Koło Naukowe Ekonomistów UMCS

Koło Naukowe Ekonomistów UMCS powstało w listopadzie 1966 roku przy Katedrach Ekonomii Politycznej i Ekonomii Rolnictwa Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. W roku 1976 KNE zawiesiło swoją działalność, by w roku 1998 „reaktywować się”. Początkowo opierało się tylko na grupie INDEX, zajmującej się zagadnieniami rynku kapitałowego oraz na grupach tworzonych do realizacji projektów.

Z roku na rok się rozwija i zrzesza coraz liczniejszą grupę aktywnych, chcących rozwijać się studentów. Działa nie tylko na polu naukowo-badawczym, ale również dba o promocję wiedzy, nauki, integrację studencką oraz własny rozwój. Współpracuje ze środowiskiem biznesowym,  utrzymuje kontakty z organizacjami na terenie kraju, działa dla dobra Wydziału Ekonomicznego UMCS.

Motto Koła brzmi: „Połączenie sił to POCZĄTEK, pozostanie razem to POSTĘP, wspólna praca to SUKCES”. KNE na swoim koncie ma organizację licznych konferencji ogólnopolskich oraz międzynarodowych (współpracuje m. in. z Politechniką Lwowską). Członkowie Koła starają się zmotywować młodych ludzi do działania poprzez warsztaty, szkolenia i wykłady otwarte. Celem jest pokazanie, że warto robić więcej, poznawać, doświadczać i rozwijać się.

Do 2012 r. opiekunem Koła był dr hab. Piotr Karpuś, prof. nadzw. Od 2012 roku opiekunem Koła Naukowego Ekonomistów jest dr hab. Teresa Bednarczyk, prof. nadzw.

Wydarzenia i inne przedsięwzięcia obecnie organizowane przez KNE UMCS:
Międzynarodowa konferencja naukowa „Aktualna problematyka współczesnego świata ekonomii, finansów i rachunkowości”
Konferencja cykliczna organizowana przez Koło. W 2022 r. odbyła się jej IX. edycja. Celem konferencji jest poszerzanie wiedzy dotyczącej problematyki ekonomii, finansów i rachunkowości. Podczas tego wydarzenia studenci z Polski oraz Ukrainy wygłaszają referaty związane ze wspomnianą tematyką, które potem zostają zawarte w publikacji pokonferencyjnej. Zakres tematyczny konferencji obejmuje m.in. takie zagadnienia jak: prawne i ekonomiczne aspekty innowacji gospodarczych, problematyka audytu wewnętrznego, relacje inwestorskie i ich znaczenie w gospodarce rynkowej.

Podcast akademicki
Cykl festiwali naukowych, na który składają się odcinki nagrywane stacjonarnie na Wydziale Ekonomicznym UMCS. W każdym odcinku została poruszona odmienna tematyka, a zaproszonymi gośćmi byli pracownicy naukowi Wydziału Ekonomicznego UMCS oraz osoby powiązane ze środowiskiem biznesowym. Powstały 2 sezony Podcastu Akademickiego. Sezon drugi został zrealizowany we współpracy i przy wsparciu finansowym Gminy Lublin, w ramach programu Lublin Akademicki. Odcinki Podcastu dostępne są m.in. na YouTube i Spotify.

Profil w serwisie Instagram
Na swoim instagramowym profilu koło naukowe publikuje treści związane ze światem ekonomii. Posty podzielone są na serie tematyczne, a dodatkowo publikowane są memy, czyli humorystyczne grafiki o spokrewnionej tematyce.
Profil w serwisie Tiktok
Koło naukowe opublikowało kilka filmów nawiązujących do bieżących wydarzeń gospodarczych, m.in. o podwyżkach cen gazu. Część z nich cieszyła się dużą popularnością, a tiktokowy profil KNE UMCS jest najliczniej obserwowanym spośród wszystkich profili koła.

