Dodatkowa rekrutacja - studia I stopnia, specjalności Analityka chemiczna, Chemia podstawowa i stosowana, Chemia środków bioaktywnych i kosmetyków

Wydział Chemii UMCS w Lublinie ma ponad siedemdziesięcioletnie tradycje naukowe i dydaktyczne. Od wielu lat posiada kategorię A, świadczącą o wysokim poziomie badań naukowych, a zarazem o przygotowaniu do nauczania chemii
jako dyscypliny naukowej obejmującym włączanie studentów w proces badawczy.

Na naszym wydziale nauczanie chemii jest realizowane przez nauczycieli akademickich z 11 katedr naukowych reprezentujących zróżnicowaną tematykę badawczą, a także przez specjalistyczną Pracownię Technologii Światłowodów i Laboratorium Analityczne.

Eksperymentalny charakter zdobywania wiedzy na kierunku chemia kładzie duży nacisk na praktykę i umiejętność współpracy w warunkach laboratoryjnych. Dzięki temu nic, co z chemią w praktyce jest związane, nie będzie Ci obce – od planowania doświadczeń, przeprowadzenia pomiarów, analizę otrzymanych wyników, po wykorzystanie zdobytej wiedzy nie tylko w zastosowaniach ściśle chemicznych, ale również w dyscyplinach pokrewnych.

Nasze
studia I i II stopnia na kierunku Chemia jako jedyne z zakresu nauk chemicznych w Polsce, znalazły się w zaszczytnym, wąskim gronie 5 różnych kierunków, wyróżnionych Certyfikatem Doskonałości Kształcenia w kategorii „Partner dla rozwoju – doskonałość we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym” przez Polską Komisję Akredytacyjną.

Studia I stopnia – 3-letnie studia licencjackie w trybie stacjonarnym

REKRUTACJA DODATKOWA na kierunku Chemia obejmuje 3 specjalności:

Chemia - stacjonarne pierwszego stopnia, specjalność: Analityka chemiczna - dodatkowa rekrutacja

Chemia - stacjonarne pierwszego stopnia, specjalność: Chemia podstawowa i stosowana - dodatkowa rekrutacja

Chemia - stacjonarne pierwszego stopnia, specjalność: Chemia środków bioaktywnych i kosmetyków - dodatkowa rekrutacja

Wszystkie wymienione specjalności, w ramach rekrutacji dodatkowej, są realizowane w oparciu o programy studiów na Wydziale Chemii UMCS w Lublinie z możliwością kontynuacji danej specjalności na studiach II stopnia.

Dowiedz się więcej o naszych specjalnościach w REKRUTACJI DODATKOWEJ
na kierunku Chemia:

Analityka chemiczna może dla Ciebie okazać się trafnym wyborem, jeśli marzysz o pracy w diagnostyce chemicznej. Lubisz dociekać, cechuje Cię precyzja i cierpliwość w wykonywaniu ściśle określonych procedur i czynności laboratoryjnych? Jeśli jesteś gotowy do zgłębiania wiedzy jak prowadzić obserwacje z wykorzystaniem zaawansowanych technik analitycznych, analizować wyniki uzyskane nowoczesnymi i szeroko stosowanymi metodami analitycznymi, specjalność ta stanowi idealny wybór. Zdobycie rozbudowanego warsztatu umiejętności analitycznych w dziedzinie chemii stanowi cenne kompetencje zawodowe w prowadzeniu naukowych prac badawczych.

Chemia podstawowa i stosowana, to z kolei propozycja dla młodych chemików o tematycznie szerokich zainteresowaniach – ciekawych różnorodnych zastosowań wiedzy chemicznej w różnych dziedzinach życia. Specjalność ta koncentruje się na zdobywaniu wiedzy i umiejętności w zakresie otrzymywania, analizowania, charakteryzowania i bezpiecznego stosowania wyrobów chemicznych. W ramach specjalności chemia podstawowa i stosowana poznajesz, jak w różnych obszarach wyzwań cywilizacyjnych, zastosowanie środków chemicznych i dobór właściwej technologii ich wytwarzania napędza rozwój nowoczesnej, zrównoważonej gospodarki – energetyki, transportu, logistyki i komunikacji, opartej na zasadach recyklingu w produkcji oraz ekologicznego postępowania z odpadami.

Chemia środków bioaktywnych i kosmetyków ukierunkowana jest na zgłębianie wiedzy z pogranicza chemii i nauk przyrodniczych oraz odkrywanie właściwości substancji biologicznie aktywnych, które mają współcześnie duże znaczenie w opracowywaniu nowych kosmetyków, związków zapachowych i smakowych, barwników oraz w kontrolowaniu jakości żywności i surowców naturalnych, np. produktów ziołoleczniczych lub kosmetyków ekologicznych.


Jako chemik możesz znaleźć pracę w różnorodnych gałęziach przemysłu
– od farmaceutycznego po wydobywczy, w szkołach i placówkach naukowych, instytucjach kontrolnych, organizacjach rządowych i pozarządowych wykonujących zadania w dziedzinie ochrony środowiska (laboratoria, administracja rządowa i samorządowa). Dzięki studiowaniu chemii poznajesz zastosowania wiedzy chemicznej w przemyśle tradycyjnym, jak również w w firmach związanych z nowymi technologiami – od niskoemisyjnych technologii przyszłości, po ponadczasową ochronę zdrowia, piękna, pracę na rzecz podwyższania jakości życia, powstawania nowych specjalizacji przemysłu, zrównoważonego rozwoju gospodarki oraz ochrony i zachowania trwałości materialnego dziedzictwa kulturowego.

Moduł nauczycielski to równoległa do programów wszystkich specjalności kierunku Chemia na studiach I i II stopnia możliwość dodatkowego kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela chemii. Zapewnia przygotowanie psychologiczno-pedagogiczne oraz metodyczne do wykonywania zawodu nauczyciela chemii. Moduł realizowany jest równolegle ze studiami kierunkowymi. Zajęcia wchodzące w skład modułu trwają przez pięć semestrów studiów I stopnia i trzy semestry studiów II stopnia. Zaliczenie wszystkich zajęć i praktyk objętych modułem daje absolwentom uprawnienia do wykonywania zawodu nauczyciela chemii we wszystkich typach szkół.

Dzięki studiom i praktykom zawodowym nauczysz się przekazywać złożoną wiedzę o chemii – to właśnie ty możesz inspirować innych do troski o nasze wspólne bezpieczeństwo, inicjować zmiany na rzecz efektywności działań, innowacyjnych technologii, zdobywać i przekazywać nową praktyczną wiedzę i umiejętności innym – współpracownikom, klientom, a kto wie, może z biegiem czasu, nawet i swoim przyszłym uczniom i studentom.

    Aktualności