaturowo-programowanymi, z kwadrupolowym spektrometrem masowym (III kw. 2012)
 • system komory-reaktora katalitycznego z wyposażeniem i wielokanałowym mikrochromatografem gazowym do badań powierzchni nanomateriałów metodą spektroskopii Ramana w rzeczywistych warunkach i środowiskach reakcyjnych (IV kw. 2012)
 • komorę do badań przemian fazowych nanomateriałów metodą spektroskopii Ramana, z wyposażeniem analitycznym (III kw. 2012)
 • spektrometr WDXRF z wyposażeniem preparatywnym do badań pierwiastkowego składu jakościowego i ilościowego nanomateriałów (IV kw. 2012)
 • dyfraktometr proszkowy XRD z wysokotemperaturowym reaktorem do badań nanomateriałów techniką in-situ w szerokim zakresie temperatury i różnorodności fazy gazowej (I kw. 2013)
 • wielostanowiskowy analizator do badań niskotemperaturowej adsorpcji gazów (I kw. 2013)
 • analizator do badań chemisorpcyjnych i mikroporowatościowych nanomateriałów (I kw. 2013)

Efektem projektu będzie także akredytacja 4 pracowni Laboratorium Analitycznego Wydziału Chemii UMCS.

Zakupiona, odpowiadająca światowym standardom aparatura umożliwi prowadzenie badań na najwyższym poziomie, dostarczy nowej wiedzy z dziedziny materiałów i nanomateriałów, chemii, chemii ciała stałego oraz fizykochemii jego powierzchni. Wpłynie na zwiększenie wydajności i konkurencyjności zespołów badawczych Wydziału Chemii na arenie międzynarodowej oraz będzie jego dużym atutem w międzynarodowych i krajowych programach badawczych. Wdrożenie do produkcji opracowanych nowych nanomateriałów przyczyni się do wzrostu innowacyjności i konkurencyjności gospodarki, przyspieszenia zrównoważonego rozwoju i poprawy jakości życia społeczeństwa.