Wybrane współprace podjęte przez Koło:
American Corner Lublin
Camp Leaders and Resort Leaders Poland - Work and Travel USA
Fundacja Epicrates
Fundacja KPMG
Fundacja The Bridge
Koło Naukowe Zarządzania i Marketingu
KPMG
Miasto Lublin
Nowoczesne Zarządzanie Biznesem
Politechnika Lwowska
PZU
Santander Universidades
Studenckie Koło Naukowe Finansistów
Studenckie Koło Naukowe Logistyk

Siedziba Organizacji:
Wydział Ekonomiczny UMCS
pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5
20-031 Lublin

Dane kontaktowe:
E-mail: kne@hektor.umcs.lublin.pl
Facebook
Instagram
Tiktok
Linkedin

Opiekuna Koła: 
dr hab. Teresa Bednarczyk prof. nadzw. UMCS

Koło wpisane do Rejestru Organizacji pod numerem OU/070/2013

 

ENG

The UMCS Scientific Club of Economists was established in November 1966 at the Departments of Political Economy and Agricultural Economics at the Faculty of Economics of the Maria Curie-Skłodowska University in Lublin. In 1976, the KNE suspended its activities to "reactivate" in 1998. Initially, it was based only on the INDEX group, dealing with capital market issues, and on groups created to implement projects.

It develops every year and brings together an increasing number of active students who want to develop. It works not only in the field of science and research, but also cares about the promotion of scientific knowledge, student integration, and own development. It cooperates with the business community, maintains contacts with organizations in the country, and works for the benefit of the Faculty of Economics of UMCS.

The motto of the Club is: "Joining forces is the BEGINNING, staying together is PROGRESS, working together is SUCCESS". It has organized numerous national and international conferences (it cooperates, among others, with the Lviv University of Technology). Club members try to motivate young people to act through workshops, training courses, and open lectures. The goal is to show that it is worth doing more, getting to know, experiencing, and developing.

Until 2012 the supervisor of the Club was dr hab. Piotr Karpuś, UMCS. Since 2012, the supervisor of the KNE UMCS has been dr hab. Teresa Bednarczyk, prof. UMCS

 
Events and other undertakings currently organized by KNE UMCS:
International scientific conference "Current issues of the modern world of economics, finance, and accounting"
A cyclical conference organized by the Club, in 2022, was held on the IX. edition. The conference aims to expand knowledge on the issues of economics, finance, and accounting. During this event, students from Poland and Ukraine give papers related to the above-mentioned topics, which are then included in the post-conference publication. The thematic scope of the conference includes such issues as legal and economic aspects of economic innovations, internal audit issues, investor relations, and their importance in the market economy.

Podcast Akademicki (Academic podcast)
A series of science festivals, consisting of episodes recorded in stationary at the Faculty of Economics of UMCS. In each episode, a different subject was discussed, and the guests were academics from the Faculty of Economics of UMCS and people related to the business community. Two seasons of the Academic Podcast were created, and the second one was carried out in cooperation and with the financial support of the Lublin Commune, as part of the Lublin Akademicki (Academic Lublin) program. Podcast episodes are available on streaming platforms, incl. YouTube and Spotify.

Instagram profile
The scientific club publishes content related to the world of economics on its Instagram profile. The posts are divided into thematic series, and in addition, memes about related topics are published.
Tiktok profile
There were published several videos related to current economic events, including gas price increases. Some of them were very popular, and the KNE UMCS TikTok profile has the highest number of followers from all of the Club’s social media profiles.

Selected cooperations:
American Corner Lublin
Camp Leaders and Resort Leaders Poland - Work and Travel USA
Epicrates Foundation
KPMG Foundation
The Bridge Foundation
Scientific Club of Management and Marketing
KPMG
City of Lublin
Modern Business Management
Lviv University of Technology
PZU
Santander Universidades
Student Scientific Club of Financiers
Student Scientific Club of Logistics

Contact details:
E-mail: kne@hektor.umcs.lublin.pl
Facebook
Instagram
Tiktok
Linkedin 

Tutor of the Club:
dr hab. Teresa Bednarczyk prof. nadzw. UMCS

Club entered in the Register of Organizations under the number OU/070/2013