Studenckie Koło Naukowo-Artystyczne Pedagogów

Cele:

 • animowanie środowiska studenckiego do działalności naukowej i artystycznej oraz prowadzenie ww. działalności,
 • upowszechnianie kultury w społeczności akademickiej,
 • wspieranie prac badawczych i twórczości artystycznej studentów,
 • promowanie różnych dziedzin nauki i kultury przez organizowanie konferencji, warsztatów, otwartych seminariów Koła oraz imprez kulturalnych i rozrywkowych,
 • organizowanie życia kulturalnego członków Koła,
 • kreowanie pozytywnego wizerunku Koła oraz Wydziału Pedagogiki i Psychologii UMCS,
 • nawiązanie kontaktu i wymiana doświadczeń z kołami naukowymi UMCS i innych uczelni, jednostkami samorządowymi oraz organizacjami pozarządowymi,
 • rozszerzanie działalności poza społeczność akademicką poprzez włączanie instytucji oświatowych do prowadzonych działań.

Projekty: 

 • „Gościniec”:
  • projekt cykliczny o zasięgu uczelnianym. Uczestnikami projektu byli studenci UMCS,
  • dotychczasowe edycje:
   • w ramach projektu zorganizowano wykład naukowy dla społeczności studenckiej Lublina poświęcony tanatopedagogice oraz zjawisku współczesnej kultury,
   • w zakresie projektu zainicjowano spotkanie studentów z dr. Przemysławem Grzybowskim (doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki, adiunkt w Katedrze Pedagogiki Ogólnej i Porównawczej Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.), który podczas wykładu otwartego wygłosił referat pt. „Klauni w peruwiańskim Betlejem – o życiu i edukacji w tropikalnych dzielnicach nędzy”,
   • zorganizowano wykład naukowy dla społeczności studenckiej Lublina pt. „Dzieci cudzoziemskie w polskiej szkole - rzeczywistość wymagająca wsparcia”. Wykład poprowadziła Katarzyna Kubin z Fundacji Forum na Rzecz Różnorodności Społecznej,
   • zorganizowano 8-godzinne warsztaty dla członków Koła, które dotyczyły wrażliwości kulturowej. Zajęcia poprowadzili trenerzy Fundacji Forum na Rzecz Różnorodności Społecznej: Pani Agnieszka Kozakoszczak i Pan Jan Świerszcz,

