Koło Naukowe Prawa Własności Intelektualnej

Cele:

 • Celem Koła jest rozpowszechnianie i rozwój wiedzy z zakres prawa własności intelektualnej zakresu regulacji prawnych dotyczących:
  • utworów
  • przedmiotów praw pokrewnych
  • praw do dóbr własności przemysłowej (m.in. wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, znaków towarowych, oznaczeń geograficznych)        
  • zwalczania nieuczciwej konkurencji

Projekty:

 • IP CONTEST – konkurs wiedzy o prawie własności intelektualnej jest konkursem mającym na celu wyłonienie studentów posiadających największą wiedzę z zakresu własności intelektualnej. Odbywa się corocznie i jest organizowany w okresie przed sesją ( semestr zimowy).
 • Szkoła Prawa Własności Intelektualnej:

Cykl spotkań organizowanych przez Koło Naukowe Prawa Własności Intelektualnej UMCS z wybitnymi praktykami oraz akademikami związanymi z tą gałęzią prawa. Spotkania sprowadzone są w formie warsztatów oraz wykładów.

„Szkoła” ma na celu poszerzanie praktycznej oraz teoretycznej wiedzy z zakresu prawa własności intelektualnej, na które składają się zagadnienia dotyczące:

  • dóbr osobistych, 
  • utworów, 
  • przedmiotów praw pokrewnych,
  • praw do dóbr własności przemysłowej (m.in. wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, znaków towarowych, oznaczeń geograficznych),
  • zwalczania nieuczciwej konkurencji.

Udział w „Szkole” jest certyfikowany (warunek: obecność na 5 spotkaniach). Zajęcia  adresowane są do studentów prawa zainteresowanych tą tematyką i pragnących zdobyć praktyczną wiedzę podczas warsztatów, jak również do osób „z zewnątrz” – artystów, muzyków, plastyków, blogerów, etc. chcących poznać prawną stronę swojej działalności.

 • „Minikonferencje”

Seria edukacyjnych spotkań członków koła, w ramach których mają oni okazję pogłębić wiedzę z zakresu prawa własności intelektualnej oraz rozwijać swoje umiejętności oratorskie.

Polegają one na wzajemnej prezentacji kompleksowo opracowanych przez siebie zagadnień, bezpośrednio powiązanych z tematem przewodnim danego spotkania oraz na późniejszej wspólnej debacie, która pozwoli wielopłaszczyznowo spojrzeć na poruszaną kwestie.

Efekty wspólnej pracy są następnie zamieszczane na stronie naszego koła, tworząc tym samym bazę kompleksowo usystematyzowanej materii dotyczącej prawa własności intelektualnej. Z pewnością okaże się ona pomocna zarówno w nauce przedmiotu, jak i w celu przypomnienia materiału. „Minikonferencje” pozwalają i ułatwiają uczestnikom zdobyć nowe doświadczenia niezbędne w dalszej działalności naukowej.

 • Pomoc prawna:

Nasze Koło stawia również na praktyczne zastosowanie prawa poprzez pomoc prawną. Wobec tego wykorzystujemy naszą wiedzę w szczytnym celu pomocy prawnej młodym artystom, naukowcom, studentom, oraz absolwentom rozpoczynającym swoją pierwszą działalność gospodarczą.

Po każdym otrzymaniu sprawy, prezes przekazuje ją przewodniczącym sekcji, a oni udostępniają ją członkom sekcji.

W jakich sprawach udzielamy pomocy prawnej?

  • dóbr osobistych i ochrony wizerunku
  • ochrony praw autorskich i praw pokrewnych ( z wyłączeniem pomocy przy obronie osób naruszających te prawa)
  • rejestracji oraz ochrony praw wynikających z własności przemysłowej: patentów, znaków towarowych, wzornictwa przemysłowego, TUS oraz oznaczeń geograficznych i pochodzenia (z wyłączeniem pomocy przy obronie osób naruszających te prawa)
  • zwalczania nieuczciwej konkurencji oraz ochrony deliktowej i kontraktowej know-how (umowy: o zakazie konkurencji, o zachowaniu poufności)

Siedziba Organizacji:
Wydział Prawa i Administracji
pl. M. Curie-Skłodowskiej 5 pok. 311
20-031 Lublin

Kontakt:
knpwi.umcs@gmail.com
Rekrutacja: rekrutacja.knpwi@gmail.com
Poradnia prawna KNPWI: poradnia@knpwi.umcs.lublin.pl
Zapisy do Szkoły Prawa Własności Intelektualnej: zapisy.spwi@gmail.com 

Facebook
Strona www

Opiekun: 
dr hab. Adrian Niewęgłowski, prof. UMCS

Koło wpisane do Rejestru Organizacji pod numerem OU/077/2013