Studenckie Koło Naukowe Prawników UMCS

Cele:

 • pogłębianie wiedzy prawniczej członków Koła oraz przygotowywanie ich do pracy w zawodzie prawnika,
 • działanie na rzecz poszerzania świadomości prawnej, a zwłaszcza poczucia praworządności w społeczności akademickiej i poza nią,
 • przygotowywanie członków Koła do pracy naukowej,
 • działalność samopomocowa w zakresie studiów prawniczych,
 • integrowanie środowiska studenckiego oraz rozwijanie atmosfery koleżeństwa i współpracy wśród członków i sympatyków Koła,
 • współpraca z organizacjami o podobnym celu działania, ze szczególnym uwzględnieniem Stowarzyszenia Naukowego Pro Scientia Iuridica,
 • działalność na rzecz Wydziału oraz Uczelni.

Projekty:

 • Wydawanie „Studenckich Zeszytów Naukowych”:
  • wydawane od 1998 r.,
  • zakres tematyczny periodyku (ISSN 1506-8285) obejmuje wszystkie dyscypliny nauk prawnych, jak również zagadnienia interdyscyplinarne,
  • w „Studenckich Zeszytach Naukowych” artykuły publikują studenci oraz doktoranci i pracownicy naukowi z UMCS oraz innych polskich i zagranicznych ośrodków akademickich,
  • za publikację naukową w „Studenckich Zeszytach Naukowych” Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznał 5 punktów,
  • czasopismo pozytywnie przeszło proces ewaluacji IC Journals Master List 2012, której wynikiem jest przyznanie wskaźnika ICV (Index Copernicus Value) w wysokości 3,54 pkt.,
  • numer 23. został opublikowany na licencji CC BY-SA 3.0 Polska i tym samym dołączył do polskich zasobów tzw. otwartej nauki,
  • wersją pierwotną wszystkich numerów „Studenckich Zeszytów Naukowych” jest wersja papierowa,

 • Zjazd Studentów Administratywistów:
  • projekt realizowany cyklicznie od 2011 r.,
  • konferencja naukowa Zjazd Studentów Administratywistów zyskała największą renomę wśród studentów i doktorantów z różnych ośrodków akademickich, gromadząc co roku znaczną ich liczbę, jednocześnie stając się sztandarowym przedsięwzięciem Koła,
  • głównym założeniem organizacji Zjazdu jest integracja środowiska studentów szczególnie zainteresowanych tematyką prawa administracyjnego sensu largo oraz rozwinięcie współpracy w tym zakresie, przy czym od pierwszej edycji organizatorom przyświeca idea stworzenia forum merytorycznej dyskusji i refleksji nad współczesnymi problemami prawa administracyjnego,
  • pierwszy Zjazd miał charakter ogólnopolski. Od roku 2012 uczestniczą w nim także liczni prelegenci z zagranicy. W dniach 15–16 marca 2013 r. ponad 100 prelegentów dyskutowało nad koniecznością i formami publicznoprawnego reglamentowania swobodnego podejmowania i prowadzenia działalności gospodarcze,
  • Studenckie Koło Naukowe Prawników zamierza podtrzymać wysoki poziom merytoryczny dotychczasowych edycji Zjazdu, jednocześnie położyć większy nacisk na międzynarodowy charakter konferencji, tak by stała się ona forum dyskusji młodych adeptów prawa z różnych krajów nad współczesnymi problemami prawa administracyjnego zarówno w aspekcie teoretycznym, jak i praktycznym,

 • Konkurs Krasomówczy:
  • realizowany cyklicznie od 1973 r.,
  • jest to najstarsze tego typu wydarzenie w Polsce. Obecnie stanowi I etap Ogólnopolskiego Konkursu Krasomówczego,
  • udział w konkursie mogą wziąć studenci powyżej I roku studiów, o ile nie zajęli I miejsca w poprzednich edycjach konkursu. Co najmniej 5 dni przed konkursem kandydaci losują kazusy z prawa karnego, cywilnego i administracyjnego oraz role uczestników procesu. Wystąpienia polegają na wygłoszeniu mowy końcowej, można też dodać replikę (która stanowi odrębną kategorię wyróżnień),
  • uczestnicy konkursu występują w prawdziwych togach. Oceniane są retoryka i kultura języka, logika uzasadnienia, poprawność kwalifikacji prawnej i argumentacji, a także ogólne wrażenie. Szczegółowy regulamin ustalany jest co roku,
  • w skład jury wchodzą przedstawiciele praktyki prawniczej, m.in. sędziowie lubelskich sądów, prokuratorzy, delegaci ORA i OIRP w Lublinie, a ponadto członkowie kadry naukowej WPiA UMCS z Opiekunem Koła na czele, który przewodniczy jury. Sekretarzem jury jest Prezes Koła. Jury przyznaje 3 nagrody główne, może także przyznać wyróżnienia,

 • Wydawanie publikacji naukowych:
  • Studenckie Koło Naukowe Prawników wydaje co roku około 2–3 publikacje naukowe,
  • w skład kolegiów redakcyjnych weszli m.in. prof. Andrzej Kidyba, prof. Wojciech Witkowski, prof. Marian Zdyb, dr Jarosław Kostrubiec oraz dr Adrian Niewęgłowski, a także kilkoro każdoczesnych prezesów oraz wiceprezesów.

Siedziba organizacji:
Wydział Prawa i Administracji UMCS
pl. M. Curie-Skłodowskiej 5 pok. 016 
20-031 Lublin

Kontakt:
sknp.umcs.wpia@gmail.com
Facebook
Instagram
Strona www

Opiekun: Dr hab. Ireneusz Nowikowski, prof. nadzw.

Koło wpisane do Rejestru Organizacji pod numerem OU/019/2013