Animatorzy Muzyki Wydziału Artystycznego

 OTO NASZE GŁÓWNE CELE: 

 • Rozwijanie zainteresowań artystycznych i naukowych.
 • Pogłębianie wiedzy muzyczno-pedagogicznej.
 • Doskonalenie umiejętności artystycznych i pedagogicznych.
 • Promowanie działalności artystycznej studentów Wydziału Artystycznego UMCS.
 • Kształcenie interdyscyplinarnego i pozytywnego myślenia o edukacji artystycznej.
 • Propagowanie wiedzy i dobrego imienia Wydziału Artystycznego UMCS.

Realizujemy je poprzez:

 • organizowanie spotkań, konferencji o charakterze naukowym i warsztatowym
 • uczestnictwo w szkoleniach, kursach oraz treningach
 • organizowanie i udział w audycjach muzycznych i koncertach
 • publikowanie w czasopismach i biuletynach artykułów naukowych, popularno-naukowych, metodycznych i publicystycznych
 • organizowanie imprez artystyczno-integracyjnych na terenie Wydziału Artystycznego

Kto jest naszym członkiem? 
Członkiem Koła może zostać każdy, kto:

 • jest studentem lub doktorantem WA UMCS
 • jest zainteresowany tematyką związaną z działalnością Koła
 • wyraża chęć bycia członkiem

Możemy też nadawać tytuł Członka Honorowego: 

 • absolwentowi naszej Uczelni
 • pracownikowi naszej Uczelni
 • osobie szczególnie zasłużonej dla dobrego imienia i działalności Koła

Siedziba Organizacji:
Wydział Artystyczny, Instytut Muzyki
Al. Kraśnickie 2a, Lublin

Kontakt:
facebook
kolo.amwa@gmail.com

Opiekun: 
dr hab. Monika Mielko-Remiszewska, prof. nadzw.

Koło wpisane do Rejestru Organizacji pod numerem OU/083/2013