Program "Studenckie Koła Naukowe Tworzą Innowacje"

Przedmiotem programu jest wsparcie studenckich kół naukowych działających w ramach uczelni w:

  1. prowadzeniu badań naukowych lub prac rozwojowych, w szczególności mających na celu tworzenie lub modernizację technologii lub rozwiązań technicznych, i w promocji ich wyników,
  2. transferze wyników prowadzonych badań naukowych lub prac rozwojowych do sfery gospodarczej,
  3. nabywaniu przez członków tych kół kompetencji miękkich potrzebnych do prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych i promocji ich wyników, w szczególności w zakresie komercjalizacji tych wyników oraz związanego z nimi know-how, pracy w zespole i wystąpień publicznych,
  4. zakupie certyfikatów i licencji niezbędnych w procesie komercjalizacji wyników badań naukowych lub prac rozwojowych oraz know-how związanego z tymi wynikami – w celu pomocy tym kołom w realizacji innowacyjnych projektów i podniesienia jakości działalności tych kół oraz usprawnienia mechanizmu transferu technologii i rozwiązań technicznych powstałych w ramach ich działalności do sfery gospodarczej.

Konkurs w ramach programu „Studenckie koła naukowe tworzą innowacje” został rozstrzygnięty. Minister Edukacji i Nauki zakwalifikował do finansowania 128 projektów na łączną kwotę 6 590 695,49 zł. Laureaci zostali wyłonieni spośród 244 Wnioskodawców. Wśród zakwalifikowanych do finansowania znalazły się 2 z 3 złożonych przez Uniwersytet Marii Curie- Skłodowskiej projektów:

  1. "Socjoterapia w resocjalizacji penitencjarnej"- projekt realizowany na Wydziale Pedagogiki i Psychologii UMCS, pod opieką merytoryczną dr Katarzyny Korony.
  2. "Opracowanie metody pozyskiwania danych teledetekcyjnych do oceny rozwoju flory obszarów chronionych"- projekt realizowany na Wydziale Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS, pod opieką merytoryczną dra Piotra Demczuka.

Okres realizacji obu projektów: 22.06.2021-21.06.2022 r.