 • Ogólnopolska Studencka Konferencja Naukowa „Działalność kulturalna wobec nowych zjawisk kulturowych i edukacyjnych”:
  • tematy konferencji oscylowały wokół następujących obszarów:
   • edukacyjne implikacje wielo- i międzykulturowości, 
   • funkcjonowanie ośrodków kultury,
   • edukacja kulturalna w szkole i poza nią,
   • kultura cyberprzestrzeni,
  • podczas konferencji odbyło się 5 sesji,
  • referaty wygłoszone na konferencji zostały opublikowane w czasopiśmie „Studia Kulturowo-Edukacyjne” (www.skeces.pl).
 • Wystawa pt. „Edukacja i wychowanie dzieci w Afganistanie”:
  • wystawa plakatowa zdjęć Marcina Sudera, które pochodzą z materiałów udostępnionych przez Polską Akcje Humanitarną w ramach Akcja Edukacja,
  • ekspozycja towarzysząca obchodom Międzynarodowego Dnia Praw Człowieka oraz Dnia Ochrony Praw Dziecka (10 grudnia),
 • Międzynarodowa Studencko-Doktorancka Konferencja Naukowa – XXI Ogólnopolski Zjazd Historyków Studentów:
  • organizacja i koordynowanie warsztatów towarzyszących konferencji, tj. Analiza filmu historycznego, Wirtualnej transkrypcji, Gier historycznych, Mundurologiczny, Prasa jidysz jako źródła w badaniach nad dziejami lokalnych społeczności żydowskich i w Polsce dwudziestolecia międzywojennego, Komiks historyczny, Typograficzny, Kultury Ludowej, Historii Mówionej, Ikonograficzny,
  • koordynowanie wydarzeń, tj. salon gier historycznych, grupy rekonstrukcyjne, spotkanie z Panem Marcinem Wrońskim „Jak mówić, pisać i przedstawiać historię?”, LARP historyczny „Partyzancki kraj”, Bankiet w Muzeum Wsi Lubelskiej, a ponadto koordynowanie wycieczek po Lubelszczyźnie, m.in. „Śladem średniowiecznej Lubelszczyzny”, „Pałace Magnackie Lubelszczyzny”, „Szlakiem lubelskiego Powiśla” oraz po Lublinie - wycieczki po Muzeum na Majdanku, „Jagielloński szlak Unii Lubelskiej”, „Trajtek Ziutek”,
  • w konferencji przez dwa dni obradowano w około 20 panelach tematycznych prowadzonych przez pracowników naukowych UMCS praz ponad 300 prelegentów, w tym również gości z Rosji i Ukrainy,
  • studenci i doktoranci mogli wzbogacić również swoje umiejętności w badaniu i poznawaniu historii poprzez udział w przygotowanych aż 11 warsztatach, poprowadzonych przez najlepszych ekspertów,
  • oprócz młodych historyków w obradach wzięło także udział ok. 50 doświadczonych badaczy i popularyzatorów z czołowych środowisk zajmujących się historią w Polsce,
 • Warsztaty pt. „Animacja Czasu Wolnego”:
  • warsztaty został zorganizowany we współpracy z Fundacją Rozwoju Wolontariatu,
  • warsztaty trwały 6 godzin (w formie metodyczno-dydaktycznej) oraz 6 godz. (w formie praktycznej w wybranej przez studentów szkole),
  • część metodyczno-dydaktyczna zawierała metody integracyjne, aktywizujące, ćwiczenia rozwijające kreatywność oraz podstawy pedagogiki zabawy,
  • część praktyczna polegała na zrealizowaniu autorskiego projektu edukacyjnego rozwijającego kreatywność, skierowanego do grupy dzieci i młodzieży,

 •  Dzień Dziecka:
  • 3 czerwca 2013 r.,
  • organizowany we współpracy z władzami Uczelni oraz innymi organizacjami studenckimi,
  • projekt odbył się w Ogrodzie Botanicznym,
  • organizacja kącika maskowego, malowania twarzy, zabaw przy chuście KLANZY oraz kręcenia zwierząt z balonów,

 • Tydzień Edukacji Globalnej - „Tydzień Edukacji Globalnej to coroczna międzynarodowa akcja, która ma na celu zwrócenie uwagi społeczeństw w Europie na potrzebę prowadzenia edukacji o sprawach globalnych poprzez intensywne i różnorodne działania  skierowane przede wszystkim (ale nie tylko) do dzieci i młodzieży. Ideą Tygodnia jest zapoznanie młodych ludzi z wyzwaniami i problemami współczesnego świata, kształtowanie wśród nich postaw sprzyjających ich rozwiązywaniu, respektujących różnorodność kulturową oraz umiejętność porozumiewania się z ludźmi wywodzącymi się z różnych kultur. Inicjatywy Tygodnia mają przyczynić się do pobudzenia aktywności młodych ludzi na rzecz bardziej sprawiedliwego świata, ukazywać konkretne możliwości zaangażowania i uświadomić im w tym kontekście odpowiedzialność za własne działania” (http://teg.edu.pl/).

Siedziba organizacji: 
Wydział Pedagogiki i Psychologii
ul. Głęboka 43 pok. 3.39, 20-612 Lublin

Kontakt: 
sknap.umcs@gmail.com
Facebook
Strona www
Tiktok
Instagram
Youtube

Opiekun organizacji:
dr Urszula Lewartowicz

Koło wpisane do Rejestru Organizacji pod numerem OU/011/